Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Rēzeknes pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.11

Rēzeknē 2018.gada 6.decembrī (prot. Nr.48, 2.p.)

Grozījums 2005.gada 1.septembra Rēzeknes pilsētas domes saistošajos noteikumos Nr.13 "Rēzeknes pilsētas pašvaldības nolikums"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
21.panta pirmās daļas 1.punktu un 24.pantu

Veikt šādu grozījumu 2005.gada 1.septembra Rēzeknes pilsētas domes saistošajos noteikumos Nr.13 "Rēzeknes pilsētas pašvaldības nolikums":

Papildināt nolikuma 12.punktu ar 12.15.apakšpunktu šādā redakcijā:

"12.15. Pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas komisija".

Rēzeknes pilsētas domes priekšsēdētājs A.Bartaševičs

 

Paskaidrojuma raksts
Rēzeknes pilsētas domes saistošajiem noteikumiem Nr.11 "Grozījums 2005.gada 1.septembra Rēzeknes pilsētas domes saistošajos noteikumos Nr.13 "Rēzeknes pilsētas pašvaldības nolikums""

Pašreizējās situācijas raksturojums Rēzeknes pilsētas pašvaldības nolikums apstiprināts 2005.gada 1.septembrī (sēdes protokols Nr.3 1.§). Saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 61.pantu atsevišķu pašvaldības funkciju pildīšanai vai pašvaldības administratīvās teritorijas pārvaldīšanai dome no deputātiem un attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotājiem var izveidot valdes, komisijas un darba grupas. Šo komisiju izveidošanas nepieciešamību nosaka atsevišķi likumi vai domes lēmumi.
Saistošo noteikumu projekta nepieciešamības raksturojums, dokumenta būtība Ar mērķi pilnvērtīgi izpildīt likumā "Par pašvaldībām" 15.pantā noteiktās pašvaldības autonomās funkcijas, papildus tiek izveidota šāda komisija - Pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas komisija.
Īss saistošo noteikumu projekta satura izklāsts Pašvaldības nolikums tiek papildināts ar jaunu komisiju.

Pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas komisijas galvenie uzdevumi:

- Saņem un reģistrē pieteikumus (iesniegumus) par līdzfinansējuma piešķiršanu;

- Izvērtē pieteikumu (iesniegumu) un visu iesniegto dokumentu atbilstību normatīvajiem aktiem un saistošo noteikumu par līdzfinansējuma piešķiršanu prasībām;

- Pieprasīt papildus dokumentus un skaidrojumus no pieteikuma (iesnieguma) iesniedzēja;

- Pieņemt lēmumu par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu vai atteikumu piešķirt līdzfinansējumu;

- Iesniegt lēmumu par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu izskatīšanai domes sēdē.

Saistošo noteikumu projekta iespējamā ietekme uz pašvaldības budžetu Nav.
Saistošo noteikumu projekta iespējamā ietekme uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Nav.
Saistošo noteikumu projekta iespējamā ietekme uz administratīvajām procedūrām Pašvaldības kompetence un uzdevumi.
Normatīvie akti, saskaņā ar kuriem saistošie noteikumi sagatavoti Likuma "Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas 1.punkts un 24.pants, 61.pants.
Informācija par konsultācijām ar privātpersonām saistībā ar saistošo noteikumu projektu Saistošo noteikumu projekts un paskaidrojuma raksts ievietots www.rezekne.lv Rēzeknes pašvaldības sadaļā "Saistošo noteikumu projekti", pieejams domes Iedzīvotāju apkalpošanas centrā (Atbrīvošanas alejā 93, Rēzeknē)

Rēzeknes pilsētas domes priekšsēdētājs A.Bartaševičs