Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi Nr. 601

Rīgā 2018. gada 25. septembrī (prot. Nr. 44 7. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 30. septembra noteikumos Nr. 573 "Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būvju būvnoteikumi"

Izdoti saskaņā ar Enerģētikas likuma 76. panta otro daļu
un Būvniecības likuma 5. panta pirmās daļas
2. punktu un otrās daļas 5. punktu un 14. panta septīto daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2014. gada 30. septembra noteikumos Nr. 573 "Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būvju būvnoteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2014, 194. nr.; 2018, 84. nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt noteikumu tekstā vārdu "inženierkomunikācijas" (attiecīgā locījumā) ar vārdu "inženiertīkli" (attiecīgā locījumā).

2. Izteikt 3. punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"3. Šajos noteikumos paredzētā būvvaldes informēšana par būvdarbiem, būvniecības iesniegums, atzīme paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē un būvatļauja, kā arī būvprojekts nav nepieciešams energoapgādes komersantu objektos:".

3. Izteikt 9. punktu šādā redakcijā:

"9. Būvniecības iesniegumu saskaņā ar šo noteikumu 2. pielikumu iesniedz būvvaldē vai, ja energoapgādes objekta būvniecību paredzēts īstenot vairāku pašvaldību administratīvajās teritorijās, visu attiecīgo pašvaldību būvvaldēs."

4. Aizstāt 11.2. apakšpunktā vārdus "paskaidrojuma rakstu" ar vārdiem un skaitli "aizpildītu paskaidrojuma raksta I daļu".

5. Izteikt 12. punktu šādā redakcijā:

"12. Lai pārbūvētu vai atjaunotu esošu energoapgādes objektu, kas ir otrās un trešās grupas būve, vai pārbūvētu vai atjaunotu energoapgādes objektu ārpus energoapgādes komersantu norobežotām teritorijām, kā arī atjaunotu A klases hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvi, iesniedz aizpildītu apliecinājuma kartes I daļu saskaņā ar šo noteikumu 4. pielikumu."

6. Izteikt 15. punktu šādā redakcijā:

"15. Būvniecības ieceres dokumentāciju izstrādā elektroniski vienā eksemplārā. Ja būvniecības ieceres dokumentāciju izstrādā papīra dokumenta formā, tad būvniecības ieceres dokumentāciju (paskaidrojuma rakstu, būvprojektu minimālā sastāvā, apliecinājuma karti) izstrādā trijos eksemplāros, bet Būvniecības likuma 6.1 panta pirmās daļas 1. punktā minētajos gadījumos - četros eksemplāros. Vienu eksemplāru glabā būvvaldē, pa vienam eksemplāram pie būvniecības ierosinātāja un būvprojekta izstrādātāja, bet Būvniecības likuma 6.1 panta pirmās daļas 1. punktā minētajos gadījumos vienu eksemplāru glabā Būvniecības valsts kontroles birojā."

7. Papildināt noteikumus ar 20.1 punktu šādā redakcijā:

"20.1 Būvvalde, pieņemot lēmumu par būvniecības ieceres akceptu saskaņā ar Būvniecības likuma 14. panta trešās daļas 1. punktu, izdod būvatļauju, kurā ietver būvniecības iesnieguma 1.1.1., 1.1.2., 1.2., 1.3., 1.4., 2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 2.6., 2.7.1., 2.7.2. apakšpunktā un 4. punktā norādīto informāciju par būvniecības ieceri, kā arī būvatļaujas nosacījumus un to izpildes termiņus."

8. Izteikt 21. punktu šādā redakcijā:

"21. Būvatļaujā iekļauj:

21.1. projektēšanas nosacījumus, ietverot:

21.1.1. prasību par būvvaldē iesniedzamajām būvprojekta daļām un citiem būvprojekta detalizācijas dokumentiem atbilstoši vietējās pašvaldības apbūves noteikumiem;

21.1.2. prasības būvprojekta risinājumu saskaņošanai ar trešajām personām, ja mainījies saskaņotais energoapgādes objekta novietojums vai tehniskais risinājums;

21.1.3. prasību saņemt tās pašvaldības būvvaldes tehniskos noteikumus, kuras administratīvajā teritorijā paredzēta būvniecība, vai izziņu, ka tai nav iebildumu pret attiecīgo būvniecību;

21.1.4. prasību saņemt valsts institūciju tehniskos vai īpašos noteikumus;

21.1.5. prasību saņemt inženiertīklu īpašnieku (turētāju) tehniskos noteikumus;

21.1.6. prasību par būvprojekta ekspertīzes veikšanu;

21.1.7. normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos - prasību iesniegt citus dokumentus, atļaujas vai saskaņojumus;

21.2. būvdarbu uzsākšanas nosacījumus, ietverot:

21.2.1. iesniedzamo informāciju par atbildīgajiem būvspeciālistiem (vārds, uzvārds, sertifikāta numurs, būvdarbu veicēja nosaukums un būvkomersanta reģistrācijas numurs, būvdarbu līguma, būvuzraudzības un autoruzraudzības līguma datums un numurs, līguma darbības termiņš (datums no-līdz) un līguma summa (euro));

21.2.2. prasības būvdarbu procesa fiksēšanai nepieciešamajiem dokumentiem (būvdarbu žurnāls, būvuzraudzības plāns, ja tiek veikta būvuzraudzība);

21.2.3. prasību iesniegt būvdarbu veicēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas un atbildīgo būvspeciālistu profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises;

21.2.4. prasību iesniegt citus dokumentus, ja to paredz normatīvie akti;

21.3. būvatļaujas nosacījumu izpildes termiņus."

9. Aizstāt 29.2 punktā vārdu "materiāla" ar vārdu "būvizstrādājuma".

10. Aizstāt 31.4.4., 31.4.10.1 un 33.7.1. apakšpunktā vārdu "materiālu" ar vārdu "būvizstrādājumu".

11. Aizstāt 33.10. apakšpunktā vārdus "šķērsojošām vai blakus esošām" ar vārdiem "šķērsojošiem vai blakus esošiem".

12. Aizstāt 39.9.1. apakšpunktā vārdu "materiālu" ar vārdu "būvizstrādājumu".

13. Aizstāt 42. punktā vārdus un skaitli "saskaņā ar šo noteikumu 6. pielikumu" ar vārdiem "uz atsevišķas veidlapas".

14. Papildināt noteikumus ar 47.1 punktu šādā redakcijā:

"47.1 Pēc būvvaldes atzīmes veikšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē būvniecības ierosinātājs iesniedz informāciju par būvdarbu veicēju."

15. Izteikt 53. punktu šādā redakcijā:

"53. Ja viena energoapgādes objekta projekta ietvaros būvdarbi veicami vairāku pašvaldību administratīvajās teritorijās, tad būvdarbu žurnālu iesniedz vienā būvvaldē (izņemot gadījumu, ja tas pieejams būvniecības informācijas sistēmā) un reģistrē pārējās pašvaldībās."

16. Aizstāt 54. un 57. punktā vārdu "materiāli" (attiecīgā locījumā) ar vārdu "būvizstrādājumi" (attiecīgā locījumā).

17. Izteikt 66. punktu šādā redakcijā

"66. Nozīmīgo konstrukciju pieņemšanas aktu (7.1 pielikums), segto darbu pieņemšanas aktu (7.2 pielikums) un ugunsdrošībai nozīmīgas inženiertehniskās sistēmas pieņemšanas aktu (7.3 pielikums) paraksta būvniecības ierosinātājs vai būvuzraugs (ja veikta būvuzraudzība), atbildīgais būvdarbu vadītājs un autoruzraugs (ja to paredz autoruzraudzības līgums)."

18. Papildināt 5.1. apakšnodaļu ar 66.1 punktu šādā redakcijā:

"66.1 Atbilstoši veiktajiem būvdarbiem nozīmīgo konstrukciju un segto darbu pieņemšanas aktam pievieno būvizstrādājumu atbilstību apliecinošu dokumentāciju, tehnisko pasi, instrukciju vai cita veida kvalitāti apliecinošus dokumentus."

19. Papildināt 5.2. apakšnodaļu ar 70.1 un 70.2 punktu šādā redakcijā:

"70.1 Būvdarbu laikā var mainīt būvdarbu veicēju un pieaicināto būvspeciālistu, ja par to informē būvvaldi un iesniedz informāciju par jaunā būvdarbu veicēja civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu (apdrošināšanas polises izdevējs, datums, numurs un darbības termiņš) vai informāciju par jauno būvspeciālistu (vārds, uzvārds, sertifikāta numurs, būvdarbu veicēja nosaukums un būvkomersanta reģistrācijas numurs, būvdarbu līguma un būvuzraudzības līguma datums un numurs, līguma darbības termiņš (datums no-līdz) un līguma summa (euro)) un viņa profesionālo civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu (apdrošināšanas polises izdevējs, datums, numurs un darbības termiņš). Jaunais būvdarbu veicējs vai pieaicinātais būvspeciālists ir tiesīgs uzsākt pienākumu izpildi būvlaukumā pēc jauna būvatļaujas pielikuma izsniegšanas.

70.2 Ja būvdarbu laikā būvdarbu veicējam mainās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises termiņš, būvniecības ierosinātājs būvvaldē iesniedz informāciju, norādot jaunās polises izdevēju, datumu, numuru un polises darbības termiņu."

20. Svītrot 74. punktā vārdu "rakstisku".

21. Aizstāt 75. punkta ievaddaļā vārdu "oriģinālus" ar vārdiem "izņemot gadījumu, ja attiecīgā informācija un dati pieejami būvniecības informācijas sistēmā".

22. Aizstāt 75.1. apakšpunktā vārdus "energoapgādes objekta gatavību ekspluatācijai" ar vārdiem "būves gatavību ekspluatācijai vai būves nojaukšanu".

23. Aizstāt 75.3. apakšpunktā vārdu "komunikāciju" ar vārdu "inženiertīklu".

24. Svītrot 75.7. apakšpunktu.

25. Papildināt noteikumus ar 75.1 punktu šādā redakcijā:

"75.1 Apliecinājumu par būves gatavību ekspluatācijai vai būves nojaukšanu paraksta būvniecības ierosinātājs, būvdarbu veicējs, atbildīgais būvdarbu vadītājs, būvuzraugs (ja veikta būvuzraudzība) un autoruzraugs (ja veikta autoruzraudzība)."

26. Aizstāt 76.1. apakšpunktā vārdus "paskaidrojuma rakstu" ar vārdiem un skaitli "paskaidrojuma raksta II daļu".

27. Aizstāt 76.3. apakšpunktā vārdu "komunikāciju" ar vārdu "inženiertīklu".

28. Aizstāt 82. punktā vārdus "Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekciju" ar vārdiem "Nacionālo kultūras mantojuma pārvaldi".

29. Izteikt 85. punktu šādā redakcijā:

"85. Ja energoapgādes objekta būvniecībai ir saņemta būvatļauja, pēc būvdarbu pabeigšanas būvvalde izdod aktu par energoapgādes objekta pieņemšanu ekspluatācijā (turpmāk - akts). Aktā ietver apliecinājuma par būves gatavību ekspluatācijai vai būves nojaukšanu 1.1.1., 1.1.2., 1.2., 1.3. apakšpunktā, 3. un 5. punktā norādīto informāciju, kā arī norāda ziņas par objektu (adrese, kadastra apzīmējums, būves grupa, lietošanas veids, būvi raksturojošie lielumi un būvizstrādājumi), būvdarbu garantijas termiņu, atlikto būvdarbu apjomus un to izpildes termiņus un pievienotos dokumentus, izņemot gadījumu, ja attiecīgā informācija un dati pieejami būvniecības informācijas sistēmā."

30. Papildināt noteikumus ar 85.1 punktu šādā redakcijā:

"85.1 Ja būve tiek nojaukta, būvvalde izdod izziņu par būves neesību. Izziņā ietver apliecinājumā par inženierbūves gatavību ekspluatācijai vai inženierbūves nojaukšanu 1.1.1., 1.1.2., 1.2., 1.3. apakšpunktā norādīto informāciju, kā arī norāda ziņas par nojaukto objektu, atlikto būvdarbu apjomus un to izpildes termiņus."

31. Aizstāt 86. punktā vārdu "apstiprināšanas" ar vārdu "izdošanas".

32. Svītrot 87. punktu.

33. Aizstāt 89. punktā vārdu "sastāda" ar vārdu "izdod".

34. Aizstāt 90. punktā vārdus "sastādot aktu, tajā" ar vārdu "aktā".

35. Izteikt 1., 2., 3. un 4. pielikumu šādā redakcijā:

"1. pielikums
Ministru kabineta
2014. gada 30. septembra
noteikumiem Nr. 573

Paziņojums par būvniecību

Paziņojumā par būvniecību norāda šādas ziņas:

1. Būvniecības ierosinātājs:

1.1. fiziskās personas vārds, uzvārds vai juridiskās personas nosaukums;

1.2. fiziskās personas personas kods vai juridiskās personas reģistrācijas numurs;

1.3. fiziskās personas dzīvesvieta vai juridiskās personas juridiskā adrese;

1.4. kontaktinformācija - tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese.

2. Pilnvarotā persona:

2.1. fiziskās personas vārds, uzvārds vai juridiskās personas nosaukums;

2.2. fiziskās personas personas kods vai juridiskās personas reģistrācijas numurs;

2.3. dzīvesvieta vai juridiskā adrese;

2.4. kontaktinformācija - tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese;

2.5. juridiskās personas norādītās kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese.

3. Inženierbūves nosaukums un adrese.

4. Inženierbūves kadastra apzīmējums (ja tāds ir piešķirts).

5. Inženierbūves lietošanas veids atbilstoši būvju klasifikācijai.

6. Plānoto būvdarbu uzsākšanas un beigu datums.

7. Pievienojamie dokumenti, ja tādi ir nepieciešami:

7.1. dokumenta veids;

7.2. dokumenta nosaukums.

2. pielikums
Ministru kabineta
2014. gada 30. septembra
noteikumiem Nr. 573

Būvniecības iesniegums

Būvniecības iesniegumā norāda šādas ziņas:

1. Vispārīgās ziņas:

1.1. būvniecības ierosinātājs:

1.1.1. fiziskās personas vārds, uzvārds vai juridiskās personas nosaukums;

1.1.2. fiziskās personas personas kods vai juridiskās personas reģistrācijas numurs;

1.1.3. fiziskās personas dzīvesvieta vai juridiskās personas juridiskā adrese;

1.1.4. kontaktinformācija - tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese;

1.2. nekustamā īpašuma kadastra numurs;

1.3. būvniecības ieceres nosaukums;

1.4. zemes vienības(-u) kadastra apzīmējums;

1.5. meža kvartāla numurs, meža nogabala numurs un atmežojamā platība sadalījumā pa meža nogabaliem;

1.6. īpaši aizsargājamās dabas teritorijas nosaukums un funkcionālā zona.

2. Ziņas par objektu:

2.1. būvniecības veids (jauna būvniecība, atjaunošana, pārbūve, novietošana vai nojaukšana);

2.2. būves nosaukums un adrese vai, ja tādas nav, atrašanās vieta;

2.3. būves kadastra apzīmējums;

2.4. būves grupa (atbilstoši vispārīgajiem būvnoteikumiem);

2.5. būves pašreizējais lietošanas veids (atbilstoši būvju klasifikācijai);

2.6. būves paredzētais lietošanas veids (atbilstoši būvju klasifikācijai);

2.7. papildinformācija:

2.7.1. būves apbūves laukums (neattiecas uz līnijveida inženierbūvēm) (m2);

2.7.2. būves garums (m);

2.7.3. būves būvizstrādājumi;

2.7.4. būvdarbu laikā radīto būvniecības atkritumu apsaimniekošana;

2.7.5. būvdarbu laikā radīto būvniecības atkritumu apjoms;

2.7.6. būvdarbu laikā radīto būvniecības atkritumu pārstrādes vai apglabāšanas vieta;

2.7.7. teritorijas sakārtošanas veids.

3. Būvniecības finansējuma avots.

4. Pilnvarotā persona:

4.1. fiziskās personas vārds, uzvārds vai juridiskās personas nosaukums;

4.2. fiziskās personas personas kods vai juridiskās personas reģistrācijas numurs;

4.3. fiziskās personas dzīvesvieta vai juridiskās personas juridiskā adrese;

4.4. kontaktinformācija - tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese;

4.5. juridiskās personas norādītās kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese.

5. Būvprojekta izstrādātājs:

5.1. juridiskās personas nosaukums, būvkomersanta nosaukums vai būvspeciālista(-u) vārds, uzvārds;

5.2. juridiskās personas reģistrācijas numurs, būvkomersanta reģistrācijas numurs vai būvspeciālista(-u) sertifikāta numurs;

5.3. juridiskās personas, būvkomersanta juridiskā adrese un tālruņa numurs.

6. Būvprojekta izstrādātāja sniegtās ziņas par plānoto būvprojekta sastāvu, to nepieciešamo daļu, sadaļu izstrādi.

7. Ziņas par konkrētas Eiropas Savienības dalībvalsts normatīvā regulējuma piemērošanu, ja paredzēta būvprojekta izstrāde, piemērojot Eiropas Savienības dalībvalstu nacionālo standartu un būvnormatīvu tehniskās prasības.

8. Pievienojamie dokumenti, ja tādi ir nepieciešami:

8.1. dokumenta veids;

8.2. dokumenta nosaukums.

Piezīmes.

1. Būvniecības iesniegumā ietver ziņas tādā apjomā, kāds nepieciešams atbilstoši plānotajai būvniecības iecerei un būvniecības veidam.

2. Būvniecības iesnieguma 1.5. apakšpunktā minētās ziņas norāda, ja būves būvniecība paredzēta meža zemē, kura par tādu norādīta Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā.

3. Būvniecības iesnieguma 1.6. apakšpunktā minētās ziņas norāda, ja būvniecība paredzēta īpaši aizsargājamā dabas teritorijā.

4. Būvniecības iesnieguma 2.3. apakšpunktā minēto inženierbūves kadastra apzīmējumu norāda esošai inženierbūvei, izņemot gadījumu, ja tāds nav piešķirts vai objekts neatbilst būvju klasifikācijai.

5. Būvniecības iesnieguma 2.6. apakšpunktā norādīto būves paredzēto lietošanas veidu norāda, ja būvei tāds ir nosakāms.

6. Ja būve ir nojaukta, būvniecības iesnieguma 2.6., 2.7.1., 2.7.2. un 2.7.3. apakšpunktā minētās ziņas par objektu nenorāda.

7. Būvniecības iesnieguma 2.7.4., 2.7.5. un 2.7.6. apakšpunktā minētās ziņas nenorāda, ja būvdarbu laikā netiks radīti būvniecības atkritumi.

8. Būvniecības iesnieguma 3. punktā norāda, vai būvniecības iecere tiks realizēta par privātiem līdzekļiem, publisko tiesību juridiskās personas līdzekļiem, Eiropas Savienības politiku instrumentu līdzekļiem vai citiem ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem.

9. Ja vienlaikus ar būves būvniecību vai nojaukšanu īsteno citas būves būvniecību vai nojaukšanu, būvniecības iesniegumu papildina ar informāciju par attiecīgo citu būvējamo vai nojaucamo būvi un dokumentiem atbilstoši citiem speciālajiem būvnoteikumiem.

3. pielikums
Ministru kabineta
2014. gada 30. septembra
noteikumiem Nr. 573

Paskaidrojuma raksts

I. Ziņas par būvniecības ieceri

1. Vispārīgās ziņas:

1.1. būvniecības ierosinātājs:

1.1.1. fiziskās personas vārds, uzvārds vai juridiskās personas nosaukums;

1.1.2. fiziskās personas personas kods vai juridiskās personas reģistrācijas numurs;

1.1.3. fiziskās personas dzīvesvieta vai juridiskās personas juridiskā adrese;

1.1.4. kontaktinformācija - tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese;

1.2. nekustamā īpašuma kadastra numurs;

1.3. būvniecības ieceres nosaukums.

1.4. zemes vienības(-u) kadastra apzīmējums;

1.5. meža kvartāla numurs, meža nogabala numurs un atmežojamā platība sadalījumā pa meža nogabaliem;

1.6. īpaši aizsargājamās dabas teritorijas nosaukums un funkcionālā zona.

2. Ziņas par objektu:

2.1. būvniecības veids (jauna būvniecība, novietošana, atjaunošana, pārbūve vai nojaukšana);

2.2. būves nosaukums un adrese vai, ja tādas nav, atrašanās vieta;

2.3. būves kadastra apzīmējums;

2.4. būves grupa (atbilstoši vispārīgajiem būvnoteikumiem);

2.5. būves pašreizējais lietošanas veids (atbilstoši būvju klasifikācijai);

2.6. būves paredzētais lietošanas veids (atbilstoši būvju klasifikācijai);

2.7. papildinformācija:

2.7.1. būves apbūves laukums (neattiecas uz līnijveida inženierbūvēm) (m2);

2.7.2. būves garums (m);

2.7.3. būves būvizstrādājumi;

2.7.4. būvdarbu laikā radīto būvniecības atkritumu apsaimniekošana;

2.7.5. būvdarbu laikā radīto būvniecības atkritumu apjoms;

2.7.6. būvdarbu laikā radīto būvniecības atkritumu pārstrādes vai apglabāšanas vieta;

2.7.7. teritorijas sakārtošanas veids.

3. Būvniecības finansējuma avots.

4. Pilnvarotā persona:

4.1. fiziskās personas vārds, uzvārds vai juridiskās personas nosaukums;

4.2. fiziskās personas personas kods vai juridiskās personas reģistrācijas numurs;

4.3. fiziskās personas dzīvesvieta vai juridiskās personas juridiskā adrese;

4.4. kontaktinformācija - tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese;

4.5. juridiskās personas norādītās kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese.

5. Būvniecības ieceres izstrādātājs:

5.1. juridiskās personas nosaukums, būvkomersanta nosaukums vai būvspeciālista(-u) vārds, uzvārds;

5.2. juridiskās personas reģistrācijas numurs, būvkomersanta reģistrācijas numurs vai būvspeciālista(-u) sertifikāta numurs;

5.3. juridiskās personas, būvkomersanta juridiskā adrese un tālruņa numurs.

6. Papildus piesaistītā(-o) būvspeciālista(-u) vārds, uzvārds, sertifikāta numurs.

7. Pievienojamie dokumenti, ja tādi ir nepieciešami:

7.1. dokumenta veids;

7.2. dokumenta nosaukums.

II. Ziņas par būvdarbu pabeigšanu

1. Vispārīgās ziņas:

1.1. būvniecības ierosinātājs:

1.1.1. fiziskās personas vārds, uzvārds vai juridiskās personas nosaukums;

1.1.2. fiziskās personas personas kods vai juridiskās personas reģistrācijas numurs;

1.1.3. fiziskās personas dzīvesvieta vai juridiskās personas juridiskā adrese;

1.1.4. kontaktinformācija - tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese;

1.2. būvniecības lietas numurs.

2. Būvdarbu laikā radīto būvniecības atkritumu apsaimniekotāja nosaukums.

3. Būvdarbu garantijas termiņš.

4. Pievienojamie dokumenti, ja tādi ir nepieciešami:

4.1. dokumenta veids;

4.2. dokumenta nosaukums.

Piezīmes.

1. Paskaidrojuma rakstā ietver ziņas tādā apjomā, kāds nepieciešams atbilstoši plānotajai būvniecības iecerei un būvniecības veidam.

2. Katru paskaidrojuma raksta daļu aizpilda atsevišķi - izstrādājot būvniecības ieceres dokumentāciju un pabeidzot būvdarbus.

3. Paskaidrojuma raksta I daļas 1.5. apakšpunktā minētās ziņas norāda, ja būves būvniecība paredzēta meža zemē, kura par tādu norādīta Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā.

4. Paskaidrojuma raksta I daļas 1.6. apakšpunktā minētās ziņas norāda, ja būvniecība paredzēta īpaši aizsargājamā dabas teritorijā.

5. Paskaidrojuma raksta 2.3. apakšpunktā minēto būves kadastra apzīmējumu norāda esošai būvei, izņemot gadījumu, ja tāds nav piešķirts vai objekts neatbilst būvju klasifikācijai.

6. Paskaidrojuma raksta I daļas 2.6. apakšpunktā norādīto būves paredzēto lietošanas veidu norāda, ja būvei tāds ir nosakāms.

7. Ja būve ir nojaukta, paskaidrojuma raksta I daļas 2.6., 2.7.1., 2.7.2. un 2.7.3. apakšpunktā minētās ziņas par objektu nenorāda.

8. Paskaidrojuma raksta 2.7.4., 2.7.5. un 2.7.6. apakšpunktā minētās ziņas nenorāda, ja būvdarbu laikā netiks radīti būvniecības atkritumi.

9. Paskaidrojuma raksta I daļas 3. punktā norāda, vai būvniecības iecere tiks realizēta par privātiem līdzekļiem, publisko tiesību juridiskās personas līdzekļiem, Eiropas Savienības politiku instrumentu līdzekļiem vai citiem ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem.

10. Paskaidrojuma raksta I daļas 5. un 6. punktā minētās ziņas nenorāda, ja būvniecības ierosinātājs pats izstrādā būvniecības ieceres dokumentāciju.

11. Ja vienlaikus ar būves būvniecību vai nojaukšanu īsteno citas būves būvniecību vai nojaukšanu, paskaidrojuma rakstu papildina ar informāciju par attiecīgo citu būvējamo vai nojaucamo būvi un dokumentiem atbilstoši citiem speciālajiem būvnoteikumiem.

4. pielikums
Ministru kabineta
2014. gada 30. septembra
noteikumiem Nr. 573

Apliecinājuma karte

I. Ziņas par būvniecības ieceri

1. Vispārīgās ziņas:

1.1. būvniecības ierosinātājs:

1.1.1. fiziskās personas vārds, uzvārds vai juridiskās personas nosaukums;

1.1.2. fiziskās personas personas kods vai juridiskās personas reģistrācijas numurs;

1.1.3. fiziskās personas dzīvesvieta vai juridiskās personas juridiskā adrese;

1.1.4. kontaktinformācija - tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese;

1.2. nekustamā īpašuma kadastra numurs;

1.3. zemes vienības(-u) kadastra apzīmējums;

1.4. meža kvartāla numurs, meža nogabala numurs un atmežojamā platība sadalījumā pa meža nogabaliem;

1.5. īpaši aizsargājamās dabas teritorijas nosaukums un funkcionālā zona.

2. Ziņas par objektu:

2.1. būvniecības veids (atjaunošana vai pārbūve);

2.2. būves nosaukums un adrese vai, ja tādas nav, atrašanās vieta;

2.3. būves kadastra apzīmējums;

2.4. būves grupa (atbilstoši vispārīgajiem būvnoteikumiem);

2.5. būves pašreizējais lietošanas veids (atbilstoši būvju klasifikācijai);

2.6. būves paredzētais lietošanas veids (atbilstoši būvju klasifikācijai);

2.7. papildinformācija:

2.7.1. būves apbūves laukums (neattiecas uz līnijveida inženierbūvēm) (m2);

2.7.2. būves garums (m);

2.7.3. būves būvizstrādājumi;

2.7.4. būvdarbu laikā radīto būvniecības atkritumu apsaimniekošana;

2.7.5. būvdarbu laikā radīto būvniecības atkritumu apjoms;

2.7.6. būvdarbu laikā radīto būvniecības atkritumu pārstrādes vai apglabāšanas vieta;

2.7.7. teritorijas sakārtošanas veids.

3. Būvniecības finansējuma avots.

4. Pilnvarotā persona:

4.1. fiziskās personas vārds, uzvārds vai juridiskās personas nosaukums;

4.2. fiziskās personas personas kods vai juridiskās personas reģistrācijas numurs;

4.3. fiziskās personas dzīvesvieta vai juridiskās personas juridiskā adrese;

4.4. kontaktinformācija - tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese;

4.5. juridiskās personas norādītās kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese.

5. Būvniecības ieceres izstrādātājs:

5.1. juridiskās personas nosaukums, būvkomersanta nosaukums vai būvspeciālista(-u) vārds, uzvārds;

5.2. juridiskās personas reģistrācijas numurs, būvkomersanta reģistrācijas numurs vai būvspeciālista(-u) sertifikāta numurs;

5.3. juridiskās personas, būvkomersanta juridiskā adrese un tālruņa numurs.

6. Papildus piesaistītā(-o) būvspeciālista(-u) vārds, uzvārds, sertifikāta numurs.

7. Pievienojamie dokumenti, ja tādi ir nepieciešami:

7.1. dokumenta veids;

7.2. dokumenta nosaukums.

II. Ziņas par būvdarbu pabeigšanu

1. Vispārīgās ziņas:

1.1. būvniecības ierosinātājs:

1.1.1. fiziskās personas vārds, uzvārds vai juridiskās personas nosaukums;

1.1.2. fiziskās personas personas kods vai juridiskās personas reģistrācijas numurs;

1.1.3. fiziskās personas dzīvesvieta vai juridiskās personas juridiskā adrese;

1.1.4. kontaktinformācija - tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese;

1.2. būvniecības lietas numurs.

2. Būvdarbu laikā radīto būvniecības atkritumu apsaimniekotāja nosaukums.

3. Būvdarbu garantijas termiņš.

4. Pievienojamie dokumenti, ja tādi ir nepieciešami:

4.1. dokumenta veids;

4.2. dokumenta nosaukums.

Piezīmes.

1. Apliecinājuma kartē ietver ziņas tādā apjomā, kāds nepieciešams atbilstoši plānotajai būvniecības iecerei un būvniecības veidam.

2. Katru apliecinājuma kartes daļu aizpilda atsevišķi - izstrādājot būvniecības ieceres dokumentāciju un pabeidzot būvdarbus.

3. Apliecinājuma kartes I daļas 1.4. apakšpunktā minētās ziņas norāda, ja būves būvniecība paredzēta meža zemē, kura par tādu norādīta Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā.

4. Apliecinājuma kartes I daļas 1.5. apakšpunktā minētās ziņas norāda, ja būvniecība paredzēta īpaši aizsargājamā dabas teritorijā.

5. Apliecinājuma kartes 2.3. apakšpunktā minēto būves kadastra apzīmējumu norāda esošai būvei, izņemot gadījumu, ja tāds nav piešķirts vai objekts neatbilst būvju klasifikācijai.

6. Apliecinājuma kartes 2.6. apakšpunktā norādīto būves paredzēto lietošanas veidu norāda, ja būvei tāds ir nosakāms.

7. Paskaidrojuma raksta 2.7.4., 2.7.5. un 2.7.6. apakšpunktā minētās ziņas nenorāda, ja būvdarbu laikā netiks radīti būvniecības atkritumi.

8. Apliecinājuma kartes 3. punktā norāda, vai būvniecības iecere tiks realizēta par privātiem līdzekļiem, publisko tiesību juridiskās personas līdzekļiem, Eiropas Savienības politiku instrumentu līdzekļiem vai citiem ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem.

9. Ja vienlaikus ar būves būvniecību īsteno citas būves būvniecību, apliecinājuma karti papildina ar informāciju par attiecīgo citu būvējamo būvi un dokumentiem atbilstoši citiem speciālajiem būvnoteikumiem."

36. Svītrot 5. un 6. pielikumu.

37. Izteikt 7. pielikumu šādā redakcijā:

"7. pielikums
Ministru kabineta
2014. gada 30. septembra
noteikumiem Nr. 573

Iesniegums par atsevišķu koku nociršanu

Iesniegumā par atsevišķu koku nociršanu norāda šādas ziņas:

1. būvniecības ierosinātājs:

1.1. fiziskās personas vārds, uzvārds vai juridiskās personas nosaukums;

1.2. fiziskās personas personas kods vai juridiskās personas reģistrācijas numurs;

1.3. fiziskās personas dzīvesvieta vai juridiskās personas juridiskā adrese;

1.4. kontaktinformācija - tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese.

2. Nocērtamo koku sugas un skaits.

3. Nekustamā īpašuma adrese, kurā paredzēta koku nociršana.

4. Zemes vienības kadastra apzīmējums.

5. Koku ciršanas nepieciešamības pamatojums.

6. Koku ciršanas darbu veicēja rekvizīti (juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese, tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese).

7. Par koku ciršanas darbiem atbildīgās personas rekvizīti (vārds, uzvārds, amats un tālruņa numurs).

8. Pievienojamie dokumenti, ja tādi ir nepieciešami:

8.1. dokumenta veids;

8.2. dokumenta nosaukums."

38. Papildināt noteikumus ar 7.1, 7.2 un 7.3 pielikumu šādā redakcijā:

"7.1 pielikums
Ministru kabineta
2014. gada 30. septembra
noteikumiem Nr. 573

Nozīmīgo konstrukciju pieņemšanas akts

Nozīmīgo konstrukciju pieņemšanas aktā norāda šādas ziņas:

1. Objekta nosaukums un adrese.

2. Konstrukcijas nosaukums.

3. Būvniecības ierosinātājs:

3.1. fiziskās personas vārds, uzvārds vai juridiskās personas nosaukums;

3.2. fiziskās personas personas kods vai juridiskās personas reģistrācijas numurs;

3.3. fiziskās personas dzīvesvieta vai juridiskās personas juridiskā adrese;

3.4. kontaktinformācija - tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese.

4. Pieņemšanai uzrādīto nozīmīgo konstrukciju uzskaitījums un īss raksturojums.

5. Būvniecības ieceres dokumentācija, uz kuras pamata veikti nozīmīgo konstrukciju darbi (piemēram, rasējuma numurs).

6. Lietotās konstrukcijas un būvizstrādājumi (sertifikāti vai citi kvalitāti apliecinoši dokumenti).

7. Ziņas par darba gaitā pieļautajām atkāpēm no būvniecības ieceres dokumentācijas:

7.1. institūcija vai persona, kas saskaņojusi atkāpes;

7.2. rasējuma numurs;

7.3. saskaņošanas datums.

8. Nozīmīgo konstrukciju pieņēmēju rekvizīti (vārds, uzvārds, amats un sertifikāta numurs).

7.2 pielikums
Ministru kabineta
2014. gada 30. septembra
noteikumiem Nr. 573

Segto darbu pieņemšanas akts

Segto darbu pieņemšanas aktā norāda šādas ziņas:

1. Objekta nosaukums un adrese.

2. Darba nosaukums.

3. Būvniecības ierosinātājs:

3.1. fiziskās personas vārds, uzvārds vai juridiskās personas nosaukums;

3.2. fiziskās personas personas kods vai juridiskās personas reģistrācijas numurs;

3.3. fiziskās personas dzīvesvieta vai juridiskās personas juridiskā adrese;

3.4. kontaktinformācija - tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese.

4. Pieņemšanai uzrādīto darbu uzskaitījums un īss raksturojums.

5. Būvniecības ieceres dokumentācija, uz kuras pamata veikti segtie darbi (piemēram, rasējuma numurs).

6. Segtajos darbos lietotās konstrukcijas un būvizstrādājumi (sertifikāti vai citi kvalitāti apliecinoši dokumenti).

7. Ziņas par darba gaitā pieļautajām atkāpēm no būvniecības ieceres dokumentācijas:

7.1. institūcija vai persona, kas saskaņojusi atkāpes;

7.2. rasējuma numurs;

7.3. saskaņošanas datums.

8. Segto darbu pieņēmēju rekvizīti (vārds, uzvārds, amats un sertifikāta numurs).

7.3 pielikums
Ministru kabineta
2014. gada 30. septembra
noteikumiem Nr. 573

Ugunsdrošībai nozīmīgas inženiertehniskās sistēmas pieņemšanas akts

Ugunsdrošībai nozīmīgas inženiertehniskās sistēmas pieņemšanas aktā norāda šādas ziņas:

1. Objekta nosaukums un adrese.

2. Inženiertehniskās sistēmas nosaukums.

3. Būvniecības ierosinātājs:

3.1. fiziskās personas vārds, uzvārds vai juridiskās personas nosaukums;

3.2. fiziskās personas personas kods vai juridiskās personas reģistrācijas numurs;

3.3. fiziskās personas dzīvesvieta vai juridiskās personas juridiskā adrese;

3.4. kontaktinformācija - tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese.

4. Institūcija vai persona, kas ierīkojusi ugunsdrošībai nozīmīgu inženiertehnisko sistēmu, kurai veic darbu kvalitātes un darbspējas:

4.1. fiziskās personas vārds, uzvārds vai juridiskās personas nosaukums;

4.2. fiziskās personas sertifikāta numurs vai juridiskās personas reģistrācijas numurs;

4.3. fiziskās personas dzīvesvieta vai juridiskās personas juridiskā adrese.

5. Pieņemšanai uzrādītā ugunsdrošībai nozīmīga inženiertehniskā sistēma (kopumā vai sistēmas montāžas kārta).

6. Būvniecības ieceres dokumentācija, saskaņā ar kuru ierīkota ugunsdrošībai nozīmīga inženiertehniskā sistēma (attiecīgās sadaļas izstrādāšanas datums, nosaukums, numurs, rasējuma numurs).

7. Ugunsdrošībai nozīmīgas inženiertehniskās sistēmas ierīkošanai izmantotās pamata iekārtas, ierīces un būvizstrādājumi:

7.1. nosaukums;

7.2. tips/marka;

7.3. mērvienība;

7.4. skaits;

7.5. piezīmes.

8. Ziņas par darba gaitā pieļautajām atkāpēm no būvniecības ieceres dokumentācijas:

8.1. institūcija vai persona, kas saskaņojusi atkāpes;

8.2. rasējuma numurs;

8.3. saskaņošanas datums;

8.4. veiktie kompensējošie pasākumi.

9. Pievienojamie dokumenti, ja tādi ir nepieciešami:

9.1. dokumenta veids;

9.2. dokumenta nosaukums.

10. Ugunsdrošībai nozīmīgas inženiertehniskās sistēmas pieņēmēju rekvizīti (vārds, uzvārds, amats un sertifikāta numurs)."

39. Izteikt 8. pielikumu šādā redakcijā:

"8. pielikums
Ministru kabineta
2014. gada 30. septembra
noteikumiem Nr. 573

Apliecinājums par būves gatavību ekspluatācijai vai būves nojaukšanu

Apliecinājumā norāda šādas ziņas:

1. Vispārīgās ziņas:

1.1. būvniecības ierosinātājs:

1.1.1. fiziskās personas vārds, uzvārds vai juridiskās personas nosaukums;

1.1.2. fiziskās personas personas kods vai juridiskās personas reģistrācijas numurs;

1.1.3. fiziskās personas dzīvesvieta vai juridiskās personas juridiskā adrese;

1.1.4. kontaktinformācija - tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese;

1.2. būvniecības lietas numurs;

1.3. būvniecības ieceres nosaukums.

2. Ziņas par objektu:

2.1. būves nosaukums un adrese vai, ja tādas nav, atrašanās vieta;

2.2. būves kadastra apzīmējums;

2.3. būves grupa (atbilstoši vispārīgajiem būvnoteikumiem);

2.4. būves pašreizējais lietošanas veids (atbilstoši būvju klasifikācijai);

2.5. būves paredzētais lietošanas veids (atbilstoši būvju klasifikācijai);

2.6. papildinformācija:

2.6.1. būves apbūves laukums (neattiecas uz ārējiem inženiertīkliem) (m2);

2.6.2. būves garums (m);

2.6.3. būves būvizstrādājumi.

3. Ziņas par būvniecību:

3.1. būvdarbu sākšanas un pabeigšanas datums;

3.2. būvprojekta izstrādātājs:

3.2.1. juridiskās personas nosaukums, būvkomersanta nosaukums vai būvspeciālista(-u) vārds, uzvārds;

3.2.2. juridiskās personas reģistrācijas numurs, būvkomersanta reģistrācijas numurs vai būvspeciālista(-u) sertifikāta numurs;

3.2.3. juridiskās personas, būvkomersanta juridiskā adrese un tālruņa numurs;

3.3. pieļautās izmaiņas (norādot, ir vai nav veiktas) un atkāpes no būvprojekta, kas saskaņotas noteiktajā kārtībā un atzīmētas tehniskajā dokumentācijā;

3.4. būvniecības dalībnieki, kuri piedalījušies būvprojekta īstenošanā:

3.4.1. būvdarbu veicējs (būvkomersanta nosaukums, juridiskās personas reģistrācijas numurs, būvkomersanta reģistrācijas numurs, juridiskā adrese, tālruņa numurs);

3.4.2. atbildīgais būvdarbu vadītājs (fiziskās personas vārds, uzvārds, sertifikāta numurs);

3.4.3. būvuzraugs (fiziskās personas vārds, uzvārds, sertifikāta numurs);

3.4.4. autoruzraugs (fiziskās personas vārds, uzvārds, sertifikāta numurs);

3.5. būvdarbu laikā radīto būvniecības atkritumu apsaimniekotāja nosaukums;

3.6. būvdarbu laikā radīto būvniecības atkritumu apjoms (tonnas).

4. Būvdarbu garantijas termiņš.

5. Būvniecības kopējās izmaksas (euro), tai skaitā publisko tiesību juridiskās personas, Eiropas Savienības politiku instrumentu vai citas ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļi.

6. Ziņas par atliktajiem būvdarbiem:

6.1. darba nosaukums;

6.2. mērvienība un daudzums;

6.3. pabeigšanas termiņš.

Piezīmes.

1. Apliecinājumā par būves gatavību ekspluatācijai vai būves nojaukšanu ietver ziņas tādā apjomā, kāds nepieciešams atbilstoši īstenotajai būvniecības iecerei un būvniecības veidam.

2. Ja ekspluatācijā paredzēts nodot vienlaikus vairākas būves, apliecinājuma 2. punktā minētās ziņas par objektu norāda katrai būvei atsevišķi.

3. Apliecinājuma 2.2. apakšpunktā minēto būves kadastra apzīmējumu nenorāda, ja saskaņā ar normatīvajiem aktiem kadastra apzīmējums nav piešķirts vai objekts neatbilst būvju klasifikācijai.

4. Apliecinājuma 2.5. apakšpunktā norādīto būves paredzēto lietošanas veidu norāda, ja būvei tāds ir nosakāms.

5. Ja būve ir nojaukta, apliecinājuma 2.5. un 2.6. apakšpunktā minētās ziņas par objektu nenorāda.

6. Apliecinājuma 3.4.3. un 3.4.4. apakšpunktā minētās ziņas norāda, ja tika veikta būvuzraudzība vai autoruzraudzība.

7. Ja vienlaikus ar būves būvniecību īstenota arī citas būves būvniecība, apliecinājumā ietver ziņas par attiecīgo būvi atbilstoši speciālos būvnoteikumos noteiktajai kārtībai."

40. Svītrot 9. pielikumu.

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Ministru prezidenta biedrs,
ekonomikas ministrs Arvils Ašeradens

28.09.2018