Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 04.06.2016. - 15.12.2016. / Vēsturiskā
Ministru kabineta noteikumi Nr. 695

Rīgā 2015. gada 8. decembrī (prot. Nr. 66 25. §)
Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākuma "Konsultāciju pakalpojumi, lauku saimniecību pārvaldības un lauku saimniecību atbalsta pakalpojumi" apakšpasākumā "Atbalsts konsultāciju pakalpojumu izmantošanas veicināšanai"
Izdoti saskaņā ar Lauksaimniecības un lauku attīstības likuma
5. panta ceturto daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu pasākuma "Konsultāciju pakalpojumi, lauku saimniecību pārvaldības un lauku saimniecību atbalsta pakalpojumi" apakšpasākumā "Atbalsts konsultāciju pakalpojumu izmantošanas veicināšanai" (turpmāk – apakšpasākums) saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulas (ES) Nr. 1305/2013 par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1698/2005 15. pantu (turpmāk – regula Nr. 1305/2013), kā arī Komisijas 2014. gada 25. jūnija Regulas (ES) Nr. 702/2014, ar kuru konkrētas atbalsta kategorijas lauksaimniecības un mežsaimniecības nozarē un lauku apvidos atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. pantu (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2014. gada 1. jūlijs, Nr. L 193) (turpmāk – regula Nr. 702/2014), 39. pantu.

2. Saskaņā ar regulas Nr. 1305/2013 15. pantu apakšpasākuma mērķis ir veicināt individuālu konsultāciju sniegšanu par savstarpējās atbilstības prasībām, vides aizsardzību, higiēnu, dzīvnieku labturību un labiem lauksaimniecības un vides apstākļiem, videi draudzīgām saimniekošanas metodēm, meža apsaimniekošanu, klimata pārmaiņu ietekmi, par saimniecības, uzņēmuma vai ieguldījuma ekonomisko un ekoloģisko rādītāju uzlabošanu, kā arī nekaitīgumu klimatam un noturību pret klimata pārmaiņām.

3. Apakšpasākuma īstenošanas vieta ir Latvijas Republika.

4. Apakšpasākumā tiek atbalstīta individuālu konsultāciju sniegšana. Gala labuma guvēji, kas saņem konsultācijas, ir:

4.1. lauksaimniecības vai mežsaimniecības nozarē iesaistītās juridiskās vai fiziskās personas, kā arī fiziskās personas, kas veic saimniecisko darbību lauksaimniecības vai mežsaimniecības nozarē;

4.2. lauksaimniecības vai meža zemes īpašnieki vai tiesiskie valdītāji.

5. Finansējuma saņēmējs ir regulas Nr. 1305/2013 15. panta 2. punktā un regulas Nr. 702/2014 39. panta 4. punktā minētais atbalsta pretendents.

6. Atbalsta pretendents ir juridiska publisko vai privāto tiesību persona.

7. Atbalsta pretendents atbilst šajos noteikumos minētajiem atbalsta saņemšanas nosacījumiem un saskaņā ar regulas Nr. 1305/2013 15. panta 3. punktu tiek izvēlēts, organizējot publisko iepirkumu.

II. Atbalsta saņemšanas nosacījumi

8. Atbalsta pretendents:

8.1. apliecina neatkarību jomā, kurā paredzēts sniegt konsultācijas (nav komerciālas intereses par lauksaimnieciskajā vai mežsaimnieciskajā ražošanā izmantojamās tehnikas, ķīmisko un bioloģisko materiālu reklamēšanu un izplatīšanu);

8.2. nodrošina, ka personas, kas sniedz konsultācijas (turpmāk – konsultanti), vismaz reizi gadā tiek apmācītas šo noteikumu 2. punktā minētajās jomās;

8.3. nodrošina, ka konsultantiem ir augstākā vai profesionālā vidējā izglītība un konsultantu skaits ar profesionālo vidējo izglītību nepārsniedz 30 procentu no kopējā pakalpojuma sniegšanā iesaistīto konsultantu skaita;

8.4. piedāvājumā ietvertās darbības īsteno vismaz trešdaļā Latvijas teritorijas, kas aptver vismaz trīs Lauku atbalsta dienesta reģionālo lauksaimniecības pārvalžu klientu apkalpošanas teritorijas, un katrā šādā teritorijā ir:

8.4.1. vismaz viens reģistrēts biedrs mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvajai sabiedrībai;

8.4.2. vismaz viena reģistrēta struktūrvienība pārējiem atbalsta pretendentiem;

8.5. apliecina vismaz triju gadu darba pieredzi konsultāciju sniegšanā attiecīgajā nozarē;

8.6. nodrošina nepieciešamo materiāltehnisko bāzi, piemēram, konsultāciju telpas, datoraprīkojumu, transportu;

8.7. nodrošina, ka konsultanti, kas sniedz konsultācijas šo noteikumu 9.2. apakšpunktā minētajā jomā, ir saņēmuši Valsts augu aizsardzības dienesta izsniegtu augu aizsardzības konsultanta apliecību;

8.8. nodrošina, ka konsultanti, kas sniedz konsultācijas sugu un biotopu aizsardzības jomā, ir saņēmuši Dabas aizsardzības pārvaldes izsniegtu sugu un biotopu aizsardzības jomas eksperta sertifikātu.

(Grozīts ar MK 31.05.2016. noteikumiem Nr. 333)

9. Saskaņā ar regulas Nr. 1305/2013 15. panta 4., 5. un 6. punktu atbalsta pretendents nodrošina konsultācijas par:

9.1. normatīvajos aktos minētajām obligātajām apsaimniekošanas prasībām vai labiem lauksaimniecības un vides apstākļu standartiem;

9.2. normatīvajos aktos noteiktajām prasībām attiecībā uz augu aizsardzības līdzekļu lietošanu, jo īpaši atbilstību integrētās augu aizsardzības vispārīgajiem principiem;

9.3. uzņēmuma ekonomisko un vides rādītāju jautājumiem, ja konsultāciju saņēmējs ir komersants lauku apvidū, kurš darbojas lauksaimniecības vai mežsaimniecības nozarē un kura apgrozījums pēdējā noslēgtajā gadā nepārsniedz 15 000 euro;

9.4. meža zemes īpašnieku un tiesisko valdītāju pienākumiem, kas paredzēti normatīvajos aktos par dabisko dzīvotņu, savvaļas faunas un floras aizsardzību, par savvaļas putnu aizsardzību un par prasībām ūdens resursu jomā. Konsultācijas var ietvert arī jautājumus, kas saistīti ar meža zemes apsaimniekošanas ekonomiskajiem un ekoloģiskajiem rādītājiem.

(Grozīts ar MK 31.05.2016. noteikumiem Nr. 333)

10. Saskaņā ar regulas Nr. 1305/2013 15. panta 3. punktu, sniedzot konsultācijas, konsultanti ievēro informācijas neizpaušanas saistības, kas noteiktas Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulas (ES) Nr. 1306/2013 par kopējās lauksaimniecības politikas finansēšanu, pārvaldību un uzraudzību un Padomes Regulu (EEK) Nr. 352/78, (EK) Nr. 165/94, (EK) Nr. 2799/98, (EK) Nr. 814/2000, (EK) Nr. 1290/2005 un (EK) Nr. 485/2008 atcelšanu 13. panta 2. punktā.

III. Atbalsta saņemšanas kārtība

11. Ja gala labuma guvējs nav reģistrējies Lauku atbalsta dienesta klientu reģistrā, tas pirms pieteikšanās konsultācijām reģistrējas normatīvajos aktos par vienoto zemkopības nozares informācijas sistēmu noteiktajā kārtībā.

12. Atbalsta pretendents nodrošina konsultāciju sniegšanu klātienē 10 darbdienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas pa elektronisko pastu vai tālruni.

13. Pēc konsultācijas pieprasījuma saņemšanas atbalsta pretendents piecu darbdienu laikā Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā (turpmāk – Elektroniskās pieteikšanās sistēma) ievada informāciju par gala labuma guvēju, pieprasījuma saņemšanas datumu un veidu, kā arī paredzētās konsultācijas laiku un vietu.

14. Gala labuma guvējs, ierodoties uz konsultācijām, atbalsta pretendentam:

14.1. iesniedz reģistrācijas veidlapu (pielikums);

14.2. uzrāda dokumentu, kas apliecina šo noteikumu pielikuma 3. punktā norādīto konsultācijas saņēmēja iesaistes veidu lauksaimniecības vai mežsaimniecības nozarē, un iesniedz tā kopiju.

15. Atbalsta pretendents pārbauda šo noteikumu 14. punktā minētajos dokumentos norādīto informāciju.

16. Atbalsta pretendents piecu darbdienu laikā pēc konsultācijas sniegšanas ievada Elektroniskās pieteikšanās sistēmā datus par gala labuma guvēju, kā arī norāda sniegto konsultāciju izmaksas (atbalsta apmēru) un kopsavilkumu par sniegto konsultāciju saturu.

17. Atbalsta pretendents reizi ceturksnī Elektroniskās pieteikšanās sistēmā iesniedz maksājuma pieprasījumu un šādus pavaddokumentus:

17.1. konsultācijas reģistrācijas lapas;

17.2. saimniecības vai meža apmeklējuma lapas;

17.3. konsultāciju sniegšanas darbu nodošanas un pieņemšanas aktu;

17.4. rēķinu par konsultāciju sniegšanu.

(Grozīts ar MK 31.05.2016. noteikumiem Nr. 333)

18. Ja Lauku atbalsta dienests, veicot pārbaudi saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā administrē plānošanas perioda 2014.–2020. gadam finansējumu no Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda, Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda, kā arī valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauksaimniecībai, lauku un zivsaimniecības attīstībai, konstatē neatbilstību šo noteikumu 14. punktā minētajos dokumentos norādītajiem datiem, tas pieņem lēmumu par atteikumu izmaksāt atbalsta pretendentam Elektroniskās pieteikšanās sistēmā norādīto un pieprasīto atbalstu.

19. Atbalsta pretendents līdz kārtējā gada 15. februārim Elektroniskās pieteikšanās sistēmā iesniedz pārskatu par iepriekšējā kalendāra gadā konstatētajām problēmām, riska faktoriem un to iespējamajiem risinājumiem.

IV. Publiskā finansējuma veids un apmērs

20. Publiskā finansējuma atbalsta intensitāte ir 100 procentu.

21. Maksimālais atbalsta apmērs par konsultācijām, kas sniegtas vienam gala labuma guvējam visā plānošanas periodā, ir 1500 euro.

22. Konsultāciju skaits vienam gala labuma guvējam netiek ierobežots.

23. Apakšpasākumā ir noteiktas šādas attiecināmās izmaksas:

23.1. konsultantu atlīdzība;

23.2. konsultāciju sniegšanai nepieciešamo telpu, aprīkojuma, pakalpojumu, materiāltehniskās bāzes izmaksas;

23.3. transporta un uzturēšanās izmaksas;

23.4. organizatoriskās izmaksas;

23.5. vispārējās izmaksas.

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs

Pielikums

Ministru kabineta
2015. gada 8. decembra
noteikumiem Nr. 695

(Pielikums grozīts ar MK 31.05.2016. noteikumiem Nr. 333)

Reģistrācijas veidlapa

Nr.
p.k.

Informācija par konsultācijas saņēmēju

1.

Konsultācijas saņēmēja vārds, uzvārds

2.

Konsultācijas saņēmēja personas kods

3.

Konsultācijas saņēmēja iesaistes veids lauksaimniecības vai mežsaimniecības nozarē (atzīmēt atbilstošo) Saimniecības īpašnieks, lauksaimniecības vai meža zemes īpašnieks, tiesiskais valdītājs:
īpašuma tiesības
nomas līgums
uz pilnvaras pamata

Cits konsultāciju saņēmējs:
darbinieks, strādnieks
saimniecības, lauksaimniecības vai meža zemes īpašnieka, tiesiskā valdītāja ģimenes loceklis vai persona, ar kuru ir kopīga mājsaimniecība, ja tie ir iesaistīti gala labuma guvēja saimnieciskajā darbībā

Konsultācijas saņēmēja kontaktinformācija

4.

Tālruņa numurs

5.

E-pasta adrese
Informācija par gala labuma guvēju

6.

Gala labuma guvējs (juridiskas personas nosaukums vai fiziskas personas vārds, uzvārds)

7.

Gala labuma guvēja reģistrācijas numurs (ja attiecas)

8.

LAD klienta numurs

9.

Gala labuma guvēja statuss (atzīmēt atbilstošo) komersants lauku apvidos, kurš darbojas lauksaimniecības vai mežsaimniecības nozarē un kura apgrozījums pēdējā noslēgtajā gadā nepārsniedz 15 000 euro
cits

10.

Nekustamā īpašuma (lauksaimniecības vai meža zemes) adrese (ja attiecas) (norāda vismaz viena īpašumā esošā nekustamā īpašuma adresi, kas ir reģistrēts zemesgrāmatā uz gala labuma guvēja vārda, vai tāda nekustamā īpašuma adresi, par kuru ir noslēgts zemesgrāmatā reģistrētais ilgtermiņa nomas līgums ar nomas termiņu, kas nav īsāks par septiņiem gadiem no brīža, kad sniegta konsultācija)

11.

Nekustamā īpašuma (lauksaimniecības vai meža zemes) kadastra numurs (ja attiecas) (norāda vismaz viena īpašumā esošā nekustamā īpašuma kadastra numuru, kas ir reģistrēts zemesgrāmatā uz gala labuma guvēja vārda, vai tāda nekustamā īpašuma kadastra numuru, par kuru ir noslēgts zemesgrāmatā reģistrētais ilgtermiņa nomas līgums ar nomas termiņu, kas nav īsāks par septiņiem gadiem no brīža, kad sniegta konsultācija)

12.

Paredzētās konsultācijas laiks un vieta

Apliecinu, ka konsultācijas sniegšanas brīdī saskaņā ar regulas Nr. 702/2014 2. panta 14. punktu gala labuma guvējs neatbilst nevienai no grūtībās nonākuša uzņēmuma pazīmēm, kas noteiktas normatīvajos aktos par kārtību, kādā administrē plānošanas perioda 2014.–2020. gadam finansējumu no Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda, Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda, kā arī valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauksaimniecībai, lauku un zivsaimniecības attīstībai.

Piezīme. Apliecinājums attiecināms uz gala labuma guvēju, kas piesakās konsultācijām par mežsaimniecības nozares jautājumiem. Atzīmē ar x, ja gala labuma guvējs neatbilst minētajām pazīmēm.

Iesniedzējs

(vārds, uzvārds, paraksts*)

(datums*)

Piezīme. * Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs