Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 17.03.2018. - 11.09.2019. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Smiltenes novada domes 2019. gada 29. maija saistošos noteikumus "Par sociālajiem pakalpojumiem Smiltenes novada pašvaldībā".
Smiltenes novada domes saistošie noteikumi Nr. 6/10

Smiltenē 2010. gada 25. martā (prot. Nr. 3, 4. §)
Smiltenes novada pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība
I. Vispārīgie noteikumi

1. Saistošie noteikumi nosaka Smiltenes novada pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) nodrošināto sociālo pakalpojumu (turpmāk – pakalpojumi) veidus, to saņemšanas un samaksas kārtību, kā arī lēmumu par sociālo pakalpojumu piešķiršanu vai atteikumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību.

2. Sociālo pakalpojumu sniegšanas mērķis ir uzlabot personas, ģimenes, personu grupas un sabiedrības dzīves kvalitāti un atjaunot vai uzlabot personu spējas sociāli funkcionēt un iekļauties sabiedrībā.

3. Pašvaldība sniedz pakalpojumus vai organizē to sniegšanu dzīvesvietā, ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas vai sociālās rehabilitācijas institūcijās.

4. Tiesības saņemt sociālos pakalpojumus ir personām, kuras ir deklarējušas savu pamatdzīvesvietu Smiltenes novada administratīvajā teritorijā. Ja persona nav deklarējusi dzīvesvietu Smiltenes novada administratīvajā teritorijā, bet tajā dzīvo, pie sociālā darbinieka tā var saņemt nepieciešamo informāciju un konsultācijas par pakalpojumiem.

II. Sociālo pakalpojumu veidi

5. Pašvaldība sniedz vai nodrošina šādus sociālos pakalpojumus:

5.1. sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumi personas dzīvesvietā:

5.1.1. aprūpe mājās;

5.1.2. psihologa pakalpojumi;

5.1.3. asistenta pakalpojumi;

5.1.4. ģimenes asistenta pakalpojums;

5.1.5. sociālā atbalsta un sociālo prasmju pilnveidošanas grupu pakalpojums;

5.2. sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumi institūcijā:

5.2.1. ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā pilngadīgām personām;

5.2.2. ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā bērniem;

5.2.3. īslaicīga sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā pilngadīgām personām;

5.2.4. īslaicīga sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā bērniem;

5.3. sociālais darbs:

5.3.1. Smiltenes novada pašvaldības Sociālajā dienestā (turpmāk – sociālais dienests);

(Grozīts ar Smiltenes novada domes 28.09.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 12/16; 31.01.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 1/18)

III. Pakalpojumu pieprasīšanas, saņemšanas un samaksas kārtība

6. Pieprasot pakalpojumus, persona vai viņas likumiskais pārstāvis sociālajā dienestā iesniedz:

6.1. rakstisku iesniegumu, norādot problēmu un tās risināšanai vēlamo pakalpojuma veidu;

6.2. iztikas līdzekļu deklarāciju, kas noteikta normatīvajos aktos par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu, ja sociālā pakalpojuma izmaksas sedz no pašvaldības budžeta;

6.3. ģimenes ārsta izziņu par personas veselības stāvokli. Izziņā norāda funkcionālo spēju traucējumu smaguma pakāpi un medicīnisko kontrindikāciju (plaušu tuberkuloze aktīvajā stadijā, akūtas infekcijas slimības, seksuāli transmisīvās slimības) neesību, ja persona vēlas saņemt aprūpi mājās un ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā;

6.4. psihiatra atzinumu par speciālo (psihisko) kontrindikāciju neesamību un piemērotāko sociālā pakalpojuma veidu personai ar garīga rakstura traucējumiem (paraugs – pielikumā Nr. 1), ja sociālo pakalpojumu vēlas saņemt persona ar garīga rakstura traucējumiem vai bērns ar garīgās attīstības traucējumiem;

6.5. invaliditāti apliecinoša dokumenta kopiju, ja sociālos pakalpojumus vēlas saņemt persona ar invaliditāti;

6.6. citus dokumentus atbilstoši attiecīgā sociālā pakalpojuma veidam.

7. Sociālais dienests 10 darbdienu laikā no klienta iesnieguma saņemšanas:

7.1. novērtē personas vajadzības pēc pieprasītā pakalpojuma, aizpildot novērtēšanas karti (paraugs – pielikumā Nr. 2), kurā izvērtē pašaprūpes un līdzdarbības iespējas;

7.2. nepieciešamības gadījumos apseko personu mājās, izvērtē personas sociālo situāciju un vienojas ar viņu par turpmāk sniedzamajiem sociālajiem pakalpojumiem, ja tie būtu vajadzīgi (paraugs – pielikumā Nr. 3);

7.3. novērtē personas pašaprūpes, mobilitātes un ar mājas dzīvi saistīto darbību funkcionālo traucējumu smaguma pakāpi atbilstoši Bartela indeksam (attiecas uz sociālajiem pakalpojumiem, kuriem šāda novērtējuma veikšana paredzēta saskaņā ar Ministru kabineta noteikto sociālo pakalpojumu saņemšanas kārtību), kā arī personas vajadzības pēc sociālā pakalpojuma, aizpildot personas vajadzību pēc sociālajiem pakalpojumiem novērtēšanas karti (paraugs – pielikumā Nr. 4);

7.4. nepieciešamības gadījumā pieprasa no citiem speciālistiem lēmuma pieņemšanai nepieciešamo informāciju;

7.5. nepieciešamības gadījumā sadarbībā ar personu sastāda individuālu sociālās rehabilitācijas plānu (paraugs – pielikumā Nr. 5), vienojoties par pakalpojuma veidu, apjomu, ilgumu un samaksas kārtību;

7.6. lemj par personai piemērotāko sociālā pakalpojuma veidu, apjomu, ilgumu un personas un viņu apgādnieku maksātspēju;

7.7. pieņem lēmumu par pakalpojuma piešķiršanu vai par atteikumu to piešķirt un par savu lēmumu rakstiski paziņo klientam. Ja pieņemts lēmums par atteikumu piešķirt pakalpojumu, norāda tā pamatojumu un lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību.

8. Neizvērtējot personas (ģimenes) ienākumus un materiālo stāvokli, no pašvaldības budžeta līdzekļiem tiek apmaksāti šādi pakalpojumi:

8.1. īslaicīgas sociālās aprūpes pakalpojumi bērniem un ģimenēm ar bērnu(-iem) līdz 6 mēnešiem gada laikā;

8.2. īslaicīgas sociālās aprūpes pakalpojumi nepilngadīgajām grūtniecēm un jaunajām māmiņām līdz pilngadībai pēc bērna piedzimšanas;

8.3. sociālā darba pakalpojumi.

9. No pašvaldības budžeta līdzekļiem sociālā pakalpojuma izmaksas pilnā apmērā tiek segtas personām, kurām ir:

9.1. Sociālā dienesta izsniegta trūcīgās ģimenes (personas) izziņa;

9.2. vientuļām pensijas vecuma personām un vientuļām personām ar invaliditāti (kurām nav Civillikumā noteiktu likumīgu apgādnieku), kuru ienākumi atbilst maznodrošinātas personas statusam.

(Grozīts ar Smiltenes novada domes 28.09.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 12/16)

10. Pakalpojumus, kas nav minēti šo saistošo noteikumu 9. punktā, daļēji vai pilnā apmērā apmaksā persona vai tās likumīgais apgādnieks.

11. Veicot samaksu par pakalpojumu, ievēro šādas prasības:

11.1.1. pēc pakalpojuma samaksas (izņemot samaksu par ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā (turpmāk – ilgstošas aprūpes institūcija) sniegto pakalpojumu) klienta rīcībā esošie līdzekļi nedrīkst būt mazāki par normatīvajos aktos par kārtību, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par maznodrošinātu, noteikto ienākumu un materiālā stāvokļa līmeni, kuru nepārsniedzot persona tiek atzīta par maznodrošinātu;

11.1.2. ja klienta ienākumi pirms pakalpojuma samaksas ir augstāki par šo noteikumu 11.1.1. apakšpunktā noteikto līmeni, bet klients nevar samaksāt pilnu pakalpojumu maksu, klients maksā daļu no pakalpojuma maksas – starpību starp viņa ienākumu līmeni un pašvaldībā noteikto maznodrošinātas personas ienākumu līmeni. Pārējo pakalpojuma samaksas daļu līdz pilnai pakalpojuma samaksai sedz apgādnieks;

11.1.3. līdzekļi, kas pēc pakalpojuma samaksas paliek apgādnieka ģimenes rīcībā, nedrīkst būt mazāki par summu, kura aprēķināta, reizinot valstī noteikto minimālo algu ar šādu koeficientu:

11.1.3.1. par vienas personas ģimeni – 1,0;

11.1.3.2. par katru nākamo apgādnieka ģimenes locekli – 0,5;

11.1.4. ja apgādnieka ģimenes rīcībā esošie līdzekļi pārsniedz šo noteikumu 11.1.3. apakšpunktā noteikto līmeni, bet apgādnieks nevar samaksāt pilnu pakalpojuma maksu, apgādnieks maksā daļu no pakalpojuma maksas – starpību starp viņa ienākumu līmeni un šo noteikumu 11.1.3. apakšpunktā noteiktajā kārtībā aprēķināto summu, kura paliek tās rīcībā. Pārējo pakalpojuma samaksas daļu līdz pilnai pakalpojuma samaksai sedz pašvaldība.

(Smiltenes novada domes 28.09.2016. saistošo noteikumu Nr. 12/16 redakcijā)

12. Ja sociālās aprūpes un sociālā rehabilitācija institūcijā pilngadīgām personām pakalpojuma saņēmējam ir vairāk nekā viens apgādnieks, tad apgādnieka maksājumu nosaka proporcionāli apgādnieku skaitam.

13. Lēmumu par 5.2.2. punktā norādītā pakalpojuma piešķiršanu vai atteikšanu pieņem Bāriņtiesa.

14. Krīzes situācijā sociālais dienests pieņem lēmumu par pakalpojuma piešķiršanu nekavējoties.

15. Sociālais dienests krīzes situācijā nonākušām personām (ģimenēm) sniedz psihosociālu vai materiālu vai psihosociālu un materiālu palīdzību, lai sekmētu krīzes situācijas pārvarēšanu un veicinātu personas iekļaušanos sabiedrībā.

16. Personas (ģimenes) ienākumus un materiālo stāvokli izvērtē saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto kārtību par ģimenes (personas) atzīšanu par trūcīgu.

17. Personai, saņemot uzaicinājumu, ir tiesības atteikties no ievietošanas iestādē, par to rakstiski informējot Sociālo dienestu. Ja persona trīs reizes rakstiski atteikusies no piedāvātās vietas iestādē, Sociālais dienests atkārtoti novērtē personas vajadzības pēc sociālā pakalpojuma.

18. Ja pašvaldības administratīvajā teritorijā nav attiecīgo institūciju pieprasīto pakalpojumu sniegšanai, sociālais dienests slēdz līgumus ar pakalpojumu sniedzējiem citu pašvaldību administratīvajā teritorijā. Ja pakalpojumi pilnībā vai daļēji tiek finansēti no pašvaldības budžeta, tad pakalpojuma cena, kopējā līguma summa, norādot pašvaldības daļu un klienta daļu, tiek noteikta līgumā.

19. Lai saņemtu sociālos pakalpojumus naktspatversmē, patversmē un krīzes centrā, kā arī redzes un dzirdes invalīdiem paredzētos sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, persona vēršas tieši pie pakalpojuma sniedzēja. Pakalpojuma sniedzējs pieņem lēmumu par pakalpojuma nodrošināšanu atbilstoši attiecīgās institūcijas dibinātāja noteiktajai kārtībai.

IV. Sociālās aprūpes pakalpojumi personas dzīvesvietā

20. Pašvaldība sniedz šādus sociālās aprūpes pakalpojumus personas dzīvesvietā – aprūpe mājās.

21. Aprūpes mājās sociālā pakalpojuma apjoms tiek iedalīts trīs aprūpes līmeņos:

21.1. I līmenis: pārtikas produktu, medikamentu, saimniecības preču piegāde; grīdas mitrā uzkopšana; gultas veļas nomaiņa un nodošana mazgātavā; komunālo un citu maksājumu kārtošana; ģimenes ārsta izsaukšana; preses pasūtīšana; informācijas par pieejamiem pakalpojumiem sniegšana; malkas sanešana; ūdens ienešana, iznešana; atkritumu iznešana; aprūpējamā pavadīšana 1 stundu garā pastaigā 1 reizi nedēļā; citi pakalpojumi;

21.2. II līmenis: pārtikas produktu, medikamentu, saimniecības preču piegāde; grīdas mitrā uzkopšana; gultas veļas nomaiņa un nodošana mazgātavā; komunālo un citu maksājumu kārtošana; ģimenes ārsta izsaukšana; preses pasūtīšana; informācijas par pieejamiem pakalpojumiem sniegšana; malkas sanešana; ūdens ienešana, iznešana; atkritumu iznešana; aprūpējamā pavadīšana 1 stundu garā pastaigā 1 reizi nedēļā; pavadīšana pie ārstiem, uz slimnīcu; logu mazgāšana 1 reizi gadā; palīdzība vannošanā; citi pakalpojumi;

21.3. III līmenis: pārtikas produktu, medikamentu, saimniecības preču piegāde; grīdas mitrā uzkopšana; gultas veļas nomaiņa un nodošana mazgātavā; komunālo un citu maksājumu kārtošana; ģimenes ārsta izsaukšana; preses pasūtīšana; informācijas par pieejamiem pakalpojumiem sniegšana; malkas sanešana; ūdens ienešana, iznešana; atkritumu iznešana; logu mazgāšana 1 reizi gadā; aprūpējamā pavadīšana 1 stundu garā pastaigā 1 reizi nedēļā; pavadīšana pie ārstiem, uz slimnīcu; palīdzība vannošanā; palīdzība medikamentu lietošanā; fizisko aktivitāšu veicināšana; krāsns kurināšana; palīdzība ēdiena gatavošanā; trauku mazgāšana; citi pakalpojumi.

22. Šo noteikumu 21. punktā noteiktā Aprūpe personai tiek sniegta tikai darba dienās darba laikā:

22.1. personām, kurām aprūpe mājās nepieciešama līdz 6 stundām nedēļā – aprūpes 1. līmenis;

22.2. personām, kurām aprūpe mājās nepieciešama līdz 8 stundām nedēļā – aprūpes 2. līmenis;

22.3. personām, kurām aprūpe mājās nepieciešama līdz 12 stundām nedēļā – aprūpes 3. līmenis.

23. Tiesības saņemt aprūpes mājās pakalpojumu ir personai, kura dzīvo viena vai ar šo personu kopā dzīvojošie ģimenes locekļi vecuma, veselības stāvokļa vai citu objektīvu apstākļu dēļ nevar nodrošināt tai nepieciešamo aprūpi.

24. Tiesības saņemt aprūpes mājās pakalpojumu par Smiltenes novada domes budžeta līdzekļiem ir:

24.1. 1. grupas invalīdiem un vientuļiem pensionāriem, kuras vecuma, garīga vai fiziska rakstura traucējumu dēļ nevar veikt ikdienas mājas darbus un savu personisko aprūpi paša spēkiem, dzīvo vienas vai ar šo personu kopā dzīvojošie ģimenes locekļi (personas vecuma) veselības stāvokļa vai citu objektīvu apstākļu dēļ nevar nodrošināt minētajām personām nepieciešamo mājās aprūpes pakalpojumu un kuru ienākumi atbilst maznodrošinātas personas statusam;

24.2. bērniem, ar garīga vai fiziska rakstura traucējumiem, ja ar tiem kopā dzīvojošie ģimenes locekļi vecuma, veselības stāvokļa vai citu objektīvu apstākļu dēļ nevar nodrošināt tiem nepieciešamo aprūpes mājās pakalpojumu.

25. Par apgādnieka nespēju veikt apgādājamā aprūpi, objektīvajiem apstākļiem uzskatāmi:

25.1. slimības laiks;

25.2. atrašanās medicīniskās vai sociālās rehabilitācijas institūcijā;

25.3. garīga vai fiziska rakstura traucējumi, ko apstiprina Valsts darba ekspertīzes ārstu komisijas izziņa;

25.4. apgādnieks ir pensijas vecuma persona vai invalīds un fizisko ierobežojumu dēļ nevar veikt aprūpi.

26. (Svītrots ar Smiltenes novada domes 28.09.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 12/16)

27. Aprūpe mājās var būt pastāvīga vai pagaidu:

27.1. tiesības uz pastāvīgu aprūpi mājās ir 1. grupas invalīdiem un vientuļām personām, kas vecuma, garīgas attīstības vai fiziska rakstura traucējumu dēļ nevar veikt ikdienas mājas darbus un savu personisko aprūpi pašu spēkiem;

27.2. tiesības uz pagaidu aprūpi mājās ikdienas darbu veikšanai un personiskās aprūpes nodrošināšanai ir personām slimošanas gadījumā vai atveseļošanās periodā;

27.3. aprūpe mājās pakalpojums netiek apmaksāts no pašvaldības budžeta personām, kurām ir materiālie resursi, kurus realizējot vai lietojot var nodrošināt sev aprūpi.

(Grozīts ar Smiltenes novada domes 30.10.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 22/13; 28.09.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 12/16)

IV.1 Asistenta pakalpojumi

(Nodaļa Smiltenes novada domes 28.09.2016. saistošo noteikumu Nr. 12/16 redakcijā)

27.1 Asistenta pakalpojums tiek sniegts, lai veicinātu personu ar smagiem funkcionāliem traucējumiem sociālos kontaktus mājās un ārpus mājas, lai persona ar invaliditāti un funkcionāliem traucējumiem iespēju robežās pati varētu aktīvi iesaistīties dažādās sabiedriskās aktivitātēs.

(Smiltenes novada domes 28.09.2016. saistošo noteikumu Nr. 12/16 redakcijā)

27.2 Pakalpojums ietver asistenta pakalpojumus līdz 40 stundām nedēļā, lai palīdzētu personām:

27.21. nokļūšanai uz darba vietu, izglītības iestādi vai dienas aprūpes centru;

27.22. apmeklēt ārstniecības, valsts vai pašvaldības iestādes;

27.23. iesaistītos dažādos brīvā laika pavadīšanas un citos pasākumos.

(Smiltenes novada domes 28.09.2016. saistošo noteikumu Nr. 12/16 redakcijā)

27.3 Asistenta pakalpojumu piešķir saskaņā ar Ministru kabineta 18.12.2012. noteikumiem Nr. 942.

(Smiltenes novada domes 28.09.2016. saistošo noteikumu Nr. 12/16 redakcijā)

IV.2 Ģimenes asistenta pakalpojums

(Nodaļa Smiltenes novada domes 31.01.2018. saistošo noteikumu Nr. 1/18 redakcijā)

27.4 Ģimenes asistenta pakalpojums nodrošina personai vai ģimenei atbalstu un apmācību sociālo prasmju un iemaņu apgūšanā, bērnu aprūpē un audzināšanā, mājsaimniecības vadīšanā saskaņā ar individuāli izstrādātu sociālās rehabilitācijas plānu.

(Smiltenes novada domes 31.01.2018. saistošo noteikumu Nr. 1/18 redakcijā)

27.5 Tiesības saņemt ģimenes asistenta pakalpojumu ir:

27.51. ģimenēm, kurām nav pietiekamu prasmju un iemaņu bērnu audzināšanā un aprūpē, sadzīves pienākumu organizēšanā;

27.52. jauniešiem pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās, kuriem nav pietiekamu prasmju un iemaņu pastāvīgas dzīves uzsākšanai.

(Smiltenes novada domes 31.01.2018. saistošo noteikumu Nr. 1/18 redakcijā)

27.6 Ģimenes asistenta pakalpojums personai vai ģimenei tiek sniegts, pamatojoties uz Sociālā dienesta lēmuma par ģimenes asistenta pakalpojuma nepieciešamību pamata.

(Smiltenes novada domes 31.01.2018. saistošo noteikumu Nr. 1/18 redakcijā)

IV.3 Sociālā atbalsta un sociālo prasmju pilnveidošanas grupu pakalpojums

(Nodaļa Smiltenes novada domes 31.01.2018. saistošo noteikumu Nr. 1/18 redakcijā)

27.7 Sociālā atbalsta un sociālo prasmju pilnveidošanas grupas nodrošina personām iespēju mazināt sociālo izolētību, risināt esošās problēmas, iegūt zināšanas, saņemt atbalstu problēmu risināšanai un attīstīt sociālās prasmes, gūt motivāciju, lai uzlabotu savu funkcionēšanu un sociālo situāciju.

(Smiltenes novada domes 31.01.2018. saistošo noteikumu Nr. 1/18 redakcijā)

27.8 Tiesības saņemt sociālā atbalsta un sociālo prasmju pilnveidošanas grupas pakalpojumu ir ikvienam Smiltenes novada iedzīvotājam, kurš ir izteicis vēlēšanos tajā darboties.

(Smiltenes novada domes 31.01.2018. saistošo noteikumu Nr. 1/18 redakcijā)

V. Īslaicīga sociālā aprūpe institūcijā pilngadīgām personām

28. Īslaicīga sociālā aprūpe institūcijā nodrošina diennakts sociālo aprūpi un veselības aprūpi minimālā apjomā pilngadīgām personām, kurām nepieciešamais pakalpojuma apjoms pārsniedz aprūpei mājās pakalpojumu, pēcoperācijas periodā, atveseļošanās periodā vai līdz pakalpojuma saņemšanai ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā.

29. Īslaicīga sociālā aprūpe sociālās aprūpes institūcijā tiek nodrošināta līdz 10 diennaktīm, vienai personai 2 reizes gadā Tiesības saņemt īslaicīgu sociālo aprūpi institūcijā ir:

29.1. personām, kurām vajadzīga uzraudzība un sociālā aprūpe saskaņā ar Sociālā dienesta veiktu personas vajadzību pēc sociālā pakalpojuma novērtējumu;

29.2. personām, kuras ir nonākušas ārkārtas situācijā veselībai bīstama stāvokļa dēļ.

(Smiltenes novada domes 28.12.2016. saistošo noteikumu Nr. 17/16 redakcijā)

30. Īslaicīgu sociālo aprūpi institūcijā nav tiesības saņemt:

30.1. personām ar psihiskām slimībām vai akūtiem psihiskiem stāvokļiem, kad nepieciešama personas atrašanās specializētā ārstniecības iestādē;

30.2. personām ar medicīniskām kontrindikācijām (plaušu tuberkuloze aktīvajā stadijā, akūtas infekcijas slimības, seksuāli transmisīvās slimības);

30.3. personām alkohola un narkotisko vielu apreibuma stāvoklī.

(Smiltenes novada domes 28.12.2016. saistošo noteikumu Nr. 17/16 redakcijā)

31. Maksu par noteikumu 28. punktā noteikto pakalpojumu apstiprina ar Smiltenes novada pašvaldības domes lēmumu. Īslaicīgas sociālās aprūpes pakalpojumu institūcijā par personu apmaksā, pamatojoties uz personas, ārstniecības iestādes un sociālā dienesta noslēgto līgumu no novada domes pašvaldības līdzekļiem.

(Smiltenes novada domes 28.12.2016. saistošo noteikumu Nr. 17/16 redakcijā)

32. (Svītrots ar Smiltenes novada domes 28.12.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 17/16)

33. (Svītrots ar Smiltenes novada domes 28.12.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 17/16)

34. (Svītrots ar Smiltenes novada domes 28.09.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 12/16)

VI. Īslaicīga sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā bērniem

35. Īslaicīga sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā bērniem ir pakalpojums, kas nodrošina terminētu sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju bērniem, kuru ģimenēs krīzes situācijas rezultātā ir bērna attīstībai nelabvēlīgi apstākļi, un nodrošina bērnu izmitināšanu 24 stundas diennaktī, sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju un psiholoģisko palīdzību.

36. Tiesības saņemt īslaicīgu sociālo aprūpi institūcijā ir:

36.1. bērniem un ģimenēm ar bērnu(-iem), kuri nonākuši krīzes situācijā – līdz 60 dienām gadā;

36.2. nepilngadīgajām grūtniecēm un jaunajām māmiņām līdz pilngadības sasniegšanai pēc bērna piedzimšanas.

VII. Ilgstoša sociālā aprūpe institūcijā pilngadīgām personām

37. Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumi institūcijā pensijas vecuma personām un personām ar invaliditāti nodrošina mājokli, sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju.

38. Sociālās aprūpes pakalpojumus ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā pilnībā vai daļēji par pašvaldības līdzekļiem tiesības saņemt vientuļām pensijas vecuma personām un vientuļām personām ar invaliditāti, bez Civillikumā noteiktiem likumīgiem apgādniekiem, ja nepieciešamais sociālās aprūpes pakalpojuma apjoms pārsniedz aprūpei mājās noteikto apjomu.

39. (Svītrots ar Smiltenes novada domes 28.09.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 12/16)

VIII. Ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā bērniem

40. Ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem nodrošina mājokli, aprūpi, audzināšanu un sociālo rehabilitāciju.

41. Tiesības saņemt ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu institūcijā bērniem ir:

41.1. bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem, ja bērna ārpusģimenes aprūpi nav iespējams nodrošināt audžuģimenē vai pie aizbildņa;

41.2. bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam, sasniedzot pilngadību, līdz dzīvojamās telpas saņemšanai, ja viņš sekmīgi mācās (iegūst pamatizglītību vai profesionālo izglītību) un ievēro institūcijas iekšējās kārtības noteikumus.

VIII.1 Psihologa pakalpojumi

(Nodaļa Smiltenes novada domes 28.09.2016. saistošo noteikumu Nr. 12/16 redakcijā)

41.1 Psihologa pakalpojumi bez maksas tiek sniegti:

41.11. pilngadīgām personām, kuras cietušas no vardarbības un ir psihologa vai sociālā darbinieka atzinums par sociālās rehabilitācijas nepieciešamību;

41.12. pilngadīgām personām, kurām psihologa pakalpojums nepieciešams, lai mazinātu ārkārtas situācijas radītās psiholoģiskās traumas sekas un ir psihologa vai sociālā darbinieka atzinums par sociālās rehabilitācijas nepieciešamību;

41.13. gadījumos, ja saskaņā ar sociālā darbinieka izstrādāto sociālās rehabilitācijas plānu, psihologa pakalpojums ir nepieciešams personas (ģimenes) sociālajai atveseļošanai;

41.14. bērniem, kuri ir cietuši no prettiesiskām darbībām, lai no vardarbības cietušais bērns atgūtu fizisko un psihisko veselību un integrētos sabiedrībā. Sociālais pakalpojums ietver desmit psihologa konsultācijas.

(Smiltenes novada domes 28.09.2016. saistošo noteikumu Nr. 12/16 redakcijā)

41.2 Lai saņemtu psihologa pakalpojumu, persona ar iesniegumu vēršas pie sociālā darbinieka.

(Smiltenes novada domes 28.09.2016. saistošo noteikumu Nr. 12/16 redakcijā)

41.3. Sociālā darbinieka/psihologa atzinums par sociālās rehabilitācijas nepieciešamību vai sociālā darbinieka izstrādātais personas (ģimenes) rehabilitācijas plāns ir pamatojums psihologa pakalpojuma piešķiršanai.

(Smiltenes novada domes 28.09.2016. saistošo noteikumu Nr. 12/16 redakcijā)

IX. Sociālais darbs Dienestā

42. Sociālais darbs nodrošina profesionālu darbību, lai palīdzētu personām, ģimenēm, personu grupām un sabiedrībai kopumā veicināt vai atjaunot savu spēju sociāli funkcionēt, radīt šai funkcionēšanai labvēlīgus apstākļus, kā arī veicināt sociālās atstumtības un riska faktoru mazināšanu, attīstot pašas personas resursus un iesaistot atbalsta sistēmās.

43. Lai pieņemtu lēmumu par pakalpojuma piešķiršanu, Dienesta pienākums ir apsekot dzīvesvietā personas, kuras pēc palīdzības vērsušās pašas, kā arī ja personu sociālo un psiholoģisko problēmu risināšanai norīkojusi institūcija vai cita persona, kas pārstāv bērna, personas vai ģimenes intereses.

X. Gadījumi, kad izbeidz sniegt sociālo pakalpojumu

44. Sociālos pakalpojumus nesniedz vai izbeidz sniegt, ja tiek konstatēts vismaz viens no šādiem apstākļiem:

44.1. persona rakstiski lūdz izbeigt sociālā pakalpojuma sniegšanu;

44.2. ir beidzies lēmumā noteiktais sociālā pakalpojuma sniegšanas termiņš;

44.3. personai pēc rehabilitācijas vairs nav nepieciešami ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumi, un tos var aizstāt ar pakalpojumiem dzīvesvietā;

44.4. persona ir atguvusi funkcionēšanas vai pašaprūpes spējas, un sociālais pakalpojums nav nepieciešams;

44.5. personai, kura iepriekš saņēmusi sociālo pakalpojumu dzīvesvietā, tiek nodrošināts sociālais pakalpojums institūcijā;

44.6. pēc domes vai pakalpojuma sniedzēja iniciatīvas;

44.7. pēc sociālā darba speciālista iniciatīvas;

44.8. persona apdraud citu personu veselību vai dzīvību, izsaka draudus pakalpojuma sniedzējinstitūcijas darbiniekiem un/vai klientiem;

44.9. persona ļaunprātīgi pārkāpj vai nepilda līgumā par sociālā pakalpojuma sniegšanu noteiktās saistības;

44.10. iestājusies personas nāve;

44.11. persona pakalpojuma saņemšanas brīdī ir alkohola, narkotisko, psihotropo, toksisko vai citu apreibinošo vielu ietekmē;

44.12. persona vai ģimene neveic samaksu par pakalpojumu, ja samaksa ir noteikta saskaņā ar normatīvajiem aktiem;

44.13. persona maina savu dzīvesvietu, pārceļoties uz citas pašvaldības administratīvo teritoriju.

45. Sociālo pakalpojumu nesniedz vai tā sniegšanu pārtrauc līdz brīdim, kamēr beidzas apstākļi, kuri bijuši sociālā pakalpojuma nesniegšanas vai pārtraukšanas pamatā, par to veicot ierakstus sociālo pakalpojumu sniegšanas dokumentācijā.

XI. Lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība

46. Smiltenes novada Sociālā dienesta pieņemto lēmumu var apstrīdēt Smiltenes novada domē.

47. Smiltenes novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesā likumā noteiktajā kārtībā.

XII. Noslēguma jautājumi

48. Saistošie noteikumi publicējami un tie stājas spēkā likuma "Par pašvaldībām" 45. pantā noteiktajā kārtībā.

Domes priekšsēdētājs A. Mežulis
Psihiatra atzinums
par speciālajām (psihiatriskajām) kontrindikācijām un piemērotāko pakalpojuma veidu personai ar garīga rakstura traucējumiem
Personas vārds, uzvārds 
Personas kods 
Dzīvesvieta 
 

1. Atzinums par speciālajām (psihiatriskajām) kontrindikācijām uzņemšanai ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā (psihiskās slimības vai psihiskie traucējumi ar izteiktu stabilu un ilgstošu pret medikamentiem rezistentu simptomātiku: personības un uzvedības traucējumi (asociālās, emocionāli nenoturīgās, epileptoīdās, paranojālās, kverulantās personības) ar sociālu dezadaptāciju, tieksmju un dziņu aizturi, tieksmi uz agresiju, vardarbību un konfliktiem, kā arī destruktīvu uzvedību, ieskaitot pašnāvības mēģinājumus; psihiski traucējumi personām, kurām ar tiesas lēmumu noteikti medicīniska rakstura piespiedu līdzekļi)

 
 

2. Personas garīgās veselības raksturojums

Nr.p.k.Personas veselības raksturojumsatbilstošo atzīmēt ar X
2.1.Ir ārstējies psihoneiroloģiskajos stacionāros 
2.2.Nav ārstējies psihoneiroloģiskajos stacionāros 
2.3.Ārstējies ambulatori pie psihiatra 
2.4.Līdz šim nav ārstējies pie psihiatra 

3. Personas garīgās veselības novērtējums

Nr.p.k.Kritērijsatbilstošo atzīmēt ar X
3.1.Orientēšanās spējas
3.1.1.nespēj orientēties laikā 
3.1.2.neprot patstāvīgi organizēt dienas kārtību 
3.1.3.orientējas laikā 
3.1.4.nespēj orientēties telpā 
3.1.5.ar nelielu atbalstu orientējas ierastajā vidē (dzīvoklī, mājā) 
3.1.6.viens pats nespēj doties ārpus mājas 
3.1.7.spēj viens pats atrasties ārpus mājas zināmā vidē vai maršrutā 
3.1.8.neatkarīgs 
3.2.Saskarsmes spējas
3.2.1.nepazīst apkārtējos 
3.2.2.pazīst savējos, bet neveido kontaktus ar apkārtējiem 
3.2.3.adekvāti reaģē uz apkārtējo kontaktiem 
3.2.4.runa neskaidra, neadekvāta 
3.2.5.sazinās, izmantojot valodu, adekvāti reaģē 
3.3.Emocionālā joma
3.3.1.biežas garastāvokļa maiņas 
3.3.2.neadekvātas emocijas 
3.3.3.bieži nomākts garastāvoklis 
3.3.4.bieži pacilāts garastāvoklis 
3.3.5.emocionāli līdzsvarots 
3.4.Uztveres traucējumi
3.4.1.ir 
3.4.2.nav 
3.5.Uzmanības un koncentrēšanās spējas
3.5.1.nenoturīga 
3.5.2.sašaurināta 
3.5.3.grūtības pārslēgt uzmanību 
3.5.4.atbilst vecuma normai 
3.6.Domāšanas traucējumi
3.6.1.nav traucējumu 
3.6.2.ir produktīva simptomātika 
3.6.3.citi 
3.7.Atmiņa
3.7.1.normas robežās 
3.7.2.jūtami pasliktinājusies 
3.7.3.amnēzija 
3.8.Uzvedība
3.8.1.agresivitāte 
3.8.2.pašdestruktīva uzvedība 
3.8.3.adekvāta situācijai 
3.9.Attieksme pret savu saslimšanu
3.9.1.kritiska 
3.9.2.nekritiska 
3.10.Atkarība no
3.10.1.alkohola 
3.10.2.smēķēšanas 
3.10.3.medikamentiem 
3.10.4azartspēlēm 
3.10.5.narkotikām 
3.11.Medikamentu lietošana 
3.11.1.nav izpratnes par medikamentu lietošanas nepieciešamību 
3.11.2.uzvedība atkarīga no regulāras medikamentu lietošanas 
3.11.3.nepieciešama palīdzība medikamentu lietošanā 
3.11.4.var patstāvīgi lietot medikamentus 

4. Nepieciešama palīdzība

Nr.p.k.Kritērijsatbilstošo atzīmēt ar X
4.1.Mājas darbu veikšanā 
4.2.Pašaprūpē (piemēram, higiēnā, ēšanā) 
4.3.Medikamentu lietošanā 
4.4.Pārvietojoties ārpus mājas 
4.5.Veicot darbības ar naudu 
4.6.Cits variants 

5. Uzraudzības nepieciešamība

Nr.p.k.Kritērijsatbilstošo atzīmēt ar X
5.1.Nav nepieciešama uzraudzība 
5.2.Nepieciešama periodiska uzraudzība 
5.3.Nepieciešama pastāvīga uzraudzība 

6. Ārsta psihiatra ieteikums par personai ar garīga rakstura traucējumiem piemērotāko aprūpes veidu (piemēram, dienas centrs personām ar garīga rakstura traucējumiem, aprūpe mājās, aprūpe veco ļaužu aprūpes institūcijā, aprūpes institūcijā personām ar garīga rakstura traucējumiem, psihoneiroloģiskajā ārstniecības iestādē)

 
 
Datums 
Paraksts 

 

Pielikums Nr. 2
Personas vajadzību novērtējumā obligāti iekļaujamā informācija

1. Funkciju traucējumi (kustību traucējumi, runas traucējumi, dzirdes traucējumi, redzes traucējumi, citi veselības traucējumi).

2. Tehniskie palīglīdzekļi (ja lieto, tad kādus).

3. Ēšana, dzeršana, ēdiena gatavošana (piemēram, spēj pagatavot, uzsildīt ēdienu, patstāvīgi paēst).

4. Pārvietošanās, kustīgums (piemēram, spēj pārvietoties ar palīg­līdzekļiem vai bez tiem, pārvietoties pa kāpnēm un citiem augstuma pārvarēšanas ceļiem, piecelties un apsēsties, mainīt pozu).

5. Ģērbšanās (piemēram, spēj sagatavot, uzvilkt un novilkt apģērbu, uzvilkt un novilkt apavus).

6. Rūpes par izskatu, personīgā higiēna un mutes higiēna (piemēram, sejas apkopšana, matu sakārtošana, nagu apgriešana, ķermeņa ikdienas apmazgāšana, intīmā higiēna, zobu tīrīšana).

7. Vannošanās vai mazgāšanās (piemēram, spēj sagatavot vannu, iekāpt vannā vai dušā un izkāpt no tās, mazgāties).

8. Tualetes lietošana (piemēram, spēj nokļūt līdz tualetei, lietot palīgierīces).

9. Orientācija telpā, laikā.

10. Saskarsme, uzvedība, konfliktu risināšana.

Sociālās situācijas izvērtējums
_____._____.200____.gadsNr.__________
Personas vārdsuzvārdspersonas kods
Dzīvesvietas adrese (-es):
Reģistrētā/deklarētā adrese:

 

Faktiskā adrese:

 

Pēdējās dzīvesvietas adrese:

 

Kontakttālruņi:

Tālr. ; mob.tālr. 

Informācija par klientu: (informācija, kas svarīga sociālās situācijas izvērtēšanai un problēmsituācijas risināšanai – nodarbinātība, persona pēc brīvības atņemšanas soda izciešanas, persona pēc ilgstošas institucionālās aprūpes, invalīds u.tml.)

 
 
 
 
 
 

Personas sociālā situācija:

Mājoklis un sadzīves apstākļi (mājokļa juridiskais statuss, personas spēja dzīvot pastāvīgi, citi svarīgi jautājumi)

 

Pārtika (spēja nodrošināt sevi u.c. ģimenes locekļus ar pārtiku)

 

Nauda un algots darbs (persona iztiku nopelna regulāri, gadījuma darbos, saņem palīdzību no citiem, piemēram, vīra, sievas vai vecākiem u.tml.)

 

Sadzīves priekšmeti (personas sociālajai situācijai svarīgi sadzīves priekšmeti)

 

Izglītība un audzināšana (personas izglītība, ar izglītības ieguvi saistītās problēmas)

 

Veselība, aprūpe (ar veselību saistītās problēmas, pašaprūpes iespējas, atkarības)

 

Saskarsme un attiecības ar svarīgām personām (attiecības ar ģimenes locekļiem, skolu, ārstniecības iestādi, kaimiņiem)

 

Īss kopsavilkums par sākotnējās situācijas izvērtējumu un slēdziens par turpmākās iejaukšanās nepieciešamību, iekļaujot klienta redzējumu par radušos situāciju. Situācijas izvērtējums par sociālās rehabilitācijas plānas sastādīšanas nepieciešamību

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sociālais darbinieks 
 /paraksts un paraksta atšifrējums/

200___.gada _____._________________

Pielikums Nr.4

(Pielikums grozīts ar Smiltenes novada domes 30.10.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 22/13)

Nemainīgā daļa

Personas vajadzību pēc sociālajiem
pakalpojumiem novērtēšanas karte Nr. _________1

Ziņas par personu vai likumisko pārstāvi, kas pieprasa pakalpojumus

_____._____.200____.gadsNr.__________
Personas vārdsuzvārdspersonas kods

Dzimums

Dzīvesvietas adrese (-es):
Reģistrētā/deklarētā adrese:

 

Faktiskā adrese:

 

Pēdējās dzīvesvietas adrese:

 

Saziņas valoda
Kontakttālruņi:

Tālr. ; mob.tālr. 

Izglītība (atbilstošo atzīmēt ar X):

pirmsskolas  
pamatizglītība  
vidējā  
augstākā  
neprot lasīt/rakstīt  
cita  
  (norādīt, kāda)
  
Komentāri (problēma) 
  

Nodarbošanās personām darbspējas vecumā

Algots darbs 
Pašnodarbināta persona 
Saimnieciskās darbības veicējs 
Nestrādājošs (norādīt – mājsaimniece, nenoformēts bezdarbnieka statuss u.c.) 
Bezdarbnieks 
Mācās 
Cita (atšifrēt) 
  

Personas ienākumu novērtējums (ja nepieciešams, ienākumi novērtējami atbilstoši Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumam):

personas (ģimenes) kopējie ienākumi mēnesī uz vienu ģimenes locekli ir ___________ euro; 
persona ir atzīta par trūcīgu. 
  
Komentāri (problēma) 
  

Aprūpējamas personas:

bērni līdz 18 g.v.____________________

Ir pirmskolas vecuma bērns: 
apmeklē pirmskolas iestādi 
neapmeklē pirmskolas iestādi 
Ir skolas vecuma bērns: 
nemācās 
mācās vispārizglītojošā skolā 
apgūst profesiju 

citas personas____________________

Vārds, uzvārdsRadniecība u.c.
  
  
  
  
  
  
  
Komentāri (problēma) 
  

Personas dzīves situācija un dzīvesvietas novērtējums2

Ģimenes stāvoklis
pieaugušajiem

precējies (-usies)  
neprecējies (-usies)  
šķīries (-usies)  
atraitnis (-e)  
  Dzīvo viens  
  kopā ar sievu/ vīru, partneri  
  kopā ar bērnu (bērniem) līdz 18 gadu vecumam  
  kopā ar pilngadīgu bērnu (bērniem)  
kopā ar: māti tēvu  
  kopā ar kādu citu (norādīt, ar ko kopā dzīvo, radiniekiem norādīt radniecības pakāpi)  

bērniem

dzīvo ar abiem vecākiem 
dzīvo ar vienu no vecākiem 
ir brāļi/ māsas 
dzīvo kopā ar vecvecāku (iem) 
nedzīvo ar vecākiem, vecvecākiem (kāpēc) 
Cits (radiniekiem norādīt radniecības pakāpi) 
  
Komentāri (problēma) 
  

Mājokļa veids:

dzīvoklis (kurā stāvā?) 
māja, mājas daļa   
istaba   
nav mājokļa   
cits   
   (norādīt, kāds)

Mājokļa atrašanās vieta

pilsēta  
lauku apvidus  
   

Atzīmes par mājokļa labiekārtojumu:

centrālā apkure 
krāsns apkure 
gāze 
siltais ūdens 
aukstais ūdens 
kanalizācija 
lifts (pieejams personām ar kustību traucējumiem) 
elektrība 
telefons 
tualetes telpa mājoklī 
tualetes telpa ārā vai kāpņutelpā 
plīts ēdiena gatavošanai 
boilers ūdens sildīšanai 
cits 

Mājokļa tehniskais stāvoklis:

labs 
nepieciešams kosmētiskais remonts 
nepieciešams kapitālais remonts 
bīstams dzīvībai 
cits 

Mājokļa atbilstība personai ar speciālajām vajadzībām:

atbilst 
daļēji atbilst 
neatbilst 
grūtības iekļūt/izkļūt no mājas 
grūtības iekļūt/izkļūt no dzīvokļa 
grūtības pārvietoties pa dzīvokli 
  
Komentāri (problēma) 
  

Mainīgā daļa3

_____________datums

Personas funkcionālo un sociālo spēju novērtējums, ja personai nepieciešams aprūpes mājās, dienas aprūpes centrā vai institūcijā (veciem ļaudīm, personām ar garīga rakstura traucējumiem)

Personas pašaprūpes spēju novērtējums (atbilstošo pašaprūpes spēju pakāpi atzīmēt ar X):

Funkcijas nosaukums un kodsNav nepieciešama palīdzībaNepieciešama minimāla palīdzībaNepieciešama ievērojama palīdzībaPilnībā kopjams
Apģērbšanās    
Noģērbšanās    
Staigāšana pa telpām    
Staigāšana pa kāpnēm    
Pārvietošanās ārpus mājas    
Orientācija laikā un telpā    
Ēšana    
Dzeršana    
Mazgāšanās    
Gultas klāšana    
Savu mantu kārtošana    
Frizēšanās (ķemmēšanās, skūšanās)    
Nagu kopšana    
Tualetes apmeklēšana    
Vēdera izeja    
Urinācija    
Mutes, zobu kopšana    
Piecelšanās no gultas vai krēsla    
Spēja gatavot ēdienu    
Patstāvīga iepirkšanās    
Medikamentu lietošana    
  
Komentāri (par personas pašaprūpes spējām) 
  

Nepieciešama palīdzība:

mājas darbu veikšanai  
pašaprūpei  
pārvietojoties ārpus mājas  
tulka palīdzība  
cita  
  (norādīt, kāda)
   
  
Komentāri (problēma) 
  

Uzraudzības nepieciešamība:

nav nepieciešama uzraudzība 
nepieciešama īslaicīga uzraudzība 
nepieciešama periodiska uzraudzība 
nepieciešama pastāvīga uzraudzība (visu diennakti) 
  
Komentāri (problēma) 
  

Izmanto un nepieciešami šādi tehniskie palīglīdzekļi (norādīt konkrēto grupu):

 IzmantoNepieciešami
personiskās pārvietošanās palīgierīces  
personiskās aprūpes palīgierīces  
protēzes  
ortozes  
ortopēdiskie apavi  
tiflotehniskie palīglīdzekļi  
surdotehniskie palīglīdzekļi  
citi  

Personas komunikācijas spēju novērtējums:

sazinās ar valodu (norādīt, kādu)
sazinās ar žestiem  
sazinās tikai rakstiski  
sazinās ar tulka palīdzību  
nav spējīgs sazināties  
Ierobežotas spējas sarunāties garīgās veselības dēļi  
   

Kaitīgie ieradumi un riska faktori:

smēķēšana  
alkohola lietošana  
apreibinošo vielu lietošana  
ir nosliece uz klaiņošanu  
ir nosliece uz zagšanu  
ir uzvedības traucējumi  
vardarbība  
citi  
  
Komentāri (problēma) 
  
Sociālais darbinieks 
 /paraksts un paraksta atšifrējums/

200___.gada _____.______________

Sociālās rehabilitācijas plāns
_____._____.200____.gadsNr.__________
Personas vārdsuzvārdspersonas kods
Dzīvesvietas adrese (-es):
Reģistrētā/deklarētā adrese:

 

Faktiskā adrese:

 

Pēdējās dzīvesvietas adrese:

 

Kontakttālruņi:

Tālr. ; mob.tālr. 

Risināmās problēmas definējums

 
 
 
 
 
 

Sociālās rehabilitācijas mērķis

 
 
 
 
 
 

Sociālās rehabilitācijas uzdevumi4:

Nr.p.k.Datums, kad uzdevums uzdotsUzdevums, plānotās darbībasAtbildīgais par izpildiIzpildes termiņš vai norāde pastāvīgiAtzīme par izpildi/komentārs
      
      
      
      
      
      
      
      

Sociālās rehabilitācijas novērtējums

Novērtējuma periods5 _______________________________________

Nr.p.k.Identificētās problēmasSituācijas izmaiņas klienta skatījumāSituācijas izmaiņas sociālā darba speciālista skatījumā
    
    
    
Komentāri 
  
  
  
  
  
  
Sociālais darbinieks 
 /paraksts un paraksta atšifrējums/

200___.gada _____._________________


1 Pamatinformācija, kas tiek aizpildīta pirmajā pakalpojuma pieprasīšanas reizē.

2 Aizpilda atkarībā no tā, vai pakalpojumi tiek pieprasīti bērnam vai pieaugušajam, un atkarībā no pieprasītā pakalpojuma veida (piemēram, bērniem, kuriem nav vajadzīgs aprūpes pakalpojums, nav nepieciešama detalizēta informācija par mājokļa labiekārtojumu).

3 Papildus aizpilda kartes mainīgās sadaļas, lai iegūtu papildu informāciju par personu, un pievieno, personai atkārtoti vēršoties pēc pakalpojuma vai pieprasot citu pakalpojuma veidu. Var veidot kartes arī bērniem u.c. grupām pēc nepieciešamības.

4 Ja nepieciešams, par uzdevumu izpildi var tikt noslēgts rakstisks līgums ar klientu (vai par atsevišķiem no uzdevumiem).

5 Novērtējuma periodu norāda sociālais darbinieks, bet ne retāk kā 1 reizi mēnesī.

17.03.2018