Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Ministru kabineta noteikumi Nr. 75

Rīgā 2018. gada 6. februārī (prot. Nr. 7 21. §)
Reģistrēto dzīvnieku datubāzē esošās informācijas izmantošanas kārtība
Izdoti saskaņā ar Veterinārmedicīnas likuma
25. panta 16. punktu

1. Noteikumi nosaka reģistrēto dzīvnieku datubāzē (turpmāk – datubāze) esošās informācijas izmantošanas kārtību.

2. Lauksaimniecības datu centrs (turpmāk – datu centrs), ievērojot Informācijas atklātības likumā noteiktās prasības, savā tīmekļvietnē publicē normatīvajos aktos noteikto un sabiedrībai aktuālo informāciju par dzīvniekiem, tai skaitā atvērto datu veidā, metadatus aprakstot atvērto datu portālā.

3. Datu centrs, ievērojot normatīvajos aktos noteikto kārtību par datu aizsardzību, piešķir autorizētu pieeju datubāzei:

3.1. dzīvnieku īpašniekam vai viņa pilnvarotai personai;

3.2. Pārtikas un veterinārā dienesta, Lauku atbalsta dienesta, policijas un citu valsts pārvaldes un pašvaldību iestāžu pilnvarotām personām (turpmāk – iestāde);

3.3. citām juridiskām un fiziskām personām, kurām normatīvajos aktos noteikto funkciju īstenošanai nepieciešams izmantot datubāzē esošo informāciju vai tajā ievadīt datus.

4. Lai saņemtu autorizētu pieeju datubāzei, šo noteikumu 3. punktā minētā iestāde vai persona iesniedz datu centrā iesniegumu papīra vai elektroniska dokumenta formā, nosūtot to uz datu centra oficiālo elektronisko adresi ldc@ldc.gov.lv.

5. Šo noteikumu 4. punktā minētajā iesniegumā:

5.1. dzīvnieku īpašnieks norāda:

5.1.1. dzīvnieku īpašnieka vārdu, uzvārdu un personas kodu vai juridiskās personas nosaukumu un reģistrācijas numuru;

5.1.2. pilnvarotās personas vārdu, uzvārdu un personas kodu, ja tāda ir;

5.1.3. ganāmpulka numuru;

5.1.4. pasta adresi vai elektroniskā pasta adresi, vai oficiālo elektronisko adresi, ja ir aktivizēts oficiālās elektroniskās adreses konts (turpmāk – oficiālā elektroniskā adrese), uz kuru nosūtāms lietotāja vārds un parole autorizētai pieejai datubāzei;

5.2. iestāde norāda:

5.2.1. iestādes nosaukumu;

5.2.2. iestādes pilnvarotās personas vārdu, uzvārdu un personas kodu;

5.2.3. normatīvo aktu, kas pamato nepieciešamību, kādēļ piešķirama autorizētā pieeja datubāzei;

5.2.4. oficiālo elektronisko adresi, uz kuru nosūtāms lietotāja vārds un parole autorizētai pieejai datubāzei;

5.3. persona norāda:

5.3.1. vārdu, uzvārdu un personas kodu vai juridiskās personas nosaukumu un reģistrācijas numuru;

5.3.2. normatīvo aktu, kas pamato nepieciešamību, kādēļ piešķirama autorizētā pieeja datubāzei;

5.3.3. pasta adresi vai elektroniskā pasta adresi, vai oficiālo elektronisko adresi, uz kuru nosūtāms lietotāja vārds un parole autorizētai pieejai datubāzei.

6. Datu centrs 10 darbdienu laikā pēc šo noteikumu 4. punktā minētā iesnieguma saņemšanas pārbauda iesniegumā norādīto informāciju. Ja tā atbilst šo noteikumu 5. punktā minētajām prasībām, datu centrs dzīvnieku īpašniekam vai viņa pilnvarotai personai vai iestādei, vai personai uz iesniegumā norādīto adresi nosūta datubāzes lietotāja vārdu un paroli.

7. Ja iesniegumā nav norādīta šo noteikumu 5. punktā minētā informācija, datu centrs par to informē šo noteikumu 4. punktā minētā pieprasījuma iesniedzēju, nosūtot informāciju uz iesniegumā norādīto adresi, un nepiešķir tam autorizēto pieeju datubāzei.

8. Datu centrs, piešķirot autorizēto pieeju datubāzei iestādes amatpersonai vai personai, nosaka datubāzē pieejamās informācijas apjomu, pamatojoties uz normatīvo aktu, ko iestāde vai persona ir norādījusi saskaņā ar šo noteikumu 5.2.3. un 5.3.2. apakšpunktu.

9. Ja ir saņemta autorizētā pieeja datubāzei, dzīvnieku īpašniekam vai viņa pilnvarotai personai papildus publiski pieejamiem datubāzē esošiem datiem ir tiesības:

9.1. iepazīties ar datiem par viņam piederošiem dzīvniekiem;

9.2. iepazīties ar datiem par citu dzīvnieku īpašnieku, ja ir saņemta attiecīgā dzīvnieku īpašnieka rakstiska piekrišana;

9.3. atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajiem uzdevumiem ievadīt datus par viņam piederošiem dzīvniekiem vai citu īpašnieku dzīvniekiem;

9.4. pēc pieprasījuma iegūt informāciju par personu, kas datubāzē apskatījusi dzīvnieku datus.

10. Šo noteikumu 3. punktā minētās iestādes septiņu darbdienu laikā informē datu centru par attiecīgās iestādes amatpersonām, ar kurām ir izbeigtas darba attiecības vai kurām ir mainīti amata pienākumi, kas neparedz darbu ar datubāzi.

11. Datu centrs, saņemot šo noteikumu 10. punktā minēto informāciju, anulē iestādes amatpersonai piešķirto autorizēto pieeju datubāzei.

12. Dzīvnieku īpašnieks, viņa pilnvarotā persona, iestādes amatpersona vai persona piešķirto lietotāja vārdu un paroli, kā arī datubāzē iegūto informāciju nedrīkst izpaust trešajām personām bez tiesiska pamata, ja vien informācijas izpaušana nav saistīta ar iestādes funkciju izpildi.

13. Ja datu centrs konstatē, ka dzīvnieku īpašnieks, viņa pilnvarotā persona, iestādes amatpersona vai persona savu autorizēto pieeju datubāzei ir nodevusi citai personai, tas:

13.1. dzīvnieku īpašniekam, viņa pilnvarotajai personai vai personai anulē piešķirto autorizēto pieeju datubāzei;

13.2. informē par to iestādi, ar kuru datubāzes lietotājam ir darba tiesiskās vai dienesta attiecības.

14. Dzīvnieku īpašniekam, viņa pilnvarotajai personai, iestādes amatpersonai vai personai, kurai datu centrs ir piešķīris autorizēto pieeju datubāzei līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, saglabājas jau piešķirtā autorizētā pieeja datubāzei.

15. Šo noteikumu 5.1.4. un 5.3.3. apakšpunktā minēto prasību par oficiālās elektroniskās adreses konta aktivizāciju atbilstoši Oficiālās elektroniskās adreses likumam piemēro ar 2020. gada 1. janvāri.

16. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2009. gada 20. oktobra noteikumus Nr. 1203 "Reģistrēto dzīvnieku datubāzēs esošās informācijas izmantošanas kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2009, 169. nr.; 2010, 21. nr.).

17. Noteikumi stājas spēkā 2018. gada 1. jūnijā.

Ministru prezidents,
veselības ministra pienākumu izpildītājs Māris Kučinskis

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs
01.06.2018