Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr. 660

Rīgā 2017. gada 7. novembrī (prot. Nr. 55 31. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 18. decembra noteikumos Nr. 889 "Noteikumi par atmežošanas kompensācijas noteikšanas kritērijiem, aprēķināšanas un atlīdzināšanas kārtību"

Izdoti saskaņā ar Meža likuma
41. panta trešo daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2012. gada 18. decembra noteikumos Nr. 889 "Noteikumi par atmežošanas kompensācijas noteikšanas kritērijiem, aprēķināšanas un atlīdzināšanas kārtību" (Latvijas Vēstnesis, 2012, 201. nr.; 2013, 169. nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 4. punktu šādā redakcijā:

"4. Atmežošanas izraisīto oglekļa dioksīda piesaistes potenciāla samazināšanos var pilnībā vai daļēji kompensēt, ieaudzējot mežu (izņemot plantācijas mežu) (turpmāk - kompensējamā mežaudze). Attiecīgā persona tiesīga pati izvēlēties meža ieaudzēšanas vietu ar nosacījumu, ka ieaudzētā meža platībai jābūt ne mazākai par 0,1 hektāru. Kompensējamās mežaudzes platība, kas pārsniedz meža platību, kuru plānots atmežot, ir izmantojama kā kompensējamā mežaudze citām atmežošanai plānotajām platībām."

2. Papildināt 9. punkta pirmo teikumu aiz vārdiem "atzīstama tāda" ar vārdiem "sēta vai stādīta".

3. Papildināt II nodaļu ar 9.1 punktu šādā redakcijā:

"9.1 Par kompensējamo mežaudzi atzīstama arī dabiski ieaudzēta priežu, egļu un bērzu mežaudze, kuru Valsts meža dienests saskaņā ar normatīvajiem aktiem par meža ieaudzēšanu ne agrāk kā pirms pieciem gadiem ir atzinis par ieaudzētu, kura ir sasniegusi vismaz divu metru augstumu un kuru līdz atmežošanas kompensācijas aprēķina dienai Valsts meža dienests ir atzinis par koptu."

4. Izteikt 12. punktu šādā redakcijā:

"12. Pieprasījumam pievieno:

12.1. atmežojamās meža zemes izvietojuma plānu, ko izgatavojis mērnieks (zemes kadastrālajā uzmērīšanā sertificēta persona) atbilstoši normatīvajiem aktiem par zemes kadastrālo uzmērīšanu, vai atmežojamās meža zemes skici, kas sagatavota atbilstoši normatīvajiem aktiem par koku ciršanu mežā. Atmežojamās zemes skici pievieno, ja tiek plānota zemes lietojuma veida maiņa plantācijas mežam vai kompensācija tiek aprēķināta saskaņā ar šo noteikumu 5. punkta nosacījumiem;

12.2. informāciju par kompensējamās mežaudzes platību un atrašanās vietu, ja atmežošanas izraisīto oglekļa dioksīda piesaistes potenciāla samazināšanos kompensē atbilstoši šo noteikumu 4. punktā minētajiem nosacījumiem. Ja kompensējamā mežaudze ir ieaudzēta citas personas īpašumā, papildus pievieno atmežojamās zemes īpašnieka un kompensējamās mežaudzes īpašnieka rakstveida vienošanos, ka mežaudze tiek izmantota par kompensējamo mežaudzi."

5. Izteikt 17. punktu šādā redakcijā:

"17. Kompensāciju persona samaksā:

17.1. pirms kompetentā institūcija izdevusi administratīvo aktu, kas personai piešķir tiesības mežā ierīkot lauksaimniecībā izmantojamu zemi;

17.2. pēc tam, kad būvatļaujā ir izdarīta atzīme par tajā ietverto projektēšanas nosacījumu izpildi un būvatļauja ir kļuvusi neapstrīdama;

17.3. pirms saņemts koku ciršanas apliecinājums cirtei vai pirms to atļauto darbību uzsākšanas, ar kurām platība tiek atmežota (ja koku ciršanas apliecinājums nav nepieciešams), ja mežā plānota derīgo izrakteņu ieguve vai šo noteikumu 20. punktā minētajā gadījumā."

6. Izteikt pielikuma 3.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"3.1. investīciju projekti, kas tiek finansēti vai līdzfinansēti no valsts vai pašvaldību budžeta līdzekļiem vai Eiropas Savienības fondu līdzekļiem, kuru līdzfinansējums ir vismaz 20 % no kopējā investīciju apmēra

0"

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs

10.11.2017