Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta rīkojums Nr. 296

Rīgā 2017. gada 7. jūnijā (prot. Nr. 29 33. §)

Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu bez atlīdzības Smiltenes novada pašvaldības īpašumā

1. Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 42. panta pirmo daļu un 43. pantu atļaut Izglītības un zinātnes ministrijai nodot bez atlīdzības Smiltenes novada pašvaldības īpašumā šādus valsts nekustamos īpašumus, kas ierakstīti zemesgrāmatā uz valsts vārda Izglītības un zinātnes ministrijas personā (turpmāk - nekustamie īpašumi), pašvaldības autonomo funkciju īstenošanai saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 15. panta pirmās daļas 2., 5., 6., 7. un 19. punktu - pašvaldības administratīvās teritorijas labiekārtošanai un sanitārās tīrības nodrošināšanai (ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana; ielu, laukumu un citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošana; parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana; atkritumu savākšanas un izvešanas kontrole; pretplūdu pasākumi; kapsētu un beigto dzīvnieku apbedīšanas vietu izveidošana un uzturēšana), kultūras dzīves sekmēšanai, tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanai un tautas jaunrades attīstībai (organizatoriska un finansiāla palīdzība kultūras iestādēm un pasākumiem, atbalsts kultūras pieminekļu saglabāšanai), veselības aprūpes pieejamības nodrošināšanai, kā arī iedzīvotāju veselīga dzīvesveida un sporta attīstības veicināšanai, sociālās palīdzības (sociālās aprūpes) nodrošināšanai iedzīvotājiem (sociālā palīdzība maznodrošinātām ģimenēm un sociāli mazaizsargātām personām, veco ļaužu nodrošināšana ar vietām pansionātos, bāreņu un bez vecāku gādības palikušo bērnu nodrošināšana ar vietām mācību un audzināšanas iestādēs, bezpajumtnieku nodrošināšana ar naktsmītni), sabiedriskā transporta pakalpojumu organizēšanai:

1.1. nekustamo īpašumu "Kaupu trase" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 9480 006 0260) - zemes vienību 0,8000 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 9480 006 0013) - Smiltenes pagastā, Smiltenes novadā;

1.2. nekustamo īpašumu "Trases ceļš" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 9470 001 0034) - zemes vienību 0,8189 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 9470 001 0033) - Launkalnes pagastā, Smiltenes pagastā;

1.3. nekustamo īpašumu "Līgo kalns" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 9480 006 0259) - zemes vienību 4,1100 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 9480 006 0247) - Smiltenes pagastā, Smiltenes novadā;

1.4. nekustamo īpašumu "Sporta komplekss" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 9480 006 0261) - divas zemes vienības 2,9041 ha kopplatībā (zemes vienību kadastra apzīmējumi 9480 006 0041 un 9480 006 0216) - Smiltenes pagastā, Smiltenes novadā;

1.5. nekustamo īpašumu "Parka ceļš" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 9480 006 0269) - zemes vienību 0,6475 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 9480 006 0264) - Smiltenes pagastā, Smiltenes novadā;

1.6. nekustamo īpašumu "Pilsdrupas" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 9480 006 0268) - zemes vienību 3,3998 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 9480 006 0263) un divas būves (būvju kadastra apzīmējumi 9480 006 0035 035 un 9480 006 0035 040) - Kalnamuižā, Smiltenes pagastā, Smiltenes novadā;

1.7. nekustamo īpašumu (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 9480 006 0270) - zemes vienību 0,2000 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 9480 006 0036) - bez adreses, Smiltenes pagastā, Smiltenes novadā.

2. Smiltenes novada pašvaldībai nekustamos īpašumus bez atlīdzības nodot valstij, ja tie vairs netiek izmantoti šā rīkojuma 1. punktā minēto funkciju īstenošanai.

3. Smiltenes novada pašvaldībai, nostiprinot zemesgrāmatā īpašuma tiesības uz nekustamajiem īpašumiem:

3.1. norādīt, ka īpašuma tiesības nostiprinātas uz laiku, kamēr Smiltenes novada pašvaldība nodrošina šā rīkojuma 1. punktā minēto funkciju īstenošanu;

3.2. ierakstīt atzīmi par aizliegumu atsavināt nekustamos īpašumus un apgrūtināt tos ar hipotēku.

4. Šā rīkojuma 3.2. apakšpunktā minēto aizliegumu - apgrūtināt nekustamos īpašumus ar hipotēku - nepiemēro, ja nekustamie īpašumi tiek ieķīlāti par labu valstij (Valsts kases personā), lai saņemtu Eiropas Savienības fondu atbalstu.

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis