Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Kuldīgas novada domes iesūtītā saistošo noteikumu konsolidētā redakcija (DOCX).
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Kuldīgas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 2020/13

Kuldīgā 2020. gada 29. oktobrī

Grozījumi Kuldīgas novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr. 2018/16 "Par materiālo atbalstu Kuldīgas novada iedzīvotājiem"

APSTIPRINĀTI
ar Kuldīgas novada domes
29.10.2020. lēmumu (prot. Nr. 19, p. 67)

Precizētā redakcijā, kas apstiprināta
ar Kuldīgas novada domes
29.10.2020. sēdes lēmumu (prot. Nr. 19, p. 67)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43. panta trešo daļu

1. Izdarīt Kuldīgas novada pašvaldības 2018. gada 20. decembra saistošajos noteikumos Nr. 2018/16 "Par sabiedrisko kārtību Kuldīgas novadā" (turpmāk tekstā - Noteikumi) šādus grozījumus:

1.1. Papildināt Noteikumus ar 5.3. un 5.3.1 punktu šādā redakcijā:

"5.3. Personām Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai - mutes un deguna aizsega nodrošināšanai. Tiesības saņemt pabalstu ir šādām personu kategorijām:

5.3.1. personai ir spēkā esošs trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statuss un tā sasniegusi 13 gadu vecumu;

5.3.2. persona saņem patversmes vai ilgstošas izmitināšanas pakalpojumu personām ar zemām vajadzībām un sociālajām prasmēm;

5.3.3. persona, kas saņem aprūpes mājās pakalpojumus;

5.3.4. personām, kas saņem dienas aprūpes centru, dienas centru vai krīzes centru pakalpojumus;

5.3.5. personām ar pirmās vai otrās grupas invaliditāti;

5.3.6. bērniem invalīdiem līdz pilngadības sasniegšanai.

5.3.1 Pabalsts tiek piešķirts vienu reizi, izsniedzot vienu vairākkārt lietojamu mutes un deguna aizsegu (masku). Lai saņemtu mutes un deguna aizsegu (masku), persona vai tās likumīgais pārstāvis līdz 2020. gada 31. decembrim Kuldīgas novada PA "Sociālais dienests" iesniedz iesniegumu, norādot personu identificējošus datus."

Kuldīgas novada domes priekšsēdētāja I. Bērziņa

 

Paskaidrojuma raksts
Kuldīgas novada domes saistošajiem noteikumiem Nr. 2020/13 "Grozījumi Kuldīgas novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr. 2018/16 "Par materiālo atbalstu Kuldīgas novada iedzīvotājiem""

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojums Saistošo noteikumu "Grozījumi Kuldīgas novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr. 2018/16 "Par materiālo atbalstu Kuldīgas novada iedzīvotājiem"" mērķis ir nodrošināt iespēju Kuldīgas novada iedzīvotājiem sarežģītās dzīves situācijās saņemt Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai mutes un deguna aizsegus.

2. Īss projekta satura izklāsts

Šobrīd saistošie noteikumi Nr. 2018/16 neparedz Kuldīgas novada iedzīvotājiem sarežģītās dzīves situācijās tiesības saņemt Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai mutes un deguna aizsegus.

Saistošo noteikumu grozījumi paredzēs tiesības šo palīdzību saņemt šādām personu kategorijām:

1. personai ir spēkā esošs trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statuss un tā sasniegusi 13 gadu vecumu;

2. persona saņem patversmes vai ilgstošas izmitināšanas pakalpojumu personām ar zemām vajadzībām un sociālajām prasmēm;

3. persona, kas saņem aprūpes mājās pakalpojumus;

4. personām, kas saņem dienas aprūpes centru, dienas centru vai krīzes centru pakalpojumus;

5. personām ar pirmās vai otrās grupas invaliditāti;

6. bērniem invalīdiem līdz pilngadības sasniegšanai.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Jaunas noteikumu redakcijas apstiprināšana paredz minimālu ietekmi uz pašvaldības budžetu.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Nav attiecināms.

5. Informācija par ietekmi uz administratīvajām procedūrām Pamatojoties uz izdarītajiem grozījumiem saistošajos noteikumos, esošie Kuldīgas novada pašvaldības aģentūras "Sociālais dienests" darbinieki varēs izsniegt maskas Kuldīgas novada iedzīvotājiem.

Saskaņā ar Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma 24. panta otro daļu saistošie noteikumi stāsies spēkā nākamajā dienā pēc to izsludināšanas.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai saistošie noteikumi tiks nosūtīti zināšanai trīs dienu laikā pēc to parakstīšanas elektroniski.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Nav attiecināms.

Kuldīgas novada domes priekšsēdētāja I. Bērziņa

03.11.2020