Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Valmieras pilsētas pašvaldības saistošie noteikumi Nr.269

Valmierā 2016.gada 24.novembrī

Grozījumi Valmieras pilsētas pašvaldības 2014.gada 31.jūlija saistošajos noteikumos Nr.210 "Par pašvaldības pabalstiem Valmieras pilsētā"

Apstiprināti
ar Valmieras pilsētas pašvaldības domes
24.11.2016. lēmumu Nr.453 (prot. Nr.12, 24.§)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43.panta trešo daļu un Ministru kabineta 2005.gada 15.novembra
noteikumu Nr.857 "Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un
bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē,
kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigām" 27., 29., 30., 31. un 31.1 punktu

Izdarīt Valmieras pilsētas pašvaldības 2014.gada 31.jūlija saistošajos noteikumos Nr.210 "Par pašvaldības pabalstiem Valmieras pilsētā" (Latvijas Vēstnesis, 2014, Nr.198; 2016, Nr.7) šādus grozījumus:

1. papildināt 3.5.apakšpunktu aiz vārda "brīvpusdienas" ar vārdiem "un pusdienu maksas atlaides";

2. svītrot 5.1.apakšpunktā vārdus un skaitli "vismaz pēdējos 12 mēnešus";

3. izteikt 6.3.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"6.3.2.Valmieras pilsētas iedzīvotājus 100.dzimšanas dienā un katrā nākamajā dzimšanas dienā un piešķir naudas pabalstu EUR 150.";

4. svītrot 6.3.3.apakšpunktu;

5. papildināt 8.punktu aiz vārda "Brīvpusdienas" ar vārdiem "un pusdienu maksas atlaides";

6. svītrot 8.2.apakšpunktā vārdus "kuri sasnieguši pilngadību un turpina līdz pilngadībai uzsāktās mācības kādā no izglītības iestādēm";

7. papildināt 8.3.apakšpunktu aiz vārda "brīvpusdienas" ar vārdiem "vai pusdienu maksas atlaides";

8. svītrot 8.3.1.apakšpunktu;

9. papildināt 8.4.apakšpunkta tekstā aiz vārda "brīvpusdienas" ar vārdiem "vai pusdienu maksas atlaides";

10. svītrot 8.4.apakšpunktā vārdu "sākot";

11. papildināt 8.5.apakšpunktu aiz vārda "brīvpusdienām" ar vārdiem "un pusdienu maksas atlaidēm".

Valmieras pilsētas domes priekšsēdētājs J.Baiks

 

Paskaidrojuma raksts
Valmieras pilsētas pašvaldības 2016.gada 24.novembra saistošajiem noteikumiem Nr.269 "Grozījumi Valmieras pilsētas pašvaldības 2014.gada 31.jūlija saistošajos noteikumos Nr.210 "Par pašvaldības pabalstiem Valmieras pilsētā""

Paskaidrojuma raksta sadaļa Informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojums Ar grozījumiem Valmieras pilsētas pašvaldības 2014.gada 31.jūlija saistošajos noteikumos Nr.210 "Par pašvaldības pabalstiem Valmieras pilsētā" tiek aktualizētas un precizētas noteikumos ietvertās normas, tai skaitā mainot svētku pabalsta apmēru Valmieras pilsētas iedzīvotājiem 100.dzimšanas dienā un katrā nākamajā dzimšanas dienā.

Grozījumi izstrādāti atbilstoši Bērnu tiesību aizsardzības likumā dotajai daudzbērnu ģimenes definīcijai.

2. Īss projekta satura izklāsts Ar grozījumiem tiek precizēts nosacījums pusdienu maksas atlaides saņemšanai daudzbērnu ģimeņu bērniem, svītrojot regulējumu par pusdienu maksas atlaides saņemšanu daudzbērnu ģimeņu bērniem, kuri sasnieguši pilngadību un turpina līdz pilngadībai uzsāktās mācības kādā no izglītības iestādēm. Grozījumi paredz pusdienu maksas atlaides saņemšanas tiesības gan nepilngadīgiem daudzbērnu ģimeņu bērniem, gan daudzbērnu ģimenes bērniem, kuri kļuvuši par pilngadīgām personām (kas nav sasnieguši 24 gadu vecumu), un iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību.

Grozījumi paredz arī svētku pabalsta Valmieras pilsētas iedzīvotājiem 100.dzimšanas dienā un katrā nākamajā dzimšanas dienā piešķiršanu EUR 150 apmērā.

Vienlaikus tiek veikti redakcionāli precizējumi.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Saistošo noteikumu izpilde tiek nodrošināta ikgadējā pašvaldības budžeta ietvaros, neplānojot būtisku budžeta izdevumu pieaugumu.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Nav ietekmes.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Līdzšinējās procedūras netiek mainītas.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Konsultācijas ar privātpersonām nav veiktas.

Valmieras pilsētas domes priekšsēdētājs J.Baiks

16.12.2016