Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes lēmums Nr.251

Rīgā 2016.gada 24.novembrī
Par grozījumiem Elektronisko plašsaziņas līdzekļu nozares attīstības nacionālajā stratēģijā 2012.–2017.gadam

Pamatojoties uz Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma 60.panta pirmās daļas 11.punktu un trešo daļu, kā arī vadoties no Elektronisko plašsaziņas līdzekļu attīstības nacionālajā stratēģijā 2012.–2017.gadam noteikto mērķu otro punktu, Padome

nolemj:

Izdarīt Elektronisko plašsaziņas līdzekļu attīstības nacionālajā stratēģijā 2012.–2017.gadam šādus grozījumus:

1. Papildināt nodaļu "Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma piemērošana" ar 3.5.punktu un to izteikt šādā redakcijā:

"3.5. Līdz 2016.gada 1.decembrim Padome izstrādā nolikumu "Kārtība, kādā izsniedz retranslācijas atļaujas un elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem piešķir tiesības retranslēt audio un audiovizuālās programmas" un atbilstoši tai Padome izveido un uztur elektronisko reģistrācijas sistēmu. Visiem EPL, kuri veic audio vai audiovizuālo programmu retranslāciju, ir pienākums līdz 2016.gada 31.decembrim uzsākt darbību Reģistrācijas sistēmā un turpmāk visus nepieciešamos grozījumus izdarīt atbilstoši nolikumā "Kārtība, kādā izsniedz retranslācijas atļaujas un elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem piešķir tiesības retranslēt audio un audiovizuālās programmas" noteiktajai kārtībai. Sākot ar 2017.gada 1.janvāri, Padome, veicot nepieciešamās uzraudzības darbības, vadās pēc elektroniskajā reģistrācijas sistēmā EPL apstiprinātās informācijas."

2. Izteikt Stratēģijas Pielikuma 5.punktu šādā redakcijā:

"5. Kārtība, kādā izsniedz retranslācijas atļaujas un elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem piešķir tiesības retranslēt audio un audiovizuālās programmas".

3. Iesniegt grozījumus publicēšanai oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

Pielikums Nr.5
Elektronisko plašsaziņas līdzekļu nozares
attīstības nacionālā stratēģija 2012.–2017.gadam

Kārtība, kādā izsniedz retranslācijas atļaujas un elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem piešķir tiesības retranslēt audio un audiovizuālās programmas

Izdota pamatojoties uz
Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma 19.pantu

I Retranslācijas atļaujas izsniegšana

1. Programmu retranslācijai publiskajos elektroniskajos sakaru tīklos nepieciešams saņemt Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes (turpmāk – Padome) izsniegtu retranslācijas atļauju.

2. Retranslācijas atļaujas saņemšanai Padomē iesniedz:

2.1. Iesniegumu (brīvā formā, norādot elektroniskā plašsaziņas līdzekļa nosaukumu, juridisko un faktisko adresi, reģistrācijas numuru Komercreģistrā, vispārējās atļaujas reģistrācijas numuru Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā, tālruņa numuru, e-pastu, kontaktpersonu, programmu izplatīšanas vietu, paredzamo abonentu skaitu);

2.2. Dokumentu, kas apliecina valsts nodevas samaksu.

3. Pamatojoties uz iesniegtajiem dokumentiem, Padome pieņem lēmumu par retranslācijas atļaujas izsniegšanu.

4. Izsniegtā retranslācijas atļauja dod tiesības uzsākt audiovizuālo programmu retranslāciju un retranslēt sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu un komerciālo nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu televīzijas programmas, kuras galalietotājiem ir pieejamas bez maksas un par kuru retranslāciju netiek iekasēta maksa no elektroniskā plašsaziņas līdzekļa, kura programmas tiek retranslētas.

5. Informācija par izsniegto retranslācijas atļauju tiek ievietota Padomes mājas lapā www.neplpadome.lv.

II Elektroniskā reģistrācijas sistēma

6. Padome izveido un uztur elektronisko plašsaziņas līdzekļu, kuri retranslē audio un audiovizuālās programmas, elektronisko reģistrācijas sistēmu (turpmāk – Reģistrācijas sistēma).

7. Reģistrācijas sistēmas ietvaros, pamatojoties uz Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma 19.pantu, tiek noteiktas tiesības elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem (turpmāk – EPL) retranslēt audio un audiovizuālās programmas, ciktāl to neparedz Kārtības 4.punkts.

8. Sistēma nodrošina vienlīdzīgus un nediskriminējošus audio un audiovizuālo programmu retranslācijas noteikumus visiem EPL.

9. Reģistrācijas sistēma sastāv no divām daļām:

9.1. EPL, kuri retranslē audio un audiovizuālās programmas reģistrs (turpmāk – Reģistrs), kurā tiek ievadīta sekojoša informācija:

9.1.1. EPL nosaukums;

9.1.2. Reģistrācijas numurs Komercreģistrā;

9.1.3. EPL juridiskā un faktiskā adrese;

9.1.4. EPL tālruņa numurs, e-pasta adrese, kontaktpersona;

9.1.5. Informācija par pakalpojuma sniegšanas vietu/ām;

9.1.6. Retranslācijas atļaujas numurs;

9.1.7. Aptuvenais abonentu skaits;

9.1.8. Cita informācija (piemēram, tiek norādīti komersanti, kuru elektronisko sakaru tīkli tiek izmantoti retranslācijas pakalpojuma sniegšanai);

9.1.9. Konkrētā EPL retranslējamo programmu saraksts;

9.1.10. Katras retranslējamās programmas pārstāvis vai īpašnieks, ar kuru ir noslēgts līgums par tiesībām retranslēt programmu (elektroniskais plašsaziņas līdzeklis izvēlas no piedāvātās izvēlnes);

9.1.11. Valodu/as, kurā/ās programma ir pieejama.

9.2. Latvijā retranslējamo audio un audiovizuālo programmu saraksts (turpmāk – Programmu saraksts), kurā tiek ievadīta sekojoša informācija:

9.2.1. Audio vai audiovizuālās programmas nosaukums (programmas nosaukums norādāms latīņu burtiem. Gadījumā, ja oriģinālais nosaukums nav veidots no latīņu burtiem, tad Programmu sarakstā tiek iekļauts arī nosaukums oriģinālvalodā);

9.2.2. Licences (atļaujas) izsniedzēja iestāde un valsts;

9.2.3. Iestāde, kam izsniegta audio vai audiovizuālās programmas licence (atļauja);

9.2.4. Audio vai audiovizuālās programmas tematiskā ievirze;

9.2.5. Audio vai audiovizuālās programmas valoda/as.

III Informācijas ievietošana un izmaiņu veikšana elektroniskajā reģistrēšanās sistēmā

10. Šīs kārtības 9.1.1., 9.1.2., 9.1.6., 9.2.1., 9.2.2., 9.2.3., 9.2.4. un 9.2.5.punktā norādīto informāciju Reģistrācijas sistēmā ievieto un attiecīgi, pēc EPL, kurš retranslē audio vai audiovizuālās programmas, lūguma, veic izmaiņas tikai Padomes atbildīgā persona.

11. Šīs kārtības 9.1.3., 9.1.4, 9.1.5., 9.1.7., 9.1.8., 9.1.9., 9.1.10., 9.1.11.punktā norādīto informāciju Reģistrācijas sistēmā ievieto un nepieciešamības gadījumā veic izmaiņas EPL.

12. Izsniedzot retranslācijas atļauju, Padome piešķir EPL paroli piekļuvei Reģistrācijas sistēmas sadaļai – Reģistrs.

13. Paroli piešķir katram EPL individuālai lietošanai. Parole nodrošina piekļuvi informācijai par konkrēto EPL.

14. Saņemot paroli, EPL to nomaina, izveidojot sarežģītu burtu un/vai ciparu kombināciju. EPL ir pienākums nodrošināt lietotāja noteiktās paroles saglabāšanu un slepenību. Ja lietotāja parole ir kļuvusi zināma trešajai personai, EPL nekavējoties jāpieslēdzas Reģistrācijas sistēmai un jānomaina parole.

15. Pēc paroles nomainīšanas, EPL sadaļā Reģistrs ievieto šīs kārtības 9.1.3., 9.1.4, 9.1.5., 9.1.7., 9.1.8., 9.1.9., 9.1.10., 9.1.11.punktā norādīto informāciju.

16. Iesniegtā informācija dod tiesības retranslēt tikai tās programmas, kas ir atzīmētas Programmu sarakstā.

17. Ja EPL vēlas izdarīt grozījumus Programmu sarakstā:

17.1. Pievienojot jaunas programmas no esošā Programmu saraksta;

17.2. Izslēdzot programmas no Programmu saraksta;

17.3. Izdarot izmaiņas attiecībā uz retranslējamās programmas īpašnieka pārstāvi;

17.4. Izdarot izmaiņas attiecībā uz programmas valodu;

17.5. Mainot EPL nosaukumu, adresi, tālruņa numuru vai e-pastu, tad, izmantojot tam piešķirto lietotāja paroli, tas izdara izmaiņas sadaļā Reģistrs. Informācija par EPL veiktajām izmaiņām Reģistrācijas sistēmā tiek saņemta vienu reizi dienā uz Padomes e-pasta adresi: registrs@neplpadome.lv. Iesniegtā informācija stājas spēkā nākošajā darba dienā pēc tās iesniegšanas Reģistrācijas sistēmā. Par veiktajām izmaiņām sadaļā Reģistrs atbildīgā persona informē Padomi tuvākajā Padomes sēdē.

18. Ja EPL vēlas pievienot jaunu programmu, kas nav iekļauta Padomes sagatavotajā Programmu sarakstā, tad tas iesniedz Padomē: iesniegumu (brīvā formā), norādot programmas nosaukumu, licences izsniedzēju iestādi un valsti, programmas īpašnieku, programmas īpašnieka pārstāvi (ja tāds ir), programmas tematisko ievirzi, programmas valodu/as. Vienlaikus pievieno dokumentus, kas apliecina retranslējamās programmas īpašnieka vai tās pārstāvja piekrišanu (līgumu) un programmas apraides atļauju (licenci).

19. Pēc dokumentu saņemšanas, Padome tos izskata Padomes sēdē un par pieņemto lēmumu informē EPL.

20. Gadījumā, ja, izskatot šīs kārtības 18.punktā norādītos dokumentus, Padomei rodas pamatotas šaubas par iesniegtās informācijas patiesumu, Padome patur tiesības pagarināt iesnieguma izskatīšanu, par to informējot EPL.

21. Regulāri, bet ne retāk kā vienu reizi gadā, EPL sniedz sadaļā Reģistrācijas sistēma šīs kārtības 9.1.punktā noteikto aktuālo informāciju. Padomes atbildīgais darbinieks laicīgi paziņo EPL par nepieciešamību aktualizēt informāciju.

22. Visas EPL iesniegtās izmaiņas Reģistrācijas sistēmā tiek izdrukātas un reģistrētas Padomes lietvedībā.

IV Nobeiguma noteikumi

23. Šīs kārtības 2. un 18.punktā noteiktie dokumenti iesniedzami latviešu valodā vai ar normatīvajos aktos noteikto tulkojumu. Dokumentus var iesniegt arī elektroniskā formā, atbilstoši Elektronisko dokumentu likumā noteiktajam drošam elektroniskajam parakstam.

24. Elektroniskie plašsaziņas līdzekļi atbild par Padomei sniegtās informācijas patiesumu saskaņā ar Administratīvo pārkāpumu kodeksa 201.5 panta septītajā daļā noteikto. Padome, veicot EPL monitoringu vai citas nepieciešamās darbības to uzraudzības nolūkā, vadās pēc EPL iesniegtās informācijas Reģistrācijas sistēmā.

25. EPL ir pienākums paziņot Padomei par problēmām, kas radušās Reģistrācijas sistēmā tās izmantošanas gaitā, nosūtot elektroniskā pasta vēstuli uz elektroniskā pasta adresi – neplpadome@nepladome.lv vai zvanot uz tālruņa numuru – 67221848.

26. Padome nosaka, ka tiem EPL, kuriem līdz 2016.gada 23.novembrim ir izsniegtas retranslācijas atļaujas, pēc piekļuves paroles saņemšanas, līdz 2016.gada 31.decembrim ir jāuzsāk darbība un jāveic aktuālās informācijas ievietošana sadaļā Reģistrācijas sistēma un turpmāk nepieciešamie grozījumi jāveic atbilstoši šīs Kārtības nosacījumiem.

27. Sākot ar 2017.gada 1.janvāri Padome uzskata par aktuālu un vadās tikai pēc EPL iesniegtās informācijas Reģistrācijas sistēmā.

Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu
padomes priekšsēdētāja A.Dulevska
29.11.2016