Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Jēkabpils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.40

Jēkabpilī 2019.gada 21.novembrī

Grozījumi Jēkabpils pilsētas domes 2012.gada 8.novembra saistošajos noteikumos Nr.31 "Saistošie noteikumi par materiālo atbalstu Jēkabpils pilsētā"

APSTIPRINĀTI
ar Jēkabpils pilsētas domes 21.11.2019.
lēmumu Nr.569 (prot. Nr.28, 24.§)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43.panta trešo daļu,
Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 21.punktu

1. Izdarīt Jēkabpils pilsētas domes 2012.gada 8.novembra saistošajos noteikumos Nr.31 "Saistošie noteikumi par materiālo atbalstu Jēkabpils pilsētā" (turpmāk - saistošie noteikumi) (Latvijas Vēstnesis, 2012., 194.nr.; 2013., 80.nr., 132.nr., 224.nr., 247.nr.; 2014., 223.nr., 2015., 231.nr., 243.nr.; 2016., 88.nr.; 2017., 129.nr.; 2018., 39.nr., 74.nr.; 2019., 225.nr.) šādus grozījumus:

1.1. Izteikt saistošo noteikumu 7.punktu šādā redakcijā:

"7. Tiesības saņemt materiālo atbalstu, izņemot ikmēneša pabalstu aizgādņiem, apbedīšanas pabalstu un pabalstu atsevišķu situāciju risināšanai (izņemot 42.354.apakšpunktā noteiktās situācijas risināšanai), ir ģimenei vai atsevišķi dzīvojošai personai (turpmāk - ģimene (persona)), kuras pamata dzīvesvieta deklarēta Jēkabpils pilsētā. Tiesības saņemt ikmēneša pabalstu aizgādņiem ir šo noteikumu 42.5 punktā minētajām personām, apbedīšanas pabalstu - 42.21 punktā minētajām personām, bet pabalstu 42.354.apakšpunktā noteiktās situācijas risināšanai - ģimenei (personai), kura uzņēmusies organizēt mirušās personas mirstīgo atlieku transportēšanu no ārvalstīm uz Latviju."

1.2. Izteikt saistošo noteikumu 42.35 un 42.36 punktu šādā redakcijā:

"42.35 Pabalstu atsevišķu situāciju risināšanai piešķir:

42.351. dokumentu (pases vai personas apliecības, arhīva izziņas u.c.) saņemšanai, apmaksājot valsts nodevu;

42.352. ceļa izdevumu apmaksai līdz dzīvesvietai personai, kura atrodas Jēkabpils naktspatversmē, bet nav deklarēta Jēkabpils pilsētā;

42.353. ar veselības aprūpi saistīto ceļa izdevumu (starppilsētu maršrutos) apmaksai bērniem;

42.354. mirušās personas, kuras dzīvesvieta bija deklarēta Jēkabpils pilsētā, mirstīgo atlieku transportēšanas izdevumu segšanai no ārvalstīm uz Latviju;

42.355. citiem mērķiem, lai novērstu konkrēto situāciju.

42.36 Pabalstu šo noteikumu 42.351., 42.352., 42.353. un 42.355. apakšpunktos minēto situāciju risināšanai piešķir līdz 100 euro, bet šo noteikumu 42.354. apakšpunktā minētās situācijas risināšanai - līdz divu valstī noteikto minimālo mēneša darba algu apmēram, nepārsniedzot faktiskos izdevumus. Pabalstu atsevišķu situāciju risināšanai izmaksā pabalsta pieprasītājam vai pārskaita to pakalpojuma sniedzējam."

1.3. Papildināt saistošos noteikumus ar 42.37 punktu šādā redakcijā:

"42.37 Pabalsta piešķiršanas nepieciešamību un nepieciešamā pabalsta apmēru nosaka, izvērtējot ģimenes (personas) spēju, izmantojot savā rīcībā esošos materiālos resursus, pilnībā vai daļēji novērst radušos sociālo situāciju saviem spēkiem, un pamatojoties uz Dienesta sociālā darba speciālista sniegto atzinumu. Nepieciešamības gadījumā Dienestam ir tiesības veikt ģimenes (personas) dzīvesvietas pārbaudi. Ja ģimene (persona) atsakās vai nenodrošina Dienestam iespēju veikt tās dzīves apstākļu pārbaudi dzīvesvietā, Dienests var atteikt palīdzības sniegšanu."

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2020.gada 2.janvārī.

Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētājs A.Kraps

 

Saistošo noteikumu "Grozījumi Jēkabpils pilsētas domes 2012.gada 8.novembra saistošajos noteikumos Nr.31 "Saistošie noteikumi par materiālo atbalstu Jēkabpils pilsētā""
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (turpmāk - VARAM) 2019.gada 31.oktobra atzinumā Nr.1-18/10224 "Par saistošajiem noteikumiem" (turpmāk - atzinums) izteikts iebildums, ka atsevišķi Jēkabpils pilsētas domes 2019.gada 24.oktobra saistošajos noteikumos Nr.24 "Saistošie noteikumi par pabalsta krīzes situācijā piešķiršanu Jēkabpils pilsētā" iekļautie pabalsta krīzes situācijas risināšanai mērķi nav uzskatāmi par krīzes situāciju (nav saistīti ar pamatvajadzību nodrošināšanu) un būtu iekļaujami saistošajos noteikumos, kas nosaka pašvaldības brīvprātīgos pabalstus.
2. Īss projekta satura izklāsts Saistošo noteikumu projekts paredz papildināt saistošo noteikumu 8.5 nodaļu "Pabalsts atsevišķu situāciju risināšanai" ar situāciju uzskaitījumu, kad ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona ir tiesīga saņemt pabalstu atsevišķu situāciju risināšanai un, kuras atbilstoši VARAM atzinumā izteiktajam iebildumam nav uzskatāmas par krīzes situācijām (nav saistītas ar pamatvajadzību nodrošināšanu).
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Ietekme uz 2020.gada budžetu netiek prognozēta.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Nav attiecināms.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Nav attiecināms.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Konsultācijas nav veiktas.

Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētājs A.Kraps

02.01.2020