Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Ministru kabineta noteikumi Nr. 24

Rīgā 2017. gada 10. janvārī (prot. Nr. 2 1. §)
Valdības komunikācijas koordinācijas padomes nolikums
I. Vispārīgais jautājums

1. Valdības komunikācijas koordinācijas padome (turpmāk – padome) ir konsultatīva koleģiāla institūcija, kuras mērķis ir koordinēt ministriju darbību komunikācijas jomā, lai pilnveidotu komunikāciju ar sabiedrību par valdības un valsts pārvaldes darbu, kā arī par valdības lēmumu pieņemšanas procesu.

II. Padomes funkcijas, uzdevumi un tiesības

2. Padomei ir šādas funkcijas:

2.1. koordinēt valdības komunikācijas politiku;

2.2. sniegt Ministru prezidentam un Ministru kabinetam priekšlikumus, lai uzlabotu valdības komunikāciju ar sabiedrību.

3. Padomei ir šādi uzdevumi:

3.1. koordinēt attīstības plānošanas dokumentu ieviešanu valdības komunikācijas jomā;

3.2. sagatavot priekšlikumus par jaunu attīstības plānošanas dokumentu un normatīvo aktu nepieciešamību komunikācijas jomā;

3.3. sagatavot priekšlikumus par nepieciešamību izstrādāt atsevišķus komunikācijas plānus par valdībai un valsts pārvaldei aktuāliem jautājumiem, ja to risināšanā iesaistītas trīs institūcijas vai vairāk;

3.4. organizēt starpinstitūciju sanāksmes atsevišķu valdības komunikācijas politikas jautājumu risināšanai;

3.5. sniegt Ministru prezidentam un Ministru kabinetam priekšlikumus, lai uzlabotu valdības komunikāciju ar sabiedrību un sabiedrības informēšanu par valdības lēmumu pieņemšanas procesu.

4. Padomei ir šādas tiesības:

4.1. atbilstoši kompetencei pieprasīt un saņemt no valsts pārvaldes un citām institūcijām padomes darbam nepieciešamo informāciju;

4.2. uzaicināt ekspertus, valsts un pašvaldību institūciju, kā arī nevalstisko organizāciju un sociālo partneru organizāciju pārstāvjus un speciālistus piedalīties padomes sēdēs ar padomdevēja tiesībām.

III. Padomes sastāvs un darba kārtība

5. Padomes darbu vada Valsts kancelejas Komunikācijas departamenta vadītājs. Padomes sastāvā ir visu ministriju un Pārresoru koordinācijas centra komunikācijas struktūrvienību vadītāji. Padome ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās vairāk nekā puse no padomes locekļiem.

6. Padomes sekretariāta funkcijas pilda Valsts kanceleja. Padomes sekretariāts organizatoriski nodrošina padomes sēžu norisi.

7. Padomes vadītājs apstiprina padomes sēdes darba kārtību, sasauc un vada padomes sēdes, paraksta padomes lēmumus, sēdes protokolus un citus padomes dokumentus, kā arī bez īpaša pilnvarojuma pārstāv padomi.

8. Ikvienam padomes loceklim ir tiesības pieteikt jautājumu iekļaušanai padomes kārtējās sēdes darba kārtībā, informējot par to padomes sekretariātu ne vēlāk kā piecas darbdienas pirms padomes sēdes.

9. Padomes sēdes ir slēgtas. Padomes sēdes var notikt arī elektroniski. Padomes sēdes protokolē. Protokolā ieraksta sēdes darba kārtību, sēdes dalībniekus, personas, kas izteikušās par konkrēto jautājumu, un pieņemtos lēmumus.

10. Padomes locekļi atbilstoši kompetencei nodrošina pieņemto lēmumu izpildi viņu pārstāvētajās iestādēs.

IV. Noslēguma jautājums

11. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2006. gada 21. marta noteikumus Nr. 222 "Valdības komunikācijas koordinācijas padomes nolikums" (Latvijas Vēstnesis, 2006, 51. nr.; 2008, 22. nr.; 2012, 3. nr.).

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Kultūras ministre Dace Melbārde