Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta rīkojums Nr. 3

Rīgā 2016. gada 6. janvārī (prot. Nr. 1 17. §)

Par valstij piederošo nekustamo īpašumu "V1224" un "Autoceļš V1224" Gaviezes pagastā, Grobiņas novadā, nodošanu Grobiņas novada pašvaldības īpašumā

1. Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 42. panta pirmo daļu un 43. pantu atļaut Satiksmes ministrijai nodot bez atlīdzības Grobiņas novada pašvaldības īpašumā valstij piederošos nekustamos īpašumus "V1224" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 6456 004 0081) - zemes vienību 6,8 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 6456 001 0165) un zemes vienību 8 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 6456 004 0081) - un "Autoceļš V1224" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 6456 004 0141) - zemes vienību 4,3 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 6456 004 0139) - un uz tiem izbūvēto komplekso inženierbūvi - valsts vietējā autoceļa V1224 Gavieze-Mārtuļi-Sandari posmu 0,0.-8,7. km kopgarumā - Gaviezes pagastā, Grobiņas novadā (turpmāk - nekustamie īpašumi), pašvaldības autonomās funkcijas īstenošanai saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 15. panta pirmās daļas 2. punktu - pašvaldības administratīvās teritorijas labiekārtošanai un sanitārās tīrības nodrošināšanai (ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana; ielu, laukumu un citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošana, parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana, atkritumu savākšanas un izvešanas kontrole).

2. Grobiņas novada pašvaldībai nekustamos īpašumus bez atlīdzības nodot valstij, ja tie vairs netiek izmantoti šā rīkojuma 1. punktā minētās funkcijas īstenošanai.

3. Grobiņas novada pašvaldībai, nostiprinot zemesgrāmatā īpašuma tiesības uz nekustamajiem īpašumiem:

3.1. norādīt, ka īpašuma tiesības nostiprinātas uz laiku, kamēr Grobiņas novada pašvaldība nodrošina šā rīkojuma 1. punktā minētās funkcijas īstenošanu;

3.2. ierakstīt atzīmi par aizliegumu atsavināt nekustamos īpašumus un apgrūtināt tos ar hipotēku.

4. Šā rīkojuma 3.2. apakšpunktā minēto aizliegumu - apgrūtināt nekustamos īpašumus ar hipotēku - nepiemēro, ja nekustamie īpašumi tiek ieķīlāti par labu valstij (Valsts kases personā), lai apgūtu Eiropas Savienības fondu līdzekļus.

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Satiksmes ministra pienākumu izpildītājs,
iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis