Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Daugavpils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.26

Daugavpilī 2018.gada 13.septembrī (prot. Nr.22, 6.§)

Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2016.gada 8.decembra saistošajos noteikumos Nr.47 "Daugavpils pilsētas pašvaldības sociālie pabalsti"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43.panta trešo daļu,
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma
33.panta otro daļu, 35.panta ceturto un piekto daļu,
Ministru kabineta 2009.gada 17.jūnija noteikumu Nr.550
"Kārtība, kādā aprēķināms, piešķirams, izmaksājams pabalsts
garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai
un slēdzama vienošanās par līdzdarbību
" 13.punktu
un Ministru kabineta 2012.gada 18.decembra noteikumu Nr.913
"Noteikumi par garantēto minimālo ienākumu līmeni" 3.punktu

1. Izdarīt Daugavpils pilsētas domes 2016.gada 8.decembra saistošajos noteikumos Nr.47 "Daugavpils pilsētas pašvaldības sociālie pabalsti" (Latvijas Vēstnesis, 2016., Nr.247 (5819), 2017., Nr.90 (5917), Nr.252 (6079)) (turpmāk - noteikumi), šādus grozījumus:

1.1. aizstāt 32.3.1.apakšpunktā skaitli "345,00" ar skaitli "375,00";

1.2. aizstāt 32.3.2. apakšpunktā skaitli "345,01" ar skaitli "375,01" un skaitli "455,00" ar skaitli "485,00";

1.3. aizstāt 32.4.1. apakšpunktā skaitli "225,00" ar skaitli "255,00";

1.4. aizstāt 32.4.2. apakšpunktā skaitli "225,01" ar skaitli "255,01" un skaitli "285,00" ar skaitli "315,00";

1.5. aizstāt 32.4.3. apakšpunktā skaitli "285,01" ar skaitli "315,01" un skaitli "304,00" ar skaitli "334,00;

1.6. aizstāt 34. punktā "285.00" ar skaitli "315.00";

1.7. aizstāt 36.3. apakšpunktā skaitli "445,00" ar skaitli "475,00";

1.8. aizstāt 36.4.1. apakšpunktā skaitli "165,00" ar skaitli "195,00";

1.9. aizstāt 36.4.2. apakšpunktā skaitli "285,00" ar skaitli "315,00";

1.10. aizstāt 39.3. apakšpunktā skaitli "170,00" ar skaitli "200,00";

1.11. aizstāt 43.2.1. apakšpunktā skaitli "170,00" ar skaitli "200,00";

1.12. aizstāt 43.2.2. apakšpunktā skaitli "170,01" ar skaitli "200,01" un skaitli "225,00" ar skaitli "255,00";

1.13. aizstāt 43.2.3. apakšpunktā skaitli "225,01" ar skaitli "255,01" un skaitli "265,00" ar skaitli "295,00";

1.14. aizstāt 43.3.1. apakšpunktā skaitli "170,00" ar skaitli "200,00";

1.15. aizstāt 43.3.2. apakšpunktā skaitli "170,01" ar skaitli "200,01" un skaitli "225,00" ar skaitli "255,00";

1.16. aizstāt 43.3.3. apakšpunktā skaitli "225,01" ar skaitli "255,01" un skaitli "265,00" ar skaitli "295,00";

1.17. aizstāt 45. punktā skaitli "265,00" ar skaitli "295,00";

1.18. aizstāt 61.1. apakšpunktā skaitli "170,00" ar skaitli "200,00".

2. Noteikumi stājas spēkā 2018.gada 1.oktobrī.

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs R.Eigims

 

Daugavpils pilsētas domes 2018.gada 13.septembra saistošo noteikumu Nr.26 "Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2016.gada 8.decembra saistošajos noteikumos Nr.47 "Daugavpils pilsētas pašvaldības sociālie pabalsti""
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
Projekta nepieciešamības pamatojums Ar 2018.gada 1.oktobri tiks indeksētas vecuma pensijas, indeksācijas lielums būs atkarīgs no kopējā apdrošināšanas stāža.
Saistošajos noteikumos noteiktais ienākumu līmenis tiek saskaņots ar gaidāmo vecuma pensiju indeksāciju, lai pensiju indeksācijas dēļ pensionāri nezaudētu tiesības uz sociālajiem pabalstiem.
Īss projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi paredz grozījumus 32.3.1., 32.3.2., 32.4.1. 32.4.2. 32.4.3., 34., 36.3., 36.4.1., 36.4.2., 39.3., 43.2.1., 43.2.2., 43.2.3., 43.3.1., 43.3.2., 43.3.3., 45. un 61.1.apakšpunktā.
Noteikumi stājas spēkā 2018.gada 1.oktobrī.
Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Budžeta ietvaros.
Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Nav attiecināms.
Informācija par administratīvajām procedūrām Nav attiecināms.
Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Notika konsultācijas ar Dienesta klientiem.

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs R.Eigims

01.10.2018