Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Ministru kabineta noteikumi Nr. 720

Rīgā 2015. gada 15. decembrī (prot. Nr. 67 35. §)
Patentu valdes nolikums
Izdoti saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma
16. panta pirmo daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Patentu valde ir tieslietu ministra pārraudzībā esoša tiešās pārvaldes iestāde.

2. Patentu valdes darbības mērķis ir īstenot valsts politiku rūpnieciskā īpašuma, īpaši izgudrojumu, preču zīmju, dizainparaugu un pusvadītāju izstrādājumu topogrāfiju tiesiskās aizsardzības jomā.

II. Patentu valdes funkcijas, uzdevumi un kompetence

3. Patentu valdei ir šādas funkcijas:

3.1. reģistrēt rūpnieciskā īpašuma objektus – izgudrojumu patentus (ieskaitot papildu aizsardzības sertifikātus zālēm un augu aizsardzības līdzekļiem), preču zīmes, dizainparaugus un pusvadītāju izstrādājumu topogrāfijas – un uzturēt attiecīgos reģistrus, kā arī sniegt citus ar rūpniecisko īpašumu saistītus pakalpojumus;

3.2. veicināt valstī un sabiedrībā izpratni par rūpnieciskā īpašuma aizsardzību un stiprināt tā vērtību;

3.3. veikt Latvijai saistošos starptautiskajos līgumos paredzētās valsts rūpnieciskā īpašuma iestādes funkcijas;

3.4. veidot specializētu informācijas krājumu un sniegt informācijas pakalpojumus rūpnieciskā īpašuma tiesību aizsardzības jomā.

4. Lai nodrošinātu funkciju izpildi, Patentu valde veic šādus uzdevumus:

4.1. pieņem un izskata juridisko un fizisko personu pieteikumus izgudrojumu, preču zīmju, dizainparaugu un pusvadītāju izstrādājumu topogrāfiju tiesiskajai aizsardzībai;

4.2. uztur Patentu reģistru (kas ietver arī papildu aizsardzības sertifikātus zālēm un augu aizsardzības līdzekļiem), Preču zīmju reģistru, Dizainparaugu reģistru un Pusvadītāju izstrādājumu topogrāfiju reģistru;

4.3. sastāda un publicē Patentu valdes oficiālo izdevumu;

4.4. informē sabiedrību, organizē pasākumus un apmācības, lai veicinātu sabiedrības izpratni par priekšrocībām, ko nodrošina rūpnieciskā īpašuma aizsardzība;

4.5. veic pasākumus rūpnieciskā īpašuma vērtības stiprināšanai;

4.6. uztur un papildina rūpnieciskā īpašuma informācijas krājumu, apkopo informāciju un veido tiešsaistes un lokālos informācijas resursus;

4.7. organizē profesionālo patentpilnvarnieku atestēšanu un kārto to sarakstu;

4.8. nodrošina Rūpnieciskā īpašuma apelācijas padomes organizatorisko un administratīvo darbību;

4.9. atbilstoši kompetencei nodrošina Latvijai saistošu starptautisko līgumu izpildi un pārstāv Latvijas Republiku starptautiskajās organizācijās un pasākumos;

4.10. atbilstoši kompetencei piedalās normatīvo aktu projektu izstrādē un atzinumu sniegšanā par citu institūciju sagatavotajiem normatīvo aktu projektiem;

4.11. sniedz maksas pakalpojumus un veic citus normatīvajos aktos noteiktos uzdevumus.

5. Patentu valdei atbilstoši kompetencei ir šādas tiesības:

5.1. sniegt priekšlikumus par nozari reglamentējošo tiesību aktu un attīstības plānošanas dokumentu projektu izstrādi;

5.2. ārējos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos izdot administratīvos aktus;

5.3. ārējos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos pieprasīt un bez maksas saņemt iestādes uzdevumu veikšanai nepieciešamo informāciju un dokumentus;

5.4. izveidot padomes, komisijas un darba grupas, kuru sastāvā ir citu valsts pārvaldes iestāžu, kā arī biedrību un nodibinājumu (pēc vienošanās ar attiecīgo institūciju vadību) speciālisti;

5.5. atbilstoši kompetencei sadarboties un slēgt sadarbības līgumus ar ārvalstu iestādēm, starpvalstu vai starptautiskajām organizācijām, piedalīties starptautisko organizāciju rīkotajos pasākumos un koordinēt starptautisko sadarbību;

5.6. sadarboties un slēgt līgumus publisko pakalpojumu jomā ar fiziskām un juridiskām personām;

5.7. īstenot citas normatīvajos aktos noteiktās tiesības.

III. Patentu valdes struktūra un amatpersonas

6. Patentu valdes darbu vada Patentu valdes direktors (turpmāk – direktors). Direktoram var būt vietnieki.

7. Direktors pilda Valsts pārvaldes iekārtas likumā noteiktās tiešās pārvaldes iestādes vadītāja funkcijas.

8. Direktors nosaka Patentu valdes struktūru, katras struktūrvienības funkcijas un padotību.

IV. Patentu valdes darbības tiesiskuma nodrošināšana

9. Patentu valdes darbības tiesiskumu nodrošina direktors. Direktors ir atbildīgs par Patentu valdes iekšējās kontroles un pārvaldes lēmumu pārbaudes sistēmas izveidošanu un darbību.

10. Patentu valdes darbinieka izdoto administratīvo aktu vai faktisko rīcību var apstrīdēt, iesniedzot direktoram attiecīgu iesniegumu (izņemot gadījumus, kas noteikti Rūpnieciskā īpašuma institūciju un procedūru likumā, Patentu likumā, likumā "Par preču zīmēm un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm", Dizainparaugu likumā un Pusvadītāju izstrādājumu topogrāfiju aizsardzības likumā, – tos var apstrīdēt Rūpnieciskā īpašuma apelācijas padomē vai tiesā). Direktora lēmumu var pārsūdzēt tiesā.

11. Direktora izdoto administratīvo aktu un faktisko rīcību var apstrīdēt Tieslietu ministrijā. Tieslietu ministrijas lēmumu var pārsūdzēt tiesā.

V. Patentu valdes finansēšana un pārskata sniegšana

12. Patentu valdes darbību finansē no pašu ieņēmumiem par sniegtajiem maksas pakalpojumiem, citiem pašu ieņēmumiem, starptautisko organizāciju finanšu atskaitījumiem, ārvalstu finanšu palīdzības, ziedojumiem, dāvinājumiem un atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanai piešķirtas dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem.

13. Patentu valde reizi gadā sagatavo un iesniedz Tieslietu ministrijā pārskatu par tās darbību un informāciju par finanšu līdzekļu izlietojumu.

VI. Noslēguma jautājumi

14. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2004. gada 23. novembra noteikumus Nr. 952 "Patentu valdes nolikums" (Latvijas Vēstnesis, 2004, 189. nr.; 2005, 138. nr.).

15. Noteikumi stājas spēkā 2016. gada 1. janvārī.

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs
01.01.2016