Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta rīkojums Nr.198

Rīgā 2015.gada 15.aprīlī (prot. Nr.20 15.§)

Par valstij piekritīgā nekustamā īpašuma Dzirnavu ielā 22B, Saldū, Saldus novadā, nodošanu Saldus novada pašvaldības īpašumā

1. Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 42. panta pirmo daļu, 43. pantu un likuma "Par zemes reformas pabeigšanu pilsētās" 8. pantu atļaut Finanšu ministrijai nodot bez atlīdzības Saldus novada pašvaldības īpašumā valstij piekritīgo nekustamo īpašumu (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 8401 009 0221) - zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 8401 009 0218) 720 m2 platībā un zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 8401 009 0219) 590 m2 platībā - Dzirnavu ielā 22B, Saldū, Saldus novadā (turpmāk - nekustamais īpašums), kura tiesiskais valdītājs ir Finanšu ministrija, pašvaldības autonomo funkciju īstenošanai - pašvaldības administratīvās teritorijas labiekārtošanai un sanitārās tīrības nodrošināšanai (ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana; ielu, laukumu un citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošana; parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana; atkritumu savākšanas un izvešanas kontrole; pretplūdu pasākumi; kapsētu un beigto dzīvnieku apbedīšanas vietu izveidošana un uzturēšana), kā arī saimnieciskās darbības sekmēšanai un bezdarba samazināšanai attiecīgajā administratīvajā teritorijā.

2. Saldus novada pašvaldībai nekustamo īpašumu bez atlīdzības nodot valstij, ja tas vairs netiek izmantots šā rīkojuma 1. punktā minēto funkciju īstenošanai.

3. Saldus novada pašvaldībai, nostiprinot zemesgrāmatā īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu:

3.1. norādīt, ka īpašuma tiesības nostiprinātas uz laiku, kamēr Saldus novada pašvaldība nodrošina šā rīkojuma 1. punktā minēto funkciju īstenošanu;

3.2. ierakstīt atzīmi par aizliegumu atsavināt nekustamo īpašumu un apgrūtināt to ar hipotēku.

4. Šā rīkojuma 3.2. apakšpunktā minēto aizliegumu - apgrūtināt nekustamo īpašumu ar hipotēku - nepiemēro, ja nekustamais īpašums tiek ieķīlāts par labu valstij (Valsts kases personā), lai apgūtu Eiropas Savienības fondu līdzekļus.

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Finanšu ministrs Jānis Reirs