Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Daugavpils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.18

Daugavpilī 2019.gada 15.augustā (prot. Nr.29, 11.§)

Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2015.gada 10.decembra saistošajos noteikumos Nr.48 "Daugavpils pilsētas pašvaldības sociālās garantijas bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam"

APSTIPRINĀTI
ar Daugavpils pilsētas domes
2019.gada 15.augusta lēmumu Nr.495

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43.panta trešo daļu, likuma
"Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā"
25.2  panta pirmo un piekto daļu un
26.panta otro daļu, Bērnu tiesību aizsardzības
likuma 45.2 panta ceturto daļu, Ministru kabineta
2018.gada 26.jūnija noteikumu Nr.354
"Audžuģimenes noteikumi" 78.punktu,
Ministru kabineta 2005.gada 15.novembra
noteikumu Nr.857 "Noteikumi par sociālajām
garantijām bārenim un bez vecāku gādības
palikušajam bērnam, kurš ir ārpus ģimenes aprūpē,
kā arī pēc ārpus ģimenes aprūpes beigšanas"
22., 27., 30., 31. un 31.1 punktu, Ministru kabineta
2018.gada 30.oktobra noteikumu Nr.667
"Adopcijas kārtība" 54.1., 54.2. un 55.punktu

Izdarīt Daugavpils pilsētas domes 2015.gada 10.decembra saistošajos noteikumos Nr.48 "Daugavpils pilsētas pašvaldības sociālās garantijas bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam" (Latvijas Vēstnesis, 2016., Nr.13 (5585), Nr.143 (5715), Nr.221 (5793), 2017., Nr.189 (6016), Nr.247 (6074), 2018., Nr.26 (6112), Nr.156 (6242), Nr.248 (6334)) (turpmāk - noteikumi) šādus grozījumus:

1. Aizstāt noteikumu 4.punktā vārdus "Daugavpils pilsētas domes Bērnunams-patversme "Priedīte" (turpmāk - Bērnunams-patversme "Priedīte")" ar vārdiem "Sociālo pakalpojumu centrs bērniem un jauniešiem "Priedīte" (turpmāk - Centrs "Priedīte")".

2. Aizstāt noteikumu tekstā vārdus "Bērnunams-patversme "Priedīte"" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "Centrs "Priedīte"" (attiecīgā locījumā).

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs A.Elksniņš

 

Daugavpils pilsētas domes 2019.gada 15.augusta saistošo noteikumu Nr.18 "Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2015.gada 10.decembra saistošajos noteikumos Nr.48 "Daugavpils pilsētas pašvaldības sociālās garantijas bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam""
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojums Grozījumi noteikumos jāveic sakarā ar Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes "Daugavpils pilsētas domes Bērnunams-patversme "Priedīte"" nosaukuma maiņu.
2. Īss projekta satura izklāsts Ar grozījumiem noteikumu tekstā tiek aizstāti vārdi "Daugavpils pilsētas domes Bērnunams-patversme "Priedīte"" ar vārdiem "Sociālo pakalpojumu centrs bērniem un jauniešiem "Priedīte"".
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Nav attiecināms.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Nav attiecināms.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Netiek mainītas.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Nav attiecināms.

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs A.Elksniņš

30.08.2019