Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 30.01.2019. - ... / Spēkā esošā
Ministru kabineta rīkojums Nr.282

Rīgā 2015.gada 2.jūnijā (prot. Nr.26 34.§)
Par Jaungulbenes Profesionālās vidusskolas likvidāciju

1. Saskaņā ar Profesionālās izglītības likuma 14. panta pirmo daļu un Valsts pārvaldes iekārtas likuma 15. panta ceturtās daļas 1. punktu ar 2015. gada 1. septembri likvidēt Izglītības un zinātnes ministrijas (turpmāk – ministrija) padotībā esošo valsts izglītības iestādi – Jaungulbenes Profesionālo vidusskolu (turpmāk – vidusskola) –, to pievienojot ministrijas padotībā esošajai valsts izglītības iestādei – Smiltenes tehnikumam (turpmāk – tehnikums).

2. Noteikt, ka tehnikums ir vidusskolas izglītības programmu, funkciju, tiesību, saistību, prasību, finanšu līdzekļu, bilancē esošās kustamās mantas, lietvedības un arhīva pārņēmējs.

3. Ministrijai līdz 2015. gada 1. jūnijam izveidot vidusskolas likvidācijas komisiju (turpmāk – komisija). Komisijai līdz 2015. gada 1. septembrim nodrošināt vidusskolas materiālo un finanšu līdzekļu inventarizāciju, mantas vērtības un saistību apjoma noteikšanu un bilancē esošās kustamās mantas, saistību, arhīva un lietvedības nodošanu tehnikumam, kā arī līdz 2015. gada 1. oktobrim nodrošināt vidusskolas slēguma bilances sagatavošanu.

4. Ar vidusskolas likvidāciju saistītos izdevumus segt no valsts budžetā 2015. gadam ministrijas budžeta programmas 02.00.00 "Profesionālās izglītības mācību iestādes" apakšprogrammā 02.01.00 "Profesionālās izglītības programmu īstenošana" paredzētajiem līdzekļiem.

5. Ministrijai līdz 2015. gada 1. septembrim nodot Zemkopības ministrijas valdījumā valsts nekustamā īpašuma "Jaungulbenes lauksaimniecības skola" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 5060 004 0224), Jaungulbenes pagastā, Gulbenes novadā, daļu – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 5060 004 0221) 57,66 ha platībā – kopā ar nekustamā īpašuma ekspluatācijai nepieciešamajiem piederumiem, inženiertīkliem, inženierbūvēm un komunikācijām.

6. Zemkopības ministrijai pārņemt no ministrijas šā rīkojuma 5. punktā minēto valsts nekustamo īpašumu un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ierakstīt zemesgrāmatā uz valsts vārda Zemkopības ministrijas personā.

7. Ministrijai nodot Finanšu ministrijas valdījumā šādas valsts nekustamā īpašuma "Jaungulbenes lauksaimniecības skola" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 5060 004 0224) Jaungulbenes pagastā, Gulbenes novadā, daļas kopā ar nekustamā īpašuma ekspluatācijai nepieciešamajiem piederumiem, inženiertīkliem, inženierbūvēm un komunikācijām:

7.1. zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 5060 004 0223) un divas būves (būvju kadastra apzīmējumi 5060 004 0223 004 un 5060 004 0223 008);

7.2. zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 5060 004 0225) (izņemot būves (būves kadastra apzīmējums 5060 004 0225 034) uzturēšanai funkcionāli nepieciešamo zemes vienības daļu);

7.3. zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 5060 004 0287) (izņemot šā rīkojuma 9.3.1. apakšpunktā minēto zemes vienības daļu un būves (būves kadastra apzīmējums 5060 004 0287 002) uzturēšanai funkcionāli nepieciešamo zemes vienības daļu) un būvi (būves kadastra apzīmējums 5060 004 0224 011);

7.4. zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 5060 004 0346) 4,66 ha platībā;

7.5. zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 5060 004 0361) (izņemot šā rīkojuma 9.3.2. apakšpunktā minēto zemes vienības daļu);

7.6. zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 5060 004 0371) un būvi (būves kadastra apzīmējums 5060 004 0222 024);

7.7. zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 5060 004 0372) (izņemot šā rīkojuma 9.3.3. apakšpunktā minēto zemes vienības daļu un būvju (būvju kadastra apzīmējumi 5060 004 0222 001, 5060 004 0222 002, 5060 004 0222 004, 5060 004 0222 005, 5060 004 0222 006, 5060 004 0222 008, 5060 004 0222 012, 5060 004 0222 013, 5060 004 0222 014, 5060 004 0222 015 un 5060 004 0222 016) uzturēšanai funkcionāli nepieciešamās zemes vienības daļas) un deviņas būves (būvju kadastra apzīmējumi 5060 004 0222 007, 5060 004 0222 017, 5060 004 0222 018, 5060 004 0222 019, 5060 004 0222 020, 5060 004 0222 021, 5060 004 0222 022, 5060 004 0222 023 un 5060 004 0222 027).

(MK 04.04.2018. rīkojuma Nr. 141 redakcijā, kas grozīta ar MK 30.01.2019. rīkojumu Nr. 32)

8. Finanšu ministrijai pārņemt no ministrijas šā rīkojuma 7. punktā minētās valsts nekustamā īpašuma daļas pēc šā rīkojuma 14. punktā minēto darbību izpildes un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ierakstīt zemesgrāmatā uz valsts vārda Finanšu ministrijas personā.

(MK 04.04.2018. rīkojuma Nr. 141 redakcijā)

9. Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 42. panta pirmo daļu un 43. pantu atļaut ministrijai nodot bez atlīdzības Gulbenes novada pašvaldības īpašumā kopā ar nekustamā īpašuma ekspluatācijai nepieciešamajiem piederumiem, inženiertīkliem, inženierbūvēm un komunikācijām:

9.1. nekustamo īpašumu "Jaungulbenes alejas" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 5060 004 0364) – zemes vienību 2,9931 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 5060 004 0357) un četras būves (būvju kadastra apzīmējumi 5060 004 0224 001, 5060 004 0224 002, 5060 004 0224 005 un 5060 004 0224 006) – Jaungulbenē, Jaungulbenes pagastā, Gulbenes novadā;

9.2. nekustamo īpašumu "Jaungulbenes stadions" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 5060 004 0365) – zemes vienību 5 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 5060 004 0343) – Jaungulbenes pagastā, Gulbenes novadā;

9.3. valsts nekustamā īpašuma "Jaungulbenes lauksaimniecības skola" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 5060 004 0224) Jaungulbenes pagastā, Gulbenes novadā, daļas:

9.3.1. zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 5060 004 0287) daļu aptuveni 4,1 ha platībā;

9.3.2. zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 5060 004 0361) daļu aptuveni 3,8 ha platībā;

9.3.3. zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 5060 004 0372) daļu aptuveni 0,2 ha platībā.

(MK 04.04.2018. rīkojuma Nr. 141 redakcijā)

10. Gulbenes novada pašvaldībai saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 42. panta pirmo daļu šā rīkojuma 9. punktā minētos nekustamos īpašumus izmantot likuma "Par pašvaldībām" 15. panta pirmās daļas 2., 6. un 9. punktā minēto funkciju īstenošanai – pašvaldības administratīvās teritorijas labiekārtošanai un sanitārās tīrības nodrošināšanai (ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana; ielu, laukumu un citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošana; parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana), veselības aprūpes pieejamības nodrošināšanai, veselīga dzīvesveida un sporta attīstības veicināšanai, kā arī dzīvokļa jautājumu risināšanai.

(MK 04.04.2018. rīkojuma Nr. 141 redakcijā)

11. Gulbenes novada pašvaldībai šā rīkojuma 9. punktā minētos nekustamos īpašumus bez atlīdzības nodot valstij, ja tie vairs netiek izmantoti šā rīkojuma 10. punktā minēto funkciju īstenošanai.

(MK 04.04.2018. rīkojuma Nr. 141 redakcijā)

12. Gulbenes novada pašvaldībai, nostiprinot zemesgrāmatā īpašuma tiesības uz šā rīkojuma 9. punktā minētajiem nekustamajiem īpašumiem:

12.1. norādīt, ka īpašuma tiesības nostiprinātas uz laiku, kamēr Gulbenes novada pašvaldība nodrošina šā rīkojuma 10. punktā minēto funkciju īstenošanu;

12.2. ierakstīt atzīmi par aizliegumu atsavināt šā rīkojuma 9. punktā minētos nekustamos īpašumus un apgrūtināt tos ar hipotēku.

(Grozīts ar MK 04.04.2018. rīkojumu Nr. 141)

13. Šā rīkojuma 12.2. apakšpunktā minēto aizliegumu – apgrūtināt šā rīkojuma 9. punktā minētos nekustamos īpašumus ar hipotēku – nepiemēro, ja nekustamie īpašumi tiek ieķīlāti par labu valstij (Valsts kases personā), lai apgūtu Eiropas Savienības fondu līdzekļus.

(Grozīts ar MK 04.04.2018. rīkojumu Nr. 141)

14. Ministrijai veikt nepieciešamās darbības, lai no valsts nekustamā īpašuma "Jaungulbenes lauksaimniecības skola" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 5060 004 0224) Jaungulbenes pagastā, Gulbenes novadā, nodalītu atsevišķos nekustamajos īpašumos:

14.1. zemes vienību 57,66 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 5060 004 0221);

14.2. zemes vienību 2,9931 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 5060 004 0357) un četras būves (būvju kadastra apzīmējumi 5060 004 0224 001, 5060 004 0224 002, 5060 004 0224 005 un 5060 004 0224 006);

14.3. zemes vienību 5 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 5060 004 0343);

14.4. (svītrots ar MK 30.01.2019. rīkojumu Nr. 32);

14.5. būves (būves kadastra apzīmējums 5060 004 0225 034) uzturēšanai funkcionāli nepieciešamo zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 5060 004 0225) daļu;

14.6. būves (būves kadastra apzīmējums 5060 004 0287 002) uzturēšanai funkcionāli nepieciešamo zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 5060 004 0287) daļu;

14.7. zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 5060 004 0287) daļu aptuveni 4,1 ha platībā;

14.8. zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 5060 004 0346) 4,66 ha platībā;

14.9. zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 5060 004 0361) daļu aptuveni 3,8 ha platībā;

14.10. (svītrots ar MK 30.01.2019. rīkojumu Nr. 32);

14.11. zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 5060 004 0372) daļu aptuveni 0,2 ha platībā;

14.12. būvju (būvju kadastra apzīmējumi 5060 004 0222 001, 5060 004 0222 002, 5060 004 0222 004, 5060 004 0222 005, 5060 004 0222 006, 5060 004 0222 008, 5060 004 0222 012, 5060 004 0222 013, 5060 004 0222 014, 5060 004 0222 015 un 5060 004 0222 016) uzturēšanai funkcionāli nepieciešamās zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 5060 004 0372) daļu;

14.13. būvju (būvju kadastra apzīmējumi 5060 004 0222 028 un 5060 004 0222 029) uzturēšanai funkcionāli nepieciešamās zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 5060 004 0372) daļu.

(MK 04.04.2018. rīkojuma Nr. 141 redakcijā)

15. Šā rīkojuma 14. punktā minētās darbības veikt par ministrijas līdzekļiem, izņemot šā rīkojuma 14.1. apakšpunktā minētās darbības, kuras nodrošinās Zemkopības ministrija sadarbībā ar akciju sabiedrību "Latvijas Valsts meži", un šā rīkojuma14.2. un 14.3. apakšpunktā minētās darbības, kuras nodrošinās Gulbenes novada pašvaldība.

(MK 04.04.2018. rīkojuma Nr. 141 redakcijā)

16. Ministrijai, nododot šā rīkojuma 5., 7. un 9. punktā minētās valsts nekustamā īpašuma "Jaungulbenes lauksaimniecības skola" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 5060 004 0224), Jaungulbenes pagastā, Gulbenes novadā, daļas attiecīgi Zemkopības ministrijas un Finanšu ministrijas valdījumā un Gulbenes novada pašvaldības īpašumā, nodrošināt, ka nododamās nekustamā īpašuma sastāvā esošās būves ir atbrīvotas no kustamās mantas un zemes vienības, kā arī tām piegulošās teritorijas (kuru uzturēšanas pienākums ir šajā rīkojumā minēto nekustamo īpašumu īpašniekam) ir sakārtotas atbilstoši pašvaldības saistošo noteikumu prasībām par namu un to teritoriju un būvju uzturēšanu.

17. Pēc šā rīkojuma 8. punktā minēto darbību veikšanas saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4. panta pirmo un otro daļu un 5. panta pirmo daļu atļaut valsts akciju sabiedrībai "Valsts nekustamie īpašumi" pārdot izsolē šā rīkojuma 7. punktā minētās valsts nekustamā īpašuma daļas.

(MK 04.04.2018. rīkojuma Nr. 141 redakcijā)

18. Pircējs par šā rīkojuma 17. punktā minētajiem valsts nekustamajiem īpašumiem maksā euro.

(Grozīts ar MK 04.04.2018. rīkojumu Nr. 141)

19. Šā rīkojuma 17. punktā minēto nekustamo īpašumu valdītājam nodot pircējam nekustamos īpašumus 30 dienu laikā no pirkuma līguma noslēgšanas dienas, sastādot attiecīgus pieņemšanas un nodošanas aktus.

(MK 04.04.2018. rīkojuma Nr. 141 redakcijā)

20. Ministrijai pēc šā rīkojuma 14.6. apakšpunktā minēto darbību izpildes nodot un Ekonomikas ministrijai pārņemt valdījumā akciju sabiedrības "Latvenergo" slēgtā transformatoru punkta Nr. 2161 (būves kadastra apzīmējums 5060 004 0287 002) uzturēšanai funkcionāli nepieciešamo zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 5060 004 0287) daļu un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ierakstīt to zemesgrāmatā uz valsts vārda Ekonomikas ministrijas personā.

(MK 04.04.2018. rīkojuma Nr. 141 redakcijā)

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Izglītības un zinātnes ministre Mārīte Seile