Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr. 196

Rīgā 2018. gada 3. aprīlī (prot. Nr. 18 9. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 15. jūlija noteikumos Nr. 474 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa "Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci" īstenošanas noteikumi"

Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu un
Kohēzijas fonda 2014.-2020. gada plānošanas perioda
vadības likuma
20. panta 6. un 13. punktu

Izdarīt Ministru kabineta 2016. gada 15. jūlija noteikumos Nr. 474 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa "Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci" īstenošanas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2016, 140. nr.; 2017, 119., 188. nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 7. punktu šādā redakcijā:

"7. Specifiskā atbalsta ietvaros izmaksas ir attiecināmas, ja tās atbilst šo noteikumu 20. punktā minētajām izmaksu pozīcijām un ir radušās, sākot ar šo noteikumu spēkā stāšanās dienu. Nodarbinātajiem vecumā no 17 līdz 29 gadiem (ieskaitot), kas 7.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un izglītības ieguvi Jauniešu garantijas ietvaros" 7.2.1.2. pasākumā uzņemti sākotnējās profesionālās izglītības programmās otrā un trešā profesionālās kvalifikācijas līmeņa ieguvei viena vai pusotra mācību gada laikā, kuru īstenošana uzsākta 2017. gada 9. janvārī, no 2017. gada 9. janvāra ir attiecināmas šo noteikumu 20.13. apakšpunktā minētās izmaksas. Šo noteikumu 20.1 punktā minētos nosacījumus projekta īstenošanas vai vadības personāla izmaksu apmēra noteikšanai projektā atbilstoši mērķa grupas proporcijai piemēro no dienas, kad šo noteikumu 3.2. un 3.3. apakšpunktā minēto mērķa grupu iesaista projektā. Projekta ietvaros ir atbalstāma vides prasību integrācija preču un pakalpojumu iepirkumos (zaļais publiskais iepirkums)."

2. Izteikt 18. punktu šādā redakcijā:

"18. Specifiskā atbalsta ietvaros ir atbalstāmas šādas darbības:

18.1. šo noteikumu 3.1. apakšpunktā minētajai mērķa grupai:

18.1.1. mācību piedāvājuma un mācību vajadzību apkopošana un atbilstības izvērtēšana darba tirgus prasībām un tā attīstības vajadzībām, kā arī personības izaugsmes interesēm;

18.1.2. atbalsts profesionālās tālākizglītības programmu apguvei, kas nodarbinātajam dod iespēju iegūt profesionālo kvalifikāciju;

18.1.3. atbalsts profesionālās pilnveides izglītības programmu apguvei, kas nodarbinātajam dod iespēju apgūt darba tirgus prasībām atbilstošas sistematizētas profesionālās zināšanas un prasmes;

18.1.4. atbalsts neformālās izglītības programmu apguvei, kas ietver darba tirgus prasībām atbilstošu sistematizētu sociālo un profesionālo pamatprasmju apguvi. Nodarbinātajam pēc neformālās izglītības programmu apguves izsniedz iegūtās zināšanas apliecinošu dokumentu;

18.1.5. atbalsts karjeras konsultanta pakalpojumiem;

18.1.6. atbalsts ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanai;

18.1.7. papildu atbalsta pasākumu īstenošana sociālās atstumtības riskam pakļauto nodarbināto iedzīvotāju iesaistei šo noteikumu 18.1.2., 18.1.3. un 18.1.4. apakšpunktā minētajās atbalstāmajās darbībās:

18.1.7.1. nepieciešamā asistenta vai surdotulka pakalpojuma nodrošinājums nodarbinātai personai ar invaliditāti;

18.1.7.2. atbalsts reģionālajai mobilitātei nodarbinātajiem, kam piešķirts maznodrošinātas vai trūcīgas personas statuss;

18.1.8. mērķa grupas informēšana un piesaiste dalībai projektā;

18.1.9. informācijas sistēmas pieaugušo izglītības īstenošanas atbalstam attīstība un uzturēšana personu reģistrēšanas un datu uzkrāšanas nodrošināšanai;

18.2. šo noteikumu 3.2. un 3.3. apakšpunktā minētajai mērķa grupai:

18.2.1. sākotnējās profesionālās izglītības programmu otrā un trešā profesionālās kvalifikācijas līmeņa ieguve viena vai pusotra mācību gada laikā;

18.2.2. mērķstipendijas piešķiršana;

18.2.3. karjeras atbalsta pasākumi;

18.3. informācija par projekta īstenošanu un publicitātes pasākumi;

18.4. projekta vadība un īstenošanas nodrošināšana;

18.5. šo noteikumu 12. punktā minēto sadarbības partneru informēšana par nodarbināto profesionālās kompetences pilnveides pasākumiem."

3. Izteikt 20.1.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"20.1.1. finansējuma saņēmēja projekta vadības un projekta īstenošanas personāla atlīdzības izmaksas (izņemot virsstundas) atbilstoši Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumam šo noteikumu 18.1.1., 18.3., 18.4. un 18.5. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai. Ja personāla iesaiste projektā ir nodrošināta saskaņā ar daļlaika attiecināmības principu, attiecināma ir ne mazāka kā 30 procentu noslodze. Ja projekta īstenošanas vai vadības personāls ir iesaistīts finansējuma saņēmēja īstenotajā 7.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un izglītības ieguvi Jauniešu garantijas ietvaros" pasākuma "Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros" projektā un tā pienākumi ir vienādi ar projektā paredzētajiem, personāla atlīdzības apmēru katrā projektā nosaka atbilstoši mērķa grupas proporcijai;".

4. Papildināt noteikumus ar 20.1 punktu šādā redakcijā:

"20.1 Ja projekta īstenošanas vai vadības personāls ir iesaistīts arī finansējuma saņēmēja īstenotajā 7.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un izglītības ieguvi Jauniešu garantijas ietvaros" pasākuma "Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros" projektā un tā pienākumi šajos projektos ir vienādi, šo noteikumu 20.1.1., 20.2., 20.3., 20.4. un 20.5. apakšpunktā minēto izmaksu apmēru katrā projektā nosaka atbilstoši mērķa grupas proporcijai abos projektos, nodrošinot mērķa grupas proporcijas pārskatīšanu ne retāk kā vienu reizi ceturksnī."

5. Svītrot 30. punkta pirmo teikumu.

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis