Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta rīkojums Nr. 473

Rīgā 2017. gada 31. augustā (prot. Nr. 42 13. §)

Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu Rucavas novada pašvaldības īpašumā

1. Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 42. panta pirmo daļu, 43. pantu un Meža likuma 44. panta ceturtās daļas 2. punkta "c" apakšpunktu atļaut Iekšlietu ministrijai nodot bez atlīdzības Rucavas novada pašvaldības īpašumā šādus valsts nekustamos īpašumus, kas ierakstīti zemesgrāmatā uz valsts vārda Iekšlietu ministrijas personā:

1.1. nekustamo īpašumu "Rucavas muitas punkts" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 6484 016 0143) - zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 6484 016 0156) 1,58 ha platībā un būvi - sūkņu ēku (būves kadastra apzīmējums 6484 016 0143 003) - Rucavas pagastā, Rucavas novadā;

1.2. nekustamo īpašumu "Muita" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 6484 016 0168) - zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 6484 016 0158) 0,3599 ha platībā, kuras sastāvā ir reģistrēts mežs 0,3572 ha platībā, un būvi - pagrabu (būves kadastra apzīmējums 6484 016 0143 004) - Rucavas pagastā, Rucavas novadā.

2. Rucavas novada pašvaldībai saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 42. panta pirmo daļu šā rīkojuma 1. punktā minētos nekustamos īpašumus izmantot pašvaldības autonomās funkcijas īstenošanai atbilstoši likuma "Par pašvaldībām" 15. panta pirmās daļas 2. punktam - administratīvās teritorijas labiekārtošanai un sanitārās tīrības nodrošināšanai (ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana; ielu, laukumu un citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošana; parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana; atkritumu savākšanas un izvešanas kontrole; pretplūdu pasākumi; kapsētu un beigto dzīvnieku apbedīšanas vietu izveidošana un uzturēšana).

3. Rucavas novada pašvaldībai šā rīkojuma 1. punktā minētos nekustamos īpašumus bez atlīdzības nodot valstij, ja tie vairs netiek izmantoti šā rīkojuma 2. punktā minētās funkcijas īstenošanai.

4. Rucavas novada pašvaldībai, nostiprinot zemesgrāmatā īpašuma tiesības uz šā rīkojuma 1. punktā minētajiem nekustamajiem īpašumiem:

4.1. norādīt, ka īpašuma tiesības nostiprinātas uz laiku, kamēr Rucavas novada pašvaldība nodrošina šā rīkojuma 2. punktā minētās funkcijas īstenošanu;

4.2. ierakstīt atzīmi par aizliegumu atsavināt nekustamos īpašumus un apgrūtināt tos ar hipotēku.

5. Šā rīkojuma 4.2. apakšpunktā minēto aizliegumu - apgrūtināt nekustamos īpašumus ar hipotēku - nepiemēro, ja nekustamais īpašums tiek ieķīlāts par labu valstij (Valsts kases personā), lai saņemtu Eiropas Savienības fondu atbalstu.

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis