Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Sēklu un šķirņu aprites likumā

Izdarīt Sēklu un šķirņu aprites likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1999, 22. nr.; 2002, 11. nr.; 2003, 22. nr.; 2004, 13., 21. nr.; 2006, 1. nr.; 2007, 3. nr.; 2008, 15. nr.; 2009, 20. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2010, 206. nr.; 2012, 108. nr.; 2013, 92. nr.; 2014, 66. nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 2. panta 4. punktu šādā redakcijā:

"4) Valsts augu aizsardzības dienests:

a) sertificē sēklas,

b) uztur augu šķirņu saimniecisko īpašību novērtēšanas datubāzi saskaņā ar normatīvajiem aktiem par augu šķirnes saimniecisko īpašību novērtēšanu,

c) veic visas darbības, kas saistītas ar Kultūraugu uzraudzības valsts informācijas sistēmas Latvijas augu šķirņu kataloga un Kultūraugu uzraudzības valsts informācijas sistēmas Augļu koku un ogulāju šķirņu saraksta veidošanu, uzturēšanu, informācijas glabāšanu un publicēšanu,

d) īsteno starptautiskās Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) shēmas labības šķirņu un stiebrzāļu un tauriņziežu šķirņu sertifikācijai sēklu apritei starptautiskajā tirgū,

e) veic visas darbības, kas saistītas ar Latvijā reģistrēto augu šķirņu iekļaušanu Eiropas Savienības kopējā lauksaimniecības augu šķirņu katalogā, Eiropas Savienības kopējā dārzeņu šķirņu katalogā (turpmāk arī - Eiropas Savienības kopējie šķirņu katalogi) vai Eiropas Savienības kopējā augļu koku un ogulāju šķirņu sarakstā (FRUMATIS),

f) izpilda Eiropas Savienības tieši piemērojamo normatīvo aktu prasības par šķirnēm un sēklu apriti,

g) sadarbojas ar citu valstu attiecīgajām sertifikācijas institūcijām,

h) nodrošina piedalīšanos Eiropas Savienības tiesību aktos paredzētajās salīdzinošajās pārbaudēs un attiecīgajos pētījumos,

i) kārto un uztur Kultūraugu uzraudzības valsts informācijas sistēmas Sēklaudzētāju un sēklu tirgotāju reģistru (turpmāk - Sēklaudzētāju un sēklu tirgotāju reģistrs),

j) uzrauga un kontrolē sēklu apriti,

k) veic references laboratorijas funkcijas sēklu kvalitātes noteikšanā un sniedz citus laboratoriskos pakalpojumus,

l) normatīvajos aktos par sēklaudzēšanu un sēklu tirdzniecību paredzētajos gadījumos sertificē sēklas ar pazeminātu dīgtspēju,

m) uztur oriģinālo sēklu paraugus Latvijas augu šķirņu katalogā iekļautajām šķirnēm, attiecībā uz kurām Valsts augu aizsardzības dienests ir pieprasījis šķirnes pārbaudi, kā arī saglabājamām šķirnēm un noteiktos apstākļos audzējamām dārzeņu šķirnēm (izņemot kartupeļus),

n) organizē vai veic pēcpārbaudi sertificētām sēklām, standartsēklām, saglabājamās šķirnes sēklām un noteiktos apstākļos audzējamas dārzeņu šķirnes sēklām,

o) izsniedz atļauju tādu lopbarības augu sēklu maisījumu tirdzniecībai, kuri paredzēti dabiskās vides saglabāšanai (turpmāk - sēklu maisījumi dabiskās vides saglabāšanai);".

2. Izteikt 4. pantu šādā redakcijā:

"4. pants. Sēklaudzētāju, sēklu sagatavotāju, saiņotāju un tirgotāju reģistrācija

(1) Persona iesniedz Valsts augu aizsardzības dienestam iesniegumu reģistrācijai Sēklaudzētāju un sēklu tirgotāju reģistrā, ja tā nodarbojas ar sertificētu sēklu sēklaudzēšanu un tirdzniecību vai ar sēklu sagatavošanu vai saiņošanu.

(2) Personu reģistrē Sēklaudzētāju un sēklu tirgotāju reģistrā normatīvajos aktos par sēklaudzēšanu un sēklu tirdzniecību noteiktajā kārtībā.

(3) Reģistrāciju anulē:

1) ja reģistrētā persona ir iesniegusi attiecīgu iesniegumu;

2) ja juridiskā persona ir izslēgta no komercreģistra vai fiziskā persona ir mirusi;

3) normatīvajos aktos par sēklaudzēšanu un sēklu tirdzniecību paredzētajos gadījumos;

4) ja divu gadu laikā pēc pēdējā iesnieguma saņemšanas dienas Valsts augu aizsardzības dienestam nav iesniegts iesniegums sēklu sertifikācijai. Šajā gadījumā Valsts augu aizsardzības dienestam ir tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma anulēt reģistrāciju Sēklaudzētāju un sēklu tirgotāju reģistrā.

(4) Izmaiņas Sēklaudzētāju un sēklu tirgotāju reģistrā izdara Valsts augu aizsardzības dienests pēc personas iesnieguma saņemšanas un izvērtēšanas, ja ir samaksāta valsts nodeva.

(5) Valsts augu aizsardzības dienests savā tīmekļvietnē ievieto informāciju par reģistrētajām personām, kas pēdējo divu gadu laikā iesniegušas iesniegumu sēklu sertifikācijai, norādot juridiskās personas nosaukumu un juridisko adresi vai fiziskās personas vārdu un uzvārdu, kā arī sēklaudzētāja kodu, darbības veidu un tālruņa numuru."

3. Izteikt 11. pantu šādā redakcijā:

"11. pants. Latvijas augu šķirņu katalogs

(1) Latvijas augu šķirņu katalogs ir augu šķirņu saraksts, kurā iekļauto šķirņu sēklas atļauts sertificēt vai pārbaudīt kā standartsēklas, saglabājamās šķirnes sēklas vai noteiktos apstākļos audzējamas dārzeņu šķirnes sēklas un pārdot tās saskaņā ar normatīvajiem aktiem par sēklaudzēšanu un sēklu tirdzniecību, kā arī par saglabājamo šķirņu vai noteiktos apstākļos audzējamo dārzeņu šķirņu atzīšanu un sēklu apriti.

(2) Katalogā iekļauj labības, lopbarības augu, eļļas augu un šķiedraugu, biešu, kartupeļu un dārzeņu šķirnes.

(3) Katalogu Valsts augu aizsardzības dienests ievieto savā tīmekļvietnē. Katalogā norāda šādu informāciju:

1) šķirnes nosaukumu;

2) termiņu, uz kādu šķirne iekļauta katalogā;

3) valsti, kurā šķirne selekcionēta;

4) selekcionāram vai šķirnes uzturētājam - juridiskajai personai - nosaukumu, adresi un tālruņa numuru, bet fiziskajai personai - vārdu, uzvārdu un tālruņa numuru;

5) selekcionāra tiesību īpašniekam vai tā selekcionāra tiesību īpašnieka pilnvarotajam pārstāvim, kuram ir tiesības slēgt licences līgumu, - juridiskajai personai - nosaukumu, adresi un tālruņa numuru, bet fiziskajai personai - vārdu, uzvārdu un tālruņa numuru;

6) šķirni raksturojošos rādītājus;

7) ja šķirne ir ģenētiski modificēta, - attiecīgu norādi;

8) norādi "saglabājamā šķirne", ja tā katalogā ir iekļauta kā saglabājamā šķirne;

9) norādi "noteiktos apstākļos audzējama dārzeņu šķirne", ja tā katalogā ir iekļauta kā noteiktos apstākļos audzējama dārzeņu šķirne.

(4) Valsts augu aizsardzības dienests pieņem lēmumu par šķirnes iekļaušanu katalogā vai svītrošanu no tā, kā arī par citiem grozījumiem katalogā. Valsts augu aizsardzības dienests saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kataloga veidošanu publicē oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" informāciju par pieņemtajiem lēmumiem."

4. 11.1 pantā:

izslēgt ceturto un piekto daļu;

aizstāt desmitajā daļā vārdus "tīmekļa vietnē" ar vārdu "tīmekļvietnē".

5. 12.1 pantā:

aizstāt otrajā daļā vārdus "tīmekļa vietnē" ar vārdu "tīmekļvietnē";

izteikt piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Šķirņu sarakstā norāda šādu informāciju:

1) sugas botānisko nosaukumu;

2) šķirnes nosaukumu un tā sinonīmus;

3) norādi "oficiāls apraksts" vai "oficiāli atzīts apraksts";

4) valsti, kurā šķirne selekcionēta (ja informācija ir pieejama);

5) iesniedzēja nosaukumu, adresi un tālruņa numuru;

6) ja šķirne ir ģenētiski modificēta, - attiecīgu norādi;

7) datumu, kad šķirne iekļauta šķirņu sarakstā vai pagarināts termiņš šķirnes uzturēšanai šķirņu sarakstā;

8) termiņu, uz kādu šķirne iekļauta šķirņu sarakstā;

9) tās personas nosaukumu, adresi un tālruņa numuru, kurai pieejams mātesaugs;

10) šķirnes aprakstu."

6. Izteikt 12.2 pantu šādā redakcijā:

"12.2 pants. Šķirņu iekļaušana šķirņu sarakstā

Valsts augu aizsardzības dienests šķirni iekļauj šķirņu sarakstā, ja tā atbilst šādām prasībām:

1) tai ir viens no šādiem šķirnes aprakstiem:

a) oficiālais šķirnes apraksts, kas izveidots pēc atšķirīguma, viendabīguma un stabilitātes pārbaudes saskaņā ar normatīvajiem aktiem par šķirnes atšķirīguma, viendabīguma un stabilitātes pārbaudi,

b) šķirnes apraksts, kas atbilst normatīvajos aktos par šķirņu saraksta veidošanu noteiktajām prasībām, ja šķirnei nav veikta pārbaude un tā ir bijusi tirdzniecībā līdz 2012. gada 30. septembrim;

2) Latvijā ir pieejams mātesaugs, no kura iegūst pavairošanas materiālu;

3) šķirnes nosaukums atbilst normatīvajos aktos par šķirņu saraksta veidošanu noteiktajām prasībām;

4) ģenētiski modificētajai šķirnei ir izdota atļauja tās izplatīšanai tirgū saskaņā ar normatīvajiem aktiem par ģenētiski modificētu organismu apriti."

7. Izteikt VII nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

"VII nodaļa
Likuma izpildes kontrole un valsts nodeva
".

8. Izslēgt 20. pantu.

9. 21. pantā:

izslēgt 1. punktā vārdus "vai ievedējs";

aizstāt 2. punktā vārdus "pārstāvji - par" ar vārdiem "pārstāvji, kā arī persona, kas audzē un tirgo pavairošanas materiālu, - par".

10. Papildināt likumu ar VIII nodaļu šādā redakcijā:

"VIII nodaļa
Administratīvie pārkāpumi sēklu tirdzniecības jomā un kompetence administratīvo pārkāpumu procesā

22. pants. Administratīvie pārkāpumi sēklu tirdzniecības jomā

Par sēklu tirdzniecības prasību pārkāpšanu piemēro brīdinājumu vai naudas sodu fiziskajai personai no septiņām līdz četrdesmit divām naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai - no četrpadsmit līdz septiņdesmit naudas soda vienībām.

23. pants. Kompetence administratīvo pārkāpumu procesā

Administratīvā pārkāpuma procesu par šā likuma 22. pantā minētajiem pārkāpumiem veic Valsts augu aizsardzības dienests."

11. Papildināt pārejas noteikumus ar 17. un 18. punktu šādā redakcijā:

"17. Valsts augu aizsardzības dienests līdz 2020. gada 31. augustam aktualizē to informāciju, kura par personām atbilstoši šā likuma 4. pantā noteiktajam iekļauta Sēklaudzētāju un sēklu tirgotāju reģistrā līdz 2019. gada 30. novembrim.

18. Šā likuma VIII nodaļa stājas spēkā vienlaikus ar Administratīvās atbildības likumu."

Likums stājas spēkā 2019. gada 1. decembrī.

Likums Saeimā pieņemts 2019. gada 7. novembrī.

Valsts prezidents E. Levits

Rīgā 2019. gada 21. novembrī

01.12.2019