Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta rīkojums Nr. 472

Rīgā 2016. gada 24. augustā (prot. Nr. 42 8. §)

Par valsts zemes vienības nodošanu Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā

1. Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 42. panta pirmo daļu un 43. pantu un likuma "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju" 84. panta pirmo daļu atļaut Finanšu ministrijai nodot bez atlīdzības Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā valsts nekustamo īpašumu (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 0100 092 2490) - zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 0100 092 2490) 0,0524 ha platībā - Brīvības gatvē, Rīgā, kas ierakstīts zemesgrāmatā uz valsts vārda Finanšu ministrijas personā.

2. Rīgas pilsētas pašvaldībai veikt nepieciešamās darbības, lai šā rīkojuma 1. punktā minētā valsts nekustamā īpašuma daļu nodalītu atsevišķā nekustamajā īpašumā ielu sarkanajās līnijās.

3. Pēc šā rīkojuma 2. punktā minētās darbības veikšanas Rīgas pilsētas pašvaldībai:

3.1. šā rīkojuma 1. punktā minētā valsts nekustamā īpašuma daļu ielu sarkanajās līnijās izmantot likuma "Par pašvaldībām" 15. panta pirmās daļas 2. punktā noteiktās pašvaldības autonomās funkcijas īstenošanai - gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību (ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana; ielu, laukumu un citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošana; parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana; atkritumu savākšanas un izvešanas kontrole; pretplūdu pasākumi; kapsētu un beigto dzīvnieku apbedīšanas vietu izveidošana un uzturēšana);

3.2. šā rīkojuma 1. punktā minētā valsts nekustamā īpašuma daļu ārpus ielu sarkanajām līnijām izmantot, lai risinātu jautājumu par zemes vienības nodošanu privatizācijai nekustamā īpašuma (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 0100 592 0093) sastāvā esošās dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 0100 092 2219 001) Brīvības gatvē 354, Rīgā, un nekustamā īpašuma (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 0100 092 2219) sastāvā esošās zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 0100 092 2219) Brīvības gatvē 354, Rīgā, privatizēto objektu īpašniekiem.

4. Rīgas pilsētas pašvaldībai šā rīkojuma 3.1. apakšpunktā minēto valsts nekustamā īpašuma daļu bez atlīdzības nodot valstij, ja tā vairs netiek izmantota šā rīkojuma 3.1. apakšpunktā minētās funkcijas īstenošanai.

5. Rīgas pilsētas pašvaldībai, nostiprinot zemesgrāmatā īpašuma tiesības uz šā rīkojuma 3.1. apakšpunktā minēto valsts nekustamā īpašuma daļu:

5.1. norādīt, ka īpašuma tiesības nostiprinātas uz laiku, kamēr Rīgas pilsētas pašvaldība nodrošina šā rīkojuma 3.1. apakšpunktā minētās funkcijas īstenošanu;

5.2. ierakstīt atzīmi par aizliegumu atsavināt valsts nekustamā īpašuma daļu un apgrūtināt to ar hipotēku.

6. Šā rīkojuma 5.2. apakšpunktā minēto aizliegumu apgrūtināt valsts nekustamā īpašuma daļu ar hipotēku nepiemēro, ja valsts nekustamā īpašuma daļa tiek ieķīlāta par labu valstij (Valsts kases personā), lai apgūtu Eiropas Savienības fondu līdzekļus.

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola