Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas normatīvie noteikumi Nr. 245

Rīgā 2020. gada 22. decembrī

(Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes
sēdes protokols Nr. 54 6. p.)
Normatīvie noteikumi par Finanšu instrumentu tirgus likumā noteiktās paziņojumiem par nozīmīgas līdzdalības iegūšanu vai zaudēšanu izmantojamās veidlapas apstiprināšanu
Izdoti saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus
likuma
61.2 panta septīto daļu

1. Lai paziņotu par nozīmīgas līdzdalības iegūšanu vai zaudēšanu, persona nosūta akciju sabiedrībai aizpildītu šo normatīvo noteikumu 1. pielikumā noteikto veidlapu.

2. Lai paziņotu par nozīmīgas līdzdalības iegūšanu vai zaudēšanu, persona nosūta Finanšu un kapitāla tirgus komisijai aizpildītu šo normatīvo noteikumu 1. un 2. pielikumā noteikto veidlapu.

3. Ar šo normatīvo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 2016. gada 17. augusta normatīvie noteikumi Nr. 140 "Finanšu instrumentu tirgus likumā noteiktās paziņojumiem par nozīmīgas līdzdalības iegūšanu vai zaudēšanu izmantojamās veidlapas apstiprināšanas normatīvie noteikumi".

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas priekšsēdētāja S. Purgaile
1. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
22.12.2020. normatīvajiem noteikumiem Nr. 245
Standarta veidlapa paziņojumiem par nozīmīgu līdzdalību
PAZIŅOJUMS PAR NOZĪMĪGU LĪDZDALĪBU (nosūtāms attiecīgajam emitentam un Finanšu un kapitāla tirgus komisijai)
 
1. Akciju emitenta identitātei:

 

 
2. Paziņojuma iemesls (lūdzu, atzīmējiet vienu vai vairākus, pēc vajadzības):

[ ] Balsstiesību iegūšana vai atsavināšana

[ ] Finanšu instrumentu iegūšana vai atsavināšana

[ ] Notikums, kura rezultātā mainījies balsstiesību sadalījums

[ ] Cits iemesls (lūdzu, norādīt)ii:

 
3. Informācija par personu, kurai ir pienākums ziņotiii:
Vārds, uzvārds/nosaukums:Juridiskā adrese – pilsēta un valsts (attiecas uz juridiskām personām):
 
4. Pilns akcionāra(-u) nosaukums (ja tas atšķiras no 3. punktā minētā)iv:

 

 
5. Datums, kurā balsstiesību īpatsvars sasniedza, pārsniedza vai kļuva mazāks par noteikto paziņošanas
slieksni
v:

 

 
6. Personas(-u), kam ir pienākums ziņot, pozīcijas, kas veido līdzdalību (kopā):
 Balsstiesību īpatsvars, kas izriet no akcijām (%)vi
(kopā 7.A)
Balsstiesību īpatsvars, ko veido finanšu instrumenti (%) (kopā: 7.B.1 + 7.B.2)Abi iepriekšējie kopā (%) (7.A + 7.B)Kopējais emitenta balsstiesību skaitsvii
Situācija, kas radusies datumā, kad balsstiesību īpatsvars sasniegts, pārsniegts vai kļuvis mazāks par noteikto slieksni    
Situācija iepriekšējā ziņojumā (ja tāds ir bijis)    
 
7. Informācija, kura paziņojumā jāsniedz par situāciju, kas radusies datumā, kad balsstiesību īpatsvars sasniegts, pārsniegts vai kļuvis mazāks par noteikto slieksniviii:
A: Balsstiesības, kas izriet no akcijāmvi
Akciju kategorija/ veids
ISIN kods (ja tāds piešķirts)
Balsstiesību skaitsixBalsstiesību īpatsvars (% no balsstiesīgā kapitāla)ix

Tiešā līdzdalība

Netiešā līdzdalība
(Finanšu instrumentu tirgus likuma 8. pants)

Tiešā līdzdalība

Netiešā līdzdalība
(Finanšu instrumentu tirgus likuma 8. pants)
     
     
     
STARPSUMMA A    
 
 
B1: Finanšu instrumenti saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likuma 60. panta pirmās daļas 3. punktu un 60. panta ceturto daļu
Finanšu instrumenta veidsTiesību izmantošanas beigu datumsxIzpildes/
konvertēšanas periods
xi
Balsstiesību skaits, kuru var iegūt, izmantojot/konvertējot instrumentuBalsstiesību īpatsvars (% no balsstiesīgā kapitāla)
     
     
     
  STARPSUMMA B.1  
 
B2: Finanšu instrumenti ar līdzīgu ekonomisko ietekmi saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likuma 60. panta piekto daļu
Finanšu instrumenta veidsTiesību izmantošanas beigu datumsxIzpildes/
konvertēšanas periods
xi
Norāde, vai norēķini paredzēti finanšu instrumentos vai tikai naudāxiiBalsstiesību skaitsxiiiBalsstiesību īpatsvars (% no balsstiesīgā kapitāla)xiii
      
      
      
   STARPSUMMA B.2  
 
 
8. Informācija par personu, kurai ir pienākums ziņot (atzīmēt vajadzīgo):

[ ] Persona, kurai ir pienākums ziņot, neatrodas citas fiziskas vai juridiskas personas kontrolē un nekontrolē citu(-us) uzņēmumu(-us), kam tiešā vai netiešā veidā ir līdzdalība akciju emitentāxiv.

[ ] Persona atrodas kontrolēto uzņēmumu ķēdē. Zemāk norāda informāciju par pilnu kontroles ķēdi, ar kuras palīdzību faktiski tiek turētas balsstiesības un/vai finanšu instrumenti, sākot ar galējo kontrolējošo fizisko vai juridisko personuxv:

Vārds, uzvārds/ nosaukumsxviBalsstiesību īpatsvars, % no balsstiesīgā kapitāla, ja tas ir vienāds ar vai pārsniedz slieksni, par kuru jāziņoBalsstiesību īpatsvars, % no balsstiesīgā kapitāla, ko veido finanšu instrumenti, ja tas ir vienāds ar vai pārsniedz slieksni, par kuru jāziņoAbu iepriekšējo kopsumma, ja tā ir vienāda ar vai pārsniedz slieksni, par kuru jāziņo
    
    
    
    
    
 
9. Balsojot uz pilnvaras pamata: [pilnvarnieka vārds] zaudēs [% un skaits] balsstiesību [datums]xvii

 

 
10. Papildu informācijaxviii:

 

Vieta, datums, laiks.

2. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
22.12.2020. normatīvajiem noteikumiem Nr. 245
Pielikums. Paziņojums par nozīmīgu līdzdalību
(iesniedz tikai Finanšu un kapitāla tirgus komisijai, nevis attiecīgajam emitentam)
A: Personas, kurai ir pienākums ziņot, identitāte
Pilns vārds, uzvārds/nosaukums (tostarp juridisko personu juridiskā forma)
Kontaktadrese (juridisko personu juridiskā adrese)
E-pasta adrese
Tālrunis/fakss

 

Cita noderīga informācija (vismaz juridisko personu kontaktpersona)
 
B: Paziņojuma iesniedzēja identitāte, pēc vajadzības
Pilns vārds, uzvārds/nosaukums

 

Kontaktadrese

 

E-pasta adrese
Tālrunis/fakss

 

Cita noderīga informācija (piem., darba attiecības ar personu vai juridisko personu, kurai ir pienākums ziņot)
 
C: Papildu informācija

Piezīmes

i Juridiskās personas (akciju emitenta) pilns nosaukums un citi emitentu identificējošie dati, ja tie ir uzticami un pareizi, (piem., reģistrācijas numurs, juridiskā adrese, juridiskas personas identifikators (LEI kods)).

ii Cits iemesls varētu būt brīvprātīgs paziņojums vai izmaiņas attiecībā uz līdzdalības veidu vai būtību (piem., no finanšu instrumenta izrietošo tiesību izmantošanas beigu datums) vai saskaņota rīcība.

iii Ir jānorāda pilns vārds, uzvārds/nosaukums attiecīgi: a) akcionāram; b) fiziskai personai vai juridiskai personai, kura iegūst, atsavina vai izmanto balsstiesības Finanšu instrumentu tirgus likuma 8. panta 2. līdz 8. punktā minētajos gadījumos; c) finanšu instrumentu īpašniekam, kas minēts Finanšu instrumentu tirgus likuma 60. panta pirmās daļas 3. punktā, 60. panta ceturtajā un piektajā daļā.

Tā kā norādāmā informācija saskaņotas rīcības gadījumā var atšķirties specifisku apstākļu dēļ (piem., vienāds vai atšķirīgs līdzdalības apmērs vai veids iesaistītajām pusēm, konkrētai personai pievienojoties vai izbeidzot dalību saskaņotā rīcībā), paziņojuma veidlapa neparedz noteiktu metodi saskaņotas līdzdalības paziņošanai.

Finanšu instrumentu tirgus likuma 8. panta 2. līdz 8. punktā noteiktajos gadījumos norāda:

- Finanšu instrumentu tirgus likuma 8. panta 2. punktā minētajā gadījumā – trešo personu, kura ir tiesīga izmantot balsstiesības saskaņā ar vienošanos, un fizisku vai juridisku personu, kura balsstiesības nodod;

- Finanšu instrumentu tirgus likuma 8. panta 3. punktā minētajā gadījumā – fizisku vai juridisku personu, kura var izmantot balsstiesības, kas izriet no akcijām, kuras konkrētā persona ir saņēmusi kā nodrošinājumu un ir paudusi savu nodomu tās izmantot, un fizisku vai juridisku personu, kura devusi nodrošinājumu ar minētajiem nosacījumiem;

- Finanšu instrumentu tirgus likuma 8. panta 4. punktā minētajā gadījumā – fizisku vai juridisku personu, kura ir tiesīga izmantot balsstiesības, kas izriet no akcijām, neierobežotā laikposmā, un fizisku vai juridisku personu, kura atsakās no balsstiesībām, nododot tās izmantošanai citai personai neierobežotā laikposmā;

- Finanšu instrumentu tirgus likuma 8. panta 5. punktā minētajā gadījumā – fizisku vai juridisku personu, kuras kontrolētā komercsabiedrība ir tiesīga izmantot balsstiesības vai kura balsstiesības var izmantot saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likuma 8. panta 1., 2., 3. un 4. punkta noteikumiem;

- Finanšu instrumentu tirgus likuma 8. panta 6. punktā minētajā gadījumā – personu, kuras turējumā nodotas balsstiesības, kas izriet no akcijām un ko tā var izmantot pēc saviem ieskatiem, ja nav saņemti īpaši norādījumi, un personu, kura balsstiesības ir nodevusi turējumā citai personai, kura tās var izmantot pēc saviem ieskatiem;

- Finanšu instrumentu tirgus likuma 8. panta 7. punktā minētajā gadījumā – fizisku vai juridisku personu, kura tur un ir tiesīga izmantot balsstiesības, kas izriet no trešās personas vārdā un konkrētās personas labā turētām akcijām;

- Finanšu instrumentu tirgus likuma 8. panta 8. punktā minētajā gadījumā – pilnvarnieku, kurš balsstiesības var izmantot pēc saviem ieskatiem, un akcionāru, kurš pilnvaru izmantot balsstiesības pēc saviem ieskatiem ir nodevis pilnvarniekam.

iv Piemērojams gadījumos, kas minēti Finanšu instrumentu tirgus likuma 8. panta 2. līdz 8. punktā. Jānorāda tā akcionāra pilns vārds, uzvārds/nosaukums, kurš ir darījumu partneris fiziskai personai vai juridiskai personai, kas minēta Finanšu instrumentu tirgus likuma 8. pantā, izņemot, ja akcionāra balsstiesību procents ir zemāks par 5%, (piem., fondu, kurus pārvalda ieguldījumu pārvaldes sabiedrības, identifikācija).

v Datums, kurā balsstiesību īpatsvars sasniedza, pārsniedza vai kļuva mazāks par noteikto paziņošanas slieksni, ir datums, kurā notiek iegūšana vai atsavināšana vai cits iemesls ir radījis paziņošanas pienākumu. Ja slieksnis tiek pārsniegts pasīvi (piem., korporatīvais notikums – pamatkapitāla palielināšana), tad tas ir datums, kad notika korporatīvais notikums.

vi Ietver balsstiesīgās akcijas, ieskaitot par tām emitētos depozitāros sertifikātus, pat ja balsstiesību izmantošana ir apturēta.

vii Kopējais emitenta balsstiesīgo akciju skaits, pat ja balsstiesību izmantošana ir apturēta. Persona ņem vērā emitenta saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likumu publicēto informāciju par emitenta kopējo balsstiesīgo akciju skaitu.

viii Ja balsstiesību skaits ir samazinājies zem 5%, var nenorādīt atlikušo balsstiesību apjomu, norāda tikai "zem 5%".

ix Ja balsstiesīgās akcijas ir gan tieši, gan netieši piederošas, atsevišķās kolonnās norāda tieši un netieši piederošo balsstiesīgo akciju skaitu un balsstiesību īpatsvaru balsstiesīgajā kapitālā. Ja balsstiesīgās akcijas ir tikai tieši vai netieši iegūtas, neatbilstošo kolonnu atstāj tukšu.

x No finanšu instrumenta izrietošo tiesību izmantošanas termiņa beigu datums, piem., datums, kurā beidzas tiesības iegādāties akcijas.

xi Ja finanšu instrumentam ir šāds periods, norāda šo periodu, piem., reizi trijos mēnešos, sākot no [datums].

xii Ja norēķini paredzēti finanšu instrumentos, norāda "finanšu instrumentos", ja norēķini paredzēti tikai naudā, norāda "tikai naudā".

xiii Ja ar finanšu instrumentu paredz tikai norēķinus naudā, balsstiesību skaitu un balsstiesību īpatsvaru balsstiesīgajā kapitālā norāda ar delta korekciju (Finanšu instrumentu tirgus likuma 61.1 panta sestā un septītā daļa).

xiv Attiecas uz situāciju, kad persona, kurai ir pienākums ziņot, neatrodas cita uzņēmuma kontrolē un/vai nekontrolē citu uzņēmumu.

xv Pilna kontrolēto uzņēmumu ķēde, sākot ar fizisko vai juridisko personu, kas ir galvenā kontrolējošā persona (kuru nekontrolē citas personas). Atspoguļo arī gadījumos, kad slieksnis tiek pārsniegts vai sasniegts tikai meitas sabiedrību līmenī un meitas sabiedrība sniedz paziņojumu, jo tikai tādā veidā tiek sniegts pilnīgs priekšstats par grupas līdzdalību emitenta balsstiesīgajā kapitālā. Vairāku uzņēmumu ķēžu, ar kuru starpniecību balsstiesības un/vai finanšu instrumenti tiek turēti, gadījumā uzņēmumu ķēdes jāuzrāda atsevišķi pa vienai, starp atsevišķām uzņēmumu ķēdēm atstājot brīvu rindu (piem., A, B, C, brīva rinda, A, B, D, brīva rinda, A, E, F).

xvi Uzņēmumu ķēdē esošu personu, ar kuru palīdzību balsstiesības un/vai finanšu instrumenti tiek turēti, nosaukumi ir jānorāda neatkarīgi no tā, vai attiecīgās personas pārsniedz vai sasniedz 5% slieksni.

xvii Ja balsstiesības iegūtas uz pilnvaras pamata un ja zināms datums, kurā balsstiesības tiks zaudētas, norāda balsstiesību īpatsvaru procentos no balsstiesīgā kapitāla, balsstiesību skaitu un datumu, kurā tās tiks zaudētas.

xviii Piemēram, iepriekšējā paziņojuma labojums.

12.01.2021