Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 21.06.2019. - ... / Spēkā esošā
Ministru kabineta noteikumi Nr. 632

Rīgā 2018. gada 16. oktobrī (prot. Nr. 48 1. §)
Kārtība, kādā jaunsargu instruktoram kompensē mācību izdevumus, un šo izdevumu kompensēšanas un atmaksāšanas nosacījumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā jaunsargu instruktoram kompensē mācību izdevumus, arī reģistrācijas maksu, ja jaunsargu instruktors pēc iestādes iniciatīvas, nepārtraucot amata pienākumu pildīšanu, sekmīgi mācās valsts akreditētā augstākās izglītības iestādē, lai iegūtu pedagoga kvalifikāciju;

1.2. mācību izdevumu kompensēšanas un atmaksāšanas nosacījumus;

1.3. gadījumus, kad jaunsargu instruktors neatmaksā ar mācību maksas kompensēšanu saistītos izdevumus.

2. Šo noteikumu izpildi nodrošina no Aizsardzības ministrijai piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem.

3. Lai pretendētu uz mācību izdevumu kompensāciju, jaunsargu instruktors nedēļas laikā pēc tam, kad noslēgts studiju līgums ar izvēlēto izglītības iestādi, iesniedz Jaunsardzes centra direktoram šādus dokumentus:

3.1. iesniegumu ar lūgumu kompensēt mācību izdevumus, norādot kopējo mācību izdevumu kompensēšanas periodu un kontu kredītiestādē, uz kuru pārskaitāma reģistrācijas maksas kompensācijas summa;

3.2. starp jaunsargu instruktoru un izglītības iestādi noslēgtā studiju līguma kopiju;

3.3. izglītības iestādes studiju programmas apraksta kopiju;

3.4. reģistrācijas maksas samaksu apliecinošu dokumentu vai tā kopiju.

(Grozīts ar MK 18.06.2019. noteikumiem Nr. 253)

4. Jaunsardzes centra direktors divu nedēļu laikā pēc šo noteikumu 3. punktā minēto dokumentu saņemšanas pieņem lēmumu par mācību izdevumu kompensēšanu. Jaunsardzes centrs divu nedēļu laikā pēc Jaunsardzes centra direktora lēmuma pieņemšanas noslēdz ar izglītības iestādi līgumu par mācību izdevumu kompensāciju un pārskaita attiecīgo summu uz izglītības iestādes kontu. Ja darbinieks reģistrācijas maksu samaksājis no saviem līdzekļiem, Jaunsardzes centrs kompensējamo summu pārskaita uz darbinieka norādīto kontu kredītiestādē.

(Grozīts ar MK 18.06.2019. noteikumiem Nr. 253)

5. Ja iesniegumu par mācību izdevumu kompensēšanu iesniedz karavīrs, kas pārvietots uz Jaunsardzes centru, Jaunsardzes centra direktors divu nedēļu laikā pēc šo noteikumu 3. punktā minēto dokumentu saņemšanas pieņem lēmumu par mācību izdevumu kompensēšanu, saskaņojot to ar Nacionālo bruņoto spēku komandieri.

(Grozīts ar MK 18.06.2019. noteikumiem Nr. 253)

6. Aizsardzības ministrs vai viņa pilnvarots komandieris (priekšnieks) atbilstoši šo noteikumu 5. punktā minētajam lēmumam slēdz ar karavīru līgumu par mācību izdevumu kompensēšanu, un tas ir karavīra līguma par profesionālo dienestu neatņemama sastāvdaļa.

7. Līgumā par mācību izdevumu kompensēšanu paredz:

7.1. līdzējus un līguma priekšmetu;

7.2. līdzēju tiesības un pienākumus;

7.3. kompensējamās reģistrācijas maksas apmēru;

7.4. kompensējamās mācību maksas apmēru;

7.5. līguma spēkā stāšanās un izpildes termiņus.

8. Pamatojoties uz šo noteikumu 6. punktā minēto līgumu, Jaunsardzes centrs noslēdz līgumu ar izglītības iestādi par mācību izdevumu kompensāciju un pārskaita to uz izglītības iestādes kontu. Ja karavīrs reģistrācijas maksu samaksājis no saviem līdzekļiem, Jaunsardzes centrs kompensējamo summu pārskaita uz karavīra norādīto kontu kredītiestādē.

(Grozīts ar MK 18.06.2019. noteikumiem Nr. 253)

9. Karavīrs pēc izglītības iestādes studiju programmas apgūšanas nodien Nacionālajos bruņotajos spēkos ne mazāk par trim gadiem.

10. Darbinieks, ar kuru izbeidz darba tiesiskās attiecības un kurš pēc izglītības iestādes studiju programmas apgūšanas ir pildījis darba pienākumus Jaunsardzes centrā mazāk par trim gadiem, atmaksā Jaunsardzes centram tā segtos mācību izdevumus (izņemot šo noteikumu 13. punktā minētos gadījumus) divu gadu laikā pēc darba tiesisko attiecību izbeigšanas. Mācību izdevumus vienā vai vairākos maksājumos atmaksā šādā apmērā:

10.1.  100 % apmērā, ja pēc izglītības iestādes studiju programmas apgūšanas Jaunsardzes centrā ir nostrādāts mazāk par gadu;

10.2.  50 % apmērā, ja pēc izglītības iestādes studiju programmas apgūšanas Jaunsardzes centrā ir nostrādāts no viena līdz diviem gadiem;

10.3.  20 % apmērā, ja pēc izglītības iestādes studiju programmas apgūšanas Jaunsardzes centrā ir nostrādāts no diviem līdz trim gadiem.

(Grozīts ar MK 18.06.2019. noteikumiem Nr. 253)

11. Karavīrs, kuru atvaļina no aktīvā dienesta sakarā ar profesionālā dienesta līguma izbeigšanu pirms termiņa (izņemot šo noteikumu 14.2. vai 14.3. apakšpunktā minēto gadījumu), atmaksā Jaunsardzes centram tā segtos mācību izdevumus divu gadu laikā pēc atvaļināšanas no profesionālā dienesta. Mācību izdevumus vienā vai vairākos maksājumos atmaksā šādā apmērā:

11.1.  100 % apmērā, ja pēc izglītības iestādes studiju programmas apgūšanas karavīrs ir nodienējis mazāk par gadu;

11.2.  50 % apmērā, ja pēc izglītības iestādes studiju programmas apgūšanas karavīrs ir nodienējis no viena līdz diviem gadiem;

11.3.  20 % apmērā, ja pēc izglītības iestādes studiju programmas apgūšanas karavīrs ir nodienējis no diviem līdz trim gadiem.

(Grozīts ar MK 18.06.2019. noteikumiem Nr. 253)

12. Ja darbinieku (izņemot šo noteikumu 13.3. apakšpunktā minēto gadījumu) vai karavīru (izņemot šo noteikumu 14.1. apakšpunktā minēto gadījumu) atskaita no izglītības iestādes nesekmības dēļ, pēc paša vēlēšanās vai disciplīnas pārkāpumu dēļ, darbinieks vai karavīrs piecu darbdienu laikā informē par to Jaunsardzes centra direktoru vai viņa norīkotu amatpersonu. Šajā gadījumā darbinieks vai karavīrs vienā vai vairākos maksājumos atmaksā Jaunsardzes centram tā segtos mācību izdevumus 100 % apmērā gada laikā pēc darbinieka vai karavīra atskaitīšanas no izglītības iestādes.

(Grozīts ar MK 18.06.2019. noteikumiem Nr. 253)

13. Darbinieks kompensētos mācību izdevumus neatmaksā šādos gadījumos:

13.1. darba tiesiskās attiecības izbeigtas pēc darba devēja uzteikuma sakarā ar to, ka:

13.1.1. darbiniekam nav pietiekamu profesionālo spēju nolīgtā darba veikšanai;

13.1.2. darbinieks nespēj veikt nolīgto darbu veselības stāvokļa dēļ, un to apliecina ārsta atzinums;

13.1.3. ir atjaunots darbā darbinieks, kurš agrāk veica attiecīgo darbu;

13.1.4. tiek samazināts darbinieku skaits;

13.1.5. tiek likvidēts darba devējs;

13.2. darbinieku atskaita no izglītības iestādes veselības traucējumu izraisītas nesekmības dēļ;

13.3. darbinieks pēc izglītības iestādes studiju programmas apgūšanas ir pildījis darba pienākumus Jaunsardzes centrā ne mazāk par trim gadiem.

(Grozīts ar MK 18.06.2019. noteikumiem Nr. 253)

14. Karavīrs kompensētos mācību izdevumus neatmaksā šādos gadījumos:

14.1. karavīru atskaita no izglītības iestādes nesekmības dēļ un nesekmības iemesls ir veselības traucējumi vai citi iemesli, ko aizsardzības ministrs atzinis par attaisnojošiem;

14.2. karavīru atvaļina no aktīvā militārā dienesta sakarā ar profesionālā dienesta līguma izbeigšanu pirms termiņa:

14.2.1. Militārā dienesta likuma 43. panta otrās daļas 2. un 7. punktā minētajos gadījumos;

14.2.2. no karavīra gribas neatkarīgu un nenovēršamu apstākļu dēļ, kurus aizsardzības ministrs atzinis par attaisnojošiem;

14.3. karavīrs pēc izglītības iestādes studiju programmas apgūšanas ir nodienējis ne mazāk par trijiem gadiem.

15. Ja darbinieks vai karavīrs neatmaksā Jaunsardzes centra segtos mācību izdevumus šajos noteikumos noteiktajā termiņā, Jaunsardzes centrs attiecīgo summu piedzen normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

(Grozīts ar MK 18.06.2019. noteikumiem Nr. 253)

16. Ja darbinieks pēc darba tiesisko attiecību pārtraukšanas nodibina amata (darba, dienesta) tiesiskās attiecības citā no valsts budžeta finansētā institūcijā vai tiek pārcelts amatā (dienestā) uz citu no valsts budžeta finansētu institūciju, darbinieka saistības saglabājas. Darbinieka pienākums ir ne vēlāk kā piecas darbdienas pirms darba attiecību pārtraukšanas informēt pašreizējo darba devēju par darba (amata) pienākumu izpildes uzsākšanu citā no valsts budžeta finansētā institūcijā, iesniedzot attiecīgu jaunā darba devēja apliecinājumu. Pašreizējais darba devējs informē jauno darba devēju par darbinieka saistībām. Darbinieks saistību izpildi nodrošina, veicot amata (darba, dienesta) pienākumus pie jaunā darba devēja.

17. Ja karavīrs pēc profesionālā dienesta izbeigšanas nodibina amata (darba, dienesta) tiesiskās attiecības citā no valsts budžeta finansētā institūcijā vai tiek pārcelts amatā (dienestā) uz citu no valsts budžeta finansētu institūciju, karavīra saistības saglabājas. Karavīra pienākums ir ne vēlāk kā piecas darbdienas pirms profesionālā dienesta izbeigšanas informēt tiešo priekšnieku un vienības komandieri (priekšnieku) vai Jaunsardzes centra direktoru par darba (amata) pienākumu izpildes uzsākšanu citā no valsts budžeta finansētā institūcijā, iesniedzot attiecīgu jaunā darba devēja apliecinājumu. Pašreizējais darba devējs (dienesta vieta) informē jauno darba devēju par karavīra saistībām. Karavīrs saistību izpildi nodrošina, veicot amata (darba, dienesta) pienākumus pie jaunā darba devēja.

(Grozīts ar MK 18.06.2019. noteikumiem Nr. 253)

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Aizsardzības ministrs Raimonds Bergmanis
21.06.2019