Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Tūrisma likumā

Izdarīt Tūrisma likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 21. nr.; 1999, 22. nr.; 2002, 4. nr.; 2003, 6. nr.; 2006, 7. nr.; 2009, 14. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2009, 97., 205. nr.; 2012, 105. nr.; 2015, 251. nr.; 2017, 239. nr.; 2020, 29. nr.) šādus grozījumus:

1.  1. panta pirmajā daļā:

izteikt 1. punktu šādā redakcijā:

"1) aktīvais tūrisms - tūrisma veids, kura mērķis ir aktīvā atpūta un fiziskās aktivitātes ceļojuma laikā;";

aizstāt 7. punktā vārdu "kultūrvēsturisko" ar vārdu "kultūras";

papildināt 17. punktu pēc vārdiem "tūristu mītne -" ar vārdiem "ēkas daļa";

papildināt 27. punktu pēc vārda "profilakse" ar vārdu "diagnostika".

2. 3. pantā:

papildināt 1. punktu ar vārdiem "kā arī veicināt iedzīvotāju labklājību";

izslēgt 3.1 punktu;

izteikt 4. punktu šādā redakcijā:

"4) sekmējot ilgtspējīga tūrisma attīstību, veicināt sociālās, ekonomiskās, kultūras vides, kultūras un dabas mantojuma un kvalitatīvas ainavas saglabāšanu, racionālu izmantošanu un vērtības celšanu visā Latvijā;";

izteikt 7. punktu šādā redakcijā:

"7) veicināt atvieglojumu piešķiršanu tūrisma pakalpojumiem, kas vērsti uz pensionāru, personu ar invaliditāti, jauniešu un bērnu interešu un vajadzību nodrošināšanu;".

3. Izslēgt 6. panta otrās daļas 2. punktā vārdus "likumprojektus un".

4. Aizstāt 6.1 panta sestās daļas 4. punktā vārdu "sestajā" ar vārdu "piektajā".

5. Papildināt 7. panta nosaukumu un ievaddaļu ar vārdiem "tūrisma jomā".

6. 8. pantā:

izslēgt 2. punktā vārdus "savā teritorijā";

papildināt 3. punktu pēc vārda "saglabāšanu" ar vārdiem "ilgtspējīgu attīstību";

papildināt 5. punktu pēc vārda "veselīga" ar vārdiem "un aktīva";

papildināt pantu ar 6. punktu šādā redakcijā:

"6) veicina un attīsta labvēlīgu vidi privātai komercdarbībai."

7.  8.1 panta pirmajā daļā:

papildināt 2. punktu ar vārdiem "kā arī informācijas publicēšanu Patērētāju tiesību aizsardzības centra tīmekļvietnē";

izteikt 4. punktu šādā redakcijā:

"4) uzrauga tūrisma operatora, tūrisma aģenta un tūrisma pakalpojuma sniedzēja, kas sekmē saistītus tūrisma pakalpojumus, darbību un tās atbilstību normatīvajiem aktiem, kuri regulē kompleksu un saistītu tūrisma pakalpojumu jomu."

8. Izteikt 9. pantu šādā redakcijā:

"9. pants. Latvijas Tūrisma konsultatīvā padome

(1) Latvijas Tūrisma konsultatīvā padome ir Ministru kabineta izveidota konsultatīva institūcija, kuras mērķis ir veicināt saskaņotu tūrisma politikas izstrādi, īstenošanu un novērtēšanu.

(2) Latvijas Tūrisma konsultatīvās padomes nolikumu apstiprina Ministru kabinets."

9. Papildināt 11. panta otro daļu ar 2.1 punktu šādā redakcijā:

"21) tūrisma pakalpojuma sniedzējs, kas sekmē saistītus tūrisma pakalpojumus;".

10. 16. pantā:

izteikt piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Nodrošinājums tūrisma operatoram un tūrisma pakalpojuma sniedzējam, kas sekmē saistītus tūrisma pakalpojumus, ir apdrošinātāja izsniegta apdrošināšanas polise vai kredītiestādes izsniegta garantija. Nodrošinājuma apmēram jābūt pietiekamam un efektīvam. Nosakot nodrošinājuma apmēru, ņem vērā apgrozījumu kompleksu un saistītu tūrisma pakalpojumu jomā - kopējo naudas apmēru, kas noteiktā laikposmā tiek saņemts no ceļotājiem par kompleksu tūrisma pakalpojumu vai pakalpojumu, kas ietilpst saistītā tūrisma pakalpojumā.";

aizstāt astotās daļas 1. punktā vārdu "naktsmītne" ar vārdiem "tūristu mītne".

11.  16.2 pantā:

izslēgt pirmās daļas 3. punktā vārdus un skaitli "un piektās daļas 1. punktā";

izslēgt trešās daļas 2. punktā vārdus un skaitli "un piektās daļas 3. punktā".

12. Papildināt pārejas noteikumus ar 21. punktu šādā redakcijā:

"21. Ministru kabinets līdz 2021. gada 1. februārim izdod šā likuma 9. panta otrajā daļā minētos noteikumus. Līdz attiecīgo Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2021. gada 1. februārim ir piemērojami Ministru kabineta 2003. gada 25. novembra noteikumi Nr. 666 "Latvijas Tūrisma konsultatīvās padomes nolikums"."

Likums Saeimā pieņemts 2020. gada 8. oktobrī.

Valsts prezidents E. Levits

Rīgā 2020. gada 19. oktobrī

02.11.2020