Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta rīkojums Nr. 669

Rīgā 2021. gada 23. septembrī (prot. Nr. 62 18. §)

Par valsts nekustamo īpašumu daļu nodošanu bezatlīdzības lietošanā valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs"

1. Saskaņā ar Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 5. panta otrās daļas 5. punktu un ceturto daļu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai (Dabas aizsardzības pārvaldei) nodot valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" (reģistrācijas Nr. 50103237791, juridiskā adrese - Maskavas iela 165, Rīga, LV-1019) (turpmāk - sabiedrība) bezatlīdzības lietošanā šādas valsts nekustamo īpašumu daļas:

1.1. nekustamā īpašuma "Gauja" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 8015 001 0104) sastāvā esošās zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 8015 001 0104) daļu 31 m2 platībā Siguldā, Siguldas novadā (kadastrālā vērtība uz 2021. gada 1. janvāri - 4,34 euro, atlikusī bilances vērtība uz 2021. gada 1. augustu - 4,34 euro);

1.2. nekustamā īpašuma "Gaujas NP Siguldas novads" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 8015 001 0103) sastāvā esošās zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 8015 001 0012) daļu 22 m2 platībā Siguldā, Siguldas novadā (kadastrālā vērtība uz 2021. gada 1. janvāri - 1,71 euro, atlikusī bilances vērtība uz 2021. gada 1. augustu - 1,71 euro).

2. Šā rīkojuma 1. punktā minētās nekustamo īpašumu daļas (turpmāk - valsts nekustamo īpašumu daļas) tiek nodotas sabiedrībai bezatlīdzības lietošanā sabiedrībai deleģēto valsts pārvaldes uzdevumu īstenošanai - hidroloģiskā monitoringa nodrošināšanai (hidroloģiskās stacijas "Sigulda" hidrometriskās iekārtas novietnes un troses balsta uzturēšanai).

3. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai (Dabas aizsardzības pārvaldei) noslēgt līgumu par valsts nekustamo īpašumu daļu nodošanu sabiedrībai bezatlīdzības lietošanā (turpmāk - līgums).

4. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai (Dabas aizsardzības pārvaldei) iekļaut līgumā šādus noteikumus:

4.1. valsts nekustamo īpašumu daļas tiek nodotas bezatlīdzības lietošanā ar līguma parakstīšanas dienu uz laiku, kamēr sabiedrība pilda šā rīkojuma 2. punktā minēto uzdevumu, bet ne ilgāk kā uz 10 gadiem;

4.2. sabiedrībai ir pienākums valsts nekustamo īpašumu daļas izmantot atbilstoši šā rīkojuma 2. punktā minētajam mērķim;

4.3. valsts nekustamo īpašumu daļās netiek veikta saimnieciskā darbība (tai skaitā valsts nekustamo īpašumu daļas netiek iznomātas trešajām personām);

4.4. sabiedrība par saviem līdzekļiem nodrošina valsts nekustamo īpašumu daļu uzturēšanu, kā arī kompensē nekustamā īpašuma nodokli Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai (Dabas aizsardzības pārvaldei) līgumā noteiktajā apmērā un termiņā;

4.5. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai (Dabas aizsardzības pārvaldei) ir tiesības vienpusēji atkāpties no līguma, par to rakstiski informējot sabiedrību vismaz 30 dienas iepriekš, ja:

4.5.1. valsts nekustamo īpašumu daļas netiek izmantotas atbilstoši to nodošanas mērķim;

4.5.2. vairāk nekā mēnesi netiek pildīti šā rīkojuma 4.4. apakšpunktā minētie pienākumi.

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Ministru prezidenta biedrs,
aizsardzības ministrs A. Pabriks

23.09.2021