Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Liepājas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.6

Liepājā 2015.gada 19.februārī (prot. Nr.2, 9.§)

Par Liepājas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra saistošo noteikumu Nr.23 "Par pirmsskolas izglītības programmas īstenošanas pakalpojumu apmaksu no Liepājas pilsētas pašvaldības budžeta pirmsskolas izglītības ieguvei privātās pirmsskolas izglītības iestādēs" atzīšanu par spēku zaudējušiem

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 21.panta
pirmās daļas 16.punktu, 41.panta pirmās daļas 1.punktu

1. Atzīt Liepājas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra saistošos noteikumus Nr.23 "PAR PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS ĪSTENOŠANAS PAKALPOJUMU APMAKSU NO LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS BUDŽETA PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IEGUVEI PRIVĀTĀS PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS" par spēku zaudējušiem.

2. Šie noteikumi stājas spēkā likuma "Par pašvaldībām" 45.pantā noteiktajā kārtībā.

Liepājas pilsētas domes priekšsēdētājs U.Sesks

 

Saistošo noteikumu "Par pirmsskolas izglītības programmas īstenošanas pakalpojumu apmaksu no Liepājas pilsētas pašvaldības budžeta pirmsskolas izglītības ieguvei privātās pirmsskolas izglītības iestādēs" atzīšanu par spēku zaudējušiem"
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums Ministru kabineta 2013.gada 14.decembra noteikumi Nr.1523 (spēkā no 2014.gada 1.janvāra) nosaka kārtību, kādā pašvaldība atbilstoši tās noteiktajām vienam izglītojamam nepieciešamajām vidējām izmaksām sedz pirmsskolas izglītības programmas (no pusotra gada vecuma līdz pamatizglītības ieguves uzsākšanai) izmaksas privātajai izglītības iestādei.

Liepājas pilsētas pašvaldība arī turpmāk Izglītības likuma 17.panta 21 daļā minētajā gadījumā segs pirmsskolas izglītības izmaksas privātajām pirmsskolas izglītības iestādēm:

- sākumskolai "Varavīksne",

- pirmsskolas izglītības iestādei "Saulstariņš",

- pirmsskolas izglītības iestādei "Sirsniņskola".

2. Īss projekta satura izklāsts Saistošajos noteikumos "PAR PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS ĪSTENOŠANAS PAKALPOJUMU APMAKSU NO LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS BUDŽETA PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IEGUVEI PRIVĀTĀS PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS" ATZĪŠANU PAR SPĒKU ZAUDĒJUŠIEM" paredzēts atzīt par spēku zaudējušiem Liepājas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra saistošos noteikumus Nr.23 "PAR PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS ĪSTENOŠANAS PAKALPOJUMU APMAKSU NO LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS BUDŽETA PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IEGUVEI PRIVĀTĀS PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS".
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Budžeta izdevumi netiks palielināti.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Tiešas ietekmes nav.

5. Informācija par administratīvajām procedūrām Saistošie noteikumi tiks publicēti oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" un Domes interneta mājaslapā www.liepaja.lv.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Projekta izstrādes laikā nav organizētas tikšanās ar privātpersonām.

Liepājas pilsētas domes priekšsēdētājs U.Sesks

18.03.2015