Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Valsts pārvaldes iekārtas likumā

Izdarīt Valsts pārvaldes iekārtas likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 14. nr.; 2008, 14. nr.; 2009, 9., 14. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2010, 82. nr.; 2015, 222. nr.; 2016, 100. nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt 1. panta 4. punktā vārdu "iestāde" ar vārdu "institūcija".

2. Izslēgt 14. pantu.

3. 43.1 pantā:

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Latvijas Republikas valsts pārvaldes uzdevuma ietvaros privātpersonu sniegto pakalpojumu maksas apmēru vai tā noteikšanas un apstiprināšanas kārtību, kā arī atbrīvojumus nosaka Ministru kabinets.";

aizstāt trešajā un ceturtajā daļā vārdus "maksas apmēra noteikšanas un apstiprināšanas kārtību" ar vārdiem "maksas apmēru vai tā noteikšanas un apstiprināšanas kārtību".

4. Izteikt 82. pantu šādā redakcijā:

"82. pants. Informēšana par administratīvo līgumu

Iestāde piecu darbdienu laikā no administratīvā līguma noslēgšanas dienas nosūta līguma kopiju augstākai iestādei, lai informētu to."

5. Izteikt 86. pantu šādā redakcijā:

"86. pants. Administratīvā līguma grozīšana, izbeigšanās un zaudējumu atlīdzība

(1) Līdzēji var grozīt administratīvo līgumu, savstarpēji vienojoties. Iestāde administratīvo līgumu var vienpusēji grozīt Administratīvā procesa likumā noteiktajos gadījumos un kārtībā.

(2) Administratīvais līgums izbeidzas, ja:

1) tas ir izpildīts;

2) izbeidzas tā termiņš;

3) tas ir uzteikts un iestājies uzteikuma termiņš;

4) līdzēji to izbeidz, savstarpēji vienojoties;

5) tas ir atcelts Administratīvā procesa likumā noteiktajos gadījumos un kārtībā.

(3) Gadījumus un kārtību, kādā privātpersonai tiek atlīdzināti zaudējumi sakarā ar administratīvā līguma grozīšanu vai izbeigšanos, nosaka Administratīvā procesa likums."

6. 92. pantā:

izteikt panta nosaukumu šādā redakcijā:

"92. pants. Informācija par iestādes mantu, amatpersonu un darbinieku darba samaksu";

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Informāciju par darba samaksu, kas izmaksāta iestādes amatpersonām un darbiniekiem, publisko Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā noteiktajā apjomā un kārtībā."

7. Papildināt likumu ar 101. pantu šādā redakcijā:

"101. pants. Publisko personu un iestāžu saraksts

(1) Lai nodrošinātu valsts pārvaldes institucionālās sistēmas pārskatāmību un informācijas pieejamību sabiedrībai, tiek vests publisko personu un iestāžu saraksts.

(2) Publisko personu un iestāžu sarakstu ved valsts iestāde, kas tam pilnvarota ar likumu."

8. Papildināt pārejas noteikumus ar 27. un 28. punktu šādā redakcijā:

"27. Grozījumi šā likuma 92. pantā par panta nosaukuma un otrās daļas izteikšanu jaunā redakcijā stājas spēkā 2018. gada 1. janvārī.

28. Šā likuma grozījumi par 14. panta izslēgšanu un likuma papildināšanu ar 101. pantu stājas spēkā 2018. gada 1. jūnijā."

Likums Saeimā pieņemts 2017. gada 16. novembrī.

Valsts prezidents R. Vējonis

Rīgā 2017. gada 29. novembrī

13.12.2017