Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Nr. 14

Rīgā 2021. gada 18. februārī (prot. Nr. 7, 3. p.)

Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Jūrmalas siltums" siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifiem

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk - Regulators) 2020.gada 10.jūlijā saņēma sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Jūrmalas siltums", vienotais reģistrācijas numurs: 42803008058, juridiskā adrese: Slokas iela 47A, Jūrmala, LV-2015 (turpmāk - SIA "Jūrmalas siltums"), iesniegumu (2020.gada 10.jūlijs Nr.01-3.1/58) ar tam pievienotu siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu projektu un 2020.gada 21.septembrī, 22.septembrī, 23.septembrī, 23.novembrī, 24.novembrī un 2021.gada 4.janvārī, 12.janvārī, 29.janvārī un 2.februārī papildu informāciju, izmaksu pamatojošos dokumentus un tarifu projekta precizējumu (2020.gada 21.septembris Nr.01-3.1/78, 2020.gada 22.septembris, 2020.gada 23.septembris Nr.01-3.1/79-e, 2020.gada 23.novembris Nr.01-3.1/85, 2020.gada 24.novembris, 2021.gada 4.janvāris Nr.01-3.1/1-e, 2021.gada 12.janvāris Nr.01-3.1/3-e, 2021.gada 29.janvāris Nr.01-3.1/8-e un 2021.gada 2.februāris Nr.01-3.1/10-e) (turpmāk - tarifu projekts).

Regulators konstatē

1. Tarifu projekts ir aprēķināts saskaņā ar Regulatora 2010.gada 14.aprīļa lēmumu Nr.1/7 "Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika" (turpmāk - Metodika) un atbilst likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" (turpmāk - Likums) 19.panta pirmajai daļai un 20.panta pirmajai daļai.

2. SIA "Jūrmalas siltums" paziņojumu par tarifu projekta iesniegšanu Regulatoram publicēja 2020.gada 15.jūlijā (Latvijas Vēstnesis, 2020, 134.nr.). Priekšlikumi un ieteikumi par iesniegto tarifu projektu Regulatorā nav saņemti.

3. SIA "Jūrmalas siltums" saskaņā ar Metodikas 26.punktu ir iesniegusi tarifu projektu, kurā no tarifu veidojošajām izmaksām izslēgti iepriekšējā perioda neparedzētie ieņēmumi no iepirktās siltumenerģijas cenu izmaiņām, attiecinot neparedzētos ieņēmumus uz viena gada periodu un vienlaicīgi aprēķinot tarifu projektu bez neparedzētajiem ieņēmumiem pēc viena gada perioda beigām.

4. SIA "Jūrmalas siltums" saskaņā ar Metodikas 43.2punktu ir aprēķinājusi dabasgāzes akcīzes nodokļa komponenti - 0,91 EUR/MWh.

5. Enerģētikas likuma 6.panta 3.1daļa noteic, ka energoapgādes komersants, kas piegādā siltumenerģiju enerģijas lietotājiem, pārdod siltumenerģiju tiem nepieciešamajā vai noteiktajā kvalitātē un pieprasītajā daudzumā par Regulatora noteiktajiem tarifiem vai par tarifiem, ko noteicis attiecīgais pakalpojumu sniedzējs saskaņā ar Regulatora noteikto tarifu aprēķināšanas metodiku, ja ir saņemta Regulatora atļauja, izņemot Enerģētikas likuma 49.panta pirmajā daļā minētos gadījumus.

6. No Metodikas 43.8punkta izriet, ka Regulators pēc savas iniciatīvas vai komersanta pieprasījuma atbilstoši Enerģētikas likuma 6.panta 3.1daļai var dot uz noteiktu termiņu atļauju komersantam pašam noteikt tarifus saskaņā ar Metodiku, ja ir mainījusies kurināmā cena. Atļaujā Regulators nosaka atskaites periodu komersanta iesniedzamajai informācijai par kurināmā izmaksu izmaiņām.

7. Metodikas 43.9punkts noteic, ja komersants ir saņēmis 43.8punktā minēto atļauju un komersants pieņem lēmumu par jauniem tarifiem, tad ne vēlāk kā 30 dienas pirms jauno tarifu spēkā stāšanās brīža komersants publicē tarifus oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", nosūta attiecīgajai pašvaldībai iedzīvotāju informēšanai un ievietošanai tās tīmekļvietnē un publicē savā tīmekļvietnē, ja tāda ir, un vienlaikus iesniedz Regulatoram pamatojumu jaunajiem tarifiem, iesniedzot Metodikas 43.91. līdz 43.94.apakšpunktā noteikto informāciju.

8. SIA "Jūrmalas siltums" siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu veidojošajās izmaksās ir iekļautas šķeldas un dabasgāzes kā kurināmā izmaksas.

9. SIA "Jūrmalas siltums" pilnvarotais pārstāvis piedalījās Regulatora padomes sēdē attālināti un uzturēja lūgumu apstiprināt iesniegto tarifu projektu.

Regulators secina

1. Regulators ir izvērtējis tarifu projektu un tarifu veidojošo izmaksu pamatojumu un secina, ka tarifu projekts ir pamatots un aprēķināts tādā apmērā, lai segtu SIA "Jūrmalas siltums" siltumenerģijas apgādes pakalpojumu izmaksas.

2. Regulators secina, ka SIA "Jūrmalas siltums" ir iespējamas kurināmā cenas izmaiņas. Tādējādi, lai SIA "Jūrmalas siltums" būtu tiesiska iespēja savlaicīgāk reaģēt uz kurināmā cenas izmaiņām un noteikt tarifus, kas atbilst ekonomiski pamatotām izmaksām, ir pamatoti izdot Regulatora atļauju SIA "Jūrmalas siltums" pašai noteikt siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus.

3. Regulators secina, ka būtisks nosacījums atļaujas izdošanai ir šis lēmums par SIA "Jūrmalas siltums" siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu apstiprināšanu, kuru pieņemot Regulators izvērtēja visas SIA "Jūrmalas siltums" siltumenerģijas apgādes pakalpojumu izmaksas. Ņemot vērā minēto, atļaujas termiņš nosakāms, līdz stājas spēkā citi saskaņā ar Likuma 19.pantā noteikto kārtību Regulatora apstiprināti siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifi SIA "Jūrmalas siltums".

4. Pēc atļaujas piešķiršanas SIA "Jūrmalas siltums" pašai noteikt siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus Likuma un enerģētikas nozares speciālo normatīvo aktu tiesību normas nodrošina Regulatora tiesības uzraudzīt SIA "Jūrmalas siltums" darbību un aizstāvēt lietotāju tiesības saņemt siltumenerģijas apgādes pakalpojumus par tarifiem, kuri atbilst ekonomiski pamatotām izmaksām.

5. Atļauja SIA "Jūrmalas siltums" pašai noteikt siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus nozīmē SIA "Jūrmalas siltums" tiesības izvēlēties, vai un kad atļauju izmantot.

Vienlaicīgi, lai nodrošinātu lietotāju interešu aizstāvību, nosakāms atļaujas nosacījums - SIA "Jūrmalas siltums" pienākums pašai saskaņā ar Metodiku savlaicīgi noteikt siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus gadījumā, ja kurināmā cenas būs zemākas nekā atbilstošās cenas piemērotajā siltumenerģijas gala tarifā un ja kurināmā cenas izmaiņas samazina siltumenerģijas gala tarifu.

Šāds nosacījums nodrošinās šā lēmuma atbilstību Likuma 1., 5.pantam un 20.panta pirmajai daļai, nosacījums ir samērīgs ar SIA "Jūrmalas siltums" noteiktajām tiesībām līdz ar atļaujas piešķiršanu un atbilst šā lēmuma mērķim - piešķirt tiesības SIA "Jūrmalas siltums" saskaņā ar Metodiku savlaicīgi noteikt tarifus, kas atbilst ekonomiski pamatotām izmaksām.

6. Saņemot no SIA "Jūrmalas siltums" Metodikas 43.91. līdz 43.94.apakšpunktā noteikto informāciju saistībā ar aprēķinātajiem tarifiem, Regulators 21 dienas laikā pēc jauno tarifu un pamatojuma saņemšanas izvērtēs iesniegto tarifu atbilstību Metodikai un iesniegto tarifu pamatojumu, kas nodrošinās Regulatora uzraudzību pār SIA "Jūrmalas siltums" aprēķinātajiem tarifiem. Ja Regulators 21 dienas laikā pēc jauno tarifu un pamatojuma saņemšanas pieņems lēmumu par SIA "Jūrmalas siltums" iesniegto tarifu neatbilstību Metodikai vai noraidīs iesniegto tarifu pamatojumu, tarifi nestāsies spēkā SIA "Jūrmalas siltums" noteiktajā termiņā un Regulators rīkosies atbilstoši Metodikas 43.12punktā noteiktajam.

Saskaņā ar Metodikas 5., 7., 11., 14. un 26.punktu, 31.22., 33.17., 34.14. un 41.2.apakšpunktu, 43.2 un 43.8punktu, likuma "Par akcīzes nodokli" 6.1panta pirmo daļu, 15.1panta pirmās daļas 1.punktu, pamatojoties uz likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" 1.pantu, 5.pantu, 7.pantu, 9.panta pirmās daļas 1., 3. un 9.punktu un otro daļu, 10.panta pirmo daļu, 19.panta pirmo, septīto un trīspadsmito daļu, 20.pantu un 21.panta piekto daļu un 25.panta pirmo daļu, Enerģētikas likuma 6.panta 3.1daļu, Administratīvā procesa likuma 55.panta 1.punktu, 56.panta pirmo daļu, 63.panta pirmās daļas 1.punktu, 65.panta pirmo daļu, 68.panta pirmo, otro un trešo daļu,

padome nolemj:

1. apstiprināt SIA "Jūrmalas siltums" siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus (bez pievienotās vērtības nodokļa):

1.1. siltumenerģijas ražošanas tarifu 29,53 EUR/MWh;

1.2. siltumenerģijas pārvades un sadales tarifu 11,23 EUR/MWh;

1.3. siltumenerģijas tirdzniecības tarifu 3,11 EUR/MWh;

1.4. siltumenerģijas gala tarifu 44,78 EUR/MWh (ar dabasgāzes akcīzes nodokļa komponenti 0,91 EUR/MWh);

2. noteikt, ka šā lēmuma lemjošās daļas 1.punktā apstiprinātie tarifi ir spēkā no 2021.gada 1.aprīļa līdz 2022.gada 31.martam;

3. apstiprināt SIA "Jūrmalas siltums" siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus (bez pievienotās vērtības nodokļa):

3.1. siltumenerģijas ražošanas tarifu 33,30 EUR/MWh;

3.2. siltumenerģijas pārvades un sadales tarifu 11,86 EUR/MWh;

3.3. siltumenerģijas tirdzniecības tarifu 3,11 EUR/MWh;

3.4. siltumenerģijas gala tarifu 49,18 EUR/MWh (ar dabasgāzes akcīzes nodokļa komponenti 0,91 EUR/MWh);

4. noteikt, ka šā lēmuma lemjošās daļas 3.punktā apstiprinātie tarifi ir spēkā no 2022.gada 1.aprīļa;

5. piešķirt SIA "Jūrmalas siltums" atļauju pašai saskaņā ar Metodiku noteikt siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus kurināmā cenu izmaiņu gadījumā;

6. noteikt atļaujas termiņu - līdz stāsies spēkā citi saskaņā ar Likuma 19.pantā noteikto kārtību Regulatora apstiprināti siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifi SIA "Jūrmalas siltums";

7. noteikt atļaujas nosacījumu - SIA "Jūrmalas siltums" pienākumu turpmāk pašai saskaņā ar Metodiku savlaicīgi noteikt siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus gadījumos, ja kurināmā cenas būs zemākas nekā atbilstošās cenas piemērotajā siltumenerģijas gala tarifā un ja kurināmā cenu izmaiņas samazina siltumenerģijas gala tarifu;

8. uzdot SIA "Jūrmalas siltums" iesniegt Regulatoram informāciju par kurināmā cenu izmaiņām trīs darbdienu laikā;

9. uzdot SIA "Jūrmalas siltums" vienlaicīgi ar šā lēmuma lemjošās daļas 8.punktā noteiktās informācijas iesniegšanu informēt Regulatoru par jauniem noslēgtajiem kurināmā piegādes līgumiem vai grozījumiem līgumos, iesniedzot kopijas, kā arī sniegt informāciju, kas pamato saimnieciski izdevīgākā kurināmā cenas piedāvājuma izvēli;

10. atcelt no 2021.gada 1.aprīļa Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2018.gada 20.decembra lēmumu Nr.158 "Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Jūrmalas siltums" siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifiem" (Latvijas Vēstnesis, 2018, 252.nr.), Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2019.gada 11.jūlija lēmumu Nr.132 "Par tiesībām sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Jūrmalas siltums" noteikt siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus" (Latvijas Vēstnesis, 2019, 142.nr.) un Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2020.gada 14.maija lēmumu Nr.51 "Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Jūrmalas siltums" noteiktajiem (piedāvātajiem) siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifiem" (Latvijas Vēstnesis, 2020, 94.nr.).

Ja mainās tarifu ietekmējošie faktori vai SIA "Jūrmalas siltums" neievēro normatīvos aktus vai Regulatora lēmumos noteikto, Regulators var ierosināt tarifu pārskatīšanu un atcelt šo lēmumu.

Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas dienu.

Šo administratīvo aktu var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā viena mēneša laikā no dienas, kad ieinteresētā persona uzzina vai tai vajadzēja uzzināt par pieņemto administratīvo aktu.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
padomes priekšsēdētāja p.i. padomes loceklis I. Birziņš

18.02.2021