Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Valmieras pilsētas pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 328

Valmierā 2019. gada 31. oktobrī (prot. Nr. 14, 32. §)

Grozījumi Valmieras pilsētas pašvaldības 2013. gada 28. novembra saistošajos noteikumos Nr. 187 "Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas, uzskaites, turēšanas un izķeršanas kārtība Valmieras pilsētā"

Precizēti ar Valmieras pilsētas pašvaldības domes
30.01.2020. lēmumu Nr. 10 (prot. Nr. 2, 9. §)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43. panta pirmās daļas 10. punktu,
Dzīvnieku aizsardzības likuma
8. panta trešo un ceturto daļu,
likuma "Par nodokļiem un nodevām"
12. panta pirmās daļas 5. punktu,
Ministru kabineta 04.04.2006. noteikumu Nr. 266
"Labturības prasības mājas (istabas) dzīvnieku turēšanai,
tirdzniecībai un demonstrēšanai publiskās izstādēs,
kā arī suņa apmācībai
" 13. punktu,
Ministru kabineta 02.10.2012. noteikumu Nr. 678
"Klaiņojošu suņu un kaķu izķeršanas prasības" 16. punktu

1. Izdarīt Valmieras pilsētas pašvaldības 2013. gada 28. novembra saistošajos noteikumos Nr. 187 "Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas, uzskaites, turēšanas un izķeršanas kārtība Valmieras pilsētā" (Latvijas Vēstnesis, 2014, Nr. 69; 2014, Nr. 186) šādus grozījumus:

1.1. izteikt 25. punktu šādā redakcijā:

"25. Kontrolēt šo Noteikumu prasību izpildi un veikt administratīvā pārkāpuma procesu par Noteikumu pārkāpšanu līdz administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai ir tiesīgas Valmieras pilsētas pašvaldības policijas amatpersonas.";

1.2. izteikt 26. punktu šādā redakcijā:

"26. Administratīvā pārkāpuma lietu izskata Valmieras pilsētas pašvaldības Administratīvā komisija.";

1.3. izteikt 27. punktu šādā redakcijā:

"27. Par Noteikumu 8., 13., 13.1, 14., 15. un 16. punktā noteikto prasību neievērošanu fiziskām un juridiskām personām piemēro brīdinājumu vai naudas sodu šādā apmērā:

27.1. līdz četrām naudas soda vienībām, par Noteikumu 8., 13., 13.1, 14. un 15. punktā noteikto prasību neievērošanu;

27.2. līdz desmit naudas soda vienībām, par Noteikumu 16. punktā noteikto prasību neievērošanu."

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā vienlaikus ar Administratīvās atbildības likumu.

Valmieras pilsētas domes priekšsēdētājs J. Baiks

 

Paskaidrojuma raksts
Valmieras pilsētas pašvaldības 2019. gada 31. oktobra saistošajiem noteikumiem Nr. 328 "Grozījumi Valmieras pilsētas pašvaldības 2013. gada 28. novembra saistošajos noteikumos Nr. 187 "Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas, uzskaites, turēšanas un izķeršanas kārtība Valmieras pilsētā""

Paskaidrojuma raksta sadaļa Informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojums Saistošie noteikumi izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43. panta pirmās daļas 10. punktu, Dzīvnieku aizsardzības likuma 8. panta trešo un ceturto daļu, likuma "Par nodokļiem un nodevām" 12. panta pirmās daļas 5. punktu, Ministru kabineta 04.04.2006. noteikumu Nr. 266 "Labturības prasības mājas (istabas) dzīvnieku turēšanai, tirdzniecībai un demonstrēšanai publiskās izstādēs, kā arī suņa apmācībai" 13. punktu, Ministru kabineta 02.10.2012. noteikumu Nr. 678 "Klaiņojošu suņu un kaķu izķeršanas prasības" 16. punktu.

Saistošo noteikumu grozījumu mērķis ir noteikt atbildību par Valmieras pilsētas pašvaldības 2013. gada 28. novembra saistošo noteikumu Nr. 187 "Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas, uzskaites, turēšanas un izķeršanas kārtība Valmieras pilsētā" (Latvijas Vēstnesis, 2014, Nr. 69; 2014, Nr. 186) neievērošanu un amatpersonu kompetences robežas, ievērojot Administratīvās atbildības likuma, kas stāsies spēkā 2020. gada 1. janvārī, prasības.

2. Īss projekta satura izklāsts Saistošo noteikumu grozījumi nepieciešami saskaņā ar Administratīvās atbildības likumu, kas stāsies spēkā 2020. gada 1. janvārī.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Nav ietekmes.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Nav ietekmes.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Līdzšinējās procedūras netiek mainītas.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Nav veiktas.

Valmieras pilsētas domes priekšsēdētājs J. Baiks

01.07.2020