Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 04.04.2018. - 05.09.2018. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2018. gada 28. augusta noteikumus Nr. 555 "Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība".
Ministru kabineta noteikumi Nr. 113

Rīgā 2018. gada 27. februārī (prot. Nr. 13 41. §)
Veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas kārtība dienas stacionārā
Izdoti saskaņā ar Veselības aprūpes finansēšanas likuma
6. panta ceturto daļu un 10. panta trešo daļu
I. Vispārīgais jautājums

1. Noteikumi nosaka:

1.1. pacienta līdzmaksājuma apmēru par veselības aprūpes pakalpojumiem dienas stacionārā;

1.2. dienas stacionārā sniedzamos veselības aprūpes pakalpojumus;

1.3. kārtību, kādā tiek organizēta veselības aprūpes pakalpojumu sniegšana dienas stacionārā, un kārtību, kādā tiek veikta samaksa par šiem pakalpojumiem, kā arī samaksas apmēru.

II. Dienas stacionārā sniedzamie veselības aprūpes pakalpojumi un to sniegšanas kārtība

2. Dienas stacionārā sniedzamie veselības aprūpes pakalpojumi ir ārstniecības vai diagnostikas pakalpojumi, kuru sniegšanas laikā personai ārstēšanu un veselības aprūpi ārstniecības iestādē nodrošina nepilnu diennakti (ne agrāk kā no plkst. 6.00 un ne vēlāk kā līdz plkst. 22.00) un ne mazāk kā trīs stundas veic manipulācijas vai nodrošina personas novērošanu pēc manipulāciju veikšanas.

3. Dienas stacionārā sniedz veselības aprūpes pakalpojumus, kurus to sarežģītības, risku vai laikietilpības dēļ nav iespējams sniegt ambulatori, bet kuru dēļ tomēr nav nepieciešama pacienta uzņemšana stacionārā, lai nodrošinātu ārstniecības personu diennakts uzraudzību. Dienas stacionārā neveic izmeklējumus, ārstnieciskās procedūras un ķirurģiskās operācijas, kuras nav tieši saistītas ar dienas stacionārā sniedzamiem pakalpojumiem un kuras atbilstoši normatīvajiem aktiem par obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm vai to struktūrvienībām var veikt aprīkotā speciālista vai procedūru kabinetā. Dienas stacionārā sniedzamiem veselības aprūpes pakalpojumiem ir šādas raksturīgas pazīmes:

3.1. uzņemšana vienu vai vairākas reizes;

3.2. laikposms starp divām sekojošām uzņemšanām ir vismaz sešas stundas;

3.3. vienas uzņemšanas ilgums ir līdz 16 stundām.

4. Ir divu līmeņu dienas stacionārā sniedzamie veselības aprūpes pakalpojumi:

4.1. pirmā līmeņa dienas stacionāra veselības aprūpes pakalpojums, ko apmaksā ārstniecības iestādei, kurā ir intensīvās terapijas un anestezioloģijas nodaļas, kā arī asins kabinets;

4.2. otrā līmeņa dienas stacionāra veselības aprūpes pakalpojums, ko apmaksā ārstniecības iestādei, kura neatbilst šo noteikumu 4.1. apakšpunktam.

5. Dienas stacionārā sniedzamie veselības aprūpes pakalpojumi norādīti šo noteikumu 1. pielikumā.

6. Ja personai paredzēts veikt ķirurģisku operāciju dienas stacionārā, ģimenes ārsts vai speciālists pirms nepieciešamās operācijas izvērtē:

6.1. personas vecumu un veselības stāvokli un atbilstoši medicīniskām indikācijām nosūta personu tādu izmeklējumu veikšanai, kas nepieciešami, lai izvērtētu, vai ķirurģisko operāciju var veikt dienas stacionārā;

6.2. nepieciešamās ķirurģiskās operācijas komplikāciju risku;

6.3. personas komunikācijas spējas (spējas saprast un ievērot ieteikumus par turpmāko aprūpi pēc operācijas veikšanas);

6.4. personas iespējas saņemt medicīnisko palīdzību pēc operācijas, ja tas būs nepieciešams, tai skaitā noskaidro, vai personai ir pieejams tālrunis;

6.5. vai pēcoperācijas sāpju kontroli var nodrošināt, izmantojot orālos pretsāpju līdzekļus vai reģionālo anestēziju.

7. Ārstniecības iestāde, kas dienas stacionārā sniedz šo noteikumu 1. pielikuma 2., 3. un 11. punktā minētos pakalpojumus, nodrošina, ka:

7.1. pacients ķirurģiskās operācijas veikšanai dienas stacionārā tiek uzņemts vienu reizi;

7.2. pirms operācijas ārstējošais ārsts informē pacientu par plānoto operāciju, kā arī par pacienta pārvešanu uz stacionāro ārstniecības iestādi šo noteikumu 7.4. apakšpunktā minētajā gadījumā;

7.3. pēc ķirurģiskās operācijas ārstējošais ārsts novērtē pacienta veselības stāvokli;

7.4. pacientu pārved uz stacionāro ārstniecības iestādi, kas nodrošina diennakts neatliekamo medicīnisko palīdzību, ja medicīnisku iemeslu dēļ viņam ir nepieciešama ārstniecības personu uzraudzība, kas pārsniedz dienas stacionāra darbalaiku (pēc plkst. 22.00), izņemot gadījumus, ja ārstniecības iestādei ir personāla resursi un tā nodrošina pacienta uzraudzību nepieciešamajā apjomā, kā arī vienlaikus izpilda šādus nosacījumus:

7.4.1. pacientu no dienas stacionāra izraksta ne vēlāk kā nākamajā dienā pēc uzņemšanas dienas stacionārā;

7.4.2. ārstniecības iestāde sniedz pirmā līmeņa dienas stacionāra veselības aprūpes pakalpojumus;

7.5. izrakstot pacientu no dienas stacionāra uz mājām, ārstējošais ārsts sniedz pacientam ieteikumus pēcoperācijas aprūpei, kā arī informē par speciālista apmeklējuma laiku atkārtotai veselības stāvokļa novērtēšanai, ja tas nepieciešams.

III. Samaksa par veselības aprūpes pakalpojumiem dienas stacionārā

8. Saņemot veselības aprūpes pakalpojumus dienas stacionārā, persona veic pacienta līdzmaksājumu šādā apmērā:

8.1. par ārstēšanos dienas stacionārā (par katru dienu) – 7,11 euro;

8.2. par ķirurģiskām operācijām – atbilstoši Ministru kabineta 2013. gada 17. decembra noteikumu Nr. 1529 "Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība" 4. pielikuma 8. punktam un 5. pielikuma 18. punktam.

9. Samaksu par dienas stacionārā sniegtajiem veselības aprūpes pakalpojumiem Nacionālais veselības dienests veic:

9.1. par ārstēšanos dienas stacionārā atbilstoši dienas stacionārā sniedzamo veselības aprūpes pakalpojumu veidam saskaņā ar šo noteikumu 2. pielikumu;

9.2. par šo noteikumu 1. pielikumā minētajām manipulācijām saskaņā ar Ministru kabineta 2013. gada 17. decembra noteikumu Nr. 1529 "Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība" 16. pielikumu;

9.3. šo noteikumu 8. punktā minēto pacienta līdzmaksājumu par personām, kuras saskaņā ar Veselības aprūpes finansēšanas likuma 6. panta otro daļu ir atbrīvotas no pacienta līdzmaksājuma.

10. Nacionālais veselības dienests neapmaksā šo noteikumu 9.1. apakšpunktā minēto ārstēšanos dienas stacionārā, ja tās laikā ir veikta kāda no Ministru kabineta 2013. gada 17. decembra noteikumu Nr. 1529 "Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība" 3. pielikuma 4. punktā minētajām ķirurģiskām operācijām, kas nav norādītas šo noteikumu 1. pielikumā.

IV. Noslēguma jautājumi

11. Jautājumos, ko neregulē šie noteikumi, piemērojami Ministru kabineta 2013. gada 17. decembra noteikumi Nr. 1529 "Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība".

12. Noteikumi stājas spēkā 2018. gada 1. martā.

Ministru prezidents,
veselības ministra pienākumu izpildītājs Māris Kučinskis

Finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola
1. pielikums
Ministru kabineta
2018. gada 27. februāra
noteikumiem Nr. 113
Dienas stacionārā sniedzamie veselības aprūpes pakalpojumi

Nr.
p.k.

Dienas stacionārā sniedzamo veselības aprūpes pakalpojumu veids

Saistošās (pamata) manipulācijas1

pirmais līmenis

otrais līmenis

1.

Hemodialīze

60010+04171; 04177–04180; 19270; 19275–19277; 19282

60010+04171; 04177–04180; 19270; 19275–19277; 19282

2.

Invazīvā kardioloģija

60075+60071–60074

 

3.

Invazīvā radioloģija

60075+501202; 50122; 501242; 501302; 501342; 501382; 501442; 501462; 50720–50722

 

4.

Ķīmijterapija un hematoloģija

60110+60008+61000-61284; 60110+60413

 

5.

Staru terapija

60110+50300–50303; 50340–50343; 50346; 50349; 50352; 50353; 50356; 50357; 50360; 50363; 50370–50374; 50390; 50391; 50393; 50396–50397; 50416; 50417; 50425–50434; 50438

 

6.

Rehabilitācija

60110+55077; 55076

60110+55076, 55077

7.

Psihiatrisko slimnieku ārstēšana psihiatriska profila dienas stacionārā

60110

60110

8.

Narkoloģisko slimnieku ārstēšana narkoloģiska profila dienas stacionārā

60110+13025; 13026; 60069

60110+13025; 13026; 60069

9.

Neiroloģisko un iekšķīgo slimību ārstēšana

60110+06062; 06125; 06130; 06131; 06136; 06137; 06141; 07045; 09182–09186; 10020–10026; 10033–10034; 10037–10038; 10041–10044; 11001; 11051–11052; 11058; 11060; 11065–11068; 11101–11103; 25008; 25014; 25020; 25022; 31186; 31187; 60413;
 

Bērniem:
06003+06004+06033+06015;
06003+06004+06033+06021;
06003+06004+06033+06041;
06003+06004+06033+06102;
06003+06004+06033+07023;
06003+06004+06033+07044;
06004+06007+06015;
06004+06007+06041;
09182–09186
60420

60110+06062; 06125; 06130; 06131; 06136; 06137; 06141; 07045; 09182–09186; 10020–10026; 10033–10034; 10037–10038; 10041–10044; 11001; 11051–11052; 11058; 11060; 11065–11068; 11101–11103; 25008; 25014; 25020; 25022; 31186; 31187; 60413

10.

Hronisko sāpju pacientu ārstēšana

60110+29156–29160; 04103; 04106–04108; 04115–04118; 04121–04126; 04138–04139

 

11.

Ķirurģiskie pakalpojumi:

11.1.

oftalmoloģija

60075+17097; 17120; 17122; 17138–17143; 17151; 17153; 17156; 17157; 17165; 17166; 17170; 17172; 17180–17181; 17186–17189; 17195–17197; 17199; 17216; 17217; 17226; 17228; 17229; 17233; 17242; 17245; 17250–17257; 17270–17274; 17285; 17286; 17288; 17289; 17300; 17304

60075+17097; 17120; 17138; 17142; 17143; 17153; 17156; 17166; 17180; 17181; 17186–17189; 17199; 17226; 17250–17257; 17270–17272; 17285; 17286; 17288; 17289

11.2.

uroloģija

60075+19009; 19019; 19021; 19030–19036; 19038; 19039; 19045; 19057; 19060; 19065; 19067–19070; 19075–19077; 19079–19081; 19085; 19089; 19114; 19116; 19117; 19125; 19148; 19151; 19158; 19161; 19162; 19170; 19173–19176; 19187; 19197

60075+19009; 19019; 19021; 19030–19036; 19038; 19045; 19057; 19060; 19065; 19067–19070; 19075–19077; 19079–19081; 19085; 19116; 19117; 19125; 19148; 19151; 19158; 19161; 19162; 19173–19176; 19187

11.3.

gastrointestinālās endoskopijas

60075+08053; 08058–08061; 08070–08072; 08077; 08090; 08093; 08097; 08100; 08111; 08113; 08121–08122

60075+08053; 08058–08061; 08070–08072; 08077; 08090; 08093; 08097; 08100; 08111; 08113; 08121–08122

11.4.

ginekoloģija

60075+16001; 16007–16009; 16018–16020; 16026; 16029; 16032; 16040–16044; 16052–16054; 16080; 16082; 16087–16089

60075+16001; 16008; 16009; 16020; 16026; 16029; 16032

11.5.

otolaringoloģija:

11.5.1.

otolaringoloģija bērniem

60075+18071; 18014; 18022; 18023; 18034; 18047; 18073; 18076; 18077; 18079; 18091; 18092; 18093; 18102; 18106; 18107; 18109; 18128; 18140; 18141; 18042; 18152; 181643; 18177

60075+18071; 18076; 18077; 18177

11.5.2.

otolaringoloģija pieaugušajiem

60075+18014; 18022; 18023; 18024; 18032; 18033; 18034; 18038; 18040; 18041; 18047; 18048; 18055; 18056; 18057; 18060; 18061; 18062; 18070; 18071; 18073; 18076; 18077; 18078; 18079; 18092; 18093; 18101; 18102; 18106; 18108; 18109; 18126; 18128; 18141; 18142; 18152; 18154; 18155; 18156; 18157; 18177; 18179; 18180; 18187; 18188; 18196; 18198; 18199; 18205; 18206; 18213; 18242; 18243; 18265

60075+18014; 18023; 18032; 18033; 18047; 18048; 18061; 18070; 18071; 18076; 18077; 18102; 18106; 18126; 18128; 18177; 18199; 18205; 18206

11.6.

traumatoloģija, ortopēdija, rokas un rekonstruktīvā mikroķirurģija, plastiskā ķirurģija

60075+03180; 20014; 20028; 20029; 20039; 20040; 20041; 20043; 20044; 20050; 20059–20060; 20070–20071; 20073; 20075; 20085; 20100; 20101; 20108; 20127; 20139; 20145–20147; 20159; 20200; 20203–20205; 20207; 20209–20210; 20212; 20217; 20218; 20222; 20224; 20229; 20249; 20281; 20282; 20284; 20285; 20288; 20290; 20292–20293; 20303; 22034; 23002; 23003; 23004; 23005; 23006; 23007; 23009; 23010; 23015–23016; 23021; 23022; 23036; 23037; 23052–23054; 23060–23061; 23063–23066; 23068–23070; 23075–23081; 23083; 23084; 23090–23094; 23096–23099; 23106; 23108–23112

60075+03180; 20014; 20028; 20029; 20039; 20040; 20041; 20043; 20044; 20050; 20059–20060; 20070–20071; 20073; 20100; 20101; 20108; 20127; 20139; 20145; 20146; 20200; 20203; 20205; 20207; 20209; 20212; 20217; 20222; 20249; 20281; 20282; 20284; 20285; 20288; 20290; 20292–20293; 22034; 23002; 23009; 23010; 23021; 23037; 23052–23053; 23063–23065; 23068–23070; 23076; 23078–23080; 23083; 23084; 23090–23094; 23096; 23098; 23099; 23106; 23108–23112

11.7.

vispārējie ķirurģiskie pakalpojumi

60075+03180; 03183; 03184; 03187–03189; 20014; 20029; 20039; 20041; 20044; 20050; 20059; 20060; 21022; 21024; 21026; 21027; 21067; 21100–21105; 21130; 21190; 22023; 22034; 28001; 28003; 28004; 28017–28026; 28036–28042; 29005; 29006; 29008; 29009; 29015; 29016; 29019; 29020; 29022; 29023; 29025; 29031-29037; 29039; 29040; 29045; 29046; 29050; 29070; 29084; 29087; 29089; 29090; 29095-29104; 29110-29113; 29119; 29126–29131; 29133; 29135; 29143-29151; 29165–29169; 29172; 29183; 29187–29190; 29196; 29197; 29199; 29202-29205; 29224; 29238; 29239; 29257; 29258; 31022; 31160; 31175; 31186; 31215; 31216

60075+03180; 03183; 03187; 03188; 03189; 20014; 20029; 20039; 20041; 20044; 20050; 20059; 20060; 21022; 21026; 21027; 21067; 22023; 22034; 28001; 28003; 28004; 28017; 28019; 28021–28025; 28036–28042; 29005; 29006; 29008; 29009; 29087; 29103; 29110; 29167; 29169; 29183; 29187; 29196; 29257; 29258; 31186

11.8.

bērnu ķirurģija

60075+03180; 03188; 19009; 19019; 19021; 19030; 19032–19035; 19037–19039; 19057; 19059; 19065; 19067; 19068; 19075; 19077; 19079; 19085–19086; 19089; 19114; 19116; 19145; 19150; 19151; 19158; 19161; 19162; 20014–20015; 20028; 20030; 20039; 20041; 20043; 20044; 20050; 20057; 20059–20060; 20070–20071; 20085; 20147; 20149; 20159; 20200; 20203–20205; 20207; 20209; 20212; 20218; 20249; 20281; 20300–20301; 20303; 20306; 20309; 21024; 21026; 21027; 21103; 21175; 23009; 23016; 23021; 23037; 23052; 23064–23066; 23068–23069; 23076–23081; 23096; 23098; 23099; 23109; 27002–27004; 27022–27025; 27037; 27040–27042; 29102; 29129; 29167–29169; 29171; 30027; 31209; 50118; 501202; 50122; 501242; 501302; 501342; 50722

60075+03180; 03188; 19009; 19019; 19021; 19030; 19032–19035; 19038; 19057; 19065; 19067; 19068; 19075; 19077; 19079; 19085; 19116; 19151; 19158; 19161; 19162; 20014; 20028; 20039; 20041; 20043; 20044; 20050; 20059; 20060; 20070; 20071; 20149; 20200; 20203; 20205; 20207; 20209; 20212; 20249; 20281; 21026; 21027; 23009; 23021; 23037; 23052; 23064; 23065; 23068; 23069; 23076; 23078–23081; 23096; 23098; 23099; 23109; 27004; 27022; 27024; 27037; 29167; 29169; 29171

Piezīmes.
1 Norādītas tikai saistošās (pamata) manipulācijas, kas veicamas konkrētā dienas stacionārā un tiek izmantotas konkrētā dienas stacionārā sniedzamā veselības aprūpes pakalpojuma veida atpazīšanai. Pakalpojuma sniedzējam Nacionālais veselības dienests papildus apmaksā arī citas pacientam nepieciešamās manipulācijas (tai skaitā laboratoriskās analīzes, nepieciešamos radioloģiskos izmeklējumus, anestēzijas pakalpojumus un piemaksas manipulācijas) saskaņā ar Ministru kabineta 2013. gada 17. decembra noteikumiem Nr. 1529 "Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība".
2 Manipulāciju var veikt arī asinsvadu ķirurgi, kas nodarbināti valsts sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" un sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca".
3 Par kaulā ievietojamo dzirdes aparātu (BAHA) samaksu veic valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca".

Finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola
2. pielikums
Ministru kabineta
2018. gada 27. februāra
noteikumiem Nr. 113
Dienas stacionārā sniedzamo veselības aprūpes pakalpojumu tarifi

(Pielikums grozīts ar MK 27.03.2018. noteikumiem Nr. 187, kas piemērojami ar 01.03.2018.)

Nr.
p.k.

Veselības aprūpes pakalpojuma veida kods

Veselības aprūpes pakalpojuma veids

Tarifs (cena), euro

1.

60010

Pacienta ārstēšanās dienas stacionārā, saņemot hroniskās hemodialīzes pakalpojumus (par katru dienu)

1,94

2.

60075

Pacienta ārstēšanās dienas stacionārā, saņemot invazīvās kardioloģijas, invazīvās radioloģijas un ķirurģijas pakalpojumus

13,84

3.

60110

Pacienta ārstēšanās dienas stacionārā, izņemot hroniskās hemodialīzes, invazīvās kardioloģijas, invazīvās radioloģijas un ķirurģijas pakalpojumus (par katru dienu)

13,84

Finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola
04.04.2018