Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Jūrmalas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.2

Jūrmalā 2015.gada 22.janvārī (prot. Nr.2, 2.p.)

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 "Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
21.panta pirmās daļas 1.punktu un 24.pantu

1. Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 "Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums" (turpmāk - saistošie noteikumi) šādus grozījumus:

1.1. aizstāt saistošo noteikumu 2.pielikumu ar šo saistošo noteikumu pielikumu;

1.2. svītrot saistošo noteikumu 14.5. un 14.8.apakšpunktus.

2. Šo saistošo noteikumu grozījums stājas spēkā 2015.gada 2.februārī.

Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājs G.TruksnisPielikums
Jūrmalas pilsētas domes
2015.gada 22.janvāra
saistošajiem noteikumiem Nr.2
(prot. Nr.2, 2.p.)Paskaidrojuma raksts
Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 22.janvāra saistošajiem noteikumiem Nr.2 "Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 "Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums""

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Īss projekta satura izklāsts Atbilstoši likuma "Par pašvaldībām" 24.panta pirmajai daļai pašvaldības nolikums ir saistošie noteikumi, kas nosaka pašvaldības pārvaldes organizāciju, lēmumu pieņemšanas kārtību, iedzīvotāju tiesības un pienākumus vietējā pārvaldē, kā arī citus pašvaldības darba organizācijas jautājumus.
2. Projekta nepieciešamības pamatojums Ar grozījumiem tiek pārstrukturizēta pašvaldības izpildvaras struktūra un nolikuma pielikumā esošā struktūrshēma.

Tiek izveidota Izglītības pārvalde ar trīs nodaļām - Profesionālās izglītības, interešu izglītības un tālākizglītības nodaļa, Vispārējās izglītības nodaļa, Izglītības attīstības nodaļa. Līdz ar to pašreizējās Izglītības nodaļas uzdevumi tiek iekļauti Izglītības pārvaldes uzdevumos. Tiek izveidota arī Sporta pārvalde ar Sporta attīstības nodaļu un Sporta projektu ieviešanas nodaļu, līdz ar to Sporta nodaļas uzdevumi tiek pilnībā iekļauti Sporta pārvaldes uzdevumos.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Saistošo noteikumu projekta īstenošanas nodrošināšanai nav nepieciešams papildus finansējums
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Nav attiecināms.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Līdzšinējās administratīvās procedūras netiek mainītas
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Saistošo noteikumu izstrādē nav nepieciešama konsultēšanās ar privātpersonām, jo tie neierobežo sabiedrības intereses.

Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājs G.Truksnis