Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 16.03.2022. - ... / Spēkā esošā
Ministru kabineta noteikumi Nr. 495

Rīgā 2017. gada 22. augustā (prot. Nr. 40 1. §)
Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē" otrās un trešās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi

(Noteikumu nosaukums MK 08.03.2022. noteikumu Nr. 167 redakcijā)

Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu
un Kohēzijas fonda 2014.–2020. gada plānošanas
perioda vadības likuma 20. panta 13. punktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā īsteno darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē" (turpmāk – specifiskais atbalsts) otro un trešo projektu iesniegumu atlases kārtu (turpmāk – atlases kārtas);

1.2. specifiskā atbalsta un atlases kārtu mērķi;

1.3. atlases kārtām pieejamo finansējumu;

1.4. prasības Kohēzijas fonda projekta (turpmāk – projekts) iesniedzējam (turpmāk – projekta iesniedzējs);

1.5. atbalstāmo darbību un izmaksu attiecināmības nosacījumus;

1.6. līguma par projekta īstenošanu vienpusēja uzteikuma nosacījumus.

(Grozīts ar MK 08.03.2022. noteikumiem Nr. 167)

1.1 Atlases kārtu ietvaros tiek sniegts šāds komercdarbības atbalsts:

1.11. ieguldījumu atbalsts energoefektivitātes pasākumiem saskaņā ar Eiropas Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr. 651/2014, ar ko noteiktas atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 108. pantu (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2014. gada 26. jūnijs, Nr. L 187) (turpmāk – Komisijas regula Nr. 651/2014), 38. pantu;

1.12. ieguldījumu atbalsts energoefektīvai centralizētajai siltumapgādei un dzesēšanai saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 651/2014 46. pantu;

1.13. valsts atbalsts attiecībā uz kompensāciju par sabiedriskajiem pakalpojumiem tiem komersantiem, kuriem uzticēts sniegt pakalpojumus ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmi.

(MK 08.03.2022. noteikumu Nr. 167 redakcijā)

2. Specifiskā atbalsta un atlases kārtu īstenošanas mērķis ir veicināt energoefektivitāti un vietējo atjaunojamo energoresursu izmantošanu centralizētajā siltumapgādē.

(MK 08.03.2022. noteikumu Nr. 167 redakcijā)

3. Specifiskā atbalsta mērķa grupa ir siltumenerģijas lietotāji.

4. Atlases kārtu īstenošanas veids ir atklāta projektu iesniegumu atlase.

(MK 08.03.2022. noteikumu Nr. 167 redakcijā)

5. Atlases kārtu kopējais attiecināmais finansējums ir ne mazāks kā 199 203 911 euro (no tā virssaistību finansējums – 56 550 000 euro), tai skaitā Kohēzijas fonda finansējums – 23 131 564 euro un privātais finansējums – 119 522 347 euro. Otrās atlases kārtas kopējais attiecināmais finansējums ir 27 168 681 euro, tai skaitā Kohēzijas fonda finansējums – 10 867 472 euro un privātais finansējums – 16 301 209 euro. Trešās atlases kārtas kopējais attiecināmais finansējums ir 172 035 230 euro (no tā virssaistību finansējums – 56 550 000 euro), tai skaitā Kohēzijas fonda finansējums – 12 264 092 euro un privātais finansējums – 103 221 138 euro.

(MK 08.03.2022. noteikumu Nr. 167 redakcijā)

6. (Svītrots ar MK 28.07.2020. noteikumiem Nr. 477)

7. Atbalsts specifiskā atbalsta un atlases kārtu ietvaros tiek sniegts granta veidā.

(MK 08.03.2022. noteikumu Nr. 167 redakcijā)

8. Specifiskā atbalsta ietvaros vienam finansējuma saņēmējam un viņa saistītajām personām maksimāli pieejamais Kohēzijas fonda finansējuma apmērs otrās kārtas ietvaros ir 8 000 000 euro un trešās kārtas ietvaros 4 000 000 euro.

(MK 08.03.2022. noteikumu Nr. 167 redakcijā)

9. Maksimāli pieļaujamā Kohēzijas fonda atbalsta intensitāte no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām ir:

9.1. centralizētās siltumapgādes ražošanas avota efektivitātes paaugstināšanai – 40 %;

9.2. siltumenerģijas akumulācijas iekārtas uzstādīšanai un būvniecībai – 30 %;

9.3. siltumenerģijas pārvades un sadales sistēmas paplašināšanai un efektivitātes paaugstināšanai – 40 %, bet tā nedrīkst pārsniegt Komisijas regulas Nr. 651/2014 46. panta 6. punktā noteikto ierobežojumu, ja atbalsts tiek sniegts saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 651/2014 46. pantu.

(Grozīts ar MK 24.07.2018. noteikumiem Nr. 448)

10. Specifiskā atbalsta atlases kārtu ietvaros sasniedzamie rezultāta un iznākuma rādītāji un to sasniedzamās vērtības:

10.1. līdz 2023. gada 31. decembrim atlases kārtu ietvaros sasniedzamie rezultāta rādītāji atbilstoši darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" noteiktajam:

10.1.1. atjaunojamo energoresursu īpatsvars pārveidošanas sektorā saražotajā siltumenerģijā – 60 %;

10.1.2. kopējā atjaunojamo energoresursu siltumjauda centralizētajā siltumapgādē – 1 820 MW;

10.2. līdz 2023. gada 31. decembrim atlases kārtu ietvaros sasniedzamie iznākuma rādītāji:

10.2.1. rekonstruētie siltumtīkli – 14 km;

10.2.2. siltumenerģijas zudumu samazinājums rekonstruētajos siltumtīklos – 11 844 MWh/gadā;

10.2.3. atjaunojamos energoresursus izmantojošo siltumražošanas jaudu modernizācija un pieaugums centralizētajā siltumapgādē – 152 MW;

10.2.4. no atjaunojamiem energoresursiem ražotā papildjauda – 58 MW;

10.2.5. aprēķinātais siltumnīcefekta gāzu samazinājums gadā – 337 691 CO2 ekvivalenta tonnas;

10.3. finanšu rādītājs atlases kārtu ietvaros – līdz 2018. gada 31. decembrim sertificēti izdevumi vismaz 3 000 000 euro apmērā.

(MK 08.03.2022. noteikumu Nr. 167 redakcijā)

11. Specifiskā atbalsta un atlases kārtas ietvaros atbildīgās iestādes funkcijas pilda Ekonomikas ministrija.

II. Projekta iesniedzējam un projekta iesniegumam noteiktās prasības

12. Specifiskā atbalsta un atlases kārtu ietvaros projekta iesniedzējs ir Latvijas Republikā reģistrēts komersants.

(MK 08.03.2022. noteikumu Nr. 167 redakcijā)

12.1 Specifiskā atbalsta un atlases kārtu ietvaros papildus šo noteikumu 12. punktā minētajiem projektu iesniedzējiem projekta iesniedzējs var būt centralizētās siltumapgādes pakalpojuma sniedzējs, kuram uzticēts sniegt pakalpojumus ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmi.

(MK 08.03.2022. noteikumu Nr. 167 redakcijā)

12.2 Ja projekta iesniedzējs ir šo noteikumu 12.1 punktā minētais centralizētās siltumapgādes pakalpojuma sniedzējs, tas ar pašvaldību noslēdz līgumu par centralizētās siltumapgādes pakalpojuma sniegšanu. Līgumā norāda:

12.2 1. pakalpojumu – centralizētās siltumapgādes pakalpojums;

12.2 2. prasību uzturēt un atjaunot nepieciešamo tehnisko aprīkojumu, lai nodrošinātu šo noteikumu 12.2 1. apakšpunktā minētā pakalpojuma izpildi atbilstoši noteiktajām prasībām;

12.2 3. darbības laiku līgumam vai pašvaldības lēmumam, ka projekta iesniedzējam tiek uzticēts sniegt pakalpojumu ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmi, kas nav mazāks par pieciem gadiem, bet nepārsniedz 10 gadus;

12.2 4. centralizētās siltumapgādes pakalpojuma sniegšanas teritoriju;

12.2 5. centralizētās siltumapgādes pakalpojuma sniedzējam piešķirtās ekskluzīvās vai īpašās tiesības, ja tādas paredzētas;

12.2 6. iespējas saņemt atlīdzības jeb kompensācijas maksājumus – investīcijas centralizētās siltumapgādes pakalpojuma sniegšanas infrastruktūrā – un nosacījumus kompensācijas aprēķināšanai, kontrolei un pārskatīšanai, kā arī kompensācijas pārmaksas novēršanai un atmaksāšanai;

12.2 7. atsauci uz Komisijas 2011. gada 20. decembra Lēmumu Nr. 2012/21/ES par Līguma par Eiropas Savienības darbību 106. panta 2. punkta piemērošanu valsts atbalstam attiecībā uz kompensāciju par sabiedriskajiem pakalpojumiem dažiem uzņēmumiem, kuriem uzticēts sniegt pakalpojumus ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmi (turpmāk – Komisijas lēmums Nr. 2012/21/ES).

(MK 24.07.2018. noteikumu Nr. 448 redakcijā, kas grozīta ar MK 11.06.2019. noteikumiem Nr. 243)

13. Ja finansējumu sniedz saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 651/2014 38. vai 46. pantu, projekta iesniedzējs nevar pretendēt uz finansējumu, ja:

13.1. tas atbilst Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.–2020. gada plānošanas perioda vadības likuma 23. pantā noteiktajiem projekta iesniedzēju izslēgšanas noteikumiem;

13.2. uz to attiecas kāds no Komisijas regulas Nr.  651/2014 1. panta 2. un 3. punktā un 4. punkta "a", "b" un "c" apakšpunktā noteiktajiem kritērijiem, tai skaitā projekta iesniedzējs ir grūtībās nonācis uzņēmums atbilstoši  Komisijas regulas Nr.  651/2014 2. panta 18. punkta nosacījumiem;

13.3. uz to attiecas kāds no Eiropas Komisijas 2013. gada 18. decembra Regulas (ES) Nr.  1407/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam (turpmāk – Komisijas regula Nr.  1407/2013) 1. pantā noteiktajiem kritērijiem.

(Grozīts ar MK 24.07.2018. noteikumiem Nr. 448)

14. Projekta iesniedzējam ir īpašuma vai valdījuma tiesības vai apbūves tiesība uz nekustamo īpašumu, tai skaitā zemi un infrastruktūru, kurā tiks veiktas projektā paredzētās darbības, uz termiņu, kas nav mazāks par pieciem gadiem pēc noslēguma maksājuma veikšanas, ievērojot šādus nosacījumus:

14.1. nekustamā īpašuma, tai skaitā zemes, īpašuma tiesības un apbūves tiesību nostiprina zemesgrāmatā līdz pirmā maksājuma pieprasījuma iesniegšanai sadarbības iestādē;

14.2. siltumenerģijas pārvades un sadales sistēma (infrastruktūra), kurā paredzēts veikt ieguldījumus projekta ietvaros, ir projekta iesniedzēja īpašumā, valdījumā vai turējumā uz laiku, kas nav mazāks par pieciem gadiem pēc noslēguma maksājuma veikšanas. Zeme, uz kuras atrodas siltumenerģijas pārvades un sadales sistēma, var nebūt projekta iesniedzēja īpašumā, valdījumā vai turējumā.

15. Finanšu aprēķinus projekta iesniegumā veic, pamatojoties uz šādiem pieņēmumiem:

15.1. projekta īstenošanas pēdējā gada beigās projekta ietvaros izveidoto objektu nodod ekspluatācijā;

15.2. projekta ietvaros izdevumus un ienākumus norāda pēc noslēguma maksājuma veikšanas;

15.3. finanšu aprēķinos piemēro reālo finansiālo diskonta likmi;

15.4. norādītā informācija atbilst plānotajam siltumenerģijas tarifam atbilstoši normatīvajiem aktiem enerģētikas jomā.

16. Viena projekta ietvaros neapvieno finansējumu:

16.1. pārvades un sadales sistēmas efektivitātes paaugstināšanai, centralizētās siltumapgādes ražošanas avota efektivitātes paaugstināšanai un siltumenerģijas akumulācijas iekārtas uzstādīšanai un būvniecībai;

16.2. centralizētās siltumapgādes ražošanas avota efektivitātes paaugstināšanai un siltumenerģijas akumulācijas iekārtas uzstādīšanai un būvniecībai;

16.3. vairāku centralizētās siltumapgādes ražošanas avotu efektivitātes paaugstināšanai;

16.4. vairāku siltumenerģijas akumulācijas iekārtu uzstādīšanai un būvniecībai.

III. Atbalstāmās darbības

17. Atlases kārtās projektu ietvaros, kas iesniegti līdz 2018. gada 1. februārim, ir atbalstāmas šādas darbības:

17.1. centralizētās siltumapgādes ražošanas avota būvniecība, ja tiek aizstāts esošs centralizētās siltumapgādes ražošanas avots, un rekonstrukcija, ja pēc investīciju ieguldīšanas siltumenerģijas ražošanai tiek izmantoti atjaunojamie energoresursi. Centralizētās siltumapgādes ražošanas avots ir tehnoloģisko iekārtu un būvju kopums siltumenerģijas ražošanai;

17.2. pārvades un sadales sistēmas būvniecība un rekonstrukcija, tai skaitā tehnoloģisko iekārtu iegāde un uzstādīšana;

17.3. koģenerācijas stacijas pārbūve par centralizētās siltumapgādes ražošanas avotu – katlumāju, kas tiek darbināta ar atjaunojamiem energoresursiem, ja komersants atbilst vienam no šādiem nosacījumiem:

17.3.1. komersants ir licencēts siltumenerģijas pārvades vai sadales operators;

17.3.2. komersants ir reģistrēts siltumenerģijas ražotāju reģistrā un saražoto siltumenerģiju (izņemot pašpatēriņu un tehnoloģisko procesu nodrošināšanai nepieciešamo siltumenerģiju) nodod Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas licencētam siltumapgādes pārvades vai sadales komersantam vai pašvaldībai, vai pašvaldības iestādei, kas sniedz centralizētās siltumapgādes pakalpojumus;

17.4. siltumenerģijas akumulācijas iekārtas uzstādīšana un būvniecība;

17.5. projekta tehniskās dokumentācijas sagatavošana;

17.6. projekta vadības un uzraudzības nodrošināšana.

(MK 08.03.2022. noteikumu Nr. 167 redakcijā)

17.1 Atlases kārtās projektu ietvaros, kas iesniegti no 2022. gada 1. maija, ir atbalstāmas šādas darbības:

17.11. centralizētās siltumapgādes ražošanas avota būvniecība, ja tiek aizstāts esošs centralizētās siltumapgādes ražošanas avots, un rekonstrukcija, ja pēc investīciju ieguldīšanas siltumenerģijas ražošanai tiek izmantoti atjaunojamie energoresursi. Centralizētās siltumapgādes ražošanas avots ir tehnoloģisko iekārtu un būvju kopums siltumenerģijas ražošanai;

17.12. koģenerācijas stacijas pārbūve par centralizētās siltumapgādes ražošanas avotu – katlumāju, kas tiek darbināta ar atjaunojamiem energoresursiem, ja komersants atbilst vienam no šādiem nosacījumiem:

17.12.1. komersants ir licencēts siltumenerģijas pārvades vai sadales operators;

17.12.2. komersants ir reģistrēts siltumenerģijas ražotāju reģistrā un saražoto siltumenerģiju (izņemot pašpatēriņu un tehnoloģisko procesu nodrošināšanai nepieciešamo siltumenerģiju) nodod Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas licencētam siltumapgādes pārvades vai sadales komersantam vai pašvaldībai, vai pašvaldības iestādei, kas sniedz centralizētās siltumapgādes pakalpojumus;

17.13. siltumenerģijas akumulācijas iekārtas uzstādīšana un būvniecība;

17.14. projekta tehniskās dokumentācijas sagatavošana;

17.15. projekta vadības un uzraudzības nodrošināšana.

(MK 08.03.2022. noteikumu Nr. 167 redakcijā)

18. Atlases kārtu ietvaros atbalsts tiek piešķirts ieguldījumiem energoefektīvas centralizētās siltumapgādes sistēmā, kas atbilst Komisijas regulas Nr.  651/2014 2. panta 124. punktā noteiktajam.

(MK 08.03.2022. noteikumu Nr. 167 redakcijā)

18.1 Ja tiek konstatēts Komisijas regulas Nr. 651/2014 prasību pārkāpums, finansējuma saņēmējam ir pienākums atmaksāt sadarbības iestādei visu projekta ietvaros saņemto nelikumīgo valsts atbalstu kopā ar procentiem no līdzekļiem, kas ir brīvi no valsts atbalsta, atbilstoši Komercdarbības atbalsta kontroles likuma IV vai V nodaļas nosacījumiem.

(MK 08.03.2022. noteikumu Nr. 167 redakcijā)

18.2 Ja tiek konstatēts Komisijas regulas Nr.  1407/2013 prasību pārkāpums, finansējuma saņēmējam ir pienākums atmaksāt sadarbības iestādei visu projekta ietvaros saņemto de minimis atbalstu kopā ar procentiem, kuru likmi publicē Eiropas Komisija saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 794/2004 10. pantu, tiem pieskaitot 100 bāzes punktus, no dienas, kad valsts atbalsts tika izmaksāts finansējuma saņēmējam, līdz tā atgūšanas dienai, ievērojot Komisijas regulas Nr. 794/2004 11. pantā noteikto procentu likmes piemērošanas metodi.

(MK 28.07.2020. noteikumu Nr. 477 redakcijā)

18.3 Ja tiek konstatēts Komisijas lēmuma Nr.  2012/21/ES prasību pārkāpums šo noteikumu ietvaros īstenotā projektā, finansējuma saņēmējam ir pienākums atmaksāt sadarbības iestādei visu projekta ietvaros saņemto nelikumīgo valsts atbalstu kopā ar procentiem, kuru likmi publicē Eiropas Komisija saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 794/2004 10. pantu, tiem pieskaitot 100 bāzes punktus, no dienas, kad valsts atbalsts tika izmaksāts valsts atbalsta saņēmējam, līdz tā atgūšanas dienai, ievērojot Komisijas regulas Nr. 794/2004 11. pantā noteikto procentu likmes piemērošanas metodi.

(MK 28.07.2020. noteikumu Nr. 477 redakcijā)

19. Atlases kārtās finansējumu nepiešķir:

19.1. jaunas koģenerācijas elektrostacijas būvniecībai, esoša centralizētās siltumapgādes ražošanas avota pārbūvei par koģenerācijas elektrostaciju;

19.2. koģenerācijas stacijas rekonstrukcijai un efektivitātes paaugstināšanai, izņemot šo noteikumu 17.4. un 17.13. apakšpunktā minētās darbības;

19.3. ja tiek paaugstināta centralizētās siltumapgādes ražošanas avota efektivitāte, – siltumenerģijas ražošanai izmantoto energoresursu konversijai no atjaunojamiem energoresursiem uz fosiliem energoresursiem;

19.4. esošai sistēmai paralēlas gāzes piegādes vai siltumapgādes sistēmas izveidošanai vai atjaunošanai;

19.5. siltumenerģijas ražošanai, izmantojot biogāzi.

(MK 08.03.2022. noteikumu Nr. 167 redakcijā)

20. Šo noteikumu 17.3. un 17.12. apakšpunktā minētās darbības ir atbalstāmas, ja projekta īstenošanas beigās pārbūvētajā centralizētās siltumapgādes ražošanas avotā netiek ražota elektroenerģija.

(MK 08.03.2022. noteikumu Nr. 167 redakcijā)

21. Ja projekta ietvaros plānota centralizētās siltumapgādes ražošanas avota būvniecība ar lielāku kurināmā sadedzināšanas jaudu nekā esošajam centralizētās siltumapgādes ražošanas avotam, nepieciešams saskaņojums ar siltumenerģijas apgādes sistēmas operatoru.

22. Ja projekta ietvaros plānotas šo noteikumu 17.2. apakšpunktā minētās darbības, lai centralizētās siltumapgādes sistēmai pievienotu jaunu patērētāju, tas tiek pievienots centralizētās siltumapgādes ražošanas avotam, ko darbina ar atjaunojamiem energoresursiem.

23. Ja projekta ietvaros plānots veikt šo noteikumu 17.2. apakšpunktā minētās darbības, lai centralizētās siltumapgādes sistēmai pievienotu:

23.1. jaunu, jau esošu patērētāju, un projekta iesniedzējam nav informācijas par ēkas siltummezgla jaudu, nepieciešams eksperta atzinums;

23.2. jaunu, vēl neuzbūvētu patērētāju, nepieciešams apstiprināts būvprojekts, kurā norādīta plānotā siltummezgla jauda.

IV. Attiecināmās un neattiecināmās izmaksas

24. Atlases kārtu ietvaros projekta attiecināmās izmaksas ir:

24.1. sākotnējā ietekmes uz vidi izvērtējuma, ietekmes uz vidi novērtējuma un tā izstrādes izmaksas, projekta iesniegumu pamatojošās dokumentācijas sagatavošanas izmaksas;

24.2. būvprojekta tehniskā projekta vai skiču projekta sagatavošanas izmaksas;

24.3. būvuzraudzības un autoruzraudzības izmaksas;

24.4. projekta vadības personāla atlīdzības izmaksas, kas radušās uz darba līguma, uzņēmuma vai pakalpojuma līguma pamata, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas no apliekamajām attiecināmajām izmaksām, ņemot vērā, ka:

24.4.1. tās nepārsniedz 56 580 euro gadā, ja attiecināmās izmaksas ir pieci miljoni euro vai lielākas;

24.4.2. tās nepārsniedz 24 426 euro gadā, pieskaitot 0,64 % no attiecināmajām izmaksām, neieskaitot projekta vadības personāla izmaksas, ja attiecināmās izmaksas ir mazākas par pieciem miljoniem euro;

24.4.3. attiecināma ir ne mazāka kā 30 % noslodze, personāla iesaisti projektā nodrošinot saskaņā ar daļēja darba laika attiecināmības principu (attiecināms, ja izmaksas radušās uz darba līguma pamata);

24.5. tehnoloģisko pamatiekārtu, palīgiekārtu un materiālu iegādes un uzstādīšanas izmaksas, kas tieši nodrošina centralizētās siltumapgādes ražošanas avota un pārvades un sadales sistēmas darbību;

24.6. būvdarbu izmaksas:

24.6.1. centralizētās siltumapgādes ražošanas avota un pārvades un sadales sistēmas rekonstrukcijas un būvniecības, siltumenerģijas akumulācijas iekārtas uzstādīšanas un būvniecības izmaksas;

24.6.2. projekta iesniedzēja īpašumā, nomā vai koncesijā esošo tehnoloģisko iekārtu demontāžas izmaksas, ēku un būvju nojaukšanas izmaksas;

24.6.3. būvlaukuma teritorijas sakārtošanas izmaksas pēc būvdarbu pabeigšanas, ja tas ir tieši nepieciešams centralizētās siltumapgādes ražošanas avota, siltumenerģijas akumulācijas iekārtas un pārvades un sadales sistēmas rekonstrukcijai, būvniecībai un objektu nodošanai ekspluatācijā;

24.7. ar projekta darbībām tieši saistīto publicitātes pasākumu izmaksas, kas veiktas saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieviešanā 2014.–2020. gada plānošanas periodā nodrošināma komunikācijas un vizuālās identitātes prasību ievērošana. Minētās izmaksas nepārsniedz 1 % no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām.

(MK 08.03.2022. noteikumu Nr. 167 redakcijā)

25. Pievienotās vērtības nodokļa izmaksas šo noteikumu 24. punktā minētajām izmaksu pozīcijām ir attiecināmas, ja tās nav atgūstamas nodokļu politiku reglamentējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

26. Atlases kārtu ietvaros radušās projektu izmaksas ir attiecināmas, ja tās:

26.1. izmanto tikai finansējuma saņēmēja vajadzībām;

26.2. iekļauj finansējuma saņēmēja aktīvos kā amortizējamos ilgtermiņa ieguldījumus, tie paliek attiecīgajā reģionā un tos nenodod lietošanā trešajām personām vismaz piecus gadus pēc noslēguma maksājuma veikšanas;

26.3. iegādājas no trešajām personām par tirgus vērtību.

(MK 08.03.2022. noteikumu Nr. 167 redakcijā)

27. Šo noteikumu 24.2. un 24.3. apakšpunktā minēto attiecināmo izmaksu kopsumma nepārsniedz 10 % no būvdarbu līguma summas.

28. Šo noteikumu 24.1., 24.2., 24.3. un 24.4. apakšpunktā minēto attiecināmo izmaksu kopsumma nepārsniedz 10 % no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām.

29. Ja finansējumu sniedz saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 651/2014 38. vai 46. pantu, atlases kārtas ietvaros projektā būvdarbus var sākt ar dienu, kad sadarbības iestādē ir saņemts projekta iesniegums. Būvdarbu sākums atbilst Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 23. punktā minētajiem nosacījumiem.

(MK 24.07.2018. noteikumu Nr. 448 redakcijā)

30. Ja finansējumu sniedz saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 651/2014 38. vai 46. pantu un darbu projektā, kurā tiek veikti ieguldījumi centralizētās siltumapgādes ražošanas avotā, projekta iesniedzējs uzsācis pirms projekta iesnieguma iesniegšanas sadarbības iestādē, visas ar projektu saistītās izmaksas, izņemot šo noteikumu 24.1., 24.2., 24.6.2. un 24.7. apakšpunktā minētās izmaksas, ir neattiecināmas.

(MK 24.07.2018. noteikumu Nr. 448 redakcijā)

31. Ja finansējumu sniedz saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 651/2014 38. vai 46. pantu un darbu projektā, kurā tiek veikti ieguldījumi siltumenerģijas pārvades un sadales sistēmā, projekta iesniedzējs uzsācis pirms projekta iesnieguma iesniegšanas sadarbības iestādē, visas ar projektu saistītās izmaksas, izņemot šo noteikumu 24.1., 24.2. un 24.7. apakšpunktā minētās izmaksas, ir neattiecināmas.

(MK 24.07.2018. noteikumu Nr. 448 redakcijā)

32. Atlases kārtu ietvaros neattiecināmas ir šādas izmaksu pozīcijas:

32.1. lietotu iekārtu iegādes izmaksas;

32.2. līzinga maksājumi;

32.3. pievienotās vērtības nodoklis, izņemot šo noteikumu 25. punktā minēto gadījumu, muitas nodokļi un nodevas;

32.4. teritorijas labiekārtošanas un apzaļumošanas izmaksas, izņemot šo noteikumu 24.6.3. apakšpunktā minēto gadījumu;

32.5. jebkāda veida pārvietojamās tehnikas un transportlīdzekļu iegādes izmaksas, izņemot šo noteikumu 24.5. apakšpunktā minētās izmaksas;

32.6. tehnoloģisko iekārtu (apkures katlu, sūkņu utt.) atjaunošanai paredzēto ieguldījumu izmaksas;

32.7. izmaksas, kas radušās, pamatojoties uz noslēgtu darba līgumu, izņemot šo noteikumu 24.4. apakšpunktā minētās izmaksas;

32.8. izmaksas, kas šo noteikumu 24. punktā nav noteiktas kā attiecināmas vai pārsniedz izmaksu ierobežojumus;

32.9. nodokļi un nodevu maksājumi, izņemot šo noteikumu 24.4. apakšpunktā un 25. punktā minēto gadījumu;

32.10. projekta izmaksas, kas nav tieši saistītas ar projekta ietvaros veiktajām darbībām, nav izmērāmas, samērīgas, pamatotas ar izdevumus apliecinošiem dokumentiem, un nav ievēroti saimnieciskuma, lietderības un efektivitātes principi;

32.11. šo noteikumu 24. punktā minētās izmaksas, ja tiek veikti ieguldījumi centralizētās siltumapgādes ražošanas avotā un tās ir radušās, pirms finansējuma saņēmējs sadarbības iestādei ir iesniedzis projekta iesniegumu, izņemot šo noteikumu 24.1., 24.2., 24.6.2. un 24.7. apakšpunktā minētās izmaksas, ja tās ir radušās pēc 2017. gada 30. jūnija;

32.12. šo noteikumu 24. punktā minētās izmaksas, ja tiek veikti ieguldījumi siltumenerģijas pārvades un sadales sistēmā un tās ir radušās, pirms finansējuma saņēmējs sadarbības iestādei ir iesniedzis projekta iesniegumu, izņemot šo noteikumu 24.1., 24.2. un 24.7. apakšpunktā minētās izmaksas, ja tās radušās pēc 2017. gada 30. jūnija.

(MK 08.03.2022. noteikumu Nr. 167 redakcijā)

33. Specifiskā atbalsta un atlases kārtu ietvaros tiek atbalstīti tādi pasākumi, kuri ir tieši saistīti ar projekta ietvaros veiktajām darbībām, ir samērīgi un pamatoti, kā arī tos īsteno, ievērojot Finanšu regulas 61. panta nosacījumus attiecībā uz interešu konfliktu.

(MK 08.03.2022. noteikumu Nr. 167 redakcijā)

34. Attiecināmajās izmaksās iekļauj tikai tos ieguldījumus, par kuriem projekta starpposma vai noslēguma pārskata iesniegšanas dienā ir pilnībā samaksāts un kuri atrodas finansējuma saņēmēja bilancē.

V. Projekta īstenošanas un finansējuma saņemšanas nosacījumi

35. Otrās atlases kārtas ietvaros projektu īsteno no dienas, kad noslēgts līgums par projekta īstenošanu, trešās atlases kārtas ietvaros projektu īsteno no pieteikuma iesniegšanas dienas, bet ne ilgāk kā līdz 2023. gada 31. decembrim.

(MK 08.03.2022. noteikumu Nr. 167 redakcijā)

36. Īstenojot projektu, finansējuma saņēmējs nodrošina, ka:

36.1. projekta īstenošanas ietvaros nepieciešamās iepirkumu procedūras tiek veiktas saskaņā ar normatīvo aktu prasībām iepirkumu procedūras jomā, īstenojot atklātu, pārredzamu, nediskriminējošu un konkurenci nodrošinošu konkursa procedūru. Atbalstāma ir arī vides prasību integrācija preču, pakalpojumu un būvdarbu iepirkumos (zaļais publiskais iepirkums);

36.2. tiek īstenoti informācijas un publicitātes pasākumi, tai skaitā aktuālā informācija par projekta īstenošanu tiek ievietota finansējuma saņēmēja tīmekļvietnē, ja tāda ir;

36.3. piecus gadus pēc noslēguma maksājuma veikšanas katru gadu līdz 31. janvārim sadarbības iestādei tiek iesniegts pārskats par sasniegtajiem rādītājiem (pielikums);

36.4. vismaz piecus gadus pēc noslēguma maksājuma veikšanas projektā veiktās investīcijas un radītie pamatlīdzekļi tiek izmantoti projektā paredzētajam mērķim;

36.5. vismaz piecus gadus pēc noslēguma maksājuma veikšanas tiek nodrošināta veikto investīciju ilgtspēja un uzturēšana darba kārtībā;

36.6. tiek uzkrāta informācija par darba vietām, kas veicina vides kvalitātes saglabāšanu vai atjaunošanu (zaļajām darba vietām), un preču, pakalpojumu un būvdarbu iepirkumiem, kur integrētas vides prasības;

36.7. tiek iegādātas un uzstādītas tādas sadedzināšanas iekārtas, kas nodrošina normatīvajos aktos par kārtību, kādā novērš, ierobežo un kontrolē gaisu piesārņojošo vielu emisiju no sadedzināšanas iekārtām, noteikto gaisu piesārņojošo vielu emisijas robežvērtību piemērošanu;

36.8. tiek ieviesta atsevišķa grāmatvedības uzskaite par finansējuma izlietojumu projektā, nodalot tā ietvaros veiktās darbības no citas saimnieciskās darbības.

(Grozīts ar MK 24.07.2018. noteikumiem Nr. 448)

36.1 Projekta iesniedzējs, kurš ir centralizētās siltumapgādes pakalpojuma sniedzējs atbilstoši šo noteikumu 12.1 punktam, iesniedz sadarbības iestādē šādus dokumentus:

36.1 1. iesniegumu par valsts atbalsta shēmas pārskatīšanu;

36.1 2. ar pašvaldību noslēgtu līgumu vai pašvaldības lēmumu, ka projekta iesniedzējam tiek uzticēts sniegt pakalpojumu ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmi, kura darbības laiks nav mazāks par pieciem gadiem, bet nepārsniedz 10 gadus;

36.1 3. apliecinājumu, ka pilnvarojuma laikā kompensācija par pakalpojuma sniegšanu nepārsniegs 15 000 000 euro vidēji gadā;

36.1 4. vispārējas tautsaimnieciskas nozīmes pakalpojuma pilnvarojuma uzlicēja apliecinājumu, ka pašvaldība kā vispārējas tautsaimnieciskas nozīmes pakalpojuma sniegšanas pilnvarojuma uzlicēja nodrošina šo noteikumu 12.6. apakšpunktā minētās kompensācijas apmēra kontroli un pārskatīšanu visā vispārējas tautsaimnieciskas nozīmes pakalpojuma sniegšanas pienākuma līguma darbības laikā, kā arī nodrošina atlīdzības jeb kompensācijas maksājumu pārmaksas novēršanu un atgūšanu.

(MK 24.07.2018. noteikumu Nr. 448 redakcijā, kas grozīta ar MK 28.07.2020. noteikumiem Nr. 477)

37. Sadarbības iestādei ir tiesības vienpusēji atkāpties no līguma par projekta īstenošanu līgumā noteiktajos gadījumos, kā arī:

37.1. ja finansējuma saņēmējs projektā plānoto aktivitāšu īstenošanu nav uzsācis 12 mēnešu laikā pēc tam, kad noslēgts līgums par projekta īstenošanu;

37.2. ja finansējuma saņēmējs, kuram enerģētikas jomu regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos siltumenerģijas tarifa aprēķins (turpmāk – aprēķins) ir jāiesniedz apstiprināšanai Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā, divu gadu laikā pēc noslēguma maksājuma veikšanas aprēķinu nav iesniedzis;

37.3. ja finansējuma saņēmējs projekta īstenošanas laikā apzināti ir sniedzis sadarbības iestādei nepatiesu informāciju;

37.4. ja finansējuma saņēmējs neievēro projektā noteiktos termiņus vai ir iestājušies citi apstākļi, kas negatīvi ietekmē vai var ietekmēt specifiskā atbalsta īstenošanu vai šo noteikumu 10. punktā minēto rezultāta un iznākuma rādītāju sasniegšanu.

38. Finansējuma saņēmējs nodrošina informācijas un publicitātes pasākumus atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulas Nr. 1303/2013, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006, XII pielikuma 2.2. apakšpunktam un normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieviešanā 2014.–2020. gada plānošanas periodā nodrošināma komunikācijas un vizuālās identitātes prasību ievērošana.

39. Pēc tam kad noslēgts līgums par projekta īstenošanu, sadarbības iestāde, pamatojoties uz finansējuma saņēmēja rakstisku avansa pieprasījumu, atbilstoši normatīvajiem aktiem par valsts budžeta līdzekļu plānošanu, Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektu īstenošanu un maksājumu veikšanu 2014.–2020. gada plānošanas periodā nodrošina finansējuma saņēmējam avansa maksājumus, kuru kopsumma nepārsniedz 90 % no projektam piešķirtā Kohēzijas fonda finansējuma. Avansu var izmaksāt vairākos maksājumos.

40. Ja projekta īstenošanas laikā rodas neattiecināmie izdevumi vai sadārdzinās projekta izmaksas un:

40.1. finansējumu sniedz saskaņā ar Komisijas regulas Nr.  651/2014 46. pantu, finansējuma saņēmējs apņemas neattiecināmos izdevumus un projekta izmaksu sadārdzinājumu segt no paša rīcībā esošajiem līdzekļiem, kas nav saistīti ar publisku atbalstu;

40.2. finansējuma saņēmējam ir uzticēts sniegt pakalpojumus ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmi, finansējuma saņēmējs apņemas neattiecināmos izdevumus un projekta izmaksu sadārdzinājumu segt no līdzekļiem, kas nav saistīti ar grantu atbalstu no Eiropas Savienības fondu vai valsts budžeta līdzekļiem. Neattiecināmos izdevumus vai projekta izmaksu sadārdzinājumu finansējuma saņēmējs var segt no paša līdzekļiem vai arī no līdzekļiem (tai skaitā publiskajiem līdzekļiem un valsts atbalsta programmām, ievērojot attiecīgo valsts atbalsta programmu nosacījumus), kuri piesaistīti kā aizdevums vai garantija, tai skaitā arī tad, ja aizdevējs vai garantijas sniedzējs ir komercbanka, akciju sabiedrība "Attīstības finanšu institūcija Altum" vai Valsts kase.

(MK 27.05.2021. noteikumu Nr. 319 redakcijā)

VI. Ar valsts atbalsta saņemšanu saistītie nosacījumi

41. Ja projekta ietvaros tiek veikta centralizētās siltumapgādes ražošanas avota rekonstrukcija un būvniecība, pārvades un sadales sistēmas rekonstrukcija un būvniecība un koģenerācijas stacijas pārbūve par centralizētās siltumapgādes ražošanas avotu, finansējumu atlases kārtas ietvaros šo noteikumu 24. punktā minēto izmaksu segšanai, kas ir radušās pēc pieteikuma iesniegšanas sadarbības iestādei un veido projekta ietvaros radīto pamatlīdzekļu vērtību, sniedz saskaņā ar Komisijas regulas Nr.  651/2014 38. panta un 46. panta 2., 3., 4., 5. un 6. punktu, izņemot gadījumus, kas minēti šo noteikumu 46., 47. un 48. punktā.

(MK 08.03.2022. noteikumu Nr. 167 redakcijā)

42. Ja projekta ietvaros tiek veikta siltumenerģijas akumulācijas iekārtas uzstādīšana un būvniecība, finansējumu atlases kārtas ietvaros šo noteikumu 24. punktā minēto izmaksu segšanai, kas ir radušās pēc pieteikuma iesniegšanas sadarbības iestādei un veido projekta ietvaros radīto pamatlīdzekļu vērtību, sniedz saskaņā ar Komisijas regulas Nr.  651/2014 38. panta 2., 3., 4., 5. un 6. punktu, izņemot gadījumus, kas minēti šo noteikumu 46., 47. un 48. punktā.

43. Attiecināmās izmaksas attiecībā uz centralizētās siltumapgādes ražošanas avotu ir papildu izmaksas saskaņā ar Komisijas regulas Nr.  651/2014 2. panta 124. punktu un 46. panta 2. punktu.

44. Attiecināmās izmaksas attiecībā uz pārvades un sadales tīklu ir ieguldījuma izmaksas saskaņā ar Komisijas regulas Nr.  651/2014   46. panta 5. un 6. punktu.

45. Attiecināmās izmaksas attiecībā uz siltumenerģijas akumulācijas iekārtas uzstādīšanu un būvniecību ir papildu ieguldījumu izmaksas saskaņā ar Komisijas regulas Nr.  651/2014  2. panta 124. punktu un 38. panta 3. punktu.

46. Finansējumu atlases kārtu ietvaros šo noteikumu 24.1. un 24.2. apakšpunktā minēto izmaksu segšanai, kas radušās ne agrāk kā no 2017. gada 30. jūnija, sniedz saskaņā ar Komisijas regulu Nr.  1407/2013.

(MK 08.03.2022. noteikumu Nr. 167 redakcijā)

47. Finansējumu atlases kārtu ietvaros šo noteikumu 24.7. apakšpunktā minēto izmaksu segšanai sniedz saskaņā ar Komisijas regulu Nr.  1407/2013.

(MK 08.03.2022. noteikumu Nr. 167 redakcijā)

48. Ja projekta ietvaros tiek veikti ieguldījumi centralizētās siltumapgādes ražošanas avotā, atbalstu atlases kārtu ietvaros šo noteikumu 24.6.2. apakšpunktā minēto izmaksu segšanai, kas radušās ne agrāk kā no 2017. gada 30. jūnija, sniedz saskaņā ar Komisijas regulu Nr.  1407/2013. Šo noteikumu 24.6.2. apakšpunktā minētajām izmaksām ir jābūt skaidri nodalītām no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām.

(MK 08.03.2022. noteikumu Nr. 167 redakcijā)

49. Ja projekta ietvaros tiek veikti ieguldījumi siltumenerģijas pārvades un sadales sistēmā un siltumenerģijas akumulācijas iekārtas uzstādīšanā un būvniecībā, atbalstu atlases kārtu ietvaros šo noteikumu 24.6.2. apakšpunktā minēto izmaksu segšanai sniedz saskaņā ar Komisijas regulu Nr.  651/2014.

(MK 08.03.2022. noteikumu Nr. 167 redakcijā)

50. Vienam de minimis atbalsta saņēmējam viena vienota komersanta līmenī de minimis atbalsta apmērs kopā ar attiecīgajā fiskālajā gadā un iepriekšējos divos fiskālajos gados piešķirto de minimis atbalstu nepārsniedz Komisijas regulas Nr.  1407/2013 3. panta 2. punktā noteikto maksimālo de minimis atbalsta apmēru. Komersantu apvienošanās, iegādes vai sadalīšanās gadījumā ņem vērā Komisijas regulas Nr.  1407/2013 3. panta 8. un 9. punktā minētos nosacījumus. Viens vienots komersants atbilst Komisijas regulas Nr.   1407/2013 2. panta 2. punkta nosacījumiem.

51. Ja projekta faktiski apgūtais finansējuma apjoms pēc noslēguma atskaites apstiprināšanas ir mazāks nekā sākotnēji iesniegtajā projekta iesniegumā, nodrošina, ka faktiski sasniegtie rādītāji nav mazāki kā sākotnēji projekta iesniegumā plānotie rādītāji.

52. Ja projekta ietvaros tiek veikta centralizētās siltumapgādes ražošanas avota rekonstrukcija un būvniecība, pārvades un sadales sistēmas rekonstrukcija un būvniecība un koģenerācijas stacijas pārbūve par centralizētās siltumapgādes ražošanas avotu, specifiskā atbalsta un atlases kārtas ietvaros atbalstu var apvienot ar atbalstu vienām un tām pašām attiecināmajām izmaksām, kas sniegts citā valsts atbalsta programmā vai projektā, tai skaitā pašvaldības atbalstu vai de minimis atbalstu saskaņā ar Komisijas regulu Nr.  1407/2013, nepārsniedzot maksimāli pieļaujamo atbalsta intensitāti, kas noteikta Komisijas regulas Nr.  651/2014 46. panta 3., 4. un 6. punktā. Visas attiecināmās izmaksas, kas pārsniedz Komisijas regulas Nr.  651/2014 46. panta 3., 4. un 6. punktā noteikto maksimāli pieļaujamo atbalsta intensitāti, finansējuma saņēmējs sedz no paša rīcībā esošajiem līdzekļiem, kas nav saistīti ar publisku atbalstu.

53. Ja projekta ietvaros tiek veikta siltumenerģijas akumulācijas iekārtas uzstādīšana un būvniecība, specifiskā atbalsta un atlases kārtas ietvaros atbalstu var apvienot ar atbalstu vienām un tām pašām attiecināmajām izmaksām, kas sniegts citā valsts atbalsta programmā vai projektā, tai skaitā pašvaldības atbalstu vai de minimis atbalstu saskaņā ar Komisijas regulu Nr.  1407/2013, nepārsniedzot maksimāli pieļaujamo atbalsta intensitāti, kas noteikta Komisijas regulas Nr.  651/2014 38. panta 4., 5. un 6. punktā. Visas attiecināmās izmaksas, kas pārsniedz Komisijas regulas Nr.  651/2014 38. panta 4., 5. un 6. punktā noteikto maksimāli pieļaujamo atbalsta intensitāti, finansējuma saņēmējs sedz no paša rīcībā esošajiem līdzekļiem, kas nav saistīti ar publisku atbalstu.

54. Ja projekta ietvaros tiek veikta centralizētās siltumapgādes ražošanas avota rekonstrukcija un būvniecība, pārvades un sadales sistēmas rekonstrukcija un būvniecība un koģenerācijas stacijas pārbūve par centralizētās siltumapgādes ražošanas avotu, specifiskā atbalsta un atlases kārtas ietvaros attiecināmās izmaksas, kuras ir nosakāmas, var apvienot ar citu valsts atbalstu, kurā attiecināmās izmaksas nav nosakāmas, ievērojot Komisijas regulas Nr.  651/2014 8. panta 4. punktu un nepārsniedzot maksimāli pieļaujamo atbalsta intensitāti, kas noteikta Komisijas regulas Nr.  651/2014 46. panta 3., 4. un 6. punktā.

55. Ja projekta ietvaros tiek veikta siltumenerģijas akumulācijas iekārtas uzstādīšana un būvniecība, specifiskā atbalsta un atlases kārtas ietvaros attiecināmās izmaksas, kuras ir nosakāmas, var apvienot ar citu valsts atbalstu, kurā attiecināmās izmaksas nav nosakāmas, ievērojot Komisijas regulas Nr.  651/2014 8. panta 4. punktu un nepārsniedzot maksimāli pieļaujamo atbalsta intensitāti, kas noteikta Komisijas regulas Nr.  651/2014 38. panta 4., 5. un 6. punktā.

55.1 Šo noteikumu 41., 42., 46., 47., 48., 49., 51., 52., 53., 54. un 55. punktā ietvertās prasības neattiecas uz projektiem, kuros projekta iesniedzējs ir šo noteikumu 12.1 punktā minētais centralizētās siltumapgādes pakalpojuma sniedzējs.

(MK 24.07.2018. noteikumu Nr. 448 redakcijā, kas grozīta ar MK 11.06.2019. noteikumiem Nr. 243)

55.2 Ja projekta iesniedzējs ir šo noteikumu 12.1 punktā minētais centralizētās siltumapgādes pakalpojuma sniedzējs, atbalstu, kas piešķirts šo noteikumu ietvaros:

55.2 1. drīkst kumulēt ar de minimis atbalstu citu atbalsta programmu vai individuālā atbalsta projektu ietvaros, ja pēc atbalstu apvienošanas atbalsta vienībai vai izmaksu pozīcijai attiecīgā maksimālā atbalsta intensitāte nepārsniedz 100 %;

55.2 2. drīkst kumulēt ar citu valsts atbalstu, kas sniegts kā kompensācija sabiedriskā pakalpojuma sniedzējam citas atbalsta programmas vai individuālā atbalsta projekta ietvaros par vienām un tām pašām attiecināmajām izmaksām, ja pēc atbalstu apvienošanas atbalsta vienībai vai izmaksu pozīcijai attiecīgā maksimālā atbalsta intensitāte nepārsniedz 100 %;

55.2 3. nedrīkst kumulēt ar de minimis atbalstu citu atbalsta programmu vai individuālā atbalsta projekta ietvaros, kas sniegts saskaņā ar Komisijas 2012. gada 25. aprīļa Regulu (ES) Nr. 360/2012 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam, ko piešķir uzņēmumiem, kuri sniedz pakalpojumus ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmi.

(MK 24.07.2018. noteikumu Nr. 448 redakcijā, kas grozīta ar MK 11.06.2019. noteikumiem Nr. 243)

55.3 Atbalstu, kas šo noteikumu ietvaros sniegts kā de minimis atbalsts saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 1407/2013, nevar kumulēt ar atbalstu, kas šo noteikumu ietvaros sniegts saskaņā ar Komisijas lēmumu Nr. 2012/21/ES.

(MK 11.06.2019. noteikumu Nr. 243 redakcijā)

55.4 Ja atbalsta saņēmējs specifiskā atbalsta un atlases kārtas ietvaros plāno šo noteikumu 52., 53., 54., 55. vai 55.2 punktā norādīto atbalsta apvienošanu vai kumulēšanu, atbalsta saņēmējam ir jāiesniedz atbalsta sniedzējam informācija par plānoto un piešķirto atbalstu par tām pašām attiecināmajām izmaksām, norādot atbalsta piešķiršanas datumu, atbalsta sniedzēju, atbalsta pasākumu un plānoto vai piešķirto atbalsta summu, lai atbalsta sniedzējs spētu pārliecināties par normu korektu izpildi.

(MK 28.07.2020. noteikumu Nr. 477 redakcijā)

56. Sadarbības iestāde, atbildīgā iestāde un finansējuma saņēmējs nodrošina informācijas glabāšanu un pieejamību 10 gadus, skaitot no pēdējās atbalsta piešķiršanas dienas:

56.1. atbilstoši Komisijas regulas Nr. 651/2014 12. pantam, ja finansējumu sniedz saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 651/2014 38. vai 46. pantu;

56.2. atbilstoši Komisijas regulas Nr. 1407/2013 6. panta 4. punktam, ja finansējumu sniedz saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 1407/2013.

(MK 24.07.2018. noteikumu Nr. 448 redakcijā)

56.1 Ja projekta iesniedzējs ir šo noteikumu 12.1 punktā minētais centralizētās siltumapgādes pakalpojuma sniedzējs, tas pilnvarojuma periodā un vismaz 10 gadus pēc pilnvarojuma perioda beigām saglabā pieejamu visu nepieciešamo informāciju par projektu un sniegto kompensāciju.

(MK 24.07.2018. noteikumu Nr. 448 redakcijā)

56.2 Ja projekta iesniedzējs ir šo noteikumu 12.1 punktā minētais centralizētās siltumapgādes pakalpojuma sniedzējs, sadarbības iestāde un atbildīgā iestāde informāciju glabā un nodrošina tās pieejamību 10 gadus, skaitot no pēdējās atbalsta piešķiršanas dienas.

(MK 24.07.2018. noteikumu Nr. 448 redakcijā)

56.3 Par atbalsta piešķiršanas dienu uzskatāma diena, kad sadarbības iestāde pieņēmusi lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu vai sniegusi atzinumu par lēmumā noteikto nosacījumu izpildi, ja iepriekš pieņemts lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu.

(MK 11.06.2019. noteikumu Nr. 243 redakcijā)

57. Ja finansējumu sniedz saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 651/2014 38. vai 46. pantu, sadarbības iestāde nodrošina informācijas publicēšanu atbilstoši Komisijas regulas Nr. 651/2014 9. panta 1. un 4. punktam.

(MK 24.07.2018. noteikumu Nr. 448 redakcijā)

58. Ja atbalsts specifiskā atbalsta un atlases kārtu ietvaros tiek piešķirts saskaņā ar Komisijas regulu Nr.  1407/2013, sadarbības iestāde pārliecinās par finansējuma saņēmējam piešķirto de minimis atbalstu atbilstoši Komisijas regulas Nr.  1407/2013 6. panta 3. punktam un informē finansējuma saņēmēju par iespējamo atbalsta summu atbilstoši Komisijas regulas Nr.  1407/2013 6. panta 1. punktam.

(MK 08.03.2022. noteikumu Nr. 167 redakcijā)

59. Ja atbalsts specifiskā atbalsta un atlases kārtu ietvaros tiek piešķirts saskaņā ar Komisijas regulu Nr.  1407/2013, tiek piemērots atbalsta spēkā stāšanās un piemērošanas periods atbilstoši Komisijas regulas Nr.  1407/2013 8. pantam.

(MK 08.03.2022. noteikumu Nr. 167 redakcijā)

60. Ja atbalsts specifiskā atbalsta un atlases kārtu ietvaros tiek piešķirts saskaņā ar Komisijas regulas Nr.  651/2014 46. vai 38. pantu, tiek piemērots atbalsta spēkā stāšanās un piemērošanas periods atbilstoši Komisijas regulas Nr.  651/2014 59. pantam.

(MK 08.03.2022. noteikumu Nr. 167 redakcijā)

61. Ja atbalsts specifiskā atbalsta un atlases kārtu ietvaros tiek piešķirts saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 651/2014 46. pantu, pārvades un sadales sistēmā veikto investīciju atbilstības uzraudzību Komisijas regulas Nr. 651/2014 46. panta 6. punkta nosacījumiem vienu reizi projekta dzīves cikla beigās nodrošina sadarbības iestāde.

(MK 08.03.2022. noteikumu Nr. 167 redakcijā)

VII. Noslēguma jautājums

(Nodaļa MK 24.07.2018. noteikumu Nr. 448 redakcijā)

62. Ja finansējuma saņēmējs ir šo noteikumu 12.1 punktā minētais centralizētās siltumapgādes pakalpojuma sniedzējs, kuram atlases kārtu ietvaros piešķirts atbalsts saskaņā ar Komisijas regulu Nr.  651/2014 vai Komisijas regulu Nr.  1407/2013, tas var lūgt sadarbības iestādi pārkvalificēt tam atlases kārtu ietvaros sniegto valsts atbalsta veidu kā valsts atbalstu attiecībā uz kompensāciju par sabiedriskajiem pakalpojumiem saskaņā ar Komisijas lēmumu Nr.  2012/21/ES.

(MK 08.03.2022. noteikumu Nr. 167 redakcijā)

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Ministru prezidenta biedrs,
ekonomikas ministrs Arvils Ašeradens
Pielikums
Ministru kabineta
2017. gada 22. augusta
noteikumiem Nr. 495
Pārskats par enerģijas patēriņu pēc projekta īstenošanas par 20___. gadu

1. Informācija par projektu un finansējuma saņēmēju

Projekta nosaukums 
Projekta numurs 
Projekta pabeigšanas datums 
Finansējuma saņēmēja nosaukums 
Apkures sezonas sākuma un beigu datumssākuma datums 
beigu datums 

2. Enerģijas patēriņš pēc projekta īstenošanas1

2.1. Īstenojot pārvades un sadales sistēmas jauna posma būvniecību, lai aizstātu energoneefektīvu posmu, sniedz šādus rādītājus

Siltumenerģijas ražošanai izmantotie energoresursi2

Siltumenerģijas ražošanai patērētais kurināmā daudzums sistēmā (MWh/gadā)

Siltumenerģijas ražošanai patērētais elektroenerģijas daudzums sistēmā (MWh/gadā)

Ar jauno sistēmas posmu aizstātajos posmos nodotais siltumenerģijas ražošanai izmantotais kurināmā daudzums (MWh/gadā)

Ar jauno sistēmas posmu aizstātajos posmos nodotais siltumenerģijas ražošanai izmantotais elektroenerģijas daudzums (MWh/gadā)

     

 

2.2. Īstenojot pārvades un sadales sistēmas jauna posma būvniecību, lai centralizētajai siltumapgādes sistēmai pieslēgtu jaunu patērētāju, sniedz šādus rādītājus

Siltumenerģijas ražošanai izmantotie energoresursi2

Sistēmai pieslēgtā jaunā patērētāja siltummezgla jauda (MW)

Siltumenerģijas zudumi jaunajā siltumenerģijas pārvades un sadales sistēmas posmā

(MWh/gadā)

   

 

2.3. Īstenojot pārvades un sadales sistēmas efektivitātes paaugstināšanu/rekonstruējot esošu pārvades un sadales sistēmas posmu, sniedz šādus rādītājus

Siltumenerģijas ražošanai izmantotie energoresursi2

Siltumenerģijas zudumi rekonstruējamā posmā

(MWh/gadā)

Pārvades un sadales sistēmas rekonstruējamā posmā nodotais siltumenerģijas daudzums (MWh/gadā)

Siltumavotā saražotās siltumenerģijas daudzums (MWh/gadā)

    

 

2.4. Īstenojot tā siltumavota efektivitātes paaugstināšanu, kurā pirms projekta īstenošanas izmantoti atjaunojamie energoresursi, sniedz šādus rādītājus

Siltumenerģijas ražošanai izmantotie energoresursi2

Siltumenerģijas ražošanai patērētais kurināmā daudzums siltumavotā (MWh/gadā)

Siltumenerģijas ražošanai patērētais elektroenerģijas daudzums siltumavotā (MWh/gadā)

   

 

2.5. Īstenojot pāreju no siltumavota, kur siltumenerģijas ražošanai izmanto fosilos energoresursus, uz siltumavotu, kur siltumenerģijas ražošanai izmanto atjaunojamos energoresursus, sniedz šādus rādītājus

Siltumenerģijas ražošanai izmantotie energoresursi2

Siltumenerģijas ražošanai patērētais kurināmā daudzums siltumavotā (MWh/gadā)

Siltumenerģijas ražošanai patērētais elektroenerģijas daudzums siltumavotā (MWh/gadā)

Siltumenerģijas patēriņš siltumavotā (MWh/gadā)

Saražotās siltumenerģijas daudzums siltumavotā (MWh/gadā)

     

 

2.6. Izbūvējot siltumenerģijas akumulācijas iekārtu koģenerācijas stacijā, sniedz šādus rādītājus

Siltumenerģijas ražošanai izmantotie energoresursi2

Kurināmā patēriņš dalītai siltumenerģijas un elektroenerģijas ražošanai

(MWh/gadā)

Kurināmā patēriņš, ražojot enerģiju koģenerācijas režīmā (MWh/gadā)

Koģenerācijas stacijā saražotais siltumenerģijas daudzums

(MWh/gadā)

Lietderības koeficients enerģijas ražošanai koģenerācijas režīmā

Siltumenerģijas akumulācijas iekārtā akumulētais siltumenerģijas daudzums

(MWh/gadā)

      

 

2.7. Izbūvējot siltumenerģijas akumulācijas iekārtu siltumavotā – katlumājā, sniedz šādus rādītājus

Siltumenerģijas ražošanai izmantotie energoresursi2

Siltumenerģijas ražošanai patērētais kurināmā daudzums sistēmā (MWh/gadā)

Siltumenerģijas akumulācijas iekārtā akumulētais siltumenerģijas daudzums (MWh/gadā)

Siltumavotā – katlumājā saražotais siltumenerģijas daudzums

(MWh/gadā)

    

3. Pārskatu sagatavoja

3.1. Vārds, uzvārds  
3.2. Amats uzņēmumā3 vai sertifikāta numurs4  
3.3. Kontaktinformācija (tālrunis, e-pasts, adrese)  
3.4. Pārskata sagatavošanas datums  

Piezīmes.

1 Rādītājus norāda tikai par īstenoto projekta veidu, neaizpildītajos pārskata laukos ievelk svītriņu "–".

Norāda tos energoresursus, kuru īpatsvars ir lielākais.

Norāda, ja pārskata ziņojumu aizpilda projekta iesniedzēja darbinieks, kas atbildīgs par enerģijas datu uzskaiti un pārvaldību.

4 Norāda, ja pārskata ziņojumu aizpilda neatkarīgs eksperts energoefektivitātes jomā.

Ministru prezidenta biedrs,
ekonomikas ministrs Arvils Ašeradens
16.03.2022