Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Ārlietu ministrijas informācija

Rīgā 2018.gada 7.martā

Par līguma stāšanos spēkā

Ārlietu ministrija informē, ka 2018.gada 28.februārī stājās spēkā Latvijas Republikas valdības un Kuveitas Valsts valdības līgums par vīzu prasības atcelšanu diplomātisko, dienesta un speciālo pasu turētājiem, parakstīts Kuveitā 2017.gada 11.oktobrī, apstiprināts ar Ministru kabineta 2017.gada 7.marta noteikumiem Nr.120.

Ārlietu ministrijas Juridiskā departamenta direktore S.Pēkale

 

Latvijas Republikas valdības un Kuveitas Valsts valdības līgums par vīzu prasības atcelšanu diplomātisko, dienesta un speciālo pasu turētājiem

Latvijas Republikas valdība un Kuveitas Valsts valdība, turpmāk sauktas "Puses",

Ar nolūku stiprināt divpusējās attiecības abu valstu starpā,

Vēloties atvieglot ieceļošanu un izceļošanu Pušu valstu pilsoņiem, kuri ir diplomātisko, dienesta un speciālo pasu turētāji,

ir vienojušās par turpmāko.

1. pants

Saskaņā ar šī Līguma noteikumiem vīzu prasības atcelšana tiek piemērota šādiem pasu veidiem:

1. Latvijas Republikai: diplomātiskās un dienesta pases.

2. Kuveitas Valstij: diplomātiskās un speciālās pases.

2. pants

1. Abu Pušu valstu pilsoņi, kuri ir šī Līguma 1.pantā minēto pasu turētāji, var bez vīzas ieceļot otras Puses valsts teritorijā uz laika periodu nepārsniedzot deviņdesmit (90) dienas jebkurā 180 dienu periodā.

2. Abu Pušu valstu pilsoņi, kuri ir šī Līguma 1.pantā minēto pasu turētāji un kuri ir iecelti diplomātiskajā vai konsulārajā pārstāvniecībā un uzturas otras Puses valstī, kā arī viņu dzīvesbiedrs un nepilngadīgie bērni, kuri pavada viņus un dzīvo ar viņiem, var ieceļot otras Puses valsts teritorijā bez vīzas uz pienākumu pildīšanas laiku, sniedzot paziņojumu otrai Pusei trīsdesmit (30) dienas pirms ierašanās.

3. pants

Šis līgums neatbrīvo abu Pušu valstu pilsoņus, kuri ir šī Līguma 1.pantā minēto pasu turētāji, no pienākuma savas uzturēšanās laikā ievērot otras Puses valsts teritorijā spēkā esošos likumus un noteikumus.

4. pants

Katra Puse patur tiesības liegt ieceļot vai pārtraukt uzturēšanos abu Pušu valstu pilsoņiem, kuri ir 1.pantā minēto pasu turētāji, un kuri ir uzskatāmi par nevēlamiem.

5. pants

1. Puses pa diplomātiskajiem kanāliem apmainās ar šī Līguma 1.pantā minēto pasu paraugiem trīsdesmit (30) dienu laikā pēc šī Līguma parakstīšanas datuma.

2. Jebkuru šī Līguma 1.pantā minēto pasu modifikāciju gadījumā, Puses pa diplomātiskiem kanāliem trīsdesmit (30) dienu laikā pirms to ieviešanas apmainās ar jaunajiem paraugiem un informāciju par šīm pasēm.

6. pants

1. Katra Puse var pilnīgi vai daļēji apturēt šī Līguma piemērošanu sabiedriskās kārtības, drošības vai sabiedrības veselības aizsardzības apsvērumu dēļ. Līguma piemērošanas apturēšana tiek paziņota rakstiski pa diplomātiskiem kanāliem otrai Pusei.

2. Līguma piemērošanas apturēšana stājas spēkā trīsdesmit (30) dienas pēc paziņojuma nosūtīšanas pa diplomātiskiem kanāliem otrai Pusei.

7. pants

Jebkuras domstarpības attiecībā uz šī Līguma noteikumu interpretāciju vai piemērošanu Puses risina sarunu un konsultāciju ceļā.

8. pants

Šis Līgums var tikt grozīts ar Pušu savstarpēju rakstisku vienošanos. Šādi grozījumi stājas spēkā saskaņā ar šī Līguma 10.pantu.

9. pants

1. Šis līgums ir noslēgts uz nenoteiktu laiku.

2. Katra Puse var izbeigt šī Līguma darbību, par to rakstveidā paziņojot otrai Pusei pa diplomātiskajiem kanāliem. Šī līguma darbība izbeidzas deviņdesmit (90) dienas pēc šāda paziņojuma saņemšanas datuma.

10. pants

Šis Līgums stājas spēkā dienā, kad pa diplomātiskajiem kanāliem saņemts pēdējais rakstiskais paziņojums par iekšējo juridisko procedūru, kas nepieciešamas, lai šis Līgums stātos spēkā, izpildi.

Parakstīts Kuveitā 2017.gada 11.oktobrī divos eksemplāros latviešu, arābu un angļu valodā, visiem tekstiem ir vienāds spēks. Atšķirīgas šī Līguma interpretācijas gadījumā noteicošais ir teksts angļu valodā.

Latvijas Republikas
valdības vārdā
Edgars Rinkēvičs
 ārlietu ministrs

 

Kuveitas Valsts
valdības vārdā
Sabā Haleds Alhameds Alsabā
premjerministra vietnieks un ārlietu ministrs


 

Agreement between the Government of the Republic of Latvia and the Government of the State of Kuwait on the Waiver of Visa Requirements for Holders of Diplomatic, Special and Service Passports

The Government of the Republic of Latvia and the Government of the State of Kuwait, hereinafter referred to as the "Parties",

Aiming as strengthening bilateral relations between both States,

Desiring to facilitate the entry and the exit of the holders of diplomatic, special and service passports of the nationals of both States,

Have agreed as follows:

Article l

The waiver of visa requirements according to the provisions of this Agreement applies to the following types of passports:

1. For the Republic of Latvia: diplomatic and service passports.

2. For the State of Kuwait: diplomatic and special passports.

Article 2

1. Nationals of the States of both Parties who are holders of passports mentioned in Article 1 of this Agreement, may enter into the territory of the State of the other Party, without a visa for a period not exceeding ninety (90) days in any 180 day period.

2. Nationals of the States of both Parties who are holders of passports mentioned in Article 1 of this Agreement and who are assigned to a diplomatic or consular mission and reside in the State of the other Party, as well as their spouse and underage children, who accompany them and live with them, may enter into the territory of the State of the other Party, without a visa for a period of their assignment, providing notice to the other Party thirty (30) days before the arrival.

Article 3

This Agreement does not exempt nationals of the States of both Parties holding the passports referred to in Article 1 of this Agreement from their commitment during their stay to respect the laws and regulations in force in the territory of the State of the other Party.

Article 4

Each Party reserves the right to refuse the entry or the termination of the stay of the nationals of the States of both Parties holding the passports referred to in Article 1 considered undesirable.

Article 5

1. The Parties shall exchange through diplomatic channels samples of passports mentioned in Article 1 of this Agreement within thirty (30) days after the date of signing of this Agreement.

2. In case of any modification of the passports mentioned in Article 1 of this Agreement the Parties shall exchange through diplomatic channels their new models and information about these passports, within thirty (30) days in advance of its introduction.

Article 6

1. Each Party may suspend the implementation of this Agreement in whole or in part, due to reasons of public order, security or protection of public health. The suspension shall be notified in writing to the other Party through diplomatic channels.

2. The suspension shall take effect thirty (30) days after the notification thereof has been sent to the other Party through diplomatic channels. 

Article 7

Any disputes arising between the Parties concerning the interpretation or implementation of this Agreement shall be settled through consultations and negotiations.

Article 8

This Agreement may be amended by mutual written consent of both Parties. Such amendments shall enter into force in accordance with Article 10 of this Agreement.

Article 9

1. This Agreement is concluded for an indefinite period of time.

2. Either Party may terminate this Agreement by giving a written notice to the other Party through diplomatic channels. The termination shall take effect ninety (90) days after the date of receipt of such notification.

Article 10

This Agreement shall enter into force on the date of receipt of the last written notification through diplomatic channels on completion of the internal legal procedures required for the entry into force of this Agreement.

Done in Kuwait city, on 11 of October 2017, in duplicate, in the Latvian, Arabic and English languages, all texts being equally authentic. In case of divergence of interpretation of this Agreement, the English text shall prevail.

FOR THE GOVERNMENT
OF THE REPUBLIC OF LATVIA
Edgars Rinkēvičs

Minister of Foreign Affairs of the Republic of Latvia

 

FOR THE GOVERNMENT
OF THE STATE OF KUWAIT
Sabah Khaled Al Hamad Al Sabah
First Deputy Prime Minister and Minister of Foreign Affairs