Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Cēsu novada domes saistošie noteikumi Nr. 31

Cēsīs 2020. gada 30. decembrī

Grozījumi Cēsu novada domes 2020. gada 7. maija saistošajos noteikumos Nr. 12 "Par krīzes pabalstu ārkārtējās situācijas laikā Cēsu novadā"

APSTIPRINĀTI
ar Cēsu novada domes 30.12.2020. lēmumu Nr. 378

Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un
sociālās palīdzības likuma
3. panta otro daļu
un 35. panta otro daļu

Izdarīt Cēsu novada domes 2020. gada 7. maija saistošajos noteikumos Nr. 12 "Par krīzes pabalstu ārkārtējās situācija laikā" šādus grozījumus:

1. Svītrot tiesiskā pamatojuma daļā vārdus un skaitli "un 35. panta ceturto daļu".

2. Izteikt 5.1 punktu šādā redakcijā:

"5.1 Krīzes pabalstu piešķir uz vienu mēnesi, bet ne uz ilgāku termiņu kā vienu kalendāra mēnesi pēc ārkārtējās situācijas beigām. Pabalstu izmaksā, to ieskaitot personas norādītajā kredītiestādes kontā.".

Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietniece I. Suija-Markova

 

Cēsu novada domes 2020. gada 30. decembra saistošo noteikumu Nr. 31 "Grozījumi Cēsu novada domes 2020. gada 7. maija saistošajos noteikumos Nr. 12 "Par krīzes pabalstu ārkārtējās situācijas laikā Cēsu novadā""
paskaidrojuma raksts

Pašreizējās situācijas raksturojums

Cēsu novada domes 2020. gada 7. maija saistošajos noteikumos Nr. 12 "Par krīzes pabalstu ārkārtējās situācijas laikā Cēsu novadā" (Saistošie noteikumi) paredzēta krīzes pabalsta piešķiršanas kārtība ārkārtējās situācijas apstākļos.
Saistošo noteikumu projekta nepieciešamības raksturojums, dokumenta būtība Atbilstoši saistošajiem noteikumiem krīzes pabalstu piešķir, ja persona ārkārtējās situācijas dēļ sakarā ar Covid-19 izplatību ir zaudējusi savus ienākumus un no savas gribas neatkarīgu apstākļu dēl nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības (3.1. apakšpunkts). Saistošo noteikumu 5.1 punktā paredzēts, ka krīzes pabalstu piešķir uz trīs mēnešiem, bet ne uz ilgāku termiņu kā vienu kalendāra mēnesi pēc ārkārtējās situācijas beigām. Saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma Pārejas noteikumu 37. punkta 1) apakšpunktu, citastarp, pabalstu krīzes situācijā nepiešķir atsevišķi dzīvojošai personai vai par personu ģimenē, kurai atbilstoši normatīvajiem aktiem ir piešķirts dīkstāves pabalsts vai dīkstāves palīdzības pabalsts. Atbilstoši Ministru kabineta 2020. gada 24. novembra noteikumu Nr. 709 "Noteikumi par atbalstu par dīkstāvi nodokļu maksātājiem to darbības turpināšanai Covid-19 izraisītās krīzes apstākļos" 13. un 21. punktam, attiecīgi darbiniekam un pašnodarbinātai personai pašvaldība piešķirto pabalstu krīzes situācijā pārtrauc izmaksāt vai nepiešķir ar nākamo mēnesi, kas seko mēnesim, kurā personai izmaksāts atbalsts par dīkstāvi. Lai izvairītos no riska izmaksāt krīzes pabalstu laikā, kad personai jau ir izmaksāts atbalsts par dīkstāvi, bezdarbnieka pabalsts vai personas sociālā situācija ir mainījusies, ir lietderīgi pabalstu piešķirt uz mēnesi, nevis uz trīs mēnešu periodu, tāpēc izdarāms attiecīgs grozījums Saistošo noteikumu 5.1 redakcijā.

Ievērojot, ka saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālas palīdzības likuma Pārejas noteikumu 37. punkta 1) apakšpunktu krīzes pabalsts ir obligāti izmaksājams pabalsts un to nevar pamatot ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35. panta ceturto daļu par saistošajiem noteikumiem attiecībā uz sociālās palīdzības veidiem, ko pašvaldības ir tiesīgas izmaksāt, ja apmierināts pašvaldības iedzīvotāju pieprasījums pēc pabalsta garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai un dzīvokļa pabalsta, tāpēc Saistošo noteikumu tiesiskā pamatojuma daļā minētā norma ir svītrojama.

Īss Saistošo noteikumu projekta satura izklāsts Saistošo noteikumu grozījumu projektā paredzēts:

1. noteikt, ka krīzes pabalstu piešķir uz vienu mēnesi, bet ne uz ilgāku periodu kā vienu kalendāra mēnesi pēc ārkārtējās situācijas beigām, un pabalstu izmaksā, to ieskaitot personas norādītajā kredītiestādes kontā;

2. svītrot tiesiskā pamatojuma daļā atsauci uz Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35. panta ceturto daļu.

Saistošo noteikumu projekta iespējamā ietekme uz pašvaldības budžetu Nav.
Saistošo noteikumu projekta iespējamā ietekme uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Nav.
Saistošo noteikumu projekta iespējamā ietekme uz administratīvajām procedūrām Nav.
Normatīvie akti, saskaņā ar kuriem Saistošie noteikumi sagatavoti Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35. panta otrā daļa.
Informācija par konsultācijām ar privātpersonām saistībā ar Saistošo noteikumu projektu Saistošo noteikumu projekts un paskaidrojuma raksta projekts ievietots www.cesis.lv Cēsu novada pašvaldības sadaļā "Saistošo noteikumu projekti", pieejams Vaives pagasta pārvaldē (Nākotnes iela 6-14, Vaives pagasts, Cēsu novads), Cēsu novada pašvaldības Iedzīvotāju apkalpošanas centrā (Raunas iela 4, Cēsīs, Cēsu novadā) un Cēsu novada pašvaldības aģentūrā "Sociālais dienests" (Bērzaines ielā 16/18, Cēsīs, Cēsu novadā).

Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietniece I. Suija-Markova

13.01.2021