Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 01.02.2023. - ... / Spēkā esošā
Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:
Fizisko personu elektroniskās identifikācijas likums
I nodaļa
Vispārīgie noteikumi

1.pants. Likumā lietotie termini

Likumā ir lietoti šādi termini:

1) autentifikācija — elektronisks process, kurā elektroniskās identifikācijas pakalpojuma sniedzējs veic fiziskās personas elektronisko identifikācijas datu pārbaudi, lai nodrošinātu šīs personas elektronisko identifikāciju;

2) elektroniskā identifikācija — personas elektronisko identifikācijas datu izmantošanas process, lai elektroniskajā vidē pārbaudītu fiziskās personas identitāti;

3) elektroniskā pakalpojuma sniedzējs — tāda privātpersona, kas veic saimniecisko darbību un sniedz elektronisko pakalpojumu Latvijas Republikā vai veic saimniecisko darbību ārpus Latvijas Republikas un elektronisko pakalpojumu Latvijas Republikā sniedz ar pilnvarota pārstāvja starpniecību, vai publiska persona, ja tās elektroniskā pakalpojuma sniegšanai izmanto elektroniskās identifikācijas pakalpojumu;

31elektroniskais pakalpojums — elektroniskā pakalpojuma sniedzēja pakalpojums, kas pilnībā vai daļēji tiek sniegts elektroniskā veidā, izmantojot elektronisko identifikāciju;

4) elektroniskās identifikācijas līdzeklis — materiāli un nemateriāli elementi, kuri ietver personas elektroniskos identifikācijas datus un kurus izmanto, lai identificētos elektroniskajam pakalpojumam;

41nacionālais elektroniskās identifikācijas līdzeklis — tiesību aktos pilnvarotas valsts pārvaldes iestādes izsniegts kvalificēts vai kvalificēts paaugstinātas drošības elektroniskās identifikācijas līdzeklis, kas iekļauts personas apliecībā, vai Ministru kabineta uzdevumā nodrošināts elektroniskās identifikācijas līdzeklis, kas iekļauts Latvijas Republikas paziņotajā identifikācijas shēmā saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 23. jūlija regulu (ES) Nr. 910/2014 par elektronisko identifikāciju un uzticamības pakalpojumiem elektronisko darījumu veikšanai iekšējā tirgū un ar ko atceļ direktīvu 1999/93/EK (turpmāk — regula Nr. 910/2014/ES);

5) personas elektroniskie identifikācijas dati — fiziskās personas un elektroniskās identifikācijas pakalpojuma sniedzēja rīcībā esošo datu kopums, kas ļauj noskaidrot fiziskās personas identitāti.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 14.10.2021. likumu, kas stājas spēkā 01.12.2021.)

2.pants. Likuma mērķis un darbības joma

(1) Likuma mērķis ir noteikt prasības:

1) elektroniskajai identifikācijai, lai fiziskajai personai nodrošinātu iespēju pieprasīt vai saņemt elektronisko pakalpojumu;

2) elektroniskās identifikācijas pakalpojuma sniedzējam, kā arī kvalificēta un kvalificēta paaugstinātas drošības elektroniskās identifikācijas pakalpojuma sniedzēja reģistrācijas un uzraudzības kārtībai;

3) elektroniskās identifikācijas veidiem, kuri pielīdzināmi fiziskās personas identitātes pārbaudei klātienē, uzrādot personu apliecinošu dokumentu.

(2) Kvalificēta vai kvalificēta paaugstinātas drošības elektroniskās identifikācijas pakalpojuma sniedzēja sniegtais kvalificētais vai kvalificētais paaugstinātas drošības elektroniskās identifikācijas pakalpojums attiecas tikai uz fiziskajām personām, kuras iekļautas Fizisko personu reģistrā. Ja fiziskā persona nav iekļauta Fizisko personu reģistrā, tās elektroniskā identifikācija notiek saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas reglamentē attiecīgo elektronisko pakalpojumu.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 14.10.2021. likumu, kas stājas spēkā 01.12.2021.)

II nodaļa
Elektroniskās identifikācijas nodrošināšana

3.pants. Elektroniskā identifikācija

(1) Fiziskās personas identitāte elektroniskajā vidē ir pārbaudīta, ja fizisko personu identificē, izmantojot elektroniskās identifikācijas līdzekli, un elektroniskā identifikācija notikusi saskaņā ar normatīvo aktu prasībām attiecībā uz elektroniskās identifikācijas pakalpojuma sniegšanu un izmantošanu.

(2) Elektroniskās identifikācijas pakalpojums ietver elektroniskās identifikācijas līdzekļa izsniegšanu un tā darbības izbeigšanu, autentifikācijas apliecinājuma izsniegšanu, personas elektronisko identifikācijas datu radīšanu un uzturēšanu, kā arī elektroniskās identifikācijas nodrošinājuma uzturēšanu.

(3) Elektroniskā identifikācija uzskatāma par notikušu un ir pielīdzināma fiziskās personas identitātes pārbaudei klātienē, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, vienā no šādiem gadījumiem:

1) ja tā veikta ar kvalificētu vai kvalificētu paaugstinātas drošības elektroniskās identifikācijas līdzekli un atbilst šā likuma prasībām;

2) ja tā veikta gadījumā, kad elektroniskās identifikācijas pakalpojuma sniedzējs un elektroniskā pakalpojuma sniedzējs rakstveidā vienojušies par elektronisko identifikāciju un elektroniskās identifikācijas veidu, neizmantojot kvalificētu vai kvalificētu paaugstinātas drošības elektronisko identifikāciju;

3) ja tā veikta gadījumā, kad elektroniskā pakalpojuma sniedzējs un fiziskā persona rakstveidā vienojušies par fiziskās personas identitātes pārbaudi elektroniskajā vidē, neizmantojot kvalificētu vai kvalificētu paaugstinātas drošības elektronisko identifikāciju.

(4) Šā panta trešās daļas 2. un 3. punktā minētā rakstveida vienošanās nedrīkst ierobežot fiziskās personas tiesības izmantot jebkuru nacionālo elektroniskās identifikācijas līdzekli elektroniskajai identifikācijai, ievērojot šā likuma 19. panta 1.1 un 1.daļu. Vienošanās nosacījumi, kas ierobežo fiziskās personas tiesības izmantot jebkuru nacionālo elektroniskās identifikācijas līdzekli elektroniskajai identifikācijai, ja nepastāv šā likuma 19. panta 1.1 un 1.2 daļā noteiktie izņēmumi, nav spēkā.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 14.10.2021. likumu, kas stājas spēkā 01.12.2021. Ceturtā daļa stājas spēkā 01.02.2023. Sk. pārejas noteikumu 8. punktu)

4.pants. Kvalificētas vai kvalificētas paaugstinātas drošības elektroniskās identifikācijas autentifikācijas apliecinājums

(1) Ja kvalificētas vai kvalificētas paaugstinātas drošības elektroniskās identifikācijas procesā fiziskā persona ir identificēta, elektroniskās identifikācijas pakalpojuma sniedzējs elektroniskā pakalpojuma sniedzējam izsniedz autentifikācijas apliecinājumu.

(2) Autentifikācijas apliecinājumā iekļauj šādu informāciju:

1) norādi, vai tas ir kvalificēts vai kvalificēts paaugstinātas drošības autentifikācijas apliecinājums;

2) elektroniskās identifikācijas pakalpojuma sniedzēja nosaukumu, reģistrācijas numuru, juridisko adresi vai fiziskajai personai — vārdu, uzvārdu, personas kodu (ja personai nav personas koda, — dzimšanas datumu, personu apliecinoša dokumenta numuru un izdošanas datumu, valsti un institūciju, kas dokumentu izdevusi);

3) identificētās fiziskās personas vārdu, uzvārdu un personas kodu;

4) autentifikācijas apliecinājuma izsniegšanas datumu un laiku.

5.pants. Kvalificēta vai kvalificēta paaugstinātas drošības elektroniskās identifikācijas līdzekļa izsniegšana

(1) Lai saņemtu kvalificētu vai kvalificētu paaugstinātas drošības elektroniskās identifikācijas līdzekli, fiziskā persona iesniedz iesniegumu elektroniskās identifikācijas pakalpojuma sniedzējam.

(2) Pirms kvalificēta vai kvalificēta paaugstinātas drošības elektroniskās identifikācijas līdzekļa izsniegšanas elektroniskās identifikācijas pakalpojuma sniedzējs fiziskās personas klātbūtnē pārliecinās par šīs personas identitāti, pamatojoties uz fiziskās personas uzrādītu personu apliecinošu dokumentu.

(3) Kvalificētu elektroniskās identifikācijas līdzekli fiziskajai personai izsniedz kvalificēts elektroniskās identifikācijas pakalpojuma sniedzējs.

(4) Kvalificētu paaugstinātas drošības elektroniskās identifikācijas līdzekli fiziskajai personai izsniedz kvalificēts paaugstinātas drošības elektroniskās identifikācijas pakalpojuma sniedzējs.

(5) Kvalificēts vai kvalificēts paaugstinātas drošības elektroniskās identifikācijas pakalpojuma sniedzējs, saglabājot šajā likumā noteikto atbildību, uz līguma pamata var uzticēt citai juridiskajai vai fiziskajai personai šā panta otrajā, trešajā un ceturtajā daļā noteikto darbību veikšanu, par to rakstveidā informējot uzraudzības institūciju.

6.pants. Kvalificēta vai kvalificēta paaugstinātas drošības elektroniskās identifikācijas līdzekļa darbības izbeigšana

(1) Ja kvalificēta vai kvalificēta paaugstinātas drošības elektroniskās identifikācijas līdzekļa darbība ir izbeigta, tā nav atjaunojama.

(2) Kvalificēts vai kvalificēts paaugstinātas drošības elektroniskās identifikācijas pakalpojuma sniedzējs nekavējoties izbeidz elektroniskās identifikācijas līdzekļa darbību šādos gadījumos:

1) fiziskā persona pieprasa elektroniskās identifikācijas līdzekļa darbības izbeigšanu;

2) saņemta informācija no Fizisko personu reģistra par fiziskās personas nāvi;

3) saņemta informācija no Fizisko personu reģistra par fiziskās personas vārda, uzvārda vai personas koda maiņu, un šie dati ir iekļauti elektroniskās identifikācijas pakalpojuma sniedzēja izsniegtajā elektroniskās identifikācijas līdzeklī;

4) fiziskā persona ir sniegusi nepatiesas vai maldinošas ziņas par savu identitāti;

5) izpildot tiesas nolēmumu par elektroniskās identifikācijas līdzekļa darbības izbeigšanu;

6) līgumā par elektroniskās identifikācijas pakalpojuma sniegšanu noteiktajos gadījumos.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 14.10.2021. likumu, kas stājas spēkā 01.12.2021.)

III nodaļa
Kvalificēts vai kvalificēts paaugstinātas drošības elektroniskās identifikācijas pakalpojuma sniedzējs

7.pants. Prasības kvalificēta vai kvalificēta paaugstinātas drošības elektroniskās identifikācijas pakalpojuma sniedzējam

Par kvalificētu vai kvalificētu paaugstinātas drošības elektroniskās identifikācijas pakalpojuma sniedzēju var būt privātpersona vai publiskas personas institūcija, kas sniedz vienu vai vairākus elektroniskās identifikācijas pakalpojumus un atbilst šādām prasībām:

1) tā elektroniskās identifikācijas pakalpojuma sniegšanai izmanto informācijas sistēmas un produktus, kas, izvērtējot iespējamos riskus, ir aizsargāti pret neatļautu piekļūšanu un izmaiņām;

2) tā uztur pietiekamus finanšu resursus, lai izpildītu šā likuma prasības, un apdrošina savu profesionālās darbības civiltiesisko atbildību šā likuma 12.pantā noteiktajā kārtībā;

3) tā ir reģistrēta kvalificētu elektroniskās identifikācijas pakalpojumu sniedzēju reģistrā (turpmāk — reģistrs) šajā likumā noteiktajā kārtībā;

4) tā nekavējoties nodrošina kvalificēta vai kvalificēta paaugstinātas drošības elektroniskās identifikācijas līdzekļa darbības izbeigšanu šajā likumā vai līgumā par elektroniskās identifikācijas pakalpojuma sniegšanu noteiktajos gadījumos;

5) tā nodrošina, ka jebkurā brīdī var konstatēt kvalificēta vai kvalificēta paaugstinātas drošības elektroniskās identifikācijas līdzekļa darbības uzsākšanas un izbeigšanas datumu un laiku;

6) tā izmanto sistēmas, kas nodrošina kvalificēta vai kvalificēta paaugstinātas drošības autentifikācijas apliecinājuma un ar neveiksmīgu autentifikācijas mēģinājumu saistītas informācijas glabāšanu, kā arī nodrošina:

a) ka tikai kvalificēts vai kvalificēts paaugstinātas drošības elektroniskās identifikācijas pakalpojuma sniedzējs vai tā pilnvarota persona uzrāda vai izsniedz kvalificēta vai kvalificēta paaugstinātas drošības autentifikācijas apliecinājuma un neveiksmīga autentifikācijas mēģinājuma pārbaudes datus,

b) izmaiņu reģistrēšanu pie tās esošajos personas elektroniskajos identifikācijas datos un šo izmaiņu kontroli un uzraudzību,

c) ka tehnoloģiskās izmaiņas reģistrē un veic tās uzraudzībā;

7) tā nodrošina, ka tās pārziņā esošie personas elektroniskie identifikācijas dati neļauj radīt fiziskās personas pārziņā esošo personas identifikācijas datu kopiju;

8) tā nodrošina pārbaudi attiecībā uz personas elektronisko identifikācijas datu atbilstību Fizisko personu reģistrā esošajiem fiziskās personas datiem, kas nav vecāki par 24 stundām pirms elektroniskās identifikācijas veikšanas.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 14.10.2021. likumu, kas stājas spēkā 01.12.2021.)

8.pants. Kvalificēta vai kvalificēta paaugstinātas drošības elektroniskās identifikācijas pakalpojuma sniedzēja reģistrācija

(1) Lai elektroniskās identifikācijas pakalpojuma sniedzējs tiktu reģistrēts reģistrā, tas iesniedz uzraudzības institūcijai šādus dokumentus:

1) rakstveida iesniegumu;

2) elektroniskās identifikācijas pakalpojuma sniegšanas noteikumus;

3) elektroniskās identifikācijas pakalpojuma sniegšanas informācijas sistēmu un procedūru drošības aprakstu;

4) elektroniskās identifikācijas pakalpojuma sniegšanas informācijas sistēmu un procedūru drošības pārbaudes atzinumu, kuru sniedzis uzraudzības institūcijas apstiprinātajā ekspertu sarakstā iekļauts eksperts;

5) dokumentu, kas apliecina šā likuma 7.panta 2.punktā noteikto prasību izpildi;

6) apliecinājumu, ka tas atbilst visām šā likuma 13.pantā minētajām tehniskajām un organizatoriskajām prasībām;

7) šā likuma 14. panta pirmās daļas 7.punktā minēto informāciju.

(2) Uzraudzības institūcija mēneša laikā pēc šā panta pirmajā daļā minēto dokumentu saņemšanas pārbauda, vai elektroniskās identifikācijas pakalpojuma sniedzējs un tā sniegtais elektroniskās identifikācijas pakalpojums atbilst šā likuma prasībām, un reģistrē to reģistrā vai pieņem pamatotu lēmumu par reģistrācijas atteikumu.

(3) Ja mēneša laikā pārbaude nav pabeigta, uzraudzības institūcija informē par to elektroniskās identifikācijas pakalpojuma sniedzēju, norādot kavēšanās iemeslus un pārbaudes pabeigšanas termiņu. Uzraudzības institūcija pārbaudes termiņu var pagarināt uz laiku, ne ilgāku par diviem mēnešiem.

(4) Ja elektroniskās identifikācijas pakalpojuma sniedzējs nav iesniedzis visus šā panta pirmajā daļā minētos dokumentus vai tajos norādītā informācija ir nepilnīga vai neprecīza, uzraudzības institūcija par to rakstveidā informē elektroniskās identifikācijas pakalpojuma sniedzēju, norādot termiņu, kādā attiecīgie dokumenti vai ziņas iesniedzamas, un attiecīgi pagarina lēmuma pieņemšanas termiņu.

(5) Uzraudzības institūcija pieņem lēmumu par reģistrācijas atteikumu, ja:

1) elektroniskās identifikācijas pakalpojuma sniedzējs vai tā sniegtais elektroniskās identifikācijas pakalpojums neatbilst šā likuma prasībām;

2) elektroniskās identifikācijas pakalpojuma sniedzējs šā panta ceturtajā daļā noteiktajā termiņā nav iesniedzis pieprasīto informāciju un dokumentus.

(6) Uzraudzības institūcija triju darbdienu laikā pēc šā panta piektajā daļā minētā lēmuma pieņemšanas par to rakstveidā informē elektroniskās identifikācijas pakalpojuma sniedzēju.

(7) Elektroniskās identifikācijas pakalpojuma sniedzējs kļūst par kvalificētu vai kvalificētu paaugstinātas drošības elektroniskās identifikācijas pakalpojuma sniedzēju un var sniegt kvalificētu vai kvalificētu paaugstinātas drošības elektroniskās identifikācijas pakalpojumu ar dienu, kad tas reģistrēts reģistrā kā kvalificēts vai kvalificēts paaugstinātas drošības elektroniskās identifikācijas pakalpojuma sniedzējs.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 14.10.2021. likumu, kas stājas spēkā 01.12.2021.)

9.pants. Kvalificēta vai kvalificēta paaugstinātas drošības elektroniskās identifikācijas pakalpojuma sniegšanas noteikumi

(1) Kvalificēta vai kvalificēta paaugstinātas drošības elektroniskās identifikācijas pakalpojuma sniegšanas noteikumos iekļauj:

1) informāciju par elektroniskās identifikācijas pakalpojuma sniedzēju — firma vai vārds un uzvārds, reģistrācijas numurs vai personas kods, adrese, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese;

2) informāciju par elektroniskās identifikācijas pakalpojuma sniegšanai izmantotajām informācijas sistēmām, iekārtām, tehnoloģijām, datorprogrammām un to lietošanas tiesības apliecinošiem dokumentiem;

3) līguma par elektroniskās identifikācijas pakalpojuma sniegšanu paraugu;

4) informāciju par elektroniskās identifikācijas līdzekļa izsniegšanas kārtību un tā drošības nodrošināšanas pasākumiem;

5) informāciju par elektroniskās identifikācijas iespējām;

6) informāciju par elektroniskās identifikācijas līdzekļa darbības izbeigšanu;

7) informāciju par tehniskām un tehnoloģiskām iespējām, kas nodrošina elektroniskās identifikācijas līdzekļa, pie elektroniskās identifikācijas pakalpojuma sniedzēja esošo personas elektronisko identifikācijas datu, kā arī elektroniskās identifikācijas aizsardzību.

(2) Ja elektroniskās identifikācijas pakalpojuma sniegšanas noteikumi mainās, elektroniskās identifikācijas pakalpojuma sniedzējs nekavējoties iesniedz uzraudzības institūcijai grozījumus elektroniskās identifikācijas pakalpojuma sniegšanas noteikumos. Elektroniskās identifikācijas pakalpojuma sniedzējs elektroniskās identifikācijas pakalpojumu atbilstoši uzraudzības institūcijai iesniegtajiem grozījumiem drīkst sniegt tikai pēc minēto grozījumu publicēšanas uzraudzības institūcijas mājaslapā internetā.

10.pants. Kvalificēta vai kvalificēta paaugstinātas drošības elektroniskās identifikācijas pakalpojuma sniegšanas informācijas sistēmu, iekārtu un procedūru drošības apraksts

(1) Kvalificēta vai kvalificēta paaugstinātas drošības elektroniskās identifikācijas pakalpojuma sniegšanas informācijas sistēmu, iekārtu un procedūru drošības aprakstā norādāmo informāciju nosaka Ministru kabinets.

(2) Ja elektroniskās identifikācijas pakalpojuma sniegšanas informācijas sistēmu, iekārtu un procedūru drošības apraksts mainās, kvalificēts vai kvalificēts paaugstinātas drošības elektroniskās identifikācijas pakalpojuma sniedzējs nekavējoties iesniedz uzraudzības institūcijai grozījumus informācijas sistēmu, iekārtu un procedūru drošības aprakstā.

11.pants. Kvalificēta vai kvalificēta paaugstinātas drošības elektroniskās identifikācijas pakalpojuma sniegšanas informācijas sistēmu, iekārtu un procedūru drošības pārbaude

(1) Kvalificēta vai kvalificēta paaugstinātas drošības elektroniskās identifikācijas pakalpojuma sniegšanas informācijas sistēmu, iekārtu un procedūru drošību pārbauda un atzinumu par to sniedz eksperts, kurš iekļauts uzraudzības institūcijas apstiprinātajā ekspertu sarakstā.

(2) Uzraudzības institūcijas apstiprinātajā ekspertu sarakstā iekļauj ekspertu, kurš atbilst šādām prasībām:

1) tam ir tehniskas iespējas noteikt elektroniskās identifikācijas pakalpojuma sniegšanas informācijas sistēmu, iekārtu un procedūru drošības atbilstību normatīvo aktu prasībām;

2) tas ir juridiski un finansiāli neatkarīgs no kvalificētiem un kvalificētiem paaugstinātas drošības elektroniskās identifikācijas pakalpojuma sniedzējiem, kā arī no uzraudzības institūcijas;

3) tam vai tā nodarbinātajam personālam ir nepieciešamās zināšanas informācijas sistēmu drošības audita jomā;

4) tas nenodarbojas ar elektroniskās identifikācijas pakalpojuma sniegšanas informācijas sistēmu un citu informācijas tehnoloģiju ražošanu un piegādi.

12.pants. Civiltiesiskās atbildības apdrošināšana

(1) Kvalificēts un kvalificēts paaugstinātas drošības elektroniskās identifikācijas pakalpojuma sniedzējs obligāti apdrošina ar tā darbību saistīto iespējamo zaudējuma risku.

(2) Kvalificēts vai kvalificēts paaugstinātas drošības elektroniskās identifikācijas pakalpojuma sniedzējs apdrošināšanas līgumu noslēdz pirms šā likuma 8.panta pirmajā daļā minēto dokumentu iesniegšanas uzraudzības iestādei un uztur spēkā visā elektroniskās identifikācijas pakalpojuma sniegšanas laikā.

(3) Ja kvalificēta vai kvalificēta paaugstinātas drošības elektroniskās identifikācijas pakalpojuma sniedzēja darbības vai bezdarbības dēļ rodas zaudējums, apdrošināšanas sabiedrība, pamatojoties uz apdrošināšanas līgumu, šo zaudējumu sedz no kvalificēta vai kvalificēta paaugstinātas drošības elektroniskās identifikācijas pakalpojuma sniedzēja apdrošināšanas atlīdzības.

(4) Kvalificēta vai kvalificēta paaugstinātas drošības elektroniskās identifikācijas pakalpojuma sniedzēja apdrošināšanas minimālo summu un termiņu, kā arī izņēmuma gadījumus, kad apdrošināšanas sabiedrība nesedz kvalificēta vai kvalificēta paaugstinātas drošības elektroniskās identifikācijas pakalpojuma sniedzēja radītos zaudējumus, nosaka Ministru kabinets.

13.pants. Tehniskās un organizatoriskās prasības

Ministru kabinets nosaka tehniskās un organizatoriskās prasības, kādām atbilst kvalificēts un kvalificēts paaugstinātas drošības elektroniskās identifikācijas pakalpojuma sniedzējs, autentifikācija, elektroniskās identifikācijas līdzekļi, kā arī kārtību, kādā tiek nodrošināta kvalificēta un kvalificēta paaugstinātas drošības elektroniskās identifikācijas līdzekļa darbības izbeigšana, veicama droša elektroniskās identifikācijas pārbaude, autentifikācijas apliecinājuma un ar neveiksmīgiem autentifikācijas mēģinājumiem saistītas informācijas izsniegšana un glabāšana, kā arī elektroniskās identifikācijas pakalpojuma sniegšanas informācijas sistēmu, iekārtu un procedūru drošības pārbaudes kārtību un termiņus.

14.pants. Kvalificēta vai kvalificēta paaugstinātas drošības elektroniskās identifikācijas pakalpojuma sniedzēja pienākumi

(1) Kvalificēts vai kvalificēts paaugstinātas drošības elektroniskās identifikācijas pakalpojuma sniedzējs (attiecībā uz kvalificētu vai kvalificētu paaugstinātas drošības elektroniskās identifikācijas pakalpojumu):

1) nodrošina elektroniskā pakalpojuma sniedzējam iespēju tāda elektroniskā pakalpojuma sniegšanai, ko publiska persona sniedz, pildot tai noteiktās funkcijas un uzdevumus, bez maksas izmantot elektroniskās identifikācijas pakalpojuma sniedzēja elektroniskās identifikācijas pakalpojumu;

2) izvērtējot iespējamos riskus, elektroniskās identifikācijas pakalpojuma sniegšanai lieto informācijas sistēmas, iekārtas un procedūras, kas garantē pienācīgu elektroniskās identifikācijas pakalpojuma drošību;

3) veic nepieciešamos pasākumus, lai garantētu personas elektronisko identifikācijas datu aizsardzību pret nelikumīgu apstrādi un izmantošanu;

4) nodrošina elektroniskās identifikācijas līdzekļa aizsardzību pret viltošanu līdz tā izsniegšanai personai;

5) nodrošina elektroniskās identifikācijas pakalpojuma sniegšanas informācijas sistēmu, iekārtu un procedūru atbilstību šim likumam un normatīvo aktu prasībām attiecībā uz elektroniskās identifikācijas pakalpojuma sniegšanu, izmantošanu un personas datu aizsardzību;

6) nodrošina, ka elektroniskās identifikācijas līdzekli personai izsniedz klātienē:

a) ja ar personu ir noslēgts līgums par elektroniskās identifikācijas pakalpojuma sniegšanu,

b) saskaņā ar Personu apliecinošu dokumentu likumu, ja elektroniskās identifikācijas līdzeklis ir iekļauts personas apliecībā;

7) nodrošina, ka pirms tam, kad tiek noslēgts līgums par elektroniskās identifikācijas pakalpojuma sniegšanu, vai pirms tam, kad tiek izsniegta personas apliecība ar tajā elektroniskā formā iekļauto informāciju, kas nepieciešama personas apliecības turētāja elektroniskai identitātes pārbaudei, tiek sniegta publiski pieejama informācija par:

a) noteikumiem un nosacījumiem, kas attiecas uz elektroniskās identifikācijas līdzekļa lietošanu, tai skaitā par elektroniskās identifikācijas pakalpojuma sniedzēja noteiktajiem elektroniskās identifikācijas līdzekļa lietošanas ierobežojumiem,

b) sūdzību un strīdu izskatīšanas kārtību,

c) elektroniskās identifikācijas pakalpojuma sniedzēja atbildību,

d) iespējamiem riskiem, kas saistīti ar izsniegtā elektroniskās identifikācijas līdzekļa lietošanu,

e) šā likuma 18.pantā noteiktajiem personas pienākumiem un atbildību,

f) gadījumiem, kad elektroniskās identifikācijas līdzekļa darbība izbeidzas;

8) ievēro normatīvos aktus, kas attiecas uz elektroniskās identifikācijas pakalpojuma sniegšanu, izmantošanu un personas datu aizsardzību, elektroniskās identifikācijas pakalpojuma sniegšanas informācijas sistēmu, iekārtu un procedūru drošības aprakstu, kā arī reģistrā iekļautos elektroniskās identifikācijas pakalpojuma sniegšanas noteikumus;

9) nekavējoties informē uzraudzības institūciju par visiem apstākļiem, kas kavē ievērot normatīvos aktus, reģistrā iekļautos elektroniskās identifikācijas pakalpojuma sniegšanas noteikumus vai elektroniskās identifikācijas pakalpojuma sniegšanas informācijas sistēmu, iekārtu un procedūru drošības aprakstu;

10) nekavējoties informē fizisko personu par elektroniskās identifikācijas līdzekļa darbības izbeigšanu, izņemot gadījumus, kad elektroniskās identifikācijas līdzekļa darbība izbeigta, pamatojoties uz šā likuma 6.panta otrās daļas 2.punktu;

11) uztur informāciju par personas elektroniskajiem identifikācijas datiem un izsniegto elektroniskās identifikācijas līdzekli, kā arī uzglabā ar elektroniskās identifikācijas līdzekli saistīto informāciju saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas attiecas uz elektroniskās identifikācijas pakalpojuma sniegšanu, izmantošanu un personas datu aizsardzību;

12) veic pilnu elektroniskās identifikācijas līdzekļa izsniegšanas un darbības izbeigšanas procedūru uzskaiti;

13) pārbaudes pierakstos fiksē visus pasākumus, kas saistīti ar autentifikācijas apliecinājuma izsniegšanu un neveiksmīgu autentifikācijas mēģinājumu. Pārbaudes pierakstus glabā piecus gadus. Pārbaudes pierakstiem nodrošina fizisko un loģisko aizsardzību, kāda noteikta normatīvajos aktos, kas attiecas uz elektroniskās identifikācijas pakalpojuma sniegšanu, izmantošanu, personas datu aizsardzību un valsts informācijas sistēmu un citu informācijas sistēmu drošību;

14) normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sniedz tiesas, prokuratūras un izmeklēšanas iestādēm informāciju par izsniegto un darbību izbeigušo elektroniskās identifikācijas līdzekli, personas elektroniskajiem identifikācijas datiem, autentifikācijas apliecinājumiem un neveiksmīgiem autentifikācijas mēģinājumiem;

15) atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas attiecas uz elektroniskās identifikācijas pakalpojuma sniegšanu, izmantošanu un personas datu aizsardzību, sniedz informāciju uzraudzības institūcijai;

16) informē datu subjektu par paredzēto personas datu apstrādi un ievēro normatīvos aktus, kas regulē informācijas sistēmu drošību un personas datu aizsardzību;

17) nekavējoties informē uzraudzības institūciju, personas datu uzraudzības iestādi un personu par jebkādu tās datu aizsardzības un drošības pārkāpumu, kas ietekmē elektroniskās identifikācijas pakalpojuma sniedzēju un tā apstrādātos personas datus;

18) nodrošina personu konsultēšanu un elektroniskās identifikācijas pakalpojuma saņemšanas diennakts atbalstu;

19) savā tīmekļvietnē nodrošina elektronisko pakalpojumu sniedzējiem informāciju par gadījumiem, kad elektroniskās identifikācijas pakalpojuma darbība ir traucēta, ja elektroniskās identifikācijas pakalpojuma pieejamība ir mazāka par normatīvajos aktos par kvalificēta un kvalificēta paaugstinātas drošības elektroniskās identifikācijas pakalpojuma sniedzēja tehniskajām un organizatoriskajām prasībām noteikto pakalpojuma pieejamības laiku.

(2) Nacionālā elektroniskās identifikācijas pakalpojuma sniedzējs nodrošina elektroniskā pakalpojuma sniedzējam un fiziskajai personai iespēju bez maksas izmantot nacionālā elektroniskās identifikācijas līdzekļa pakalpojumu.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 14.10.2021. likumu, kas stājas spēkā 01.12.2021.)

15.pants. Kvalificēta vai kvalificēta paaugstinātas drošības elektroniskās identifikācijas pakalpojuma sniedzēja atbildība

(1) Kvalificēts vai kvalificēts paaugstinātas drošības elektroniskās identifikācijas pakalpojuma sniedzējs ir atbildīgs par zaudējumiem, kas nodarīti fiziskajai personai, kura, izmantojot kvalificētu vai kvalificētu paaugstinātas drošības elektroniskās identifikācijas līdzekli, paļāvusies uz to, ka:

1) elektroniskās identifikācijas pakalpojuma sniedzējs, izsniedzot elektroniskās identifikācijas līdzekli, ir ievērojis normatīvos aktus, kas attiecas uz elektroniskās identifikācijas pakalpojuma sniegšanu, izmantošanu un personas datu aizsardzību, kā arī ievēro un izpilda elektroniskās identifikācijas pakalpojuma sniegšanas informācijas sistēmu, iekārtu un procedūru drošības aprakstu un reģistrā iekļautos elektroniskās identifikācijas pakalpojuma sniegšanas noteikumus;

2) elektroniskās identifikācijas līdzekļa izsniegšanas brīdī personas elektroniskie identifikācijas dati atbilst elektroniskās identifikācijas līdzeklī iekļautajiem personas elektroniskajiem identifikācijas datiem;

3) personas elektroniskie identifikācijas dati, kuri atrodas pie elektroniskās identifikācijas pakalpojuma sniedzēja, tiek izmantoti pienācīgā veidā;

4) pēc tam, kad saņemts fiziskās personas pieprasījums izbeigt elektroniskās identifikācijas līdzekļa darbību, tā darbība tiks izbeigta, taču darbības izbeigšana nav reģistrēta.

(2) Kvalificēts vai kvalificēts paaugstinātās drošības elektroniskās identifikācijas pakalpojuma sniedzējs atlīdzina fiziskajai personai radušos zaudējumus, ja tas bez tiesiska pamata izbeidz šīs personas elektroniskās identifikācijas līdzekļa darbību.

16.pants. Kvalificēta vai kvalificēta paaugstinātas drošības elektroniskās identifikācijas pakalpojuma sniedzēja elektroniskās identifikācijas pakalpojuma sniegšanas izbeigšana

(1) Uzraudzības institūcija pieņem lēmumu par kvalificēta vai kvalificēta paaugstinātas drošības elektroniskās identifikācijas pakalpojuma sniedzēja elektroniskās identifikācijas pakalpojuma sniegšanas izbeigšanu, ja:

1) kvalificēts vai kvalificēts paaugstinātas drošības elektroniskās identifikācijas pakalpojuma sniedzējs vai tā sniegtais kvalificētais vai kvalificētais paaugstinātas drošības elektroniskās identifikācijas pakalpojums neatbilst šā likuma prasībām;

2) kvalificēts vai kvalificēts paaugstinātas drošības elektroniskās identifikācijas pakalpojuma sniedzējs nav uzraudzības institūcijas noteiktajā termiņā novērsis šā likuma 11.pantā minētajā drošības pārbaudē konstatētās neatbilstības;

3) kvalificēts vai kvalificēts paaugstinātas drošības elektroniskās identifikācijas pakalpojuma sniedzējs iesniedzis rakstveida iesniegumu par darbības izbeigšanu vai elektroniskās identifikācijas pakalpojuma sniegšanas izbeigšanu.

(2) Uzraudzības institūcija nekavējoties pēc šā panta pirmajā daļā minētā lēmuma pieņemšanas kvalificēto vai kvalificēto paaugstinātas drošības elektroniskās identifikācijas pakalpojuma sniedzēju dzēš no reģistra un triju darbdienu laikā pēc šā panta pirmajā daļā minētā lēmuma pieņemšanas par to rakstveidā informē elektroniskās identifikācijas pakalpojuma sniedzēju.

17.pants. Kvalificēta vai kvalificēta paaugstinātas drošības elektroniskās identifikācijas pakalpojuma sniedzēja uzraudzības institūcija

(1) Uzraudzības institūcija uzrauga elektroniskās identifikācijas pakalpojuma sniedzēja darbības atbilstību normatīvo aktu prasībām, kas attiecas uz elektroniskās identifikācijas pakalpojuma sniegšanu un izmantošanu.

(2) Uzraudzības institūcijai ir tiesības jebkurā laikā pārbaudīt kvalificēta vai kvalificēta paaugstinātas drošības elektroniskās identifikācijas pakalpojuma sniedzēja atbilstību normatīvo aktu prasībām, kas attiecas uz elektroniskās identifikācijas pakalpojuma sniegšanu un izmantošanu.

(3) Uzraudzības institūcijai ir tiesības, ja nepieciešams, pieprasīt no elektroniskā pakalpojuma sniedzēja informāciju par tehniskajām un organizatoriskajām prasībām, kas attiecas uz elektronisko identifikāciju elektroniskā pakalpojuma saņemšanai.

(4) Uzraudzības institūcija ne retāk kā reizi gadā pieprasa kvalificēta vai kvalificēta paaugstinātas drošības elektroniskās identifikācijas pakalpojuma sniegšanas informācijas sistēmu, iekārtu un procedūru drošības pārbaudes atzinumu. Minēto atzinumu sniedz eksperts, kurš iekļauts uzraudzības iestādes apstiprinātajā ekspertu sarakstā.

(5) Uzraudzības institūcija savā mājaslapā internetā uztur reģistru un nodrošina tam piekļuvi tiešsaistes režīmā.

(6) Uzraudzības institūcija savā mājaslapā internetā ievieto un uztur informāciju par kvalificētiem un kvalificētiem paaugstinātas drošības elektroniskās identifikācijas pakalpojuma sniedzējiem un juridiskajām vai fiziskajām personām, kurām saskaņā ar šā likuma 5.panta piekto daļu nodota šā likuma 5.panta otrajā, trešajā un ceturtajā daļā minēto darbību veikšana, kā arī informāciju, ko elektroniskās identifikācijas pakalpojuma sniedzējs iesniedzis saskaņā ar šā likuma 8.panta pirmās daļas 7.punktu.

(7) Uzraudzības institūciju, tās funkcijas un pienākumus nosaka Ministru kabinets.

IV nodaļa
Fiziskās personas un elektroniskā pakalpojuma sniedzēja pienākumi un atbildība

18.pants. Fiziskās personas pienākumi un atbildība

(1) Fiziskā persona, izmantojot kvalificētu vai kvalificētu paaugstinātas drošības elektroniskās identifikācijas pakalpojumu:

1) sniedz kvalificētam vai kvalificētam paaugstinātas drošības elektroniskās identifikācijas pakalpojuma sniedzējam patiesu informāciju;

2) pirms tam, kad tiek noslēgts līgums par elektroniskās identifikācijas pakalpojuma sniegšanu, vai pirms tam, kad tiek izsniegta personas apliecība ar tajā elektroniskā formā iekļauto informāciju, kas nepieciešama personas apliecības turētāja elektroniskai identitātes pārbaudei, rakstveidā apliecina, ka ir iepazinusies ar reģistrā iekļautajiem elektroniskās identifikācijas pakalpojuma sniegšanas noteikumiem;

3) pirms elektroniskās identifikācijas līdzekļa saņemšanas rakstveidā apliecina, ka ir iepazinusies ar tā lietošanas nosacījumiem;

4) nodrošina, ka personas elektroniskos identifikācijas datus (izņemot vārdu, uzvārdu un personas kodu), kuri atrodas attiecīgās fiziskās personas pārziņā, varētu izmantot tikai pati fiziskā persona;

5) glabā savā pārziņā esošu elektroniskās identifikācijas līdzekli tā, lai tas nenonāk citas personas rīcībā vai bojājuma dēļ nekļūst lietošanai nederīgs;

6) nekavējoties pieprasa, lai elektroniskās identifikācijas pakalpojuma sniedzējs izbeidz elektroniskās identifikācijas līdzekļa darbību, ja ir pamats uzskatīt, ka personas elektroniskie identifikācijas dati (izņemot vārdu, uzvārdu un personas kodu) var tikt izmantoti bez attiecīgās personas ziņas.

(2) Fiziskā persona drīkst izmantot tikai tai izsniegtos kvalificētus vai kvalificētus paaugstinātas drošības elektroniskās identifikācijas līdzekļus.

(3) Fiziskā persona nedrīkst nodot trešajām personām tās pārziņā esošos personas elektroniskos identifikācijas datus (izņemot vārdu, uzvārdu un personas kodu).

(4) Fiziskā persona ir atbildīga par zaudējumiem, kas nodarīti citai personai, kura paļāvusies uz kvalificētu vai kvalificētu paaugstinātas drošības elektroniskās identifikācijas līdzekli, ja:

1) fiziskā persona sniegusi nepatiesu informāciju kvalificētam vai kvalificētam paaugstinātas drošības elektroniskās identifikācijas pakalpojuma sniedzējam;

2) fiziskā persona nav pienācīgi rūpējusies par savā pārziņā esošo personas elektronisko identifikācijas datu (izņemot vārdu, uzvārdu un personas kodu) aizsardzību pret neatļautu izmantošanu;

3) ir pamats uzskatīt, ka personas elektroniskie identifikācijas dati, kuri atrodas fiziskās personas pārziņā, izmantoti bez šīs personas ziņas, un fiziskā persona nav apzināti pieprasījusi, lai kvalificēts vai kvalificēts paaugstinātas drošības elektroniskās identifikācijas pakalpojuma sniedzējs izbeidz attiecīgā elektroniskās identifikācijas līdzekļa darbību.

19.pants. Elektroniskā pakalpojuma sniedzēja pienākumi

(1) Elektroniskā pakalpojuma sniedzējs attiecībā uz kvalificētu vai kvalificētu paaugstinātas drošības elektronisko identifikāciju:

1) autentifikācijas apliecinājumus un pārbaudes pierakstus, kuros fiksē notikumus, kas saistīti ar autentifikācijas apliecinājuma saņemšanu, kā arī informāciju par neveiksmīgiem mēģinājumiem saņemt elektronisko pakalpojumu, kam nepieciešama elektroniskā identifikācija, glabā saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas attiecas uz identifikācijas pakalpojuma sniegšanu, izmantošanu, personas datu aizsardzību un valsts informācijas sistēmu un citu informācijas sistēmu drošību;

2) veic aizsardzības pasākumus, lai novērstu iespējamas prettiesiskas darbības pret autentifikācijas apliecinājumu, kas atrodas pie elektroniskā pakalpojuma sniedzēja;

3) normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sniedz tiesas, prokuratūras un izmeklēšanas iestādēm informāciju par saņemtajiem autentifikācijas apliecinājumiem;

4) ievēro normatīvos aktus, kas regulē personas datu aizsardzību un informācijas sistēmu drošību;

5) regulāri pārbauda, vai kvalificēti vai kvalificēti paaugstinātas drošības elektroniskās identifikācijas pakalpojuma sniedzēji ir iekļauti reģistrā un nav izslēgti no tā;

6) pēc uzraudzības institūcijas pieprasījuma sniedz informāciju par tehniskajām un organizatoriskajām prasībām, kas attiecas uz elektronisko identifikāciju elektroniskā pakalpojuma saņemšanai.

(11)  Elektroniskā pakalpojuma sniedzējs nodrošina iespēju fiziskās personas elektroniskajai identifikācijai izmantot jebkuru nacionālo elektroniskās identifikācijas līdzekli, ciktāl to neierobežo tehnoloģiskā savietojamība tā parastās lietošanas ietvaros un ir iespējams nodrošināt atbilstību citiem ārējiem normatīvajiem aktiem, kas nosaka prasības, kuras ievērojamas attiecīgo pakalpojumu sniegšanas procesā.

(12) Ja elektroniskā pakalpojuma sniegšanai nepieciešams drošs elektroniskais paraksts, elektroniskā pakalpojuma sniedzējs nodrošina iespēju fiziskās personas elektroniskajai identifikācijai izmantot jebkuru nacionālo elektroniskās identifikācijas līdzekli, ciktāl to neierobežo tehnoloģiskā savietojamība, ievērojot šā panta 1.daļu, atbilstoši elektroniskā pakalpojuma riskam kopā ar droša elektroniskā paraksta sertifikātu vai atsevišķi. Elektroniskā pakalpojuma sniedzējs pirms elektroniskā pakalpojuma sniegšanas ir tiesīgs piemērot papildu fiziskās personas identitātes pārbaudes mehānismus atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas nosaka prasības, kuras ievērojamas attiecīgo pakalpojumu sniegšanas procesā.

(2) Attiecībā uz elektronisko pakalpojumu, ko publiska persona sniedz, pildot tai noteiktās funkcijas un uzdevumus, elektroniskā pakalpojuma sniedzējs gada laikā pēc elektroniskās identifikācijas pakalpojuma sniedzēja reģistrācijas reģistrā par saviem līdzekļiem nodrošina minētā elektroniskā pakalpojuma saņemšanu, izmantojot kvalificētu vai kvalificētu paaugstinātas drošības elektroniskās identifikācijas pakalpojumu saskaņā ar šā likuma 13. pantā noteiktajām tehniskajām un organizatoriskajām prasībām.

(3) Ministru kabinets nosaka tehniskās un organizatoriskās prasības, kuras elektroniskā pakalpojuma sniedzējam, saņemot kvalificētu vai kvalificētu paaugstinātas drošības elektroniskās identifikācijas pakalpojumu, ir pienākums ievērot, sniedzot elektronisko pakalpojumu, ko publiska persona sniedz, pildot tai noteiktās funkcijas un uzdevumus.

(4) Publiskas personas un sabiedrisko pakalpojumu sniedzēji nodrošina elektronisko pakalpojumu sniegšanai nepieciešamo elektroniskās identifikācijas līdzekļu pieprasīšanu un saņemšanu neklātienē, ja tehnoloģiskās savietojamības dēļ piekļuvei to sniegtajiem elektroniskajiem pakalpojumiem nav iespējams izmantot nacionālo elektroniskās identifikācijas līdzekli.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 14.10.2021. likumu, kas stājas spēkā 01.12.2021. 1.1 un 1.2 daļa stājas spēkā 01.02.2023. Sk. pārejas noteikumu 8. punktu)

V nodaļa
Nacionālā elektroniskās identifikācijas līdzekļa paziņošana un piekļuve elektroniskajiem pakalpojumiem ar Eiropas Komisijai paziņotiem elektroniskās identifikācijas līdzekļiem

(Nodaļa 14.10.2021. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.12.2021.)

20. pants. Nacionālā elektroniskās identifikācijas līdzekļa paziņošana Eiropas Komisijai

(1) Nacionālo elektroniskās identifikācijas līdzekli Eiropas Komisijai paziņo pēc elektroniskās identifikācijas pakalpojuma sniedzēja pieprasījuma kā elektroniskās identifikācijas līdzekli, kas atbilst augstam vai būtiskam uzticamības līmenim regulas Nr. 910/2014/ES izpratnē.

(2) Nacionālo elektroniskās identifikācijas līdzekli, kas izsniegts saskaņā ar elektroniskās identifikācijas shēmu, uzraudzības institūcija Eiropas Komisijai paziņo, ja tas atbilst regulas Nr. 910/2014/ES prasībām.

(3) Uzraudzības institūcija nodrošina regulā Nr. 910/2014/ES uzraudzības iestādei noteikto un regulas Nr. 910/2014/ES 10. pantā Eiropas Savienības dalībvalstij noteikto pienākumu izpildi.

(14.10.2021. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.12.2021.)

21. pants. Piekļuve elektroniskajiem pakalpojumiem ar Eiropas Komisijai paziņotiem elektroniskās identifikācijas līdzekļiem

(1) Lai pieprasītu un saņemtu no citām Eiropas Savienības dalībvalstīm elektronisko pakalpojumu, ko publiska persona sniedz, pildot tai noteiktās funkcijas un uzdevumus, Latvijā pieņem Eiropas Komisijai paziņotās un Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī publicētās elektroniskās identifikācijas shēmas.

(2) Piekļuvi elektroniskajam pakalpojumam, kura piekļuvei Latvijā var izmantot visus elektroniskās identifikācijas līdzekļus, nodrošina ar šā panta pirmajā daļā minēto elektroniskās identifikācijas līdzekli, kas atbilst zemam, būtiskam vai augstam uzticamības līmenim regulas Nr. 910/2014/ES izpratnē.

(3) Piekļuvi elektroniskajam pakalpojumam, kura piekļuvei Latvijā var izmantot kvalificētu vai kvalificētu paaugstinātas drošības elektroniskās identifikācijas līdzekli, nodrošina ar šā panta pirmajā daļā minēto elektroniskās identifikācijas līdzekli, kas atbilst būtiskam vai augstam uzticamības līmenim regulas Nr. 910/2014/ES izpratnē.

(4) Piekļuvi elektroniskajam pakalpojumam, kura piekļuvei Latvijā var izmantot tikai kvalificētu paaugstinātas drošības elektroniskās identifikācijas līdzekli, nodrošina ar šā panta pirmajā daļā minēto elektroniskās identifikācijas līdzekli, kas atbilst augstam uzticamības līmenim regulas Nr. 910/2014/ES izpratnē.

(14.10.2021. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.12.2021.)

Pārejas noteikumi

1. Ministru kabinets līdz 2017.gada 1.jūlijam izdod šā likuma 10.panta pirmajā daļā, 12.panta ceturtajā daļā, 13.pantā un 19.panta trešajā daļā paredzētos noteikumus.

2. Ministru kabinets līdz 2017.gada 1.martam izdod šā likuma 17.panta septītajā daļā paredzētos noteikumus.

3. Šā likuma 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18. un 19.pantu piemēro no 2018.gada 1.janvāra.

4. Šā likuma 8.panta otrajā daļā noteikto kvalificēta un kvalificēta paaugstinātas drošības elektroniskās identifikācijas pakalpojuma sniedzēja atbilstību likuma prasībām uzraudzības institūcija pārbauda triju mēnešu laikā, ja rakstveida pieteikums iesniegts līdz 2018.gada 31.decembrim.

5. Šā likuma 20. panta pirmajā daļā minētais paziņošanas pienākums neattiecas uz tiem nacionālajiem elektroniskās identifikācijas līdzekļiem, kuri paziņoti Eiropas Komisijai līdz 2021. gada 30. novembrim.

(14.10.2021. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.12.2021.)

6. Grozījums šā likuma 19. pantā par tā papildināšanu ar ceturto daļu stājas spēkā 2022. gada 1. janvārī.

(14.10.2021. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.12.2021.)

7. Šā likuma 21. panta nosacījumi par Eiropas Komisijai paziņoto elektroniskās identifikācijas līdzekļu izmantošanu tāda elektroniskā pakalpojuma pieprasīšanai un saņemšanai, ko publiska persona sniedz, pildot tai noteiktās funkcijas un uzdevumus, tiek piemēroti ne vēlāk kā no 2023. gada 1. janvāra.

(14.10.2021. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.12.2021.)

8. Grozījums šā likuma 3. pantā par tā papildināšanu ar ceturto daļu un grozījums šā likuma 19. pantā par tā papildināšanu ar 1.1 un 1.2 daļu stājas spēkā 2023. gada 1. februārī.

(14.10.2021. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.12.2021.)

Likums Saeimā pieņemts 2015.gada 5.novembrī.
Valsts prezidents R.Vējonis
Rīgā 2015.gada 24.novembrī
01.02.2023