Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 01.12.2020. - 31.12.2020. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Daugavpils pilsētas domes 2020. gada 17. decembra saistošos noteikumus Nr. 53 "Par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni".
Daugavpils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.4

Daugavpilī 2015.gada 30.janvārī (prot. Nr.2, 8.§)
Ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšana par maznodrošinātu
Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43.panta trešo daļu, likuma "Par palīdzību
dzīvokļa jautājumu risināšanā
" 14.panta sesto daļu
1. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka ienākumu un materiālā stāvokļa līmeni, kuru nepārsniedzot, ģimene, kas sastāv no laulātajiem, personām, kurām ir kopēji izdevumi par uzturu un kuras mitinās vienā mājoklī, vai atsevišķi dzīvojoša persona (turpmāk – ģimene (persona)), tiek atzīta par maznodrošinātu, kā arī kārtību, kādā novērtējami ģimenes (personas) ienākumi un materiālais stāvoklis.

2. Par darbspējīgo personu šo noteikumu izpratnē nav uzskatāma persona līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai vai līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai, ja tās turpina vispārējās, profesionālās, augstākās vai speciālās izglītības iegūšanu klātienē.

2. Ienākumu un materiālā stāvokļa novērtēšana

3. Ģimene (persona) atzīstama par maznodrošinātu, ja tās vidējie ienākumi mēnesī uz katru ģimenes locekli pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz 400 euro un ja:

3.1. tai nepieder naudas līdzekļu uzkrājumi, kas pārsniedz 1200 euro, vērtspapīri vai īpašums, izņemot normatīvajos aktos par kārtību, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par trūcīgu un pašvaldības saistošajos noteikumos noteiktais īpašums, kurus neņem vērā nosakot ģimenes (personas) atbilstību trūcīgās ģimenes (personas) statusam un piešķirot sociālos pabalstus;

3.2. tā nav iegādājusies nekustamo īpašumu pēdējo 12 mēnešu laikā, izņemot gadījumu, ja nekustamais īpašums ir vienīgais personas (ģimenes) mājoklis vai tas iegūts, privatizējot īrētu dzīvokli, nekustamā īpašuma maiņas gadījumā, mantojuma vai dāvinājuma rezultātā no personas, kura ir radniecībā līdz trešajai pakāpei;

3.3. tā nav noslēgusi uztura līgumu no uztura ņēmēja puses, izņemot gadījumu, ja uztura līgums ir noslēgts ar pirmās pakāpes radinieku un līgumslēdzēji turpina dzīvot nekustamajā īpašumā, kas ir uztura līguma priekšmets. Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde "Sociālais dienests" (turpmāk – Dienests) katrā atsevišķā gadījumā izvērtē iesniedzēja un iesniedzēja ģimenes locekļu noslēgtā uztura līguma atbilstību pabalstu saņemšanai;

3.4. tā nesaņem ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas sniegtos pakalpojumus vai tā neatrodas ieslodzījumā;

3.5. persona ir reģistrējusies Nodarbinātības valsts aģentūrā kā bezdarbnieks atbilstoši Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 37.panta pirmajai daļai.

(Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 15.04.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 15; 08.12.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 48; 13.04.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 11; 19.11.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 43)

3. Maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšana

4. Ģimenes (personas) atbilstību maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam Dienests novērtē pēc iesnieguma saņemšanas par ģimenes (personas) atzīšanu par maznodrošināto.

(Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 08.12.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 48)

5. Dienests ne vēlāk kā mēneša laikā pēc iesnieguma saņemšanas pieņem lēmumu par ģimenes (personas) atbilstību maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam vai par atteikumu piešķirt maznodrošinātas ģimenes (personas) statusu.

(Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 08.12.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 48)

6. Parakstot iesniegumu, iesniedzējs un viņa ģimenes pilngadīgās personas dod atļauju izmantot pašvaldības un valsts datu reģistros pieejamo informāciju par ģimeni (personu).

7. Lai novērtētu ienākumus un materiālo stāvokli, iesniedzējs aizpilda un iesniedz Dienestā iztikas līdzekļu deklarāciju (turpmāk – deklarācija), kas noteikta normatīvajos aktos par kārtību kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par trūcīgu, kurā ar savu parakstu apliecina norādīto ziņu patiesumu.

(Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 08.12.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 48)

8. Dienests pārbauda deklarācijā sniegtās ziņas, izmantojot pašvaldības un valsts datu reģistros pieejamās ziņas par ģimeni (personu) vai pieprasot ziņas no valsts un pašvaldību institūcijām, kā arī privātpersonām, ja nepieciešams, pieprasot arī ziņas apliecinošus dokumentus un apsekojot ģimeni (personu) dzīvesvietā.

(Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 08.12.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 48)

9. Dienests ģimenes (personas) dzīves apstākļu apsekošanu dzīvesvietā tiesīga veikt arī bez iepriekšējas saskaņošanas ar iesniedzēju.

(Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 08.12.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 48)

10. Dienests var atteikt maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa piešķiršanu, ja:

10.1. ģimene (persona) sniegusi nepatiesas vai nepilnīgas ziņas, atteikusies sniegt ziņas par ienākumiem, īpašumiem un citiem apstākļiem, kas raksturo ģimenes (personas) spēju nodrošināt pamatvajadzības un iesaistīties pasākumos savas sociālās problēmas risināšanai;

10.2. ģimene (persona) atsakās vai nenodrošina dzīves apstākļu apsekošanu dzīvesvietā.

(Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 08.12.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 48)

11. Ģimene (persona) tiek atzīta par maznodrošinātu, sākot ar to mēnesi, kurā pieņemts lēmums par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa piešķiršanu. Ja ģimene (persona) atbilst maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam, Dienests izsniedz rakstisku izziņu par atbilstību maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam.

(Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 08.12.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 48)

12. Maznodrošinātas ģimenes (personas) statusu nosaka:

12.1. uz sešiem mēnešiem – ja ģimenē ir darbspējīgas personas;

12.2. uz divpadsmit mēnešiem – ja ģimenē nav darbspējīgu personu;

12.3. uz divpadsmit mēnešiem – ja ģimenē ir trīs un vairāk bērnu.

(Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 15.04.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 15)

12.1 Ģimene (persona), kurai piešķirts maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss un kura vēlas tikt atzīta par maznodrošinātu bez pārtraukuma, vismaz 15 dienas pirms noteikumu 12.punktā minētā perioda beigām var atkārtoti vērsties Dienestā ar iesniegumu par ģimenes (personas) atzīšanu par maznodrošinātu.

(Daugavpils pilsētas domes 08.12.2016. saistošo noteikumu Nr. 48 redakcijā)

13. Ja ģimene (persona) neatbilst noteikumu 3.punktā noteiktajiem ienākumu līmeni vai materiālā stāvokļa līmenim, vai nav ievērotas citas šajos noteikumos minētās prasības, Dienests pieņem lēmumu par atteikumu piešķirt maznodrošinātas ģimenes (personas) statusu.

(Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 08.12.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 48)

14. Ģimenei (personai) ir pienākums nekavējoties informēt Dienestu par izmaiņām ģimenes sastāvā, materiālajā vai sociālajā situācijā nekavējoties, bet ne vēlāk kā viena mēneša laikā, ja tas ietekmē vai varētu ietekmēt tiesības uz piešķirto maznodrošinātas ģimenes (personas) statusu.

(Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 08.12.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 48)

15. Dienests pieņem lēmumu par piešķirtā maznodrošinātās ģimenes (personas) statusa anulēšanu, ja konstatē, ka ģimene (persona) nav ievērojusi šo noteikumu 14.punkta noteiktās prasības un, ja pārmaiņu rezultātā ģimene (persona) neatbilst maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa piešķiršanas nosacījumiem.

(Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 08.12.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 48)

4. Lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība

16. Dienesta lēmumu par ģimenes (personas) atbilstību maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt, vai faktisko rīcību klients var apstrīdēt Daugavpils pilsētas domē Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā.

(Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 08.12.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 48)

17. Daugavpils pilsētas domes lēmumu par apstrīdēto administratīvo aktu vai faktisko rīcību klients var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs J.Lāčplēsis
01.12.2020