Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 03.06.2016. - 21.03.2017. / Vēsturiskā
Ministru kabineta noteikumi Nr.194

Rīgā 2015.gada 14.aprīlī (prot. Nr.20 43.§)
Kārtība, kādā piemēro samazināto akcīzes nodokļa likmi iezīmētai (marķētai) dīzeļdegvielai (gāzeļļai), ko izmanto lauksaimniecības produkcijas ražošanai, lauksaimniecības zemes apstrādei un meža vai purva zemes apstrādei, kurā kultivē dzērvenes vai mellenes, kā arī zemes apstrādei zem zivju dīķiem
Izdoti saskaņā ar likuma "Par akcīzes nodokli"
18.panta piekto, 6.1 un 6.2 daļu

1. Noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā piemēro likuma "Par akcīzes nodokli" 14. panta 2.2 daļā noteikto akcīzes nodokļa likmi (turpmāk – samazinātā akcīzes nodokļa likme) dīzeļdegvielai (gāzeļļai) un dīzeļdegvielai (gāzeļļai), kurai saskaņā ar likumu "Par akcīzes nodokli" ir pievienota no rapšu sēklu eļļas iegūta biodīzeļdegviela, ja attiecīgie naftas produkti tiek iezīmēti (marķēti) (turpmāk – marķēta dīzeļdegviela) saskaņā ar likuma "Par akcīzes nodokli" 28. pantu un ja tos izmanto:

1.1.1. traktortehnikā un lauksaimniecības pašgājējmašīnās lauksaimniecības produkcijas ražošanai, lauksaimniecības zemes apstrādei un tādas meža vai purva zemes apstrādei, kurā kultivē dzērvenes vai mellenes, kā arī zemes apstrādei zem zivju dīķiem;

1.1.2. kravas pašpārvadājumiem saskaņā ar likuma "Par akcīzes nodokli" 18. panta 5.1 daļu un normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā veicami kravas pašpārvadājumi (turpmāk – pašpārvadājumi);

1.2. zivju audzēšanas cikla koeficienta piemērošanu;

1.3. marķētas dīzeļdegvielas piegādes un realizācijas nosacījumus;

1.4. kārtību, kādā komersants, kas ir saņēmis speciālo atļauju (licenci) apstiprināta noliktavas turētāja darbībai ar naftas produktiem vai speciālo atļauju (licenci) naftas produktu vairumtirdzniecībai, vai speciālo atļauju (licenci) naftas produktu mazumtirdzniecībai (turpmāk – komersants), sniedz informāciju un nodrošina tās aktualizāciju Lauku atbalsta dienesta vienotajā datubāzē (turpmāk – vienotā datubāze) par konkrētajam lauksaimniecības produkcijas ražotājam izsniegto marķētas dīzeļdegvielas daudzumu;

1.5. kārtību, kādā Lauku atbalsta dienests pārbauda lauksaimniecībā izmantojamās zemes platību, meža un purva zemes platību, kurā kultivē dzērvenes vai mellenes, kā arī zemes platību zem zivju dīķiem;

1.6. kārtību, kādā ar nodokli apliek iegādāto likuma "Par akcīzes nodokli" 18. panta piektās daļas ievaddaļā minētās marķētas dīzeļdegvielas daudzumu;

1.7. fiskālo marķieri un krāsvielu, ar kuru tiek marķēta dīzeļdegviela, kā arī marķētās dīzeļdegvielas aprites nosacījumus.

(Grozīts ar MK 10.11.2015. noteikumiem Nr. 646)

2. Samazināto akcīzes nodokļa likmi marķētai dīzeļdegvielai piemēro saskaņā ar Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (EK) Nr. 651/2014, ar ko noteiktas atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 108. pantu (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2014. gada 26. jūnijs, Nr. L 187) (turpmāk – regula Nr. 651/2014), 44. panta 1. un 2. punktu un Komisijas 2014. gada 16. decembra Regulas (EK) Nr. 1388/2014, ar ko konkrētas atbalsta kategorijas uzņēmumiem, kuri nodarbojas ar zvejas un akvakultūras produktu ražošanu, apstrādi un tirdzniecību, atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. pantu (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2014. gada 24. decembris, Nr. L369) (turpmāk – regula Nr. 1388/2014), 45. pantu.

(Grozīts ar MK 24.05.2016. noteikumiem Nr. 321)

3. Samazināto akcīzes nodokļa likmi piemēro, ievērojot regulas Nr. 651/2014 8. pantā un regulas Nr. 1388/2014 8. pantā noteiktās prasības.

(MK 24.05.2016. noteikumu Nr. 321 redakcijā)

3.1 Samazināto akcīzes nodokļa likmi nepiemēro:

3.1 1. regulas Nr. 651/2014 1. panta 2. punkta "c" un "d" apakšpunktā un regulas Nr. 1388/2014 1. panta 3. punkta "c" un "d" apakšpunktā minētajām darbībām;

3.1 2. ja saskaņā ar regulas Nr. 651/2014 1. panta 3. punkta otrajā daļā noteiktajām prasībām netiek nošķirtas darbības vai izmaksas;

3.1 3. regulas Nr. 651/2014 1. panta 4. punkta "a" apakšpunktā un regulas Nr. 1388/2014 1. panta 3. punkta "e" apakšpunktā minētajos gadījumos.

(MK 24.05.2016. noteikumu Nr. 321 redakcijā)

4. Samazināto akcīzes nodokļa likmi nepiemēro grūtībās nonākušam lauksaimniecības produkcijas ražotājam, ja:

4.1. kapitālsabiedrībai – akciju sabiedrībai vai sabiedrībai ar ierobežotu atbildību (izņemot mazos un vidējos uzņēmumus, kas ir pastāvējuši mazāk nekā trīs gadus) – uzkrāto zaudējumu dēļ ir zudusi vairāk nekā puse no tās parakstītā kapitāla, ja, uzkrātos zaudējumus atskaitot no rezervēm (un visām pārējām pozīcijām, kuras pieņemts uzskatīt par daļu no sabiedrības pašu kapitāla), rodas negatīvs rezultāts, kas pārsniedz pusi no parakstītā kapitāla, un kapitāls attiecīgajā gadījumā ietver kapitāldaļu uzcenojumu;

4.2. sabiedrībai, kurā vismaz dažiem dalībniekiem ir neierobežota atbildība par sabiedrības parādsaistībām (izņemot mazos un vidējos uzņēmumus, kas ir pastāvējuši mazāk nekā trīs gadus), uzkrāto zaudējumu dēļ ir zudusi vairāk nekā puse no kapitāla, kas norādīts sabiedrības grāmatvedības pārskatos. Šā apakšpunkta izpratnē sabiedrība ir tāda sabiedrība, kurā vismaz dažiem dalībniekiem ir neierobežota atbildība par sabiedrības parādsaistībām (jo īpaši pilnsabiedrības un komandītsabiedrības);

4.3. lauksaimniecības produkcijas ražotājam ar tiesas spriedumu ir pasludināts maksātnespējas process vai tiek īstenots tiesiskās aizsardzības process, vai ar tiesas lēmumu tiek īstenots ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process, vai ir uzsākta bankrota procedūra, piemērota sanācija vai mierizlīgums, vai tā saimnieciskā darbība ir izbeigta, vai komersants atbilst normatīvajos aktos noteiktajiem kritērijiem, lai pēc kreditoru pieprasījuma tam varētu pieprasīt maksātnespējas procedūru;

4.4. lauksaimniecības produkcijas ražotājs ir saņēmis glābšanas atbalstu un vēl nav atmaksājis aizdevumu vai atsaucis garantiju vai ir saņēmis pārstrukturēšanas atbalstu un uz to joprojām attiecas pārstrukturēšanas plāns;

4.5. lauksaimniecības produkcijas ražotājs neatbilst mazo un vidējo uzņēmumu statusam un pēdējos divus gadus uzņēmuma parādsaistību un pašu kapitāla bilances vērtību attiecība ir pārsniegusi 7,5, kā arī uzņēmuma procentu seguma attiecība, kas, rēķināta pēc uzņēmuma ieņēmumiem pirms procentu, nodokļu, nolietojuma un amortizācijas atskaitījumiem (EBITDA), ir bijusi mazāka par 1,0.

5. Šo noteikumu 4.1., 4.2. un 4.5. apakšpunktā minētās prasības nevērtē, ja lauksaimniecības produkcijas ražotājs ir fiziska persona vai zemnieku saimniecība.

6. Lauksaimniecības produkcijas ražotājs ir tiesīgs iegādāties marķētu dīzeļdegvielu, ja to izmanto pašpārvadājumiem un traktortehnikā vai lauksaimniecības pašgājējmašīnās:

6.1. tādas lauksaimniecībā izmantojamās zemes platības apstrādāšanai, kura pēc stāvokļa kārtējā gada 15. jūnijā ir deklarēta un apstiprināta vienotā platības maksājuma (ieskaitot mazo lauksaimnieku atbalsta shēmas maksājumu) saņemšanai, tai skaitā par ilggadīgo zālāju vai aramzemē sēto stiebrzāļu, vai lopbarības zālaugu maisījuma platību (turpmāk – zālāju platība), saskaņā ar normatīvajiem aktiem par tiešo maksājumu piešķiršanas kārtību lauksaimniekam. Marķētu dīzeļdegvielu zālāju platības apstrādāšanai saņem lauksaimniecības produkcijas ražotājs, kas Lauksaimniecības datu centrā (turpmāk – datu centrs) ir reģistrējis ganāmpulku, lauksaimniecības dzīvniekus un novietnes atbilstoši normatīvajiem aktiem par lauksaimniecības dzīvnieku, to ganāmpulku un novietņu reģistrēšanu, kā arī lauksaimniecības dzīvnieku apzīmēšanu vai reģistrējies kā dzīvnieku barības primārais ražotājs atbilstoši normatīvajiem aktiem par dzīvnieku barības apritē iesaistītā uzņēmuma reģistrāciju un atzīšanu;

6.2. tādas meža vai purva zemes platības apstrādāšanai, kurā kultivē dzērvenes vai mellenes un kura ir lauksaimniecības produkcijas ražotāja īpašumā vai lietošanā, un to apliecina ieraksts zemesgrāmatā vai šo noteikumu 11. punktā minētajam iesniegumam pievienotā līguma kopija par platības pastāvīgu lietošanu vai nomu (vismaz kārtējā saimnieciskajā gadā) un Latvijas Augļkopju asociācijas izsniegta izziņa par meža vai purva zemes platības apstrādāšanu;

6.3. tādas zemes apstrādāšanai zem zivju dīķiem, kurā audzē zivis vismaz 20 hektāru platībā, ja akvakultūras nozares uzņēmums ir atzīts saskaņā ar normatīvajiem aktiem par veterinārajām prasībām akvakultūras dzīvniekiem un akvakultūras dzīvnieku novietne ir reģistrēta datu centrā.

(Grozīts ar MK 10.11.2015. noteikumiem Nr. 646; MK 24.05.2016. noteikumiem Nr. 321)

7. Lauksaimniecības produkcijas ražotājs nav tiesīgs iegādāties marķētu dīzeļdegvielu tādas lauksaimniecībā izmantojamās zemes platības apstrādāšanai, kura saskaņā ar normatīvajiem aktiem par tiešo maksājumu piešķiršanas kārtību lauksaimniekam ir deklarēta vienotā platības maksājuma saņemšanai ar kultūraugu un zemes izmantošanas kodu 641, 642, 644, 645 un 646.

8. Lauksaimniecības produkcijas ražotājs ir tiesīgs saņemt šo noteikumu 1. pielikumā noteikto marķētas dīzeļdegvielas daudzumu:

8.1. par šo noteikumu 6.1., 6.2. un 6.3. apakšpunktā minēto hektāru skaitu, ja ieņēmumi no lauksaimnieciskās ražošanas vai akvakultūras produkcijas ražošanas ir vismaz 285 euro no hektāra (neieskaitot saņemto valsts un Eiropas Savienības atbalstu) (turpmāk – ieņēmumi) atbilstoši Valsts ieņēmumu dienestā iesniegtajai gada ienākumu deklarācijai vai uzņēmuma gada pārskatam par iepriekšējo taksācijas gadu;

8.2. par to šo noteikumu 6.1. apakšpunktā minēto zālāju platības hektāru skaitu, kuros ir nodrošināts minimālais lauksaimniecības dzīvnieku blīvums vismaz 0,5 nosacītās liellopu vienības (atbilstoši normatīvajiem aktiem par bioloģisko lauksaimniecību sertificētās bioloģiskajās saimniecībās – blīvums vismaz 0,4 nosacītās liellopu vienības) uz vienu hektāru. Liellopu vienību skaitu nosaka atbilstoši datu centra datiem pēc stāvokļa saimniecībā kārtējā gada 1. jūnijā. Nosacītās liellopu vienības saimniecībā aprēķina saskaņā ar šo noteikumu 2. pielikumā minētajiem koeficientiem;

8.3. par kārtējā gadā vienotā platības maksājuma saņemšanai deklarēto un apstiprināto zālāju platību, ja lauksaimniecības produkcijas ražotājs līdz kārtējā gada 1. jūnijam ir reģistrējies datu centrā kā dzīvnieku barības primārais ražotājs un tam datu centrā nav reģistrēts ganāmpulks, novietnes un lauksaimniecības dzīvnieki.

9. Šo noteikumu 8.1. apakšpunktā minēto prasību par ieņēmumiem nepiemēro:

9.1. tai zemes platībai, kuru lauksaimniecības produkcijas ražotājs salīdzinājumā ar pēdējo deklarēšanas periodu ir papildus deklarējis vienotā platības maksājuma saņemšanai saskaņā ar normatīvajiem aktiem par tiešo maksājumu piešķiršanas kārtību lauksaimniekam;

9.2. ja lauksaimniecības produkcijas ražotājs ir uzsācis saimniecisko darbību lauksaimniecībā un reģistrējis to Uzņēmumu reģistrā vai Valsts ieņēmumu dienestā laikposmā no iepriekšējā gada 1. aprīļa līdz kārtējā gada 1. jūnijam un kārtējā gadā pirmo reizi deklarējis lauksaimniecībā izmantojamo zemi vienotā platību maksājuma saņemšanai saskaņā ar normatīvajiem aktiem par tiešo maksājumu piešķiršanas kārtību lauksaimniekam.

(Grozīts ar MK 24.05.2016. noteikumiem Nr. 321)

10. Šo noteikumu 8.1. apakšpunktā minētajos ieņēmumos iekļauj par iepriekšējo gadu saņemtos Eiropas Savienības atbalsta maksājumus pasākumu "Bioloģiskā lauksaimniecība" un "Agrovide un klimats" apakšpasākumos (izņemot apakšpasākumā "Bioloģiskās daudzveidības uzturēšana zālājos") saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības lauku attīstības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību vides un lauku ainavas uzlabošanai 2014.–2020. gada plānošanas periodā.

(MK 24.05.2016. noteikumu Nr. 321 redakcijā; sk. 31.1 punktu)

11. Lai saņemtu tiesības iegādāties marķētu dīzeļdegvielu, lauksaimniecības produkcijas ražotājs kārtējā gadā laikposmā no 10. aprīļa līdz 1. jūnijam iesniedz Lauku atbalsta dienesta reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē iesniegumu (3. pielikums). Lai varētu operatīvi izvērtēt iesniegumus un pieņemt šo noteikumu 13.7. apakšpunktā minēto lēmumu, lauksaimniecības produkcijas ražotājs iesniegumam var pievienot gada ienākumu deklarācijas D 3 pielikuma un D 31 pielikuma ieņēmumu un izdevumu pārskata vai cita dokumenta kopiju, kas apliecina ieņēmumus no lauksaimnieciskās darbības par iepriekšējo taksācijas gadu.

12. Datu centrs šo noteikumu 8.2. apakšpunktā minēto informāciju un dzīvnieku barības primāro ražotāju reģistra datus (par stāvokli kārtējā gada 1. jūnijā) iesniedz Lauku atbalsta dienestā līdz kārtējā gada 10. jūnijam.

13. Lauku atbalsta dienests līdz kārtējā gada 30. jūnijam:

13.1. izvērtē iesniegumā un šo noteikumu 12. punktā minēto informāciju;

13.2. aprēķina zemes platību zem zivju dīķiem, par kuras apstrādāšanu piešķir marķētu dīzeļdegvielu. Zemes platību aprēķina, izmantojot šādu formulu:

Pl = H x 1/3, kur

Pl – platība (ha);

H – pieteiktā zemes platība zem zivju dīķiem (ha);

1/3 – zivju audzēšanas cikla koeficients;

13.3. aprēķina lauksaimniecības dzīvnieku blīvumu (nosacītās liellopu vienības) uz saimniecības kopējo vienotā platības maksājuma saņemšanai deklarēto un apstiprināto zālāju platību, izmantojot šādu formulu:

NLB =

DZ x k

, kur

L

NLB – lauksaimniecības dzīvnieku minimālais blīvums uz vienotā platības maksājuma saņemšanai deklarēto un apstiprināto zālāju platību;

DZ – lauksaimniecības dzīvnieku skaits atbilstoši datu centra datiem pēc stāvokļa saimniecībā kārtējā gada 1. jūnijā (gab.);

k – lauksaimniecības dzīvnieku skaita pārrēķināšanas koeficients nosacītajās liellopu vienībās;

L – vienotā platības maksājuma saņemšanai deklarētā un apstiprinātā zālāju platība (ha);

13.4. izvērtē lauksaimniecības produkcijas ražotāja ieņēmumus, ņemot vērā līdz kārtējā gada 30. septembrim precizēto gada ienākumu deklarāciju vai uzņēmuma gada pārskatu, un nosaka kopējo platību, kas atbilst šo noteikumu 6. un 8. punktā minētajām prasībām;

13.5. aprēķina marķētas dīzeļdegvielas kopējo daudzumu par atbalsttiesīgo platību kārtējā saimnieciskajā gadā saskaņā ar šo noteikumu 1. pielikumu;

13.6. ievada vienotajā datubāzē katram lauksaimniecības produkcijas ražotājam aprēķināto marķētas dīzeļdegvielas kopējo daudzumu;

13.7. pieņem lēmumu piešķirt tiesības iegādāties marķētu dīzeļdegvielu 75 procentu apmērā no šo noteikumu 13.5. apakšpunktā minētā daudzuma. Lēmumā norāda lauksaimniecības produkcijas ražotājam piešķirto marķētas dīzeļdegvielas daudzumu un klienta reģistrācijas numuru. Lēmumu lauksaimniecības produkcijas ražotājam paziņo elektroniski, ja viņš ir Lauku atbalsta dienesta elektroniskās pieteikšanās sistēmas (EPS) lietotājs, vai nosūta papīra dokumenta veidā;

13.8. pieņem lēmumu nepiešķirt tiesības iegādāties marķētu dīzeļdegvielu, ja lauksaimniecības produkcijas ražotājs neatbilst šo noteikumu prasībām.
(Grozīts ar MK 24.05.2016. noteikumiem Nr. 321)

14. Lauku atbalsta dienests līdz kārtējā gada 30. oktobrim pieņem lēmumu piešķirt tiesības iegādāties šo noteikumu 13.5. apakšpunktā minētās marķētas dīzeļdegvielas atlikušo daudzumu. Lēmumā norāda lauksaimniecības produkcijas ražotājam piešķirto marķētās dīzeļdegvielas kopējo daudzumu kārtējam saimnieciskajam gadam un klienta reģistrācijas numuru. Lēmumu lauksaimniecības produkcijas ražotājam paziņo elektroniski, ja viņš ir Lauku atbalsta dienesta elektroniskās pieteikšanās sistēmas (EPS) lietotājs, vai nosūta papīra dokumenta veidā.

(MK 24.05.2016. noteikumu Nr. 321 redakcijā)

14.1 Saskaņā ar regulas Nr. 651/2014 12. pantu un regulas Nr. 1388/2014 12. pantu lauksaimniecības produkcijas ražotājs ar marķētās dīzeļdegvielas piešķiršanu saistītos dokumentus glabā 10 gadus no atbalsta piešķiršanas dienas.

(MK 24.05.2016. noteikumu Nr. 321 redakcijā)

15. Lauksaimniecības produkcijas ražotājs, iegādājoties marķētu dīzeļdegvielu, komersanta pārstāvim uzrāda šo noteikumu 13.7. apakšpunktā vai 14. punktā minētā lēmuma kopiju un personu apliecinošu dokumentu, kā arī pilnvarojumu par tiesībām iegādāties marķētu dīzeļdegvielu, ja lauksaimniecības produkcijas ražotājs ir juridiska persona.

16. Komersants pirms marķētas dīzeļdegvielas pārdošanas pārbauda šo noteikumu 15. punktā minētos dokumentus, lai vienotajā datubāzē pārliecinātos par konkrētajam lauksaimniecības produkcijas ražotājam piešķirto marķētas dīzeļdegvielas kopējo daudzumu, un realizē marķētu dīzeļdegvielu, nepārsniedzot šo daudzumu.

17. Komersants vienlaikus ar šo noteikumu 15. punktā minēto darījumu nodrošina informācijas ievadīšanu vienotajā datubāzē par konkrētajam lauksaimniecības produkcijas ražotājam realizēto marķētas dīzeļdegvielas daudzumu.

18. Ja komersants neievēro šo noteikumu 16. un 17. punkta prasības un lauksaimniecības produkcijas ražotājam ir realizēta marķēta dīzeļdegviela, kas pārsniedz tam piešķirto kopējo daudzumu, komersants par marķētu dīzeļdegvielu, kas pārsniedz lauksaimniecības produkcijas ražotājam piešķirto kopējo daudzumu, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā samaksā starpību starp likuma "Par akcīzes nodokli" 14. panta pirmās daļas 4. punktā noteikto likmi un 14. panta 2.2 daļā noteikto likmi.

19. Marķētas dīzeļdegvielas attaisnojuma dokumentā un kases čekā, kas noformēts par marķētas dīzeļdegvielas iegādi, norāda arī Lauku atbalsta dienesta klienta reģistrācijas numuru vai nodokļu maksātāja reģistrācijas kodu un piegādes dokumentā – Lauku atbalsta dienesta klienta reģistrācijas numuru vai nodokļu maksātāja reģistrācijas kodu un tvertnes numuru, no kuras tika pārdota marķētā dīzeļdegviela.

20. Ja komersants, kas saņēmis speciālo atļauju (licenci) apstiprināta noliktavas turētāja darbībai ar naftas produktiem, realizē marķētu dīzeļdegvielu komersantam, kas saņēmis speciālo atļauju (licenci) naftas produktu vairumtirdzniecībai vai speciālo atļauju (licenci) naftas produktu mazumtirdzniecībai, marķētas dīzeļdegvielas attaisnojuma un piegādes dokumentā norāda informāciju, ka to paredzēts realizēt lauksaimniecības produkcijas ražotājam, piemērojot samazināto akcīzes nodokļa likmi.

21. Komersants, kas saņēmis speciālo atļauju (licenci) naftas produktu vairumtirdzniecībai vai speciālo atļauju (licenci) naftas produktu mazumtirdzniecībai, kārto atsevišķu uzskaiti par attiecīgajā speciālajā atļaujā (licencē) norādīto šim mērķim deklarēto tādas marķētas dīzeļdegvielas tvertni, kurai piemēro samazināto akcīzes nodokļa likmi.

22. Lauku atbalsta dienests izlases veidā pārbauda vismaz piecus procentus lauksaimniecības produkcijas ražotāju, kam piešķirtas tiesības iegādāties marķētu dīzeļdegvielu, kā arī vienotā platības maksājuma saņemšanai deklarētās un apstiprinātās platības atbilstību. Ja tiek konstatēts, ka lauksaimniecības produkcijas ražotājam piešķirtais marķētas dīzeļdegvielas kopējais daudzums ir nepamatots, Lauku atbalsta dienests par pārsniegto marķētas dīzeļdegvielas daudzumu informē lauksaimniecības produkcijas ražotāju un Valsts ieņēmumu dienestu.

23. Valsts ieņēmumu dienests, pamatojoties uz Lauku atbalsta dienesta sniegto informāciju, pieņem lēmumu par akcīzes nodokļa aprēķinu. Akcīzes nodokli aprēķina kā starpību starp likuma "Par akcīzes nodokli" 14. panta pirmās daļas 4. punktā noteikto likmi un 14. panta 2.2 daļā noteikto likmi. Aprēķināto akcīzes nodokļa summu lauksaimniecības produkcijas ražotājs samaksā valsts budžetā 30 dienu laikā pēc Valsts ieņēmumu dienesta lēmuma saņemšanas. Ja lauksaimniecības produkcijas ražotājs lēmumā norādītajā termiņā nesamaksā aprēķināto akcīzes nodokļa summu, attiecīgo akcīzes nodokļa summu un nokavējuma naudu, ko aprēķina likuma "Par nodokļiem un nodevām" noteiktajā kārtībā, piedzen nodokļu administrēšanas jomu regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

24. Lauku atbalsta dienests:

24.1. nodrošina vienotas datubāzes izveidi, kurā autorizēta pieeja ir Valsts ieņēmumu dienestam un komersantiem, kas pārdod marķētu dīzeļdegvielu;

24.2. slēdz līgumu ar Valsts ieņēmumu dienestu un komersantiem, kas pārdod marķētu dīzeļdegvielu, par pieeju vienotajai datubāzei, informācijas apmaiņu un kārtību, kā aktualizē informāciju par lauksaimniecības produkcijas ražotājam realizētu marķētu dīzeļdegvielu;

24.3. nodrošina regulas Nr. 651/2014 9. panta 1., 2. un 4. punktā un regulas Nr. 1388/2014 9. panta 1., 2. un 3. punktā noteikto prasību izpildi;

24.4. nodrošina regulas Nr. 651/2014 12. pantā un regulas Nr. 1388/2014 12. pantā noteikto prasību izpildi;

24.5. lēmumu par samazinātās akcīzes nodokļa likmes piemērošanu pieņem līdz 2021. gada 30. jūnijam.

(Grozīts ar MK 24.05.2016. noteikumiem Nr. 321)

25. Dīzeļdegvielu uzskata par iezīmētu (marķētu), ja 1000 litriem dīzeļdegvielas ir pievienots:

25.1. fiskālais marķieris – ķīmiskā viela N-etil-n-[2-(1-izobutoksietoksi)etil]-4-(fenilazo)anilīns (Solvent Yellow 124, CAS Nr.34432-92-3) – vismaz 6,0 grami, bet ne vairāk kā 9,0 grami;

25.2. zilā krāsviela 1,4-bis(butilamino)-9,10-antrahinons (Sovlent Blue 35, CAS Nr. 17354-14-2) vai cita ekvivalenta zilā krāsviela – vismaz 7,0 grami.

26. Dīzeļdegvielas iezīmēšanu (marķēšanu) ar šo noteikumu 25. punktā noteikto fiskālo marķieri un krāsvielu veic saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā atsevišķiem naftas produktiem piemēro samazinātu akcīzes nodokļa likmi vai atbrīvojumu no akcīzes nodokļa, iesniedzot attiecīgu apliecinājuma dokumentu vai atbilstības apliecinājumu.

27. Dīzeļdegvielu iezīmēt (marķēt) ir atļauts akcīzes preču noliktavā un komersantam – apstiprinātam noliktavas turētājam, kam ir piešķirtas šādas tiesības.

28. Lauksaimniecības produkcijas ražotājs, kas ir tiesīgs iegādāties marķētu dīzeļdegvielu, to var pārvietot no komersanta speciālajā atļaujā (licencē) norādītās vietas uz lauksaimniecības produkcijas ražotāja marķētas dīzeļdegvielas uzglabāšanas vietu, kā arī pārvietot to izmantošanai traktortehnikā vai lauksaimniecības pašgājējmašīnās.

29. Lauksaimniecības produkcijas ražotājs, kas ir tiesīgs iegādāties marķētu dīzeļdegvielu, drīkst pārvietoties pa koplietošanas autoceļiem ar traktortehniku, lauksaimniecības pašgājējmašīnām un likuma "Par akcīzes nodokli" 18. panta 5.1 daļā minētajiem kravas automobiļiem, kuros ir iepildīta marķēta dīzeļdegviela.

(MK 10.11.2015. noteikumu Nr. 646 redakcijā)

30. Marķētas dīzeļdegvielas apriti, kā arī dīzeļdegvielas iezīmēšanu (marķēšanu) uzrauga un kontrolē Valsts ieņēmumu dienests.

30.1 Valsts ieņēmumu dienests atbilstoši kompetencei organizē mehānisko transportlīdzekļu pārbaudi, lai pārliecinātos, vai marķēto dīzeļdegvielu transportlīdzekļu dzinējos izmanto tikai tās personas, kas to ir saņēmušas saskaņā ar šajos noteikumos paredzēto kārtību, un vai marķētā dīzeļdegviela tiek lietota šo noteikumu 1.1. apakšpunktā paredzētajiem mērķiem. Pārbaudes laikā Valsts ieņēmumu dienesta darbiniekiem ir tiesības paņemt degvielas paraugus no attiecīgo mehānisko transportlīdzekļu degvielas sistēmas (arī no degvielas tvertnes). Par marķēto dīzeļdegvielu ir uzskatāmi arī tādi naftas produkti, kuri neatbilst šo noteikumu 25. punktā minētajām prasībām, bet kuros ir konstatēta vismaz vienas šo noteikumu 25. punktā minētās vielas klātbūtne.

(MK 10.11.2015. noteikumu Nr. 646 redakcijā)

31. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2011. gada 3. maija noteikumus Nr. 344 "Kārtība, kādā no akcīzes nodokļa atbrīvo dīzeļdegvielu (gāzeļļu), ko izmanto lauksaimniecības produkcijas ražošanai, lauksaimniecības zemes apstrādei un meža vai purva zemes apstrādei, kurā kultivē dzērvenes vai mellenes, kā arī zemes apstrādei zem zivju dīķiem" (Latvijas Vēstnesis, 2011, 71., 191. nr.; 2012, 51., 161. nr.; 2013, 80., 169. nr.; 2014, 65., 188. nr.).

31.1 Šo noteikumu 10. punkts ir spēkā līdz 2017. gada 1. aprīlim.

(MK 24.05.2016. noteikumu Nr. 321 redakcijā)

32. Noteikumi stājas spēkā 2015. gada 1. jūlijā.

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs
1.pielikums
Ministru kabineta
2015.gada 14.aprīļa
noteikumiem Nr.194
Kultūraugu un zemes izmantošanas veidu kodi un atbilstošais marķētas dīzeļdegvielas daudzums uz vienu hektāru

(Pielikums MK 24.05.2016. noteikumu Nr. 321 redakcijā)

Marķētas dīzeļdegvielas daudzumu par vienu vienotā platības maksājuma saņemšanai deklarētu un apstiprinātu lauksaimniecībā izmantojamās zemes hektāru, kā arī tādas meža vai purva zemes hektāru, kurā kultivē dzērvenes vai mellenes, vai zemes hektāru zem zivju dīķiem aprēķina saskaņā ar likuma "Par akcīzes nodokli" 18. panta piektās daļas 3. punktu.

Nr.
p. k.
Kultūraugi, zemes izmantošanas veids Kods Litri uz vienu hektāru
1. Graudaugi    
1.1.   Auzas 140 100
1.2.   Auzas ar stiebrzāļu pasēju 141 100
1.3.   Kvieši, vasaras 111 100
1.4.   Kvieši, vasaras ar stiebrzāļu pasēju 113 100
1.5.   Kvieši, ziemas 112 100
1.6.   Mieži, vasaras 131 100
1.7.   Mieži, vasaras ar stiebrzāļu pasēju 133 100
1.8.   Mieži, ziemas 132 100
1.9.   Rudzi 121 100
1.10.   Tritikāle, vasaras 150 100
1.11.   Tritikāle, vasaras ar stiebrzāļu pasēju 152 100
1.12.   Tritikāle, ziemas 151 100
1.13.   Griķi 160 100
1.14.   Griķi ar tauriņziežu pasēju 161 100
1.15.   Graudaugu un zirņu vai vīķu maisījums ar stiebrzāļu pasēju, kur proteīnaugi > 50 % 446 100
1.16.   Graudaugu un zirņu vai vīķu maisījums, kur proteīnaugi > 50 % 445 100
2. Zālāji    
2.1. Stiebrzāļu un lopbarības zālaugu maisījumi    
2.1.1.   Ilggadīgie zālāji 710 1301/602
2.1.2.   Aramzemē sētu stiebrzāļu vai lopbarības zālaugu (ieskaitot proteīnaugus) maisījums 720 1301/602
2.2. Stiebrzāles tīrsējā    
2.2.1.   Pļavas timotiņš sēklas ieguvei 731 100
2.2.2.   Pļavas auzene sēklas ieguvei 732 100
2.2.3.   Hibrīdā airene sēklas ieguvei 733 100
2.2.4.   Daudzziedu viengadīgā airene sēklas ieguvei 734 100
2.2.5.   Sarkanā auzene sēklas ieguvei 735 100
2.2.6.   Ganību airene sēklas ieguvei 736 100
2.2.7.   Niedru auzene sēklas ieguvei 737 100
2.2.8.   Pļavas skarene sēklas ieguvei 738 100
2.2.9.   Kamolzāle sēklas ieguvei 739 100
2.2.10.   Citur neminētas stiebrzāles 713 60
3. Tauriņzieži, tai skaitā pākšaugi tīrsējā    
3.1.   Sarkanais āboliņš 723 100
3.2.   Baltais āboliņš 724 100
3.3.   Bastarda āboliņš 725 100
3.4.   Lucerna 726 100
3.5.   Austrumu galega 727 100
3.6.   Ragainais vanagnadziņš 728 100
3.7.   Amoliņš 729 100
3.8.   Esparsete 714 100
3.9   Lauka pupas 410 100
3.10.   Zirņi 420 100
3.11.   Lupīna (saldā jeb dzeltenā, baltā, šaurlapu) 430 100
3.12.   Vīķi, vasaras 441 100
3.13.   Vīķi, ziemas 442 100
3.14.   Soja 443 100
4. Zaļmasas augi un lopbarības sakņaugi    
4.1.   Kukurūza biogāzes ieguvei 791 100
4.2.   Citur neminēta kukurūza 741 100
4.3.   Lopbarības bietes, cukurbietes 831 130
5. Eļļas augi un šķiedraugi    
5.1.   Kaņepes 170 100
5.2.   Lini, šķiedras 310 100
5.3.   Lini, eļļas 330 100
5.4.   Rapsis, vasaras 211 100
5.5.   Rapsis, ziemas 212 100
5.6.   Ripsis, vasaras 213 100
5.7.   Ripsis, ziemas 214 100
6. Dārzeņi    
6.1.   Sēklas kartupeļi 821 130
6.2.   Cietes kartupeļi 825 130
6.3.   Kartupeļi, kas citur nav minēti 820 130
6.4.   Tomāti 826 130
6.5.   Ziedkāposti 842 130
6.6.   Citur neminēti kāposti (baltie vai sarkanie galviņkāposti, rožu jeb Briseles kāposti, galda kolrābji, sparģeļkāposti, virziņkāposti jeb Savojas kāposti, lapu kāposti, brokoļi, Pekinas kāposti, izņemot lopbarības kāpostus) 870 130
6.7.   Burkāni 843 130
6.8.   Galda bietes, mangolds (lapu bietes) 844 130
6.9.   Gurķi un kornišoni 845 130
6.10.   Sīpoli, šalotes sīpoli, maurloki, lielloku sīpoli un batūni 846 130
6.11.   Ķiploki 847 130
6.12.   Puravi 849 130
6.13.   Galda rāceņi, turnepši 851 130
6.14.   Galda kāļi 856 130
6.15.   Selerijas 852 130
6.16.   Redīsi un melnie rutki 853 130
6.17.   Pētersīļi 854 130
6.18.   Pastinaks 855 130
6.19.   Dārza ķirbis, cukīni, kabači, patisoni 857 130
6.20.   Vīģlapu, lielaugļu, muskata ķirbis 858 130
6.21.   Parastās jeb dārza pupiņas 859 130
6.22.   Skābenes 860 130
6.23.   Spināti 862 130
6.24.   Mārrutki 863 130
6.25.   Salāti 864 130
6.26.   Topinambūri 865 130
6.27.   Paprika 867 130
6.28.   Baklažāni 868 130
6.29.   Sparģeļi 869 130
6.30.   Dārzeņi, ja vienlaidu platībā augošas BSA3 atbalsttiesīgās dārzeņu kultūraugu sugas katra aizņem mazāk par 0,3 ha un kopējā saimniecības aramzemes platība nav lielāka par 10 ha 871 130
7. Augļi un ogas    
7.1.   Zemenes 926 130
8. Ilggadīgie stādījumi    
8.1.   Ābeles 911 130
8.2.   Bumbieres 912 130
8.3.   Saldie un skābie ķirši 932 130
8.4.   Plūmes 914 130
8.5.   Aronijas 918 130
8.6.   Smiltsērkšķi 919 130
8.7.   Avenes 921 130
8.8.   Upenes 922 130
8.9.   Sarkanās un baltās jāņogas 933 130
8.10.   Krūmmellenes (zilenes) 924 130
8.11.   Lielogu dzērvenes 934 130
8.12.   Ērkšķogas 927 130
8.13.   Krūmcidonijas 928 130
8.14.   Kazenes 929 130
8.15.   Dārza pīlādži 931 130
8.16.   Vīnogas 935 130
8.17.   Augļu koki un ogulāji (izņemot zemenes), ja vienlaidu platībā augošas BSA3 atbalsttiesīgās augļu koku un ogulāju sugas katra aizņem mazāk par 0,3 ha 950 130
8.18.   Citur neminēti ilggadīgie stādījumi 952 60
8.19.   Kokaugu stādaudzētavas lauksaimniecības zemē 640 60
8.20.   Rabarberi 861 130
9. Pārējie    
9.1.   Garšaugi un kultivēti ārstniecības augi (parastā dille, fenhelis, baziliks, timiāns, ķimenes, estragons, sierāboliņš, anīss, majorāns, oregano jeb raudene, salvija, sējas koriandrs jeb kinza, izops, kumelīte, kliņģerīte, cigoriņš, piparmētra, pupumētra, vērmeles, lofants, naktssvece, deviņvīru spēks, ābolmētra, citronmelisa, topinambūri, tauksaknes, mārdadži, ehinācija, ārstniecības lupstāja, dižzirdzene, raspodiņš, sirds mātere, ārstniecības gurķene) 848 100
9.2.   Sinepe 215 100
9.3.   Sinepe ar tauriņziežu pasēju 216 100
9.4.   Facēlija 715 100
9.5.   Facēlija ar tauriņziežu pasēju 716 100
9.6.   Citi kultivēti nektāraugi (ežziede, biškrēsliņš, pūķgalve, gurķumētra, melisa, daglītis, dedestiņas, kaķumētra) 930 60
9.7.   Papuve (ja papuvju platība nepārsniedz 30 % no kopējās vienotā platības maksājuma saņemšanai deklarētās un apstiprinātās platības) 610 100
9.8.   Dažādi kultūraugi nelielā aramzemes platībā vai vairāki kultūraugi, audzēti vienlaidu laukā, ja katrs no kultūraugiem attiecīgajā laukā aizņem mazāk par 0,3 ha 811 60
9.9.   Pārējie citur neminētie kultūraugi, sēti tīrsējā aramzemē 872 60
9.10.   Pārējie citur neminētie kultūraugi, sēti kā kultūraugu maisījums aramzemē 873 60
9.11.   Ilggadīgie stādījumi vai aramzeme, izņemot aramzemē sētos zālājus, ko lauksaimnieks deklarē, piesakoties mazo lauksaimnieku atbalsta shēmas maksājumiem 101 60

Piezīmes.

1.1 Marķētas dīzeļdegvielas daudzums par zālāju platību, nodrošinot minimālo lauksaimniecības dzīvnieku blīvumu vismaz 0,5 (bioloģiskajā saimniecībā – vismaz 0,4) nosacītās liellopu vienības uz vienu hektāru.

2.2 Marķētas dīzeļdegvielas daudzums par zālāju platību dzīvnieku barības primārajam ražotājam, kam nepiemēro prasību par minimālo lauksaimniecības dzīvnieku blīvumu uz vienu hektāru.

3.3 Brīvprātīgi saistītais atbalsts.

2.pielikums
Ministru kabineta
2015.gada 14.aprīļa
noteikumiem Nr.194
Pārrēķināšanas koeficients (k) dažādu sugu lauksaimniecības dzīvniekiem

Nr.
p k.

Dzīvnieku suga, dzimuma un vecuma grupa

Pārrēķināšanas koeficients nosacītajās liellopu vienībās

1.

Slaucama govs, zīdītājgovs

1,000

2.

Jaunlops līdz sešiem mēn.

0,400

3.

Jaunlops no sešiem līdz 24 mēn.

0,700

4.

Bullis, 24 mēn. un vecāks

1,000

5.

Tele, 24 mēn. un vecāka

1,000

6.

Citas govis (jebkura vecuma), tai skaitā sumbrs, savvaļas govs (taurgovs)

0,800

7.

Piena sivēns

0,027

8.

Vaislas kuilis vai sivēnmāte

0,500

9.

Citas cūkas, tai skaitā mežacūkas

0,300

10.

Kaza (jebkura vecuma)

0,150

11.

Aita (jebkura vecuma)

0,150

12.

Zirgs, 24 mēn. un vecāki

1,000

13.

Zirgs, līdz 24 mēn.

0,800

14.

Zirgu dzimtas dzīvnieks, tai skaitā ēzelis, savvaļas zirgs (tarpāns, kiangs)

0,800

15.

Trusis

0,020

16.

Šinšilla

0,008

17.

Lapsa

0,056

18.

Nutrija

0,059

19.

Ūdele

0,022

20.

Briedis (staltbriedis)

0,606

21.

Dambriedis

0,437

22.

Muflons

0,369

23.

Tītars

0,069

24.

Zoss

0,059

25.

Pīle

0,039

26.

Fazāns

0,018

27.

Paipala, pērļu vistiņa

0,004

28.

Strauss

0,350

29.

Dējējvista

0,014

30.

Broilers

0,007

31.

Stirna, Amerikas briedis (baltastes un melnastes briedis)

0,114

32.

Lama, alpaka

0,219

33.

Kamielis (jebkura vecuma)

0,516

34.

Bišu saime

0,133

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs

3.pielikums

Ministru kabineta
2015.gada 14.aprīļa
noteikumiem Nr.194
Iesniegums tādas marķētas dīzeļdegvielas piešķiršanai, kurai piemēro samazināto akcīzes nodokļa likmi
Saņemšanas datums        
Veidlapu pieņēma  

Iesnieguma numurs

                   
 

(aizpilda Lauku atbalsta dienesta darbinieks)

 

(aizpilda Lauku atbalsta dienesta darbinieks)

   

Aizpildīt drukātiem burtiem

I. Informācija par klientu

Vārds                                                  
 
Uzvārds                                                  
 
Firma (nosaukums)                                            
 
LAD klienta reģistrācijas numurs                  
 
Juridiskās personas reģistrācijas numurs                        

  Esmu uzsācis saimniecisko darbību lauksaimniecībā, reģistrējies Uzņēmumu reģistrā vai Valsts ieņēmumu dienestā laikposmā no iepriekšējā gada 1. aprīļa līdz kārtējā gada 1. jūnijam un kārtējā gadā pirmo reizi deklarējis lauksaimniecībā izmantojamo zemi vienotā platības maksājuma saņemšanai
 
 
Reģistrācijas datums  

.

 

.

     

.

 
 

(dd. mm. gggg.)


  Esmu reģistrējies Lauksaimniecības datu centrā kā dzīvnieku barības primārais ražotājs, un man Lauksaimniecības datu centrā nav reģistrēta ganāmpulka, novietnes un lauksaimniecības dzīvnieku
 
 
Reģistrācijas datums  

.

 

.

     

.

 
 

(dd. mm. gggg.)

II. Kontaktinformācija

Tālruņa numurs                  
 
Mobilā tālruņa numurs                  

III. Ieņēmumi par iepriekšējo taksācijas gadu, kuri norādīti (atzīmēt nepieciešamo):

  Uzņēmuma gada pārskatā
 
  Mikrouzņēmumu nodokļa deklarācijā
 
  Gada ienākumu deklarācijas D 31 pielikumā
 
  Gada ienākumu deklarācijas D 3 pielikumā
 
  Citā pārskatā    

 

(euro)

1. Ieņēmumi no lauksaimnieciskās ražošanas (neieskaitot ieņēmumus no tūrisma un akvakultūras, kā arī valsts un Eiropas Savienības atbalsta lauksaimniecībai)  
 
   
2. Ieņēmumi no akvakultūras (neieskaitot saņemto valsts un Eiropas Savienības atbalstu)  
 

IV. Iesniedzamie dokumenti

Par meža un purva zemes apstrādi

Iesniegumam pievienoju dokumentus uz ____________ lapām:

1) zemesgrāmatas apliecības kopiju (ja zeme ir īpašumā);

2) līgumu par platību pastāvīgu lietošanu vai nomu;

3) Latvijas Augļkopības asociācijas izziņu.

Aizpildīt, ja lauksaimniecības produkcijas ražotāja īpašumā vai lietošanā ir meža vai purva zemes platība, kurā kultivē dzērvenes vai mellenes

Nr.
p.k.

Meža vai purva zeme, kopā (kadastra apzīmējums)

Meža vai purva zeme, kurā kultivē dzērvenes vai mellenes (par kurām vēlos saņemt nodokļa atvieglojumu), hektāros

1.    
2.    
3.    

Par zemes apstrādi zem zivju dīķiem

Aizpildīt, ja lauksaimniecības produkcijas ražotājam ir zemes platība zem zivju dīķiem.

Nr.
p.k.

Zeme zem zivju dīķiem, kopā (kadastra apzīmējums)

Zemes platība zem zivju dīķiem (par kuru vēlos saņemt nodokļa atvieglojumu), hektāros

1.    
2.    
3.    

Apliecinu šādu informāciju un apņemos ievērot šādus nosacījumus:

1) veicu saimniecisko darbību, kas reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai Valsts ieņēmumu dienestā, – ražoju lauksaimniecisko vai akvakultūras produkciju, par to samaksājot nodokļus konkrētajos nodokļu likumos noteiktajā kārtībā, un esmu informēts, ka likuma "Par grāmatvedību" 10. pantā noteikto attaisnojuma dokumentu glabāšanas laiks ir pieci gadi;

2) sniegtā informācija ir pilnīga un patiesa. Esmu informēts, ka par iesniegumā apzināti vai neapzināti sniegtu nepatiesu informāciju pilnībā vai daļēji zaudēšu akcīzes nodokļa atvieglojumu, kā arī būs nepieciešams atmaksāt līdz šim saņemto nodokļa atvieglojumu summu;

3) piekrītu jebkurām kontrolēm, ko veiks Latvijas Republikas vai Eiropas Savienības institūciju pārstāvji pirms iesnieguma apstiprināšanas, nodokļa atvieglojuma saņemšanas laikā un trīs gadus pēc nodokļa atvieglojuma saņemšanas;

4) pēc Lauku atbalsta dienesta pieprasījuma sniegšu papildu informāciju par šo iesniegumu;

5) atmaksāšu nodokļa atvieglojuma summu noteiktajā termiņā pēc Valsts ieņēmumu dienesta paziņojuma saņemšanas, ja tiks konstatēts, ka akcīzes nodokļa atvieglojums ir saņemts nepamatoti, kā arī ja samaksas termiņš nokavēts, samaksāšu nokavējuma naudu saskaņā ar normatīvajiem aktiem;

6) marķētu dīzeļdegvielu, kurai piemēro likumā "Par akcīzes nodokli" 14. panta 2.2 daļā noteikto akcīzes nodokļa likmi, izmantošu likumā "Par akcīzes nodokli" 18. panta piektajā daļā noteiktajiem mērķiem.

7) uz mani nav attiecināmi normatīvajā aktā par kārtību, kādā piemēro samazināto akcīzes nodokļa likmi iezīmētai (marķētai) dīzeļdegvielai (gāzeļļai), ko izmanto lauksaimniecības produkcijas ražošanai, lauksaimniecības zemes apstrādei un meža vai purva zemes apstrādei, kurā kultivē dzērvenes vai mellenes, kā arī zemes apstrādei zem zivju dīķiem, minētie gadījumi (4. punkts).

Piekrītu, ka gadījumā, ja neievērošu akcīzes nodokļa atvieglojuma saņemšanas nosacījumus vai apzināti vai nolaidības dēļ sniegšu nepatiesu informāciju (ziņas), marķētas dīzeļdegvielas iegādes daudzums, piemērojot nodokļa atvieglojumu, tiks samazināts vai netiks piešķirts vispār, kā arī apņemos atmaksāt līdz tam saņemto nodokļa atvieglojuma summu.

Iesniedzējs      
 

(vārds, uzvārds, paraksts*)

 

(datums*)

Piezīme. * Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs