Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Nr. 1/16

Rīgā 2015.gada 5.novembrī (prot. Nr.35, 3.p.)

Grozījumi Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2011.gada 15.decembra lēmumā Nr. 1/32 "Elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika"

Izdoti saskaņā ar Elektroenerģijas tirgus likuma
20.panta pirmo daļu un likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu
regulatoriem
" 25.panta pirmo daļu

1. Izdarīt Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2011.gada 15.decembra lēmumā Nr. 1/32 "Elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika" (Latvijas Vēstnesis, 2011, 200.nr.; 2013, 193.nr.) šādus grozījumus:

1.1. izteikt 6.punktu šādā redakcijā:

"6. Regulators reizi gadā līdz 1.novembrim sagatavo kapitāla atdeves likmes aprēķinu un ar lēmumu apstiprina kapitāla atdeves likmi. Regulatora noteikto kapitāla atdeves likmi sadales sistēmas operators piemēro, izstrādājot tarifu projektu, kura spēkā stāšanās datums plānots nākamajā kalendārajā gadā pēc regulatora lēmuma par kapitāla atdeves likmes noteikšanu pieņemšanas datuma.";

1.2. izteikt 16.punktu šādā redakcijā:

"16. Ja sadales sistēmas operators sadales sistēmas pakalpojumu sniegšanai izmanto nomātus aktīvus, uz sadales tarifu attiecināmā nomas maksa nedrīkst pārsniegt pamatotu nomas maksas apmēru. Pamatotas nomas maksas aprēķinā ietverto kapitāla atdevi iznomātājam, kurš ir saistītais komersants (valdošais uzņēmums vai atkarīgā sabiedrība Koncernu likuma izpratnē), nosaka, izmantojot kapitāla atdeves likmi atbilstoši šai metodikai.";

1.3. izteikt 24.punktu šādā redakcijā:

"24. Kapitāla izmaksu noteikšanai izmanto RAB un kapitāla atdeves likmi. Kapitāla atdevi aprēķina pēc formulas:

PKA = (RAB-PR) * wacc ,

kur

PKA - kapitāla atdeve [EUR];

RAB - RAB vērtība [EUR];

PR - uz RAB sastāvā ietilpstošajiem pamatlīdzekļiem attiecinātā pārvērtēšanas rezerves vērtība [EUR];

wacc - vidējā svērtā kapitāla atdeves likme procentos [%].";

1.4. izteikt 25.punktu šādā redakcijā:

"25. Kapitāla atdeves likme ir regulatora noteikta vidējā svērtā likme no pašu kapitālam noteiktās atdeves likmes un aizņemtajam kapitālam noteiktās atdeves likmes. Vidējo svērto kapitāla atdeves likmi aprēķina:

wacc = re × E/(E + D) + rd × D/(E+D) × (1-t) ,

kur

re - pašu kapitāla atdeves likme procentos [%];

E/(E+D) - pašu kapitāla attiecība pret kopējo (pašu un aizņemto) kapitālu, ko aprēķina, izmantojot Latvijas Centrālās statistikas pārvaldes publicētos elektroenerģijas, gāzes apgādes, siltumapgādes un gaisa kondicionēšanas nozares finanšu statistikas rādītājus;

rd - aizņemtā kapitāla atdeves likme procentos [%];

D/(E+D) - aizņemtā kapitāla attiecība pret kopējo (pašu un aizņemto) kapitālu, ko aprēķina, izmantojot Latvijas Centrālās statistikas pārvaldes publicētos elektroenerģijas, gāzes apgādes, siltumapgādes un gaisa kondicionēšanas nozares finanšu statistikas rādītājus;

t - uzņēmumu ienākuma nodokļa likme.";

1.5. izteikt 26.punktu šādā redakcijā:

"26. Pašu kapitāla atdeves likmi aprēķina:

re = rf + βe × rm + rn ,

kur

rf - Eiropas Centrālās bankas publicētā Latvijas valdības 10 gadu obligāciju vērtspapīru otrreizējā tirgus vidējā likme 12 mēnešu periodā [%];

βe - nozares vidējais beta koeficients, kas koriģēts atbilstoši pašu un aizņemtā kapitāla struktūrai saskaņā ar šādu formulu: βe = βa × (1 + (1-t)×(D/E));

βa - nozares vidējais beta koeficients pirms korekcijas saistībā ar aizņemtā kapitāla izmantošanu;

rm - tirgus riska piemaksa [%];

rn - nozares riska piemaksa [%].";

1.6. izteikt 27.punktu šādā redakcijā:

"27. Aizņemtā kapitāla atdeves likmi nosaka kā Latvijas Bankas publicēto iekšzemes uzņēmumiem euro valūtā izsniegto kredītu gada vidējo procentu likmi 12 mēnešu periodā.";

1.7. papildināt ar 61.3 punktu šādā redakcijā:

"61.3 Atbilstoši metodikas 16.punktam aprēķinātu pamatotu nomas maksu piemēro no brīža, kad stājas spēkā sadales sistēmas pakalpojumu tarifi, kuru aprēķinā izmantotā kapitāla atdeves likme atbilst pamatotas nomas maksas aprēķinā izmantotai kapitāla atdeves likmei.";

1.8. papildināt ar 61.4 punktu šādā redakcijā:

"61.4 Kapitāla atdeves likmi, kas sadales sistēmas operatoram jāpiemēro, izstrādājot tarifu projektu, kura spēkā stāšanās datums plānots 2016.gadā, regulators nosaka līdz 2015.gada 1.decembrim.".

2. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
padomes priekšsēdētājs V.Lokenbahs