Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Valsts fondēto pensiju likumā

Izdarīt Valsts fondēto pensiju likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2000, 7. nr.; 2002, 24. nr.; 2004, 2., 9. nr.; 2005, 12. nr.; 2006, 21. nr.; 2007, 12. nr.; 2008, 21. nr.; 2009, 1., 10., 14. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2010, 206. nr.; 2012, 189. nr.; 2013, 142., 187. nr.; 2014, 75. nr.; 2016, 31. nr.; 2017, 242. nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt 2. panta otrajā daļā vārdus "un pensiju izmaksas" ar vārdiem "pensiju izmaksas un fondētās pensijas kapitāla izmantošanas".

2. Aizstāt 3. panta pirmajā un otrajā daļā vārdus "valsts pensiju apdrošināšanai" ar vārdiem "valsts fondēto pensiju apdrošināšanai".

3. Papildināt likumu ar 3.1 pantu šādā redakcijā:

"3.1 pants. Fondēto pensiju shēmas dalībnieka izvēles tiesības fondētās pensijas kapitāla izmantošanā, ja fondēto pensiju shēmas dalībnieks nomirst pirms vecuma pensijas pieprasīšanas

(1) Fondēto pensiju shēmas dalībniekam ir tiesības izvēlēties, kā tiks izmantots viņa fondētās pensijas kapitāls, ja šis dalībnieks nomirst pirms vecuma pensijas pieprasīšanas (tai skaitā priekšlaicīgi) dienas:

1) to ieskaita valsts pensiju speciālajā budžetā;

2) to pievieno fondēto pensiju shēmas dalībnieka norādītās personas fondētās pensijas kapitālam;

3) to manto Civillikumā noteiktajā kārtībā.

(2) Fondēto pensiju shēmas dalībnieks šā panta pirmās daļas 2. punktā minētajā gadījumā var norādīt vienu personu. Fondēto pensiju shēmas dalībnieks šā panta pirmajā daļā noteikto izvēli, tai skaitā norādīto personu, var mainīt.

(3) Piemērojot šā panta pirmās daļas 2. un 3. punktu, tiek ņemts vērā arī fondēto pensiju shēmas dalībnieka fondētās pensijas kapitāls, kas uzkrāts no obligātajām iemaksām par periodu līdz 2019. gada 31. decembrim. Šajā gadījumā 80 procentus no uzkrātā fondētās pensijas kapitāla apmēra, kas reģistrēts 2019. gada 31. decembrī, novirza fondēto pensiju shēmas dalībnieka norādītajai personai vai izmaksā mantiniekiem, bet 20 procentus no uzkrātā fondētās pensijas kapitāla apmēra ieskaita valsts pensiju speciālajā budžetā.

(4) Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā fondēto pensiju shēmas dalībnieks izdara izvēli attiecībā uz fondētās pensijas kapitāla izmantošanu un norāda šā panta pirmās daļas 2. punktā minēto personu."

4. Papildināt 4. panta pirmo daļu ar vārdiem "izņemot obligātās iemaksas no sociālās apdrošināšanas speciālajiem budžetiem un valsts pamatbudžeta".

5. 7. pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Fondēto pensiju shēmas dalībnieks, pieprasot vecuma pensiju (tai skaitā priekšlaicīgi), izvēlas vienu no šādām iespējām:

1) uzkrāto fondētās pensijas kapitālu pievienot nefondētajam pensijas kapitālam, lai aprēķinātu vecuma pensiju saskaņā ar likumu "Par valsts pensijām";

2) par uzkrāto fondētās pensijas kapitālu iegādāties dzīvības apdrošināšanas (mūža pensijas) polisi.";

papildināt pantu ar 1.1 daļu šādā redakcijā:

"(11) Dzīvības apdrošināšanas (mūža pensijas) polises iegādes kārtību nosaka Ministru kabinets."

6. Izteikt 8. pantu šādā redakcijā:

"8. pants. Fondētās pensijas kapitāla izmantošana fondēto pensiju shēmas dalībnieka nāves gadījumā

(1) Ja fondēto pensiju shēmas dalībnieks nomiris pirms vecuma pensijas piešķiršanas (tai skaitā priekšlaicīgi) dienas, fondētās pensijas kapitāls tiek izmantots atbilstoši šā likuma 3.1 panta pirmajā daļā izdarītajai izvēlei šādā kārtībā:

1) pirms mirušā fondēto pensiju shēmas dalībnieka fondētās pensijas kapitāla izmantošanas atbilstoši šā likuma 3.1 panta pirmās daļas 2. un 3. punktā noteiktajam no fondētās pensijas kapitāla tiek segtas mirušā fondēto pensiju shēmas dalībnieka un viņa norādītās personas vai mantinieku saistības pret sociālās apdrošināšanas speciālo budžetu un valsts pamatbudžetu, kas izriet no sociālās apdrošināšanas pakalpojumu, valsts sociālo pabalstu un izdienas pensiju pārmaksām saskaņā ar likumu "Par valsts sociālo apdrošināšanu";

2) šā likuma 3.1 panta pirmās daļas 1. punktā minētajā gadījumā mirušā fondēto pensiju shēmas dalībnieka konts tiek slēgts uzreiz pēc miršanas fakta reģistrēšanas Aģentūrā un fondētās pensijas kapitāls tiek ieskaitīts valsts pensiju speciālajā budžetā. Ja fondēto pensiju shēmas dalībniekam ir apgādājamie, fondētās pensijas kapitālu ņem vērā, aprēķinot apgādnieka zaudējuma pensiju mirušā fondēto pensiju shēmas dalībnieka apgādībā bijušajiem ģimenes locekļiem saskaņā ar likumu "Par valsts pensijām";

3) šā likuma 3.1 panta pirmās daļas 2. punktā minētajā gadījumā mirušā fondēto pensiju shēmas dalībnieka konts tiek slēgts sešus mēnešus pēc miršanas fakta reģistrēšanas Aģentūrā un fondētās pensijas kapitāls neatkarīgi no Civillikumā noteiktās mantošanas kārtības tiek pievienots fondēto pensiju shēmas dalībnieka norādītās personas fondētās pensijas kapitālam;

4) ja šā likuma 3.1 panta pirmās daļas 2. punktā norādītā persona dienā, kad Aģentūra reģistrējusi valsts fondēto pensiju shēmas dalībnieka miršanas faktu, ir mirusi vai tai nav valsts fondēto pensiju shēmas dalībnieka konta, piemēro šā likuma 3.1 panta pirmās daļas 3. punktu;

5) šā likuma 3.1 panta pirmās daļas 3. punktā minētajā gadījumā Aģentūra, saņēmusi no zvērināta notāra mantojuma apliecību un mantinieka iesniegumu, slēdz fondēto pensiju shēmas dalībnieka kontu un izmaksā mantiniekam viņa daļu no fondētās pensijas kapitāla proporcionāli mantojuma apliecībā norādītajām mantojuma daļām. Aģentūra izmaksu veic bezskaidrā naudā ar pārskaitījumu uz mantinieka norādīto maksājumu kontu, no izmaksājamās summas sedzot maksājuma komisijas izdevumus, izņemot gadījumu, kad mantinieks vienlaikus ar mantojuma apliecības saņemšanu lūdz viņam pienākošos fondētās pensijas kapitālu pievienot viņa fondētās pensijas kapitālam.

(2) Ja fondēto pensiju shēmas dalībnieks nav izdarījis izvēli saskaņā ar šā likuma 3.1 panta pirmo daļu vai ja fondēto pensiju shēmas dalībnieka reģistrētais fondētais pensijas kapitāls viņa nāves dienā nesasniedz 35 procentus no valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmēra, kas noteikts saskaņā ar Valsts sociālo pabalstu likumu un uz tā pamata izdotajiem normatīvajiem aktiem, fondētās pensijas kapitāls tiek ieskaitīts valsts pensiju speciālajā budžetā.

(3) Ja valsts fondēto pensiju shēmas dalībnieks izdarījis izvēli atbilstoši šā likuma 3.1 panta pirmās daļas 3. punktam, bet 10 gadu laikā no viņa nāves dienas Aģentūra nav saņēmusi mantinieka pieprasījumu izmaksāt fondētās pensijas kapitālu, neizmaksātais fondētās pensijas kapitāls tiek ieskaitīts valsts pensiju speciālajā budžetā.

(4) Aģentūra sniedz zvērinātam notāram, kas ved mantojuma lietu, ziņas par fondēto pensiju shēmas dalībnieka saskaņā ar šā likuma 3.1 panta pirmās daļas 3. punktu izdarīto izvēli un fondētās pensijas kapitāla apmēru dienā, kad Aģentūrā reģistrēts fondēto pensiju shēmas dalībnieka miršanas fakts, mantojuma atstājēja mantojuma masas apzināšanai.

(5) Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā Aģentūra apmainās ar zvērinātu notāru ar ziņām mantojuma lietā par to mirušo fondēto pensiju shēmas dalībnieku, kurš izdarījis izvēli par fondētās pensijas kapitāla mantošanu saskaņā ar Civillikumu, kārtību, kādā zvērināts notārs nosūta Aģentūrai attiecīgo mantojuma apliecību un mantinieka iesniegumu, kā arī kārtību, kādā Aģentūra administrē mirušā fondēto pensiju shēmas dalībnieka fondētās pensijas kapitāla pievienošanu viņa norādītās personas fondētās pensijas kapitālam un izmaksu mantiniekiem."

7. Papildināt pārejas noteikumus ar 25., 26., 27. un 28. punktu šādā redakcijā:

"25. Grozījumi šā likuma 2. panta otrajā daļā, 3. panta pirmajā un otrajā daļā, 3.1 pants, grozījumi 7. panta pirmajā daļā, 7. panta 1.1 daļa un 8. panta jaunā redakcija stājas spēkā 2020. gada 1. janvārī. Attiecībā uz tādu personu fondētās pensijas kapitālu, kuras mirušas pirms 2020. gada 1. janvāra, piemēro tiesību normas, kas bija spēkā attiecīgās personas nāves dienā.

26. Grozījumi šā likuma 4. panta pirmajā daļā attiecībā uz daļas papildināšanu ar vārdiem "izņemot obligātās iemaksas no sociālās apdrošināšanas speciālajiem budžetiem un valsts pamatbudžeta" stājas spēkā vienlaikus ar attiecīgo grozījumu likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu" spēkā stāšanos, bet ne agrāk kā 2020. gada 1. janvārī un attiecas uz obligātajām iemaksām no sociālās apdrošināšanas speciālajiem budžetiem un valsts pamatbudžeta par periodu no 2020. gada 1. janvāra.

27. Aģentūra līdz 2020. gada 31. janvārim apzina un informē personas, kurām jau ir piešķirta vecuma pensija (tai skaitā priekšlaicīgi) vai kuras ir pieprasījušas vecuma pensiju un nav izmantojušas fondēto pensiju shēmas dalībnieka fondētās pensijas kapitālu, kas uzkrāts no obligātajām iemaksām par periodu līdz 2019. gada 31. decembrim. Šīs personas izdara izvēli pievienot uzkrāto fondētās pensijas kapitālu nefondētajam pensijas kapitālam un pārrēķināt vecuma pensiju saskaņā ar likumu "Par valsts pensijām" vai iegādāties dzīvības apdrošināšanas (mūža pensijas) polisi un līdz 2021. gada 30. novembrim informē aģentūru par izdarīto izvēli. Ja noteiktajā termiņā persona izvēli nav izdarījusi, Aģentūra ar 2022. gada 1. janvāri slēdz personas fondēto pensiju shēmas dalībnieka kontu, uzkrāto fondētās pensijas kapitālu pārskaita valsts pensiju speciālajā budžetā un saskaņā ar likumu "Par valsts pensijām" pārrēķina personas vecuma pensiju no 2022. gada 1. janvāra saistībā ar fondētās pensijas kapitālu.

28. Ministru kabinets līdz 2019. gada 1. jūlijam izvērtē pašreizējo valsts fondētās pensijas kapitāla izmaksas (izmantošanas) tiesisko regulējumu un praksi attiecībā uz personām, kurām nav tiesību uz vecuma pensiju, un iesniedz Saeimai par to ziņojumu, kā arī, ja nepieciešams, sagatavo un iesniedz Saeimai grozījumus šajā likumā, likumā "Par valsts pensijām" un likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu"."

Likums Saeimā pieņemts 2018. gada 11. oktobrī.

Valsts prezidents R. Vējonis

Rīgā 2018. gada 24. oktobrī

07.11.2018