Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 28.11.2016. - ... / Spēkā esošā
Ministru kabineta rīkojums Nr. 164

Rīgā 2016. gada 9. martā (prot. Nr. 12 12. §)
Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu pašvaldības īpašumā

1. Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 42. panta pirmo daļu un 43. pantu atļaut Finanšu ministrijai nodot bez atlīdzības Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā šādus valsts nekustamos īpašumus, kas ierakstīti zemesgrāmatā uz valsts vārda Finanšu ministrijas personā:

1.1. nekustamo īpašumu (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 0100 062 2108) – zemes vienību 508 m2 platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 0100 062 2108) – bez adreses, Rīgā;

1.2. nekustamo īpašumu (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 0100 603 0133) – ēku (būves kadastra apzīmējums 0100 103 0143 005) – Flotes ielā 1A, Rīgā;

1.3. nekustamo īpašumu (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 0100 062 0087) – zemes vienību 445 m2 platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 0100 062 0087) – Balasta dambī 2B, Rīgā.

2. Rīgas pilsētas pašvaldībai saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 42. panta pirmo daļu:

2.1. šā rīkojuma 1.1 un 1.3. apakšpunktā minētos valsts nekustamos īpašumus izmantot pašvaldības funkcijas īstenošanai – pašvaldības administratīvās teritorijas labiekārtošanai, sanitārās tīrības nodrošināšanai (ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana; ielu, laukumu un citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošana), kultūras dzīves sekmēšanai, tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanai un tautas jaunrades attīstībai (organizatoriska un finansiāla palīdzība kultūras iestādēm un pasākumiem, atbalsts kultūras pieminekļu saglabāšanai);

2.2. (svītrots ar MK 28.11.2016. rīkojumu Nr. 718);

2.3. šā rīkojuma 1. punktā minētos nekustamos īpašumus bez atlīdzības nodot valstij, ja tie vairs netiek izmantoti šā rīkojuma 2.1. apakšpunktā minēto funkciju īstenošanai.

(Grozīts ar MK 28.11.2016. rīkojumu Nr. 718)

3. Rīgas pilsētas pašvaldībai, nostiprinot zemesgrāmatā īpašuma tiesības uz šā rīkojuma 1. punktā minētajiem nekustamajiem īpašumiem:

3.1. norādīt, ka īpašuma tiesības nostiprinātas uz laiku, kamēr Rīgas pilsētas pašvaldība nodrošina šā rīkojuma 2.1. apakšpunktā minēto funkciju īstenošanu;

3.2. ierakstīt atzīmi par aizliegumu atsavināt nekustamo īpašumu un apgrūtināt to ar hipotēku.

(Grozīts ar MK 28.11.2016. rīkojumu Nr. 718)

4. Šā rīkojuma 3.2. apakšpunktā minēto aizliegumu – apgrūtināt nekustamo īpašumu ar hipotēku – nepiemēro, ja nekustamais īpašums tiek ieķīlāts par labu valstij (Valsts kases personā), lai apgūtu Eiropas Savienības fondu līdzekļus.

5. Atļaut Rīgas pilsētas pašvaldībai nojaukt par saviem finanšu līdzekļiem šā rīkojuma 1.2. apakšpunktā minēto ēku (būves kadastra apzīmējums 0100 103 0143 005) Flotes ielā 1A, Rīgā, un dzēst zemesgrāmatā un Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā ierakstus par šā rīkojuma 1.2. apakšpunktā minēto nekustamo īpašumu.

(MK 28.11.2016. rīkojuma Nr. 718 redakcijā)

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Finanšu ministra vietā –
satiksmes ministrs Uldis Augulis