Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Nr. 6

Rīgā 2020. gada 9. janvārī (prot. Nr. 2, 1. p.)

Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Jūrmalas siltums" noteiktajiem (piedāvātajiem) siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifiem

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk - Regulators) 2019.gada 30.decembrī saņēma sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Jūrmalas siltums", vienotais reģistrācijas numurs: 42803008058, juridiskā adrese: Slokas iela 47A, Jūrmala, LV-2015 (turpmāk - SIA "Jūrmalas siltums"), 2019.gada 30.decembra iesniegumu Nr.01-3.1/124 ar tam pievienotajiem noteikto (piedāvāto) siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķiniem un pamatojuma dokumentiem.

Regulators konstatē un secina

1. Enerģētikas likuma 6.panta 3.1daļa noteic, ka energoapgādes komersants, kas piegādā siltumenerģiju enerģijas lietotājiem, pārdod siltumenerģiju tiem nepieciešamajā vai noteiktajā kvalitātē un pieprasītajā daudzumā par Regulatora noteiktajiem tarifiem vai par tarifiem, ko noteicis attiecīgais pakalpojumu sniedzējs saskaņā ar Regulatora noteikto tarifu aprēķināšanas metodiku1, ja ir saņemta Regulatora atļauja, izņemot Enerģētikas likuma 49.panta pirmajā daļā minētos gadījumus.

2. SIA "Jūrmalas siltums" siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifi ir apstiprināti ar Regulatora 2018.gada 20.decembra lēmumu Nr.158 "Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Jūrmalas siltums" siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifiem" (Latvijas Vēstnesis, 2018, 252.nr.) (turpmāk - Lēmums Nr.158). Ar Lēmumu Nr.158 apstiprināto siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu veidojošajās izmaksās ir iekļautas kurināmā izmaksas.

3. Regulators 2019.gada 11.jūlijā pieņēma lēmumu Nr.132 "Par tiesībām sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Jūrmalas siltums" noteikt siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus" (Latvijas Vēstnesis, 2019, 142.nr.) (turpmāk - Regulatora atļauja), piešķirot SIA "Jūrmalas siltums" tiesības pašai noteikt siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus kurināmā cenas izmaiņu gadījumā.

4. Regulators 2019.gada 17.oktobrī pieņēma lēmumu Nr.156 "Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Jūrmalas siltums" noteiktajiem (piedāvātajiem) siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifiem" (Latvijas Vēstnesis, 2019, 214.nr.) (turpmāk - Lēmums Nr.156).

5. Saskaņā ar Regulatora 2010.gada 14.aprīļa lēmuma Nr.1/7 "Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika" (turpmāk - Metodika) 43.9punktu, ņemot vērā Regulatora atļaujā piešķirtās tiesības noteikt tarifus, SIA "Jūrmalas siltums" 2019.gada 30.decembrī (2019.gada 30.decembris Nr.01-3.1/124) iesniedza Regulatorā noteikto (piedāvāto) siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu pamatojumu un aprēķinu šādiem jaunajiem tarifiem:

5.1. laika periodam no 2020.gada 1.februāra līdz 2021.gada 31.janvārim:

5.1.1. siltumenerģijas ražošanas tarifs 38,64 EUR/MWh;

5.1.2. siltumenerģijas pārvades un sadales tarifs 12,07 EUR/MWh;

5.1.3. siltumenerģijas tirdzniecības tarifs 3,39 EUR/MWh;

5.1.4. siltumenerģijas gala tarifs (ar akcīzes nodokļa komponenti) 54,93 EUR/MWh;

5.2. laika periodam no 2021.gada 1.februāra:

5.2.1. siltumenerģijas ražošanas tarifs 37,57 EUR/MWh;

5.2.2. siltumenerģijas pārvades un sadales tarifs 11,91 EUR/MWh;

5.2.3. siltumenerģijas tirdzniecības tarifs 3,39 EUR/MWh;

5.2.4. siltumenerģijas gala tarifs (ar akcīzes nodokļa komponenti) 53,70 EUR/MWh.

6. Paziņojums par SIA "Jūrmalas siltums" noteiktajiem (piedāvātajiem) siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifiem ir publicēts 2019.gada 30.decembra oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 259.nr. Paziņojumā SIA "Jūrmalas siltums" noteikto (piedāvāto) siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu spēkā stāšanās datums (pirmajam tarifu piemērošanas periodam) norādīts 2020.gada 1.februāris.

7. Regulators, izvērtējot SIA "Jūrmalas siltums" iesniegtos noteiktos (piedāvātos) siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus un to pamatojumu, secina, ka SIA "Jūrmalas siltums" noteiktie (piedāvātie) siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifi atbilst Metodikai un ir pamatoti. Līdz ar to SIA "Jūrmalas siltums" noteiktie (piedāvātie) siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifi var stāties spēkā komersanta noteiktajā laikā (pirmā tarifu piemērošanas perioda sākums - 2020.gada 1.februāris).

8. Ņemot vērā konstatētos tiesiskos un faktiskos apstākļus, secināms, ka Regulatoram, lai nodrošinātu tiesisko noteiktību un skaidrību, ir nepieciešams lemt arī par Lēmuma Nr.156 atcelšanu un par Lēmuma Nr.158 piemērošanu, nosakot, ka no 2020.gada 1.februāra Regulators atceļ Lēmumu Nr.156 un SIA "Jūrmalas siltums" nepiemēro ar Lēmumu Nr.158 apstiprinātos siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus.

9. SIA "Jūrmalas siltums" pilnvarotais pārstāvis padomes sēdē uzturēja lūgumu atzīt par pamatotiem noteiktos (piedāvātos) siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus.

Saskaņā ar Metodikas 43.9, 43.10, 43.11punktu, pamatojoties uz likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" 1.pantu, 5.pantu, 9.panta otro daļu, Enerģētikas likuma 6.panta 3.1daļu, Administratīvā procesa likuma 55.panta 1.punktu, 63.panta pirmās daļas 1.punktu, 65.panta pirmo un ceturto daļu, 68.panta otro un trešo daļu,

padome nolemj:

1. atzīt SIA "Jūrmalas siltums" noteikto (piedāvāto) siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu (Latvijas Vēstnesis, 2019, 259.nr.):

1.1. laika periodam no 2020.gada 1.februāra līdz 2021.gada 31.janvārim:

1.1.1. siltumenerģijas ražošanas tarifs 38,64 EUR/MWh;

1.1.2. siltumenerģijas pārvades un sadales tarifs 12,07 EUR/MWh;

1.1.3. siltumenerģijas tirdzniecības tarifs 3,39 EUR/MWh;

1.1.4. siltumenerģijas gala tarifs (ar akcīzes nodokļa komponenti) 54,93 EUR/MWh;

1.2. laika periodam no 2021.gada 1.februāra:

1.2.1. siltumenerģijas ražošanas tarifs 37,57 EUR/MWh;

1.2.2. siltumenerģijas pārvades un sadales tarifs 11,91 EUR/MWh;

1.2.3. siltumenerģijas tirdzniecības tarifs 3,39 EUR/MWh;

1.2.4. siltumenerģijas gala tarifs (ar akcīzes nodokļa komponenti) 53,70 EUR/MWh,

un to pamatojuma atbilstību Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2010.gada 14.aprīļa lēmumam Nr.1/7 "Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika";

2. atcelt no 2020.gada 1.februāra Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2019.gada 17.oktobra lēmumu Nr.156 "Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Jūrmalas siltums" noteiktajiem (piedāvātajiem) siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifiem" (Latvijas Vēstnesis, 2019, 214.nr.);

3. noteikt, ka no 2020.gada 1.februāra SIA "Jūrmalas siltums" nepiemēro ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2018.gada 20.decembra lēmumu Nr.158 "Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Jūrmalas siltums" siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifiem" (Latvijas Vēstnesis, 2018, 252.nr.) apstiprinātos siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus.

Ja mainās tarifus ietekmējošie faktori vai SIA "Jūrmalas siltums" neievēro normatīvos aktus vai Regulatora lēmumus, Regulators var ierosināt tarifu pārskatīšanu vai atcelt šo lēmumu.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

Šo administratīvo aktu var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā viena mēneša laikā no dienas, kad ieinteresētā persona uzzina vai tai vajadzēja uzzināt par pieņemto administratīvo aktu.


1 Regulatora 2010.gada 14.aprīļa lēmums Nr.1/7 "Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika"

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
padomes priekšsēdētājs R. Irklis

09.01.2020