Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr. 639

Rīgā 2019. gada 10. decembrī (prot. Nr. 57 72. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 21. jūnija noteikumos Nr. 564 "Uzturēšanās atļauju noteikumi"

Izdoti saskaņā ar Imigrācijas likuma 3. panta trešo daļu,
9. panta astoto daļu, 22. panta trešo daļu,
23. panta otro un astoto daļu, 32. panta otro daļu,
33. panta otro daļu, 34. panta pirmās daļas 9. punktu
un 36. panta pirmās daļas 4. punktu
un Patvēruma likuma 54. panta ceturto daļu
un 62. panta otrās daļas 2. punktu

Izdarīt Ministru kabineta 2010. gada 21. jūnija noteikumos Nr. 564 "Uzturēšanās atļauju noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2010, 101. nr.; 2011, 19., 122. nr.; 2012, 70. nr.; 2013, 250. nr.; 2014, 255. nr.; 2015, 197. nr.; 2016, 138. nr.; 2017, 114. nr.; 2018, 157., 182. nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 2. punktu šādā redakcijā:

"2. Ārzemnieks šajos noteikumos minētos dokumentus uzturēšanās atļaujas pieprasīšanai vai reģistrēšanai iesniedz personīgi, izņemot šo noteikumu 3. punktā minētos gadījumus. Dokumentus uzturēšanās atļaujas reģistrēšanai var iesniegt elektroniski saskaņā ar normatīvajos aktos par elektronisko dokumentu apriti noteikto kārtību."

2. Aizstāt 3.1 punktā skaitli un vārdu "10. punktu" ar skaitļiem un vārdiem "10. vai 10.1 punktu".

3. Papildināt noteikumus ar 4.8. apakšpunktu šādā redakcijā:

"4.8. viņu nodarbinātības nolūkā uzaicinājis padziļinātās sadarbības programmas zelta vai sudraba līmeņa dalībnieks."

4. Izteikt 6. punktu šādā redakcijā:

"6. Dokumentus uzturēšanās atļaujas pieprasīšanai pārvaldē ir tiesīgi iesniegt arī šo noteikumu 4.1., 4.3., 4.4., 4.5., 4.6., 4.7. un 4.8. apakšpunktā minēto ārzemnieku laulātie un aizgādnībā esošās personas neatkarīgi no tā, vai uzturēšanās atļauju pieprasa kopā ar šo noteikumu 4.1., 4.3., 4.4., 4.5., 4.6., 4.7. vai 4.8. apakšpunktā minēto ārzemnieku vai pēc tam, kad viņš jau pieprasījis vai saņēmis termiņuzturēšanās atļauju."

5. Svītrot 16.3. apakšpunktā vārdus "pievienojot noteiktā kārtībā apliecinātu tulkojumu valsts valodā".

6. Izteikt 16.3.1 1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"16.3.1 1. ārzemniekam, kurš jau bijis ieguvis tiesības uz nodarbinātību Latvijas Republikā, ja nemainās nodarbināšanas joma;".

7. Papildināt noteikumus ar 16.3.1 6. un 16.3.1 7. apakšpunktu šādā redakcijā:

"16.3.1 6. ārzemniekam, kuru uzaicina padziļinātās sadarbības programmas zelta vai sudraba līmeņa dalībnieks un kurš netiks nodarbināts reglamentētā profesijā vai nepieprasa Eiropas Savienības zilo karti;

16.3.1 7. ārzemniekam, kuru uzaicina nodarbinātībai profesijā, kas ietilpst Profesiju klasifikatora devītajā pamatgrupā;".

8. Izteikt 16.4.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"16.4.1 ja paredzēts fizisku personu nodarbināt uz uzņēmuma līguma pamata, iesniedz Latvijas vai ārvalstu nodokļu administrācijas apstiprinātu dokumentu, kas apliecina, ka fiziskā persona ir reģistrējusies kā nodokļu maksātāja un veikusi nodokļu, nodevu un citu obligāto maksājumu iemaksu budžetā vai ka attiecīgo maksājumu termiņi ir pagarināti (atlikti, sadalīti) nodokļu jomu reglamentējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un persona veic maksājumus saskaņā ar nodokļu administrācijas lēmumu (samaksas grafiku), izņemot gadījumu, ja nodokļu administrācijas lēmuma izpilde ir apturēta uz pirmstiesas izskatīšanas laiku. Minēto dokumentu neiesniedz padziļinātās sadarbības programmas zelta vai sudraba līmeņa dalībnieks;".

9. Izteikt 16.5. apakšpunktu šādā redakcijā:

"16.5. ja darba devējs paredz nodarbināt ārzemnieku tādā darbā, kura veikšanai ir nepieciešama atļauja (licence), iesniedz atļaujas (licences) kopiju. Minēto dokumentu neiesniedz padziļinātās sadarbības programmas zelta vai sudraba līmeņa dalībnieks;".

10. Papildināt 24. punktu ar trešo teikumu šādā redakcijā:

"Ja izsaukuma pieprasījumu ārzemnieka uzaicināšanai nodarbinātības nolūkā iesniedzis padziļinātās sadarbības programmas dalībnieks, lēmumu par izsaukuma apstiprināšanu pieņem divu darbdienu laikā pēc izsaukuma apstiprināšanai nepieciešamo dokumentu iesniegšanas."

11. Izteikt 48.1 punktu šādā redakcijā:

"48.1 Ja ārzemnieks atbilstoši Imigrācijas likuma 23. panta pirmās daļas 33. punktam vēlas uzturēties Latvijas Republikā, viņš iesniedz brīvas formas iesniegumu, kurā norāda aprakstošu informāciju par preci vai produktu, ko plānots radīt vai attīstīt (atbilstība inovatīva produkta definīcijai, mērķa tirgus, ekonomiskais pamatojums), un informāciju par plānotajiem komercdarbības pasākumiem turpmāko triju gadu laikā. Pārvalde, nosūtot attiecīgu pieprasījumu, ir tiesīga Jaunuzņēmumu darbības atbalsta likumā noteikto atbalsta programmu administrējošajai iestādei pieprasīt atzinumu par ārzemnieka iesniegumā norādīto aktivitāšu atbilstību Jaunuzņēmumu darbības atbalsta likuma 1. panta 5. punktam. Pieprasījumam pievieno ārzemnieka iesniegto dokumentu."

12. Izteikt 70. punkta otro teikumu šādā redakcijā:

"Iedzīvotāju ienākuma nodoklim un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksām jābūt samaksātām no ienākuma, kādu ārzemnieks norādījis, iesniedzot dokumentus uzturēšanās atļaujas pieprasīšanai, izņemot gadījumu, ja ārzemnieks kalendāra gada laikā ne ilgāk kā vienu mēnesi atradies atvaļinājumā bez darba samaksas saglabāšanas."

13. Papildināt noteikumus ar 85.1 punktu šādā redakcijā:

"85.1 Pārvalde, izskatot saskaņā ar Imigrācijas likuma 23. panta pirmās daļas 33. punktu izsniegtas termiņuzturēšanās atļaujas reģistrācijas iesniegumu, ir tiesīga Jaunuzņēmumu darbības atbalsta likumā noteikto atbalsta programmu administrējošajai iestādei pieprasīt atzinumu par ārzemnieka atbilstoši Imigrācijas likuma 23. panta pirmās daļas 33. punkta "b" apakšpunktam iesniegto progresa pārskatu par kapitālsabiedrības īstenotajām aktivitātēm, kas apliecina, ka kapitālsabiedrība turpina inovatīvā produkta izstrādi, ražošanu vai attīstību."

14. Izteikt 87. punkta otro teikumu šādā redakcijā:

"Iedzīvotāju ienākuma nodoklim un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksām jābūt samaksātām no ienākuma, kādu ārzemnieks norādījis, iesniedzot dokumentus uzturēšanās atļaujas pieprasīšanai, izņemot gadījumu, ja ārzemnieks kalendāra gada laikā ne ilgāk kā vienu mēnesi atradies atvaļinājumā bez darba samaksas saglabāšanas."

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Iekšlietu ministrs S. Ģirģens

28.12.2019
Informācijai! Saistībā ar pāreju uz jaunu datu struktūru vietnē var tikt novērotas neprecizitātes. Par tām lūdzam ziņot uz e-pasta adresi likumi@lv.lv.