Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta rīkojums Nr. 627

Rīgā 2017. gada 31. oktobrī (prot. Nr. 53 5. §)

Par valstij piekritīgā nekustamā īpašuma Arodu ielā 92, Daugavpilī, nodošanu Daugavpils pilsētas pašvaldības īpašumā

1. Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 42. panta pirmo daļu, 43. pantu un pārejas noteikumu 3. punktu un likuma "Par zemes reformas pabeigšanu pilsētās" 8. pantu atļaut Finanšu ministrijai nodot bez atlīdzības Daugavpils pilsētas pašvaldības īpašumā valstij piekritīgo nekustamo īpašumu (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 0500 004 6209) - zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 0500 004 6209) 0,0620 ha platībā - Arodu ielā 92, Daugavpilī, kopā ar valstij piekritīgām būvēm (būvju kadastra apzīmējumi 0500 004 6209 001 un 0500 004 6209 002) Arodu ielā 92, Daugavpilī (ar tiesībām nojaukt būves) (turpmāk - nekustamais īpašums), pašvaldības autonomo funkciju īstenošanai atbilstoši likuma "Par pašvaldībām" 15. panta pirmās daļas 2. un 4. punktam - pašvaldības administratīvās teritorijas labiekārtošanai un sanitārās tīrības nodrošināšanai (ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana; ielu, laukumu un citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošana; parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana; atkritumu savākšanas un izvešanas kontrole; pretplūdu pasākumi; kapsētu un beigto dzīvnieku apbedīšanas vietu izveidošana un uzturēšana), kā arī iedzīvotāju izglītības procesa organizēšanai (iedzīvotājiem noteikto tiesību nodrošināšana pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iegūšanā; pirmsskolas un skolas vecuma bērnu nodrošināšana ar vietām mācību un audzināšanas iestādēs; organizatoriska un finansiāla palīdzība ārpusskolas mācību un audzināšanas iestādēm un izglītības atbalsta iestādēm).

2. Daugavpils pilsētas pašvaldībai nekustamo īpašumu bez atlīdzības nodot valstij, ja tas vairs netiek izmantots šā rīkojuma 1. punktā minēto funkciju īstenošanai.

3. Daugavpils pilsētas pašvaldībai, nostiprinot zemesgrāmatā īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu:

3.1. norādīt, ka īpašuma tiesības nostiprinātas uz laiku, kamēr Daugavpils pilsētas pašvaldība nodrošina šā rīkojuma 1. punktā minēto funkciju īstenošanu;

3.2. ierakstīt atzīmi par aizliegumu atsavināt nekustamo īpašumu un apgrūtināt to ar hipotēku.

4. Šā rīkojuma 3.2. apakšpunktā minēto aizliegumu - apgrūtināt nekustamo īpašumu ar hipotēku - nepiemēro, ja nekustamais īpašums tiek ieķīlāts par labu valstij (Valsts kases personā), lai saņemtu Eiropas Savienības fondu atbalstu.

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola