Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Par Protokolu par 2010.gada 23.augusta Latvijas Republikas valdības un Baltkrievijas Republikas valdības vienošanās par Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas pierobežas teritoriju iedzīvotāju savstarpējo braucienu vienkāršošanu grozījumiem

1.pants. 2015.gada 22.maijā parakstītais Protokols par 2010.gada 23.augusta Latvijas Republikas valdības un Baltkrievijas Republikas valdības vienošanās par Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas pierobežas teritoriju iedzīvotāju savstarpējo braucienu vienkāršošanu grozījumiem (turpmāk - Protokols) ar šo likumu tiek pieņemts un apstiprināts.

2.pants. Protokolā paredzēto saistību izpildi koordinē Ārlietu ministrija.

3.pants. Protokols stājas spēkā tā 8.pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

4.pants. Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas. Līdz ar likumu izsludināms Protokols latviešu un krievu valodā.

Likums Saeimā pieņemts 2015.gada 5.novembrī.

Valsts prezidents R.Vējonis

Rīgā 2015.gada 24.novembrī

 

PROTOKOLS
par 2010.gada 23.augusta Latvijas Republikas valdības un Baltkrievijas Republikas valdības vienošanās par Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas pierobežas teritoriju iedzīvotāju savstarpējo braucienu vienkāršošanu grozījumiem

Latvijas Republikas valdība un Baltkrievijas Republikas valdība, turpmāk sauktas par Pusēm,

vēloties veicināt savstarpējos sociālos un ekonomiskos kontaktus,

ņemot vērā ieinteresētību uz tālāku pierobežas teritoriju iedzīvotāju savstarpējo braucienu vienkāršošanu,

vadoties no 2010.gada 23.augusta Latvijas Republikas valdības un Baltkrievijas Republikas valdības vienošanās par Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas pierobežas teritoriju iedzīvotāju savstarpējo braucienu vienkāršošanu 12.panta nosacījumiem (turpmāk - Vienošanās),

ir vienojušās par turpmāko.

1. Vienošanās 1.pantā:

1.1. Izteikt 1.pantā terminu "radinieki" jaunā redakcijā:

"radinieki - vienas Puses valsts pierobežas teritoriju iedzīvotāji, kuriem ar otras Puses valsts pierobežas teritoriju iedzīvotājiem ir šādas attiecības: vecāki, bērni, brāļi un māsas, pusbrāļi un pusmāsas, laulātie, vecāsmātes, vecvecmātes, vectēvi, vecvectēvi, mazbērni, mazmazbērni, tēvabrāļi, mātesbrāļi, tēvamāsas, mātesmāsas, brāļadēli, māsasdēli, brāļameitas, māsasmeitas, brālēni, māsīcas, znoti, vedeklas, laulāto māsas un brāļi, laulāto vecāki, adoptētie, adoptētāji".

1.2. Izslēgt terminu "pierobežas teritoriju kompetentās iestādes".

2. Vienošanās 2.pantā:

2.1. izslēgt a) apakšpunktā vārdus "ko rīko Pušu valstu valsts pārvaldes institūcijas un iestādes";

2.2. izslēgt d) apakšpunktu, e) f) g) un h) apakšpunktus attiecīgi uzskatīt par d) e) f) un g) apakšpunktiem.

3. Vienošanās 3.pantā:

3.1. papildināt pirmo daļu ar jaunu teikumu šādā redakcijā:

"Šķērsojot Pušu valstu robežas, pierobežas teritoriju iedzīvotāju ceļošanas dokumentos netiek izdarītas atzīmes par ieceļošanu un izceļošanu";

3.2. izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

"3. Baltkrievijas Republikas pierobežas teritoriju iedzīvotāji ir atbrīvoti no reģistrācijas prasības, uzturoties Latvijas Republikas pierobežas teritorijās. Latvijas Republikas pierobežas teritoriju iedzīvotāji ir atbrīvoti no reģistrācijas prasības, ja to uzturēšanās ilgums Baltkrievijas Republikas pierobežas teritorijās nepārsniedz 30 (trīsdesmit) dienas no ieceļošanas brīža".

4. Vienošanās 4.pantā izslēgt pirmo, otro un trešo daļu, ceturto un piekto attiecīgi uzskatīt par pirmo un otro daļu.

5. Vienošanās 5.pantā:

5.1. izteikt pirmās daļas d) apakšpunktu šādā redakcijā:

"d) dokumentu, kas apliecina ieceļošanas mērķi";

5.2. papildināt pirmo daļu ar e) apakšpunktu šādā redakcijā:

"e) dokumentu, kas apliecina pierobežas teritorijas iedzīvotāja statusu".

6. Vienošanās 6.pantā izslēgt pirmo daļu un otrās daļas numerāciju.

7. Vienošanās Pielikuma Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas pierobežas teritoriju administratīvi teritoriālo vienību sarakstā, izslēgt vārdu "Čapajeva", vārdu "Dolginovo" nomainīt ar vārdu "Uzmenovo", vārdu "Ahremovcu" nomainīt ar vārdu "Ahremovecku".

8. Šis Protokols stājas spēkā dienā, kad pa diplomātiskajiem kanāliem saņemts pēdējais rakstveida paziņojums par to, ka Puses ir izpildījušas iekšējās procedūras, kas nepieciešamas, lai šis Protokols stātos spēkā.

Parakstīts Rīgā, 2015.gada 22.maijā divos eksemplāros, katrs latviešu, baltkrievu un krievu valodā, turklāt visi teksti ir vienlīdz autentiski. Domstarpību gadījumā par šī Protokola noteikumu iztulkošanu noteicošais ir teksts krievu valodā.

Latvijas Republikas
valdības vārdā
Edgars Rinkēvičs

Baltkrievijas Republikas
valdības vārdā
Vladimirs Makejs


 

ПРОТОКОЛ
о внесении изменений в Соглашение
между Правительством Латвийской Республики и
Правительством Республики Беларусь
об упрощенном порядке взаимных поездок жителей приграничных территорий Латвийской Республики и Республики Беларусь
от 23 августа 2010 года

Правительство Латвийской Республики и Правительство Республики Беларусь, далее именуемые Сторонами,

желая развивать взаимные социальные и экономические контакты,

иcходя из заинтересованности в дальнейшем упрощении взаимных поездок жителей приграничных территорий государств Сторон,

руководствуясь положениями Статьи 12 Соглашения между Правительством Латвийской Республики и Правительством Республики Беларусь об упрощенном порядке взаимных поездок жителей приграничных территорий Латвийской Республики и Республики Беларусь от 23 августа 2010 года (далее - Соглашение),

согласились о нижеследующем:

1. В Статье 1 Соглашения:

1.1. термин «родственники» изложить в новой редакции:

«родственники - жители приграничных территорий государства одной Стороны, которые находятся в таких отношениях с жителями приграничных территорий государства другой Стороны, как: родители, дети, братья и сестры, сводные братья и сводные сестры, супруги, бабки, прабабки, деды, прадеды, внуки, правнуки, дяди, тети, племянники, племянницы, двоюродные братья, двоюродные сестры, зятья, невестки, шурины, девери, золовки, свояченицы, тести, тещи, свекры, свекрови, усыновленные, удочеренные, усыновители»;

1.2. термин «компетентные органы приграничных территорий» исключить.

2. В Статье 2 Соглашения:

2.1. в подпункте а) слова «проводимых органами власти и учреждениями государств Сторон» исключить;

2.2. подпункт d) исключить, подпункты e), f), g) и h) считать соответственно подпунктами d), e), f) и g).

3. В Статье 3 Соглашения:

3.1. пункт 1 дополнить вторым предложением в следующей редакции:

«При пересечении государственных границ Сторон в проездных документах жителей приграничных территорий не ставятся отметки о въезде и выезде»;

3.2. пункт 3 изложить в новой редакции:

«3. Жители приграничных территорий Республики Беларусь не подлежат регистрации, пребывая на приграничных территориях Латвийской Республики. Жители приграничных территорий Латвийской Республики не подлежат регистрации, если срок их пребывания на приграничных территориях Республики Беларусь не превышает 30 (тридцать) дней со дня въезда».

4. В Статье 4 Соглашения пункты 1, 2 и 3 исключить, пункты 4 и 5 считать соответственно пунктами 1 и 2.

5. В Статье 5 Соглашения:

5.1. в пункте 1 подпункт d) изложить в следующей редакции:

«d) документ, подтверждающий цель поездки»;

5.2. пункт 1 дополнить подпунктом е) в следующей редакции:

«e) документ, подтверждающий статус жителя приграничной территории».

6. В Статье 6 Соглашения пункт 1 и нумерацию пункта 2 исключить.

7. В Перечне приграничных территорий Латвийской Республики и Республики Беларусь, содержащемся в Приложении к Соглашению, слово «Чапаевский» исключить, слово «Долгиновский» заменить словом «Узменский», слово «Ахремовский» заменить словом «Ахремовецкий».

8. Настоящий Протокол вступает в силу со дня получения по дипломатическим каналам последнего письменного уведомления о выполнении Сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в силу.

Совершено в городе Риге, "22" мая 2015 года в двух экземплярах на латышском, белорусском и русском языках, причем все тексты являются равно аутентичными. В случае разногласий при толковании положений настоящего Протоколa преимущество имеет текст на русском языке.

За Правительство
Латвийской Республики
Эдгарс Ринкевичс

За Правительство
Республики Беларусь
Владимир Макей