Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Smiltenes novada domes saistošie noteikumi Nr. 14/17

Smiltenē 2017. gada 25. oktobrī
Par sociālās palīdzības pabalstiem Smiltenes novadā
APSTIPRINĀTI
ar Smiltenes novada domes
2017. gada 25. oktobra lēmumu (prot. Nr. 17, 2. §)

Ar precizējumiem,
kas izdarīti ar Smiltenes novada domes
2017. gada 29. novembra lēmumu (prot. Nr. 18, 5. §)

Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu
un sociālās palīdzības likuma
35. panta otro un piekto daļu,
likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā"
3. panta piekto punktu,
Ministru kabineta 2009. gada 17. jūnija noteikumiem Nr. 550
"Kārtība, kādā aprēķināms, piešķirams, izmaksājams pabalsts
garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai
un slēdzama vienošanās par līdzdarbību
" 13. punktu
un Ministru kabineta 2005. gada 15. novembra noteikumu Nr. 857
"Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim
un bez vecāku gādības palikušajam bērnam,
kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes
aprūpes beigām" 27., 29., 30., 31. un 31.1 punktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka sociālās palīdzības pabalstu veidus, to apmēru, saņemšanas kārtību Smiltenes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā pamata dzīvesvietu deklarējušām personām vai personām, kuras faktiski dzīvo un kuru pēdējā deklarētā dzīvesvieta ir bijusi Smiltenes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā, kā arī pieņemto lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību.

2. Smiltenes novada pašvaldība piešķir:

2.1. pabalstu garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai;

2.2. dzīvokļa pabalstu;

2.3. pabalstus bārenim vai bez vecāku gādības palikušam bērnam, kurš ir sasniedzis pilngadību;

2.4. pabalstu ēdināšanai pirmsskolas un vispārējās izglītības iestādēs;

2.5. pabalstu veselības aprūpes izdevumu apmaksai;

2.6. pabalstu mācību līdzekļu iegādei;

2.7. pabalstu krīzes situācijā.

3. Noteikumu 2. punktā noteiktos pabalstus piešķir Smiltenes novada domes Sociālais dienests (turpmāk – Sociālais dienests) un izmaksā Smiltenes novada dome apstiprinātā budžeta ietvaros.

II. Pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai

4. Garantētais minimālā ienākuma līmenis personai ir atbilstošs Ministru kabineta noteiktajam.

5. Pabalstu garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai personai (ģimenei) piešķir saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem un citiem normatīvajiem aktiem.

6. Pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai tiek izmaksāts divas reizes mēnesī – no mēneša 10. līdz 15. datumam un no mēneša 25. datuma līdz pēdējai mēneša darba dienai.

7. Vienojoties ar pabalsta pieprasītāju, pabalstu garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai izmaksu naudā daļēji vai pilnībā var aizstāt ar pabalstu natūrā, Ministru kabineta noteikto un citu izdevumu apmaksai personas (ģimenes) pamatvajadzību nodrošināšanai.

III. Dzīvokļa pabalsts

8. Dzīvokļa pabalsts tiek piešķirts trūcīgām/maznodrošinātām ģimenēm (personām) dzīvojamās telpas īres/apsaimniekošanas maksas, apkures un maksas par citiem pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu vai ar kurināmā iegādi saistīto izdevumu segšanai.

9. Dzīvokļa pabalsta veidi:

9.1. dzīvokļa pabalsts ģimenei (personai), kura dzīvo daudzdzīvokļu mājā ar centralizētu apkuri jeb siltumpiegādi;

9.2. dzīvokļa pabalsts ģimenei (personai), kura dzīvo mājā ar lokālu apkuri jeb siltumpiegādi, kurināmā iegādei kā vienreizēju pabalstu apkures sezonā.

10. Pabalsts tiek piešķirts vienu reizi kalendārā gadā 143 euro apmērā vienai ģimenei (personai).

IV. Pabalsti bārenim vai bez vecāku gādības palikušam bērnam, kurš ir sasniedzis pilngadību

11. Pabalsti bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem, kuri sasnieguši pilngadību, ir pašvaldības sociālās garantijas pilngadību sasniegušajiem bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem patstāvīgas dzīves uzsākšanai un dzīves kvalitātes uzlabošanai un par kuriem Smiltenes novada bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par bērna ievietošanu ārpusģimenes aprūpē.

12. Pabalsta apmēri:

12.1. vienreizējs pabalsts 250 euro apmērā sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei;

12.2. vienreizējs pabalsts divu valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu apmērā patstāvīgas dzīves uzsākšanai;

12.3. ikmēneša pabalsts 143 euro apmērā, ja pilngadību sasniegušais bērns bārenis turpina mācības vispārējās vidējās vai profesionālās izglītības iestādē vai ja pilngadību sasniegušais bērns bārenis nepārtraukti turpina studijas augstskolā vai koledžā un saskaņā ar izglītības jomu regulējošajos normatīvajos aktos noteikto kārtību sekmīgi apgūst izglītības programmu.

V. Pabalsts ēdināšanai pirmsskolas un vispārējās izglītības iestādēs

13. Tiesības saņemt ēdināšanas pabalstu izglītojamajiem trūcīgu/maznodrošinātu ģimeņu bērniem, ja tie mācās Smiltenes novada vispārizglītojošās skolās vai pirmsskolas izglītības iestādēs.

14. Pabalsts tiek piešķirts par kārtējo mācību pusgadu un tā apmērs tiek noteikts, ņemot vērā attiecīgajā izglītības iestādē esošās ēdināšanas izmaksas vienam bērnam dienā:

14.1. ēdināšanas pabalsts vispārējā izglītības iestādē – 100 % apmērā;

14.2. ēdināšanas pabalsts pirmsskolas izglītības iestādē – 75 % apmērā.

15. Ēdināšanas pabalstu izglītojamajiem trūcīgu/maznodrošinātu ģimeņu bērniem ēdināšanas pakalpojumu apmaksai izglītības iestādēs ar internātu/nakšņošanu piešķir 100 % apmērā, izvērtējot katru gadījumu atsevišķi.

16. Sākoties jaunam mācību pusgadam, pabalsta pieprasītājs Sociālajam dienestam iesniedz iesniegumu pabalsta piešķiršanai.

17. Ēdināšanas pabalsts izglītojamajiem vispārējā izglītības iestādē un/vai pirmsskolas izglītības iestādē tiek pārskaitīts pakalpojumu sniedzējiem, kas nodrošina ēdināšanu katrā konkrētā izglītības iestādē, saskaņā ar norēķinu dokumentiem.

VI. Pabalsts veselības aprūpes izdevumu apmaksai

18. Tiesības saņemt pabalstu ir ģimenēm (personām), kurām noteikts trūcīgas/maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss.

19. Pabalstu veselības aprūpes izdevumu apmaksai piešķir par:

19.1. stacionārajiem veselības aprūpes pakalpojumiem;

19.2. veselības apdrošināšanas polises iegādi;

19.3. speciālistu pakalpojumiem, konsultācijām, citu medicīnas pakalpojumu apmaksu;

19.4. optisko briļļu iegādi;

19.5. medikamentu un medicīnas ierīču/preču iegādi;

19.6. zobu ārstēšanu un zobu protezēšanu;

19.7. operāciju, sarežģītu izmeklējumu un citu medicīnisku manipulāciju veikšanu.

20. Pabalsta apmērs vienai personai viena kalendārā gada laikā kopsummā nepārsniedz 50 euro.

21. Trūcīgi/maznodrošināti pensionāri un/vai personas ar invaliditāti, kuriem nav normatīvajos aktos noteikto apgādnieku un kuri dzīvo vieni un kuru vienīgais ienākums ir pensija, viena gada laikā var saņemt noteikumu 19.7. apakšpunktā noteikto veselības aprūpes izdevumu apmaksu līdz 143 euro, ja saskaņā ar iesniegto izdevumu apliecinošu dokumentu kopijām (pēc nepieciešamības uzrādot dokumentu oriģinālus) tie pārsniedz vienas valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas ienākumu apmēru.

22. Lai saņemtu šo noteikumu 19. punktā minētos pabalstus, pabalsta pieprasītājs Sociālajā dienestā iesniedz iesniegumu un veselības aprūpes izdevumus apliecinošus dokumentus (attiecīgo čeku vai stingrās uzskaites kvīšu kopijas, uzrādot oriģinālus, kur norādīts klienta vārds, uzvārds, personas kods, maksājuma mērķis un samaksas apmērs, vai arī priekšapmaksas rēķina oriģinālus).

VII. Pabalsts mācību līdzekļu iegādei

23. Tiesības saņemt pabalstu ir trūcīgām/maznodrošinātām ģimenēm (mājsaimniecībām), lai nodrošinātu ar bērna izglītības apguvi saistītās vajadzības.

24. Pabalsts mācību līdzekļu iegādei ir vienreizējs un tā apmērs ir 30 euro par katru ģimenes (personas) bērnu, kurš apgūst vispārējo obligāto izglītību (no bērna 5 gadu vecuma līdz 9. klasei ieskaitot).

25. Iesniegums pabalsta mācību līdzekļu iegādei saņemšanai pabalsta pieprasītājam jāiesniedz Sociālajam dienestam no pirmās augusta mēneša apmeklētāju pieņemšanas dienas līdz pēdējai septembra mēneša apmeklētāju pieņemšanas dienai.

VIII. Pabalsts krīzes situācijā

26. Vienreizēju pabalstu krīzes situācijā piešķir:

26.1. pamatvajadzību nodrošināšanai – līdz 430 euro vienai ģimenei (personai), neizvērtējot tās ienākumus, ņemot vērā iepriekš neparedzamo apstākļu radīto zaudējumu sekas, ar nosacījumu, ka klientam nav tiesību saņemt citu valsts noteiktu pabalstu vai apdrošināšanas atlīdzību vai tie ir nepietiekami minimālo izdevumu segšanai pamatojoties uz personas iesniegumu un dokumentiem, kas pamato iesniegumā norādīto situāciju;

26.2. psihosociālas vai materiālas palīdzības nodrošināšanai – līdz 150 euro vienai ģimenei (personai), neizvērtējot tās ienākumus.

27. Pabalstu krīzes situācijā piešķir, ja pabalsta pieprasītāja iesniegums un krīzes situāciju apliecinoši dokumenti ir iesniegti ne vēlāk kā vienu mēnesi pēc krīzes situācijas rašanās.

IX. Pabalstu piešķiršanas kārtība un ierobežojumi pabalsta saņemšanai

28. Sociālo pabalstu saņemšanai sociālās palīdzības pieprasītājs Sociālā dienesta sociālajam darbiniekam iesniedz iesniegumu, norādot vēlamā pabalsta veidu.

29. Lai saņemtu noteikumu 2. punktā minētos sociālās palīdzības pabalstus, pabalsta pieprasītājs iesniedz atbilstošu iesniegumu un izdevumus apliecinošu dokumentu kopijas (pēc nepieciešamības uzrādot oriģinālus), kas izsniegti ne agrāk kā pirms sešiem mēnešiem.

30. Iesniedzot iesniegumu, pabalsta pieprasītājs uzrāda personu apliecinošu dokumentu.

31. Nepieciešamā sociālā palīdzība ģimenei (personai) tiek sniegta pēc iespējas tuvāk tās deklarētajai dzīvesvietai.

32. Sociālais dienests pēc pabalsta pieprasītāja iesnieguma un visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas likumā noteiktā termiņā novērtē klienta vajadzības pēc pabalsta un pieņem lēmumu atbilstoši Administratīvā procesa likuma nosacījumiem.

33. Piešķirto sociālās palīdzības pabalstu izmaksā:

33.1. pārskaitot klienta norādītajā kontā vai pārskaitot to pakalpojuma sniedzējam;

33.2. noteikumu 9.2. apakšpunktā noteikto pabalstu izmaksājot klientam.

34. Ja klients vai kāds no viņa ģimenes locekļiem, kuram ar klientu ir kopēja mājsaimniecība, ir nestrādājošs, bet ir darbspējīgā vecumā, pabalstu piešķir un izmaksā pēc līdzdarbības pienākumu veikšanas. Lai saņemtu dzīvokļa pabalstu, nodarbinātību veicinošos pasākumos klients piedalās ne vairāk kā piecas dienas četras stundas dienā.

35. Sociālās palīdzības pabalstu Sociālais dienests nepiešķir vai samazina par personai piešķirto daļu, ievērojot katra pabalsta pieprasītāja bērna tiesības un intereses, ja klients:

35.1. atteicies sniegt vai sniedzis nepatiesas ziņas par ienākumiem un materiālo stāvokli, izņemot gadījumus, ja jaunatklātie apstākļi ir tādi, kas neliedz klientam saņemt materiālo palīdzību;

35.2. neierodas Sociālajā dienestā personiski, lai vienotos par pasākumiem, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai par sociālās palīdzības sniegšanu;

35.3. atteicies no vienošanās par līdzdarbību un līguma par darba un sociālo prasmju saglabāšanu, atjaunošanu un apgūšanu parakstīšanas;

35.4. nepilda līdzdarbības pienākumus un līguma par darba un sociālo prasmju saglabāšanu, atjaunošanu un apgūšanu nosacījumus;

35.5. nepakļaujas ārstēšanai un atveseļošanas pasākumiem, ja persona vēlas saņemt sociālo palīdzību sakarā ar slimību vai invaliditāti un ja paredzams, ka tas uzlabos minētās personas veselības stāvokli vai novērsīs tā pasliktināšanos;

35.6. neapmeklē ārstu, lai veiktu medicīnisko izmeklēšanu, ja tas nepieciešams lēmuma pieņemšanai;

35.7. neiesaistās individuālās sociālās rehabilitācijas plāna izpildē;

35.8. neļauj apsekot vai nav apsekojams deklarētajā dzīvesvietā.

36. Papildus noteikumu 35. punktā minētajiem iemesliem sociālās palīdzības pabalstu Sociālais dienests nepiešķir vai samazina par personai piešķirto daļu, ievērojot katra pabalsta pieprasītāja bērna tiesības un intereses, ja ir citi, normatīvajos aktos noteikti, iemesli.

X. Lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība

37. Sociālā dienesta pieņemto lēmumu var apstrīdēt Smiltenes novada pašvaldības domē.

38. Smiltenes novada pašvaldības domes pieņemto lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā.

XI. Noslēguma jautājumi

39. Atzīt par spēku zaudējušiem 2009. gada 31. augusta Smiltenes novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr. 7/09 "Noteikumi par Smiltenes novada pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem".

40. Noteikumi stājas spēkā 2018. gada 1. janvārī.

Smiltenes novada domes priekšsēdētājs G. Kukainis
Saistošo noteikumu Nr. 14/17 "Par sociālās palīdzības pabalstiem Smiltenes novadā"
paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma raksta sadaļas Informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojums 1.1. Šobrīd Smiltenes novada pašvaldībā ir spēkā 2009. gada 31. augusta saistošie noteikumi Nr. 7/09 "Par Smiltenes novada pašvaldības palīdzības pabalstiem".

1.2. Saistošie noteikumi "Par sociālās palīdzības pabalstiem Smiltenes novadā" nepieciešami, lai noteiktu pašvaldības sociālo pabalstu, apmēru un saņemšanas kārtību, tos aktualizējot un pilnveidojot. Ievērojot Ministru kabineta 03.02.2009. noteikumu Nr. 108 "Normatīvo aktu projektu sagatavošanas noteikumi" 140. punktu, saistošo noteikumu grozījumus sagatavot nav lietderīgi, tāpēc ir izstrādāts jauns saistošo noteikumu "Par sociālajiem pabalstiem Smiltenes novadā" projekts (turpmāk – projekts).

1.3. Projekts izstrādāts ar mērķi pilnveidot pašvaldības sociālās palīdzības sistēmu, kas nodrošinātu finansiālu atbalstu trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm (personām), lai apmierinātu to pamatvajadzības un veicinātu viņu līdzdalību savas situācijas uzlabošanā. Īstenojot pašvaldības brīvās iniciatīvas un neizvērtējot personas ienākumus, paredzēts noteikt atsevišķos saistošajos noteikumos.

1.4. Ministru kabinets 2017. gada 20. jūnijā pieņēma noteikumus Nr. 356 "Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 30. marta noteikumos Nr. 299 "Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu"", nosakot pašvaldībai veikt visas nepieciešamās darbības, lai nodrošinātu Ministru kabineta noteikumu ieviešanu no 2018. gada 1. janvāra.

1.5. 2017. gada 9. februārī stājās spēkā grozījumi Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā. Šī likuma Pārejas noteikumu 32. punkts nosaka, ka līdzšinējā vienreizējā pabalsta ārkārtas situācijā vietā pašvaldībām ir jānosaka pabalsta krīzes situācijā apmērs un piešķiršanas kārtība.

2. Īss saistošo noteikumu projekta satura izklāsts 2.1. Saistošo noteikumu projektā:

2.1.1. ietverts saistošo noteikumu izdošanas mērķis un vispārīgie jautājumi;

2.1.2. noteikts pabalsta garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai (GMI) piešķiršanas kārtība atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem – II nodaļa;

2.1.3. noteikts dzīvokļa pabalsta apmērs un piešķiršanas kārtība – III nodaļa;

2.1.4. noteikti pabalsti bārenim vai bez vecāku gādības palikušam bērnam, kurš ir sasniedzis pilngadību – IV nodaļa;

2.1.5. noteikts pabalsts ēdināšanai pirmsskolas un vispārējās izglītības iestādēs – V nodaļa;

2.1.6. noteikts pabalsts veselības aprūpes izdevumu apmaksai – VI nodaļa;

2.1.7. noteikts pabalsts mācību līdzekļu iegādei – VII nodaļa;

2.1.8. noteikts pabalsta krīzes situācijā apmērs un piešķiršanas kārtība – VIII nodaļa;

2.1.9. reglamentēta pabalstu piešķiršanas kārtība un noteikti ierobežojumi pabalstu saņemšanai – IX nodaļa;

2.1.10. noteikta lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība – X nodaļa;

2.1.11. noteikta saistošo noteikumu spēkā stāšanās diena – XII nodaļa.

2.2. Paredzēts, ka saistošie noteikumi stāsies spēkā 2018. gada 1. janvārī.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Saistošo noteikumu projektā paredzētajiem pabalstiem nepieciešamais budžeta finansējums 2018. gadā – papildus nepieciešams 5500,00 EUR (trūcīgu/maznodrošinātu ģimeņu bērniem pirmskolas izglītības izdevumu apmaksai 75 % apmērā).
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Projekts šo jomu neskar.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām 5.1. Visas personas, kuras skar šo noteikumu piemērošana, var griezties Smiltenes novada domes Sociālajā dienestā, Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā.

5.2. Sociālā dienesta pieņemto lēmumu var apstrīdēt Smiltenes novada pašvaldības domē. Smiltenes novada pašvaldības domes pieņemto lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā mēneša laikā no tā spēkā stāšanās datuma Administratīvajā rajona tiesā, Voldemāra Baloža ielā 13A, Valmierā, LV-4201.

5.3. Saistošie noteikumi tiks publicēti Smiltenes novada pašvaldības laikrakstā "Smiltenes Novada Vēstis" un ievietoti Smiltenes novada pašvaldības interneta mājaslapā www.smiltene.lv.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām 6.1. Saistošo noteikumu izstrādes procesā nav notikušas konsultācijas ar privātpersonām.

6.2. Pēc saistošo noteikumu projekta un tam pievienotā paskaidrojuma raksta izskatīšanas domes pastāvīgās komitejas sēdē un publicēšanas pašvaldības mājaslapā internetā www.smiltene.lv, saņemto priekšlikumu vai iebildumu apkopošanas, tos, izvērtējot lietderības apsvērumus, paredzēts iekļaut saistošajos noteikumos.

6.3. Plānotais sabiedrības līdzdalības veids – priekšlikumu un iebildumu ievērtēšana pēc projekta publicēšanas pašvaldības mājaslapā internetā www.smiltene.lv.

6.4. Sabiedrības pārstāvju izteiktie priekšlikumi vai iebildumi – paredzēts izvērtēt pēc to saņemšanas.

Smiltenes novada domes priekšsēdētājs G. Kukainis