Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Jēkabpils novada domes saistošie noteikumi Nr. 6/2021

Jēkabpilī 2021. gada 29. jūnijā

Grozījumi Jēkabpils novada domes 2016. gada 29.  septembra saistošajos noteikumos Nr. 7/2016 "Sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība Jēkabpils novadā"

Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un
sociālās palīdzības likuma
3. panta otro un trešo daļu,
likuma "Par pašvaldībām" 15. panta pirmās daļas 7. punktu,
Ministru kabineta 2003. gada 27. maija noteikumu Nr. 275
"Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu
samaksas kārtība un kārtība, kādā pakalpojuma izmaksas
tiek segtas no pašvaldības budžeta
" 6. punktu

Izdarīt Jēkabpils novada domes 2016. gada 29. septembra saistošajos noteikumos Nr. 7/2016 "Sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība Jēkabpils novadā" (turpmāk - saistošie noteikumi) šādus grozījumus:

1. Papildināt saistošos noteikumus ar 8.6.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"8.6.3. Higiēnas pakalpojumi."

2. Papildināt saistošos noteikumus ar 22.1 punktu šādā redakcijā:

"22.1 Higiēnas pakalpojumi:

22.1 1. Higiēnas pakalpojumu veidi:

22.1 1.1. Veļas mazgāšana;

22.1 1.2. Dušas izmantošana.

22.1 2. Veļas mazgāšanu bez maksas tiesīga izmantot:

22.1 2.1. trūcīga persona/ trūcīga mājsaimniecība (ģimene), katra persona vienu reizi mēnesī, bet mājsaimniecībai (ģimenei) nepārsniedzot četras reizes mēnesī. Ja mājsaimniecībā (ģimenē) ir seši un vairāk mājsaimniecības (ģimenes) locekļi, pakalpojumu papildus var izmantot divas reizes.

22.1 2.2. maznodrošināta persona/ maznodrošināta mājsaimniecība (ģimene). Katra persona - vienu reizi mēnesī, bet mājsaimniecība (ģimene), nepārsniedzot trīs reizes mēnesī.

22.1 2.3. persona, kurai ar Sociālā dienesta lēmumu piešķirts aprūpes mājās pakalpojums.

22.1 2.4. pilngadīga persona ar invaliditāti.

22.1 3. Dušu bez maksas tiesīga izmantot ne biežāk kā reizi nedēļā:

22.1 3.1. trūcīga persona/ trūcīgas mājsaimniecības (ģimenes) locekļi;

22.1 3.2. maznodrošināta persona/ maznodrošinātas mājsaimniecības (ģimenes) locekļi.

22.1 3.3. persona, kurai ar Sociālā dienesta lēmumu piešķirts aprūpes mājās pakalpojums.

22.1 4. Sociālā darba speciālists trūcīgiem un maznodrošinātiem pašvaldības iedzīvotājiem sagatavo un izsniedz norīkojumu higiēnas pakalpojumu saņemšanai.

22.1 5. Persona personiskās higiēnas preces (dušas želeja, ziepes, šampūns u.c.), veļas mazgāšanas līdzekļus un dvieļus nodrošina pati par saviem līdzekļiem.

22.1 6. Pārējām personām personiskās higiēnas pakalpojumi pieejami par maksu, ko nosaka dome.".

Jēkabpils novada domes priekšsēdētājs A. Vanags

 

Paskaidrojuma raksts
Jēkabpils novada domes 2021. gada 29. jūnija saistošajiem noteikumiem Nr. 6/2021 "Grozījumi Jēkabpils novada domes 2016. gada 29. septembra saistošajos noteikumos Nr. 7/2016 "Sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība Jēkabpils novadā""

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojums Grozījumi saistošajos noteikumos nepieciešami, lai saistošajos noteikumos precizētu pašvaldības sniedzamos pakalpojumus atbilstoši pieņemtajiem domes lēmumiem.
2. Īss projekta satura izklāsts Grozījumi paredz Jēkabpils novada domes 2016. gada 29. septembra saistošajos noteikumos Nr. 7/2016 "Sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība Jēkabpils novadā" iekļaut higiēnas pakalpojumu un tā saņemšanas kārtību.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Saistošie noteikumi pašvaldības budžetu būtiski neietekmēs.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Nav attiecināms.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām 5.1. Jaunas institūcijas netiks radītas un esošo institūciju funkcijas netiks paplašinātas.

5.2. Institūcija, kurā privātpersona var vērsties saistošo noteikumu piemērošanā, ir Jēkabpils novada Sociālais dienests.

5.3. Normatīvais akts tiks publicēts laikrakstā "Ļaudis un Darbi" un Jēkabpils novada pašvaldības mājaslapā internetā.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Saistošo noteikumu izstrādes procesā konsultācijas ar privātpersonām nav veiktas.

Jēkabpils novada domes priekšsēdētājs A. Vanags

29.07.2021