Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta rīkojums Nr. 411

Rīgā 2017. gada 9. augustā (prot. Nr. 38 32. §)

Par valstij piederošo nekustamo īpašumu nodošanu Rundāles novada pašvaldības īpašumā

1. Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 42. panta pirmo daļu un 43. pantu un likuma "Par autoceļiem" 4. panta pirmo daļu atļaut Satiksmes ministrijai nodot bez atlīdzības Rundāles novada pašvaldības īpašumā šādus valstij piederošos nekustamos īpašumus:

1.1. "V1033" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 4076 003 0643) - zemes vienību 7,6 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 4076 003 0619) - Rundāles pagastā, Rundāles novadā, un uz zemes vienības izbūvēto komplekso inženierbūvi - valsts vietējā autoceļa V1033 "Pilsrundāle-Svitene-Klieņi" posmu 1,42.-9,17. km (būves kadastra apzīmējums 4076 003 0619 001);

1.2. "V1033" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 4088 004 0508) - zemes vienību 2,3 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 4088 004 0505) un zemes vienību 4,5 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 4088 005 0040) - Svitenes pagastā, Rundāles novadā, un uz zemes vienībām izbūvēto komplekso inženierbūvi - valsts vietējā autoceļa V1033 "Pilsrundāle-Svitene-Klieņi" posmu 1,42.-9,17. km (būves kadastra apzīmējums 4076 003 0619 001).

2. Rundāles novada pašvaldībai saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 42. panta pirmo daļu šā rīkojuma 1. punktā minētos nekustamos īpašumus:

2.1. izmantot pašvaldības autonomo funkciju īstenošanai:

2.1.1. saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 15. panta pirmās daļas 2. punktu - pašvaldības administratīvās teritorijas labiekārtošanai un sanitārās tīrības nodrošināšanai (ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana; ielu, laukumu un citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošana; parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana; atkritumu savākšanas un izvešanas kontrole; pretplūdu pasākumi; kapsētu un beigto dzīvnieku apbedīšanas vietu izveidošana un uzturēšana);

2.1.2. saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 15. panta pirmās daļas 5. punktu - kultūras dzīves sekmēšanai, tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanai un tautas jaunrades attīstībai (piemēram, organizatoriska un finansiāla palīdzība kultūras iestādēm un pasākumiem, atbalsts kultūras pieminekļu saglabāšanai);

2.1.3. saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 15. panta pirmās daļas 10. punktu - saimnieciskās darbības sekmēšanai attiecīgajā administratīvajā teritorijā un bezdarba samazināšanai;

2.1.4. saskaņā ar Tūrisma likuma 8. pantu - pasākumu organizēšanai tūrisma, tai skaitā kūrortu, attīstībai saskaņā ar teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem (vispusīgas un precīzas informācijas sniegšana Latvijā un ārvalstīs par tūrisma iespējām, dabas dziednieciskajiem resursiem un kūrortu pakalpojumiem savā teritorijā; tūrisma objektu saglabāšana un iespējas tos izmantot tūrisma vajadzībām, piedalīšanās tūrisma informācijas centru, punktu un stendu izveidošanā un finansēšanā), kultūrizglītojošā darba veicināšanai tūrisma jomā un veselīga dzīvesveida popularizēšanai;

2.2. bez atlīdzības nodot valstij, ja tie vairs netiek izmantoti šā rīkojuma 2.1. apakšpunktā minēto funkciju īstenošanai.

3. Rundāles novada pašvaldībai, nostiprinot zemesgrāmatā īpašuma tiesības uz šā rīkojuma 1. punktā minētajiem nekustamajiem īpašumiem:

3.1. norādīt, ka īpašuma tiesības nostiprinātas uz laiku, kamēr Rundāles novada pašvaldība nodrošina šā rīkojuma 2.1. apakšpunktā minēto funkciju īstenošanu;

3.2. ierakstīt atzīmi par aizliegumu atsavināt nekustamos īpašumus un apgrūtināt tos ar hipotēku.

4. Šā rīkojuma 3.2. apakšpunktā minēto aizliegumu - apgrūtināt nekustamos īpašumus ar hipotēku - nepiemēro, ja nekustamie īpašumi tiek ieķīlāti par labu valstij (Valsts kases personā), lai saņemtu Eiropas Savienības fondu atbalstu.

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Satiksmes ministrs Uldis Augulis