Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta rīkojums Nr.33

Rīgā 2015.gada 28.janvārī (prot. Nr.5 7.§)

Par nekustamo īpašumu Mežciema ielā 26, Mežciemā, Carnikavas novadā, valstij piederošo 3/5 domājamo daļu nodošanu Carnikavas novada pašvaldības īpašumā un zemes vienības Mežciema ielā 26, Mežciemā, Carnikavas novadā, 2/5 domājamo daļu saglabāšanu valsts īpašumā un nodošanu Finanšu ministrijas valdījumā

1. Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 43. pantu atļaut Finanšu ministrijai nodot bez atlīdzības Carnikavas novada pašvaldības īpašumā pašvaldības autonomo funkciju īstenošanai - kultūras dzīves sekmēšanai, tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanai un tautas jaunrades attīstībai (organizatoriska un finansiāla palīdzība kultūras iestādēm un pasākumiem, atbalsts kultūras pieminekļu saglabāšanai), veselības aprūpes pieejamības nodrošināšanai, iedzīvotāju veselīga dzīvesveida un sporta attīstības veicināšanai, kā arī sociālās palīdzības (sociālā aprūpe) nodrošināšanai iedzīvotājiem (sociālā palīdzība maznodrošinātām ģimenēm un sociāli mazaizsargātām personām, veco ļaužu nodrošināšana ar vietām pansionātos, bāreņu un bez vecāku gādības palikušo bērnu nodrošināšana ar vietām mācību un audzināšanas iestādēs, bezpajumtnieku nodrošināšana ar naktsmītni) - šādus nekustamos īpašumus, kas ierakstīti zemesgrāmatā uz valsts vārda Finanšu ministrijas personā:

1.1. 3/5 domājamās daļas no nekustamā īpašuma (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 8052 008 1256) - zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums (8052 008 1256) 0,1040 ha platībā - Mežciema ielā 26, Mežciemā, Carnikavas novadā;

1.2. 3/5 domājamās daļas no nekustamā īpašuma (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 8052 508 1256) - būves (būves kadastra apzīmējums 8052 008 1256 001) - Mežciema ielā 26, Mežciemā, Carnikavas novadā.

2. Carnikavas novada pašvaldībai šā rīkojuma 1. punktā minētos valsts nekustamos īpašumus bez atlīdzības nodot valstij, ja tie vairs netiek izmantoti šā rīkojuma 1. punktā minēto funkciju īstenošanai.

3. Carnikavas novada pašvaldībai, nostiprinot zemesgrāmatā īpašuma tiesības uz šā rīkojuma 1. punktā minētajiem nekustamajiem īpašumiem:

3.1. norādīt, ka īpašuma tiesības nostiprinātas uz laiku, kamēr Carnikavas novada pašvaldība nodrošina šā rīkojuma 1. punktā minēto funkciju īstenošanu;

3.2. ierakstīt atzīmi par aizliegumu atsavināt nekustamos īpašumus un apgrūtināt tos ar hipotēku.

4. Šā rīkojuma 3.2. apakšpunktā minēto aizliegumu - apgrūtināt nekustamo īpašumu ar hipotēku - nepiemēro, ja nekustamais īpašums tiek ieķīlāts par labu valstij (Valsts kases personā), lai apgūtu Eiropas Savienības fondu līdzekļus.

5. Ja tiek slēgts līgums par kopīpašumā esošā nekustamā īpašuma (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 8052 508 1256) - būves (būves kadastra apzīmējums 8052 008 1256 001) - Mežciema ielā 26, Mežciemā, Carnikavas novadā, dalītu lietošanu, līgumā paredzēt, ka tas ir spēkā līdz brīdim, kad šā rīkojuma 1.2. apakšpunktā minētās nekustamā īpašuma domājamās daļas bez atlīdzības tiek nodotas atpakaļ valstij.

6. Rīcību ar šā rīkojuma 1.1. apakšpunktā minētajām nekustamā īpašuma domājamām daļām Carnikavas novada domei saskaņot ar kopīpašnieku, ja nepieciešams, slēdzot līgumu ar kopīpašnieku par kopīpašumā esošā nekustamā īpašuma (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 8052 008 1256) - zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums (8052 008 1256) 0,1040 ha platībā - Mežciema ielā 26, Mežciemā, Carnikavas novadā, dalītu lietošanu.

7. Saglabāt valsts īpašumā un nodot Finanšu ministrijas valdījumā 2/5 domājamās daļas no nekustamā īpašuma (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 8052 008 1256) - zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums (8052 008 1256) 0,1040 ha platībā - Mežciema ielā 26, Mežciemā, Carnikavas novadā.

8. Finanšu ministrijai īpašuma tiesības uz šā rīkojuma 7. punktā minēto nekustamo īpašumu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nostiprināt zemesgrāmatā uz valsts vārda Finanšu ministrijas personā.

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Finanšu ministra vietā -
satiksmes ministrs Anrijs Matīss