Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Rīgas domes saistošie noteikumi Nr. 9

Rīgā 2020. gada 31. martā (prot. Nr. 7, 1. §)

Grozījumi Rīgas domes 2011. gada 1. marta saistošajos noteikumos Nr. 114 "Rīgas pilsētas pašvaldības nolikums"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
21. panta pirmās daļas 1. punktu un 24. pantu

1. Izdarīt Rīgas domes 2011. gada 1. marta saistošajos noteikumos Nr. 114 "Rīgas pilsētas pašvaldības nolikums" šādus grozījumus:

1.1. papildināt 7. punktu aiz vārda "izpilddirektors" ar vārdiem "Rīgas pilsētas izpilddirektora vietnieks";

1.2. izteikt IV nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

"IV. Domes priekšsēdētājs, Domes priekšsēdētāja vietnieki, Rīgas pilsētas izpilddirektors un Rīgas pilsētas izpilddirektora vietnieks";

1.3. papildināt saistošos noteikumus ar 34.1 punktu šādā redakcijā:

"34.1 Rīgas pilsētas izpilddirektora vietnieks pilda Rīgas pilsētas izpilddirektora pienākumus Rīgas pilsētas izpilddirektora prombūtnes laikā vai viņa uzdevumā.";

1.4. papildināt 35. punktu aiz vārda "izpilddirektors" ar vārdiem "un Rīgas pilsētas izpilddirektora vietnieks";

1.5. svītrot 36. punktu;

1.6. papildināt saistošos noteikumus ar 81.1 punktu šādā redakcijā:

"81.1 Domes sēdes var notikt videokonferences (attēla un skaņas pārraide reālajā laikā) režīmā. Reģistrācija dalībai Domes sēdē notiek, izmantojot lietojumprogrammu autorizācijas rīkus.";

1.7. papildināt saistošos noteikumus ar 97.1 punktu šādā redakcijā:

"97.1 Ja Domes sēdes norisē tiek izmantota videokonference (attēla un skaņas pārraide reālajā laikā), tad balsojumu veic ar ierakstu "par", "pret" vai "atturas" tiešsaistē. Sistēmas izdruka par balsošanas rezultātiem tiešsaistē ir neatņemama Domes sēdes protokola sastāvdaļa, un to paraksta Rīgas domes Sekretariāta vadītājs.";

1.8. izteikt 137. punktu šādā redakcijā:

"137. Domes priekšsēdētājs, Domes priekšsēdētāja vietnieki, Rīgas pilsētas izpilddirektors un Rīgas pilsētas izpilddirektora vietnieks pieņem apmeklētājus ne retāk kā vienu reizi mēnesī pēc iepriekšēja pieraksta atbilstoši noteiktajam grafikam.";

1.9. izteikt 153. punktu šādā redakcijā:

"153. Pēc stāšanās amatā jaunais Domes priekšsēdētājs no Rīgas domes Sekretariāta saņem Domei, Domes priekšsēdētājam, Domes priekšsēdētāja vietniekiem un Domes komitejām adresēto un Rīgas pilsētas izpilddirektoram, kā arī Rīgas pilsētas izpilddirektora vietniekam izskatīšanai nodoto dokumentu reģistru."

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā to pieņemšanas brīdī.

Rīgas pilsētas pašvaldības
pagaidu administrācijas vadītājs E. Balševics

 

Paskaidrojuma raksts
Rīgas domes 2020. gada 31. marta saistošajiem noteikumiem Nr. 9 "Grozījumi Rīgas domes 2011. gada 1. marta saistošajos noteikumos Nr. 114 "Rīgas pilsētas pašvaldības nolikums""

1. Īss saistošo noteikumu satura izklāsts

Ar grozījumiem Rīgas domes 2011. gada 1. marta saistošajos noteikumos Nr. 114 "Rīgas pilsētas pašvaldības nolikums" tiek noteikts, ka Rīgas pilsētas izpilddirektoram ir vietnieks, kurš pilda Rīgas pilsētas izpilddirektora pienākumus Rīgas pilsētas izpilddirektora prombūtnes laikā vai viņa uzdevumā.

Saistošajos noteikumos ietvertas normas, kas nosaka, kādā veidā notiek reģistrācija dalībai Rīgas domes sēdē, ja sēde tiek organizēta videokonferences režīmā, kā arī, kā tiek nodrošināta balsošana tiešsaistē.

2. Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums

Saistošie noteikumi nepieciešami, lai radītu tiesisku pamatu izveidot Rīgas pilsētas izpilddirektora vietnieka amata vietu, kā arī piešķirtu tiesības Rīgas pilsētas izpilddirektoram noteikt sava vietnieka kompetenci.

Saistošo noteikumu nepieciešamību nosaka iespēja nodrošināt dalību Rīgas domes sēdēs attālināti valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā.

3. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz pašvaldības budžetu*

Rīgas pilsētas izpilddirektora vietnieka amata vietas izveidošanai papildus Rīgas pilsētas pašvaldības 2020. gada budžetā ir nepieciešami 21 177 euro mēnešalgas nodrošināšanai (deviņiem mēnešiem no aprīļa līdz decembrim) un valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu veikšanai 5102 euro. Kopā papildus Rīgas pilsētas pašvaldības 2020. gada budžetā deviņiem mēnešiem nepieciešami 26 279 euro.

4. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Neietekmē.

5. Informācija saistošo noteikumu ietekmi uz administratīvajām procedūrām

Neietekmē.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Konsultācijas nav notikušas.

Rīgas pilsētas pašvaldības
pagaidu administrācijas vadītājs E. Balševics

31.03.2020